مریم عضدانلو رسما خواهان بمباران ایران شد

بین سخنگو وامریکا هماهنگی وجود دارد ویک بار سخنگو پیشقدم می شود ویکبار ادمخواران امریکا یعنی تقسیم کارکرده اند هرگونه حمله به ایران مقصر ان سخنگوی مجاهدین یعنی مریم عضدانلوست وبداند کوچکترین خونی درایران ریخته شود مقصران عضدانلو وسازمان مجاهدین وشورای ملی انهاست وملت ایران هم این مسایل را نه می بخشند ونه فراموش میکنند کما اینکه عملکردهای سالیان را فراموش نکرده اند ملت ایران هوشیارباشید مریم عضدانلودشمن شماست وهرگونه حمله ای دست کثیف وضد ایرانی وضد بشری اودرکاراست وهدفش بمباران ایران وحمله نظامی ونابودی ست فریب حرفهای سخنگو یعنی مریم عضدانلورا نخورید

به خواندن «مریم عضدانلو رسما خواهان بمباران ایران شد» ادامه دهید

چرادرچنین شرایطی با مبارزه مسلحانه مخالفم ( قسمت اول)

یک سازمان ملی ومردمی برتفکرات خود پافشاری نمیکند بلکه الویت منافع ملی ست وقتی منافع ملی ومردمی اقتضا کند براحتی ازعمل گذشته خود فاصله وبا جمع بندی وراه حل راهگشا راه جدید رادرپیش گرفته ومنافع ملی را تامین میکند کشورما ازقدیم بدلیل جایگاهش ازنظرجغرافیایی وسیاسی وفرهنگی وتمدنی خارچشم خیلی ها بوده وبهمین دلیل همیشه درمعرض تهدید هجوم خارجی ست با سرنگونی شاه وخط استقلال که درپیش گرفته شد وبریده شدن دست بیگانگان حملات روز بروز بیشترشده وهدف هم تسلیم واشغال دوباره کشوراست واین حرف بمعنی تایید حاکمیت دینی نیست زیرا که بنده هرگز این حاکمیت را قبول نداشته وندارم ومعتقدم درمسیرملی درست حرکت نمیکند

به خواندن «چرادرچنین شرایطی با مبارزه مسلحانه مخالفم ( قسمت اول)» ادامه دهید

رجوی وعضدانلو ازخشونت اعلام بیزاری می کنند ولی به ان عمل میکنند

وقتی میشنیدم مات ومبهوت ومتحیرمیموندم که اینها چه عنصرانقلابی واگاه وگلهای سرسبد خلق هستند که درموضع فرماندهی وراهبری وهدایت سایرین زنان خود را کتک میزنند اینها خشونت نیست پس چیست ؟ ایا گرفتن گیس زنان ودختران درنشست وکشاندن انها درروی زمین وتوهین وتحقیروتهدید خشونت نبود ؟ اینکه بگویی هرزنی که بخواهد اعلام بریدگی وضعف کند وازرفتن به بیرون حرف بزند سرش را لب باغچه می بریم خشونت نبود ؟ ایا کشتن زنان درداخل مناسبات که میخواستند دنبال زندگی وسرنوشت خود بروند خشونت نبود ؟ ایا وادارکردن زنان به کارهای سخت وسنگین زرهی وسمبه زدن وباربری وحمالی انهم سالهای متمادی خشونت نبود ؟

به خواندن «رجوی وعضدانلو ازخشونت اعلام بیزاری می کنند ولی به ان عمل میکنند» ادامه دهید

وقتی سیاست باخباثت ترکیب میشود بوی گند میدهد

حرفهای ادمخواران ودشمنان ملت ومملکت ایران را مثل رجوی وعضدانلو نوشخوارکنم  دیروز روزنامه رویترز نوشت 1500نفردرایران کشته شده اند وبرایان هوک امده ومیگوید درست است وسایت مجاهدین همین حرفهای برایان هوک را برای صدمین بارتکرارکرده است قبلا نوشتیم که این حرفها درهماهنگی انجام میشود ولی سوال ازمریم عضدانلو وبرایان هوک امریکا درافغانستان وعراق ولیبی وسوریه ویمن چند میلیون زن وکودک را کشت ؟ چند تا بمب دیزی کاتر15هزارکیلویی برسرملت انداخت ، ایا مریم عضدانلو فراموش کرده که درپناهگاه عامریه عراق چند هزارعراقی را با موشک کشت برایان هوک وروزنامه رویترز چرا چیزی نمی گویند ؟ چند هزارگلوله الوده به اورانیوم برسرملت عراق ازاسمان ریخت که الان کودکان ناقص الخلقه بعد بیست سال بدنیا می ایند ؟

به خواندن «وقتی سیاست باخباثت ترکیب میشود بوی گند میدهد» ادامه دهید

گلریزان مجاهدین ابزارسرکوب وفریب ملت

طرف مقابل را زیرفشارقرارمیدادند عملکرد نیروی انقلابی ومسلمان وگل سرسبد خلق شده بود گزارش دادن ودردسربرای دیگران درست کردن ، اون اوایل چندبارنشستم وگوش دادم که بعد ازچند جلسه دیگه وقتم را صرف ان نمیکردم ودلیل هم این بود که برنامه گلریزان برنامه ای عوامفریبانه وبرای لا پوشانی پولشویی ها بود وبرسرمردم ونیروهای درون تشکیلات کلاه میگذاشتند که ما پول خرج وخوراک شما را با گرفتن پول ازمردم تامین میکنیم وازاین بابت همه رازیرفشارقرارمیدادند که مگه شما نمی بینید که سازمان چطوری پول درمیاورد انوقت شما فلان وفلان میخواهید

به خواندن «گلریزان مجاهدین ابزارسرکوب وفریب ملت» ادامه دهید

حرکت رجوی وعضدانلو به سمت خاورمیانه بزرگ

اینکه می بینید مدعیان اپوزیسیون ودرراس انها سازمان مجاهدین وشورای انها دراین مسیرقدم برداشته اند بفرموده اربابان است وانها بخاطرمنافع سازمانی وشخصی خط صهیونیزم وامپریالیسم جهانی را برعلیه ملت ایران پیش می برند ملت ایران اگاه وهوشیارباشید ودربرابراین بازی ها فریب نخورید انها را طرد وبه بیرون پرتاب کنید گروههای قومی وسلطنت ومجاهد وگروه های کمونیستی تماما وابسته به غرب هستند وهیچ استقلالی ندارند راه حل ایران درمرحله کنونی اعتراضات مسالمت امیز وهمگانی ست این تنها راه حلی ست که دردهان سازمانها وگروه های ضد ایران وایرانی ودشمنان بیرونی میکوبد وتمامیت ارضی ایران را حفظ وازفروپاشی کشورجلو گیری میکند هرحرکتی غیرازاین ایران را نابود خواهد کرد

به خواندن «حرکت رجوی وعضدانلو به سمت خاورمیانه بزرگ» ادامه دهید

صفی تاتهران یا صفی تا قبرستان

صفی تا تهران تبدیل شده به صفی تا قبرستان وجاها عوض شده است ایا باز مریم عضدانلو دستها را درسالن بالا میبرد ودم ازصفی تا تهران میزند ؟ فکرنکنم ، زیرا کسی دیگربرای چنین حرفهای بی سروته وعوامفریبانه تره خرد نمی کند وبهتر است که ماهم اسمش را عوض کرده همان صفی تاقبرستان بنامیم زیرا که شکل ومحتوا دیگرمتضاد ومتاقض نیست وروی هم افتاده وبین شکل ومحتوا وحدت ماهوی برقرارشده است ونفرات درکهنسالی ومریضی پشت سرهم ازاین جهان میروند ونمیتوانند صف راتا تهران امتداد بدهند وتشکیل صفی تا قبرستان براشون دردسترس ودرتوان وظرفیت انهاست

به خواندن «صفی تاتهران یا صفی تا قبرستان» ادامه دهید

ایا رجوی وعضدانلووشورا درجهت منافع اسرائیل قدم برنمیدارند ؟

اصل موضوع چند هفته پیش ملاقاتی بود بین ترامپ وجورج سوروس که معرف حضورهمه هست یا بهترودقیقتربگوییم ارباب ترامپ ودولت درسایه امریکا ، ترامپ درانجا میگوید من برای اسرائیل کارهای مهمی کردم قدس وجولان را به اسرائیل دادم جورج سوروس درجواب میگوید مهمترین کمک تو به اسرائیل خارج شدن ازبرجام این قرارداد فاجعه بار وبازگرداندن تحریمها بود پس برای امریکا ودولت درسایه وارباب ترامپ برجام وتحریم مهمترین وبالاترین کمک به اسرائیل بوده است ازطرف دیگررجوی وعضدانلو با لابی های خود دریکسالی که برجام پابرجابود وبا هزینه وخرج پولهای کلان به بولتون وجولیانی وسایرادمخواران مهمترین خواسته اش خروج ازبرجام وتحریم بوده وهیچ ابایی هم نداشته وندارد

به خواندن «ایا رجوی وعضدانلووشورا درجهت منافع اسرائیل قدم برنمیدارند ؟» ادامه دهید

چرا درچنین شرایطی با مبارزه مسلحانه مخالفم

استقلال این نیست که ازبیگانه پول وامکانات بخصوص سلاح بگیریم باتوجه به اینکه بیگانه هم عاشق ما نیست وهرچه بدهد چیزی میگیرد بحث منافع است برای سازمان وگروه وحزبی که ازجامعه خود ومردمش بدوراست نوکری رادرپی دارد ،

به خواندن «چرا درچنین شرایطی با مبارزه مسلحانه مخالفم» ادامه دهید

بشتابید موقع تقسیم غنایم است

الان زمان تقسیم غنایم است مال ومنال که نیست پس غنایم کشته ها هستند که باید تقسیم شود رضا پهلوی ورجوی وتجزیه طلبان وکمونیستهای اویزان به امپریالیسم هرکدام حرفی میزنند وهرکس کشته ها را بخودش مربوط میکند وسعی دارند هرچه میتوانند به امارکشته ها پروبال بدهند وانرا چند ده برابرکنند ترامپ میگوید هزاران هزار برایان خوک میگوید هزار رجوی وعضدانلو از200شروع ودرنهایت با اقای خوک روی هزارنفربه تفاهم رسیدند الان دنبال این هستند که هرکدام امارکشته ها را زیاد کنند که درتقسیم کشته ها که همان غنایم جنگی انهاست سهم بیشتری نصیبشون بشود و کرکری خوندن برای این است که درتقسیم غنایم وقلومبا کردن جنازه کشته ها تعداد بیشتری

به خواندن «بشتابید موقع تقسیم غنایم است» ادامه دهید