شورای ملی مقاومت سیب زمینی گندیده

رجوی ها اینگونه لگد مالش میکنند بعد هم برای بنی صدرومنتظری وموسوی وکروبی رفسنجانی وخاتمی روضه مظلومیت می خواند.انقباض را دلیل ضعف بنیادین میداند که سرنگونی را محقق میکند وسرعت میبخشد اگراینطوراست پس چرازانقباض ناراحتی ازقیام گرسنگان به قیام تشنگان میرسد وتروریستهای وهابی وتجزیه طلب الاهوازیه را کانونهای شورشی قلمداد میکند که برای نجات مردم امده اند درپایان چهارتا لگدبه بقیه میزند که مدعیان مخالفت با مجاهدین مزدوران رژیم هستند جاسوس ومزدورونوکربیگانه همه را مثل خود میبیند اگرنبیند کلاهش پس معرکه است نتیجه ایکه میگیرد اینه که زمان خوراندن جام زهرحقوق بشربه حکومت است پس قول وقرارهای مراحلهای مختلف سرنگونی چی شد بخاطراینه که سرنگونی نه با عبورازانقلاب مریم بلکه ازانداختن طناب حقوق بشربرگردن حکومت میگذرد اما واقعیت چیست ؟

به خواندن «شورای ملی مقاومت سیب زمینی گندیده» ادامه دهید

عبدالعلی معصومی حراف بی هویت

قای معصومی شما که اینقدرازانقلاب مریم دفاع وسبزینه وسفیدینه میکنی پس چرا خودت وارد وزن بچه را ترک ودرنشستها شرکت نکردی تا زن ودخترت را به گند بکشند وخودت راهم به باتلاق بی اندازند ؟ چرا به اشرف نیامدی بعنوان مجاهد وارسته درنشستها زن ودخترت را یکی کنند ؟ چرا نیامدی تا تف باران شوی کتک وانواع مارکها بخوری ودیوس وزن فلان خطابت کنند ؟ چرا نیامدی تا مادروخواهرت را بجمشید بفرستند درنشستها به خربکشند ؟ چرا نیامدی تا دیوس وقورومساق اعظم لقب بگیری ؟

به خواندن «عبدالعلی معصومی حراف بی هویت» ادامه دهید

گدایی امضا ازپاتالهای ازدورخارج پارلمانهاومیزکتاب

هرروز درسایتهایش مینویسد اینقدرپارلما نترسابق ازفلان کشورحمایت وامضا کردند که تنها ره رهایی جنگ مسلحانه اقا مسعود وده ماده خانم رجویست معلوم نیست ایا کانال میگوید چکارداری تو امضاتو بگیرما هم پولمون را زودی تصفیه مالی کن میخواهم برم کاردارم طوری مینویسد انگاربرای اولین باراست که جنگ مسلحانه وده ماده رابیرونی میکند ایا مردم ایران اهمیتی به ان میدهند انتخابات نشان داد که هیچ کس درایران ذره ای برای اینگونه حرفها ارزش قائل نیست ایا اگرمردم دنباله رو رجوی بودند رجوی ها تا بحال ده تظاهرات راه نینداخته بودند ؟ رای بی رای چی شد ازششماه قبل مخالفین رای بی رای را مطرح وبا صدها فراخوان ، داخل که هیچ صحبتش را نکنید درینگه دنیا فقط تونستند دوبارتجمع برگزارکنند که دارودسته سلطنت شش نفربیشترنیامدند ویاران رجوی ماکزیمم درکلیپهایی که دیدم سی نفرنشدند درپایان  به قمه وچاقو وچماق کشی روی اوردند

به خواندن «گدایی امضا ازپاتالهای ازدورخارج پارلمانهاومیزکتاب» ادامه دهید

اعتراف اقاوخانم رجوی به فرارازلیبرتی

اقای رجوی که ید طولایی درفرارداشت چراازتجارب فرارهایش استفاده نکرد که انهمه خون پای حرفها ومواضع چرند خود ندهد درحقیقت  چیزی که برای رجوی هیچ وقت ارزش نداشته ونداردجان نیروها وانچیزی که بالاترین ارزش رجوی ست رسیدن بقدرت بهرقیمتی ست بهمین دلیل هرجا درست یا غلط تشخیص بدهد بنفع قدرتش است لازم باشد چند میلیون انسان راقربانی میکند وهرجا هم ببیند به زیان قدرتش است پا به فرار میگذارد قاضی شارع دربرابرکورکوری های طوقای تیمورگفت مرد جنگ مرد فرارهم هست اقای رجوی همان طوقای تیمور مغول زمان ماست  

به خواندن «اعتراف اقاوخانم رجوی به فرارازلیبرتی» ادامه دهید

اقای رجوی دوباره خواستاربمباران ایران شد

ورجوی چگونه حرف ضد ایرانی اورا علم کرده وپوشش داده است درحقیقت حرفی رازده که سالیان است انهاورجوی را عذاب میدهد گفته تنها راه رهایی مردم وتضمین صلح وامنیت جهانی ومنطقه بمباران مراکزشریرصدورفرمان درداخل ایران است ارزوی برباد رفته رجوی را بمیان کشیده رجوی بخود میپیچید که امریکا اشتباه کرد به عراق حمله کرد میبایست اول ایران را اشغال میکرد همان بلایی که سرعراق اوردند را معتقد بود اول میبایست سرمردم ایران میاوردند وکشوررا ویران میکردند تا شاید اقا ی رجوی مثل علاوی نخست وزیرمیشد رجوی بعد ازسالیان کارنظامی انقدرشعورنداشت که بفهمد ایران کجا وعراق کجا مگه امریکا عقلش به اندازه اقای رجوی نمیرسیدکه اول به ایران حمله کند

به خواندن «اقای رجوی دوباره خواستاربمباران ایران شد» ادامه دهید

فریاد ازادی با حنجره ادم خواران

رجوی بارها وبارها گفت مهم زمین وسلاح است بدون زمین وسلاح سرنگونی محقق نخواهد شد بهمین دلیل هم بود که به عراق امدیم تا صاحب زمین وسلاح بشویم تا سرنگونی را محقق کنیم سرنگونی رفته سوال بعدی بدون زمین وسلاح چگونه میخواهد به اهداف برسد معلوم نیست زمین وسلاح همان پیل است راستی اقا وخانم با این کنفرانسها وصدها بارتکرارمجدد بگوئید پیل چی شد ؟ ادمخواران زمین وسلاح وپیل میشوند چرااززمان خاتمی وپرتاب موشک استراتژیک « بند ر» یعنی فرستادن مریم رجوی به خارجه به پیل نرسیدی ؟
واقعیت این است که بعد انتخابات وریخته شدن زهربه گلوی رجوی ها وتودهنی محکم مردم ونداشتن ملا اجتماعی وحمایت توده ای مجبوراست ازاین کنفرانسها بگذارد صورت خود را با خونهایی که ازچنگال ادمخواران کودک کش بزمین میچکد سرخ نگه دارد زمان صدام چراازاین کنفرانسها نمیگذاشت چون انموقع ازنظراستراتژی وایدئولو ژی به بن بست نرسیده بود هرچقدر استراتژیک وایدئولوژی مثل خردرباتلاق گیرکند

به خواندن «فریاد ازادی با حنجره ادم خواران» ادامه دهید

نگاهی به شعورسیاسی اقاوخانم رجوی

جوی میگفت کارمن تولید جنگ است کاری میکنم تا ایران وعراق با هم وارد جنگ شوند دراین رابطه انواع ریلها راه انداخت ، راهگشایی ، اوردن نیرو ، خمپاره زنی والی اخر، دست اوردهمه این ریلها عذاب وکشته ومجروح ومعلول شدن نیروها بود هیچ فایده دیگری نداشت درسال 77بعد کشته شدن کلی ازنیروها گزارشی برای اقای رجوی نوشتم یاداوری کردم که اینکارها فایده ای ندارد وایران وعراق همانطورکه درسالهای گذشته گفته ونوشته ام هرگزباهم نخواهند جنگید تمام حرفهای اقای رجوی رانفی کردم برایم کاملا مشخص بود که رجوی تحمل حرفهای مرا نداشته ونخواهد داشت یک روزیکی ازفرماندهان زن مراصدا وگفت اینها چیه مینویسی و…..فکرکرد باحرفهای صدمن یه غازوتهدیدهایش به التماس میافتم جواب دادم اگرکسی منظوررجوی بود تحمل حرفهای منطقی وتحلیلهای درست مراندارد ونمیخواهد بشنود هیچ اشکال ندارد

به خواندن «نگاهی به شعورسیاسی اقاوخانم رجوی» ادامه دهید

اویزان شدن رهبرعقیدتی به صهیونیزم

رابطه مریم معمارصادقی واحمد باطبی مزدوران صهیونیزم با اقا وخانم رجوی برکسی پوشیده نیست که درنشستها وکنفرانسهای خانم رجوی شرکت میکنند وازحمله نظامی وتحریم وبمباران اتمی میگویند
موضوع چیست 32نفرکه سردمدارانها مریم معمارصادقی واحمد باطبی هستند درنامه ای به نخست وزیرصهیونیزم وجدید اسرائیل درخواست کرده اند که سیاستهایش را تعغیرندهد وهمان سیاستهای نتانیاهو ضد بشردررابطه با ایران را ادامه بدهد با شناختی که بنده دارم درپشت نامه کسی غیرازاقاوخانم رجوی نیست وبدرخواست انها نامه نوشته شده نشان ازضدیت انها با ملت ایران بخاطررسیدن بقدرت است ولی باید گفت ازگندم ری که چه عرض کنم ازدانه خاروگون مرزهم نخواهید خورد

به خواندن «اویزان شدن رهبرعقیدتی به صهیونیزم» ادامه دهید

اقا وخانم رجوی چه کسانی مقصرهستند

مقصراین همه مزدورشدن نیروهای شما کیست وچرامزدورمیشوند ونقش رهبرچیست ؟؟رجوی درباره نیروها چیست میگفت شما گلهای سرسبد واگاه جامعه بودید که من شمارایکی یکی پیدا کردم ودستم را انداختم درگلوی خمینی وشما راازحلقوم خمینی بیرون کشیدم منتهی چون درجامعه خمینی بودید الوده به نجاست خمینی شده بودید که من شمارا با انقلاب مریم پاک وپاکیزه وسبزوسفید کردم شما اسب سوارانی هستید که هیچ گونه ارزش وقیمتی نمیشود روی شما گذاشت شما عصاره وچکیده یک ملت هستید الماسهای درخشان که چشم جهان راخیره کرده ایدو….همین عصاره ها بمحض اینکه میگویند میخواهیم برویم میشوند مزدوروزارت وسفارت تخلیه اطلاعاتی میشوند

به خواندن «اقا وخانم رجوی چه کسانی مقصرهستند» ادامه دهید

چرا وچگونه برده فکری شدم

چگونه ممکن است ادمی درحال سرکوب روح وروان وفکرخود باشد رویا های غیرواقعی بخورد خود بدهد دردایره سراب درحال چرخش بدورخود باشد انوقت بخواهد برای دیگران ازادی وبرابری وعدالت اجتماعی به ارمغان ببرد مگرمعنی ازادی را میفهمیدم که برای دیگران میخواستم وقتی خودرا سرکوب میکنم به سایرین رحم خواهم کرد مگرخودم به ازادی رسیده وانرا چشیده ولمس کردم که به دیگران هدیه کنم ازاینجا نشات میگیرد که رجوی ازروز اول مارا طوری باراورد که شوری وشوقی باشیم نه شعوری که امروزه بی شعورها وحرکت براساس شوروشوق  را کانونهای شورشی مینامد همانهایی که مثل چهل وپنج سال پیش ماهستند شورکه امد شعورمیرود تبدیل به برده فکری رجوی خواهی شد اطرافیان اقای رجوی برده های فکری ونوکران جسمی هنوزدرسراب دنبال ازادی هستند غافل ازاینکه خود اسیرند ودرچنبره گرفتارایا چنین کسانی میتوانند ازادی بیاورند اگربیاورند ازادی ست که درمحتوا وماهیت بردست وپایش قفل وزنجیرشوروشوق وتهی از شعوربسته شده درهیبت ازادی شلاق بدست سرکوب گرتمام عیاراست

به خواندن «چرا وچگونه برده فکری شدم» ادامه دهید