رجوی وعضدانلو قباحت جاسوسی وبیگانه پرستی را ریخته اند

مجاهدین وشورا درهمین راه گام برمیدارند وهیچ احساس خجالت وشرم هم ندارند ونمیکنند چون قباحت ریخته است بله یکی ازکارهای ضد ملی وضد فرهنگی رجوی وعضدانلو ریختن قباحت بیگانه پرستی ست که میخواهد با این کارها فرهنگ ایران وایرانی را الوده به تفکرات ونجاست خود بکند ودومین عمل ضد ملی وفرهنگی او ساختن انسانهای مثل خودش است وسومین جرم عمل سیستماتیک است که دراین راستا انجام میدهد

به خواندن «رجوی وعضدانلو قباحت جاسوسی وبیگانه پرستی را ریخته اند» ادامه دهید

درشرایط کنونی ایا سرنگونی راه حل ملی ست

سوالی که پیش میاید ایا همین حاکمیت درچنین شرایطی سرنگون شود بنفع مملکت وملت است ؟ ما درچه شرایط تاریخی قرارداریم ؟ درپیرامون کشورما چه فضایی حاکم است ؟ اگربه پیرامون کشورنگاه کنیم با انواع توطئه ها وحرکات دشمنان روبرو هستیم که میخواهند کشورما رانابود کنند ؛

به خواندن «درشرایط کنونی ایا سرنگونی راه حل ملی ست» ادامه دهید

فضاحت اپوزیسیون درسوئد

موضوعی که خیلی بچشم میزد برگزاری همزمان تظاهرات توسط این سه گروه انهم دریک جا ودررابطه با یک موضوع بود ایا عضدانلو با انها به وحدت سیاسی رسیده ؟ ایا ازقبل باهم هماهنگ وقرارومدارگذاشته بودند ؟ چرا چند رسانه که نام بردم همزمان تظاهرات هرسه راباهم پوشش داده اند ؟  وقتی با این سوالات به مسئله نگاه کنیم ایا ادمهای فضایی درپشت این داستان بودند ؟ رجوی میگفت بچه شاه اوراهیچ وقت به اسم یاد نمیکرد چریک فدایی ها را کلا دریک فولکس واگن جا میداد وحزب کمونیست کارگری راهم سواریک درشکه میکرد وجای یک نفررا هم خالی میگذاشت

به خواندن «فضاحت اپوزیسیون درسوئد» ادامه دهید

ایا رجوی وعضدانلو سیاستمداران ملی هستند(قسمت چهارم وپایانی )

ایا ما نباید خودرامقصرومسئول ان بدانیم ایا چنین شهامتی دررجوی وعضدانلو وسایرین هست که بگویند ما اشتباه کردیم وخود را تصیح کنند بله ما ملی ومردمی نبودیم وفهمی ازمردم وجامعه ومشکلات ان نداشتیم وجایگاه ووظیفه خود بعنوان قشراگاه وپیشتازرافهم نکردیم وبیراهه رفتیم وقیمت انرا مردم پرداخت کردند

به خواندن «ایا رجوی وعضدانلو سیاستمداران ملی هستند(قسمت چهارم وپایانی )» ادامه دهید

ایا رجوی وعضدانلو سیاستمداران ملی هستند(قسمت سوم)

هیچ کدام ازاین راه حلها درست نبود وهمه حرکات ذهنی بود ودرجامعه عینیت وبرد نداشت یعنی اینکه ما گرفتارتحلیلهای ذهنی وغیرواقعی بودیم گرفتارتوهمات واوهامات وخام خیالی بودیم ؛ وضعیت فکری وتوان جامعه وشرایطی که مردم دران زندگی میکردند اجازه پیروزی نمیداد پس می بایست به جامعه فکروشرایط را اول اماده میکردیم انهم حرکتهای مسالمت امیز نه خشونت وجنگ داخلی به همین دلایل ملی نبودیم

به خواندن «ایا رجوی وعضدانلو سیاستمداران ملی هستند(قسمت سوم)» ادامه دهید

ایا رجوی وعضدانلو سیاستمداران ملی هستند (قسمت دوم)

فکرمیکرد اگروارد جنگ شود خمینی را بلافاصله سرنگون وخودش رهبری رابدست میگیرد ؛ رجوی فکرمیکرد فقط با رسیدن به قدرت میشود درراه کشورومردم کارکرد این منطق کاملا اشتباه است که درنوشتارهای بعدی مشخص خواهد شد که راههای فراوانی برای کاربرای کشورومردم وجود دارد درمنطق ملی ومردم گرایی الویت با بدست اوردن رهبری نیست بلکه دوری ازهرگونه جنگ داخلی وحرکت مسالمت امیز سیاسی

به خواندن «ایا رجوی وعضدانلو سیاستمداران ملی هستند (قسمت دوم)» ادامه دهید

ایا رجوی وعضدانلو سیاستمداران ملی هستند(قسمت اول )

دودیدگاه مذهبی ست چرا رجوی طبق عملکردعلی رفتارنکرد چرا سکوت نکرد علی ازهمه حق خودش گذشت درزمانی که عمر تجاوزات ولشگرکشی ها را شروع کرد علی تماما دفاع کرد ولی چرا رجوی وقتی صدام به ایران تجاوزکرد جنگ داخلی وبمب گذاری وکشتارراه انداخت ایا حق نبود دست بچنین کاری نمیزد

به خواندن «ایا رجوی وعضدانلو سیاستمداران ملی هستند(قسمت اول )» ادامه دهید

سرنوشت مهدی افتخاری ائینه فلاکت انقلاب مریم عضدانلو

زیرسوال رفتن تمام عیارانقلاب مریم است شاید درباره مهدی دراینده بنویسم وصحبتها وجوابهای اورا بیان کنم تا ببینید او چگونه مروت ومردانگی دربرابربرخوردهای رجوی وعضدانلو ازخود نشان میداد دریک کلمه داستان وبرخوردهای علی زرکش با مهدی شباهت های زیادی بهم دارند وسرنوشت مهدی هم نشان ازفلاکت وپیسی ودرماندگی وپوچی انقلاب مریم عضدانلو را به اثبات رساند ودردید همگان بنمایش گذاشت این مسایل رانمیشود با نامگذاری مجدد فرمانده فتح الله به مهدی افتخاری جبران کرد  

به خواندن «سرنوشت مهدی افتخاری ائینه فلاکت انقلاب مریم عضدانلو» ادامه دهید

پیام شماره 14 رجوی اثبات مرگ فیزیکی وفرهنگی اوست

نکته اصلی دراین پیام نحوه نگارش وبکارگیری کلمات وفرهنگ نوشتاری وگفتاری وسیاسی ایدئولوژیک وتشکیلاتی بود که هرگزبا فرهنگ وتفسیرونگارش وبیان مسایل توسط رجوی همخوان نبود وفاصله بسیارداشت وبه چشم میزد این پیام درادامه عکس سیاه وسفید بعد ستارومصدق واشرف وموسی ست ویک پیام دارد انهم مرگ فیزیکی وفرهنگی رجویست یعنی ازاین ببعد ما نباید شاهد فرهنگ رجوی برسرتا پای تشکیلات باشیم

به خواندن «پیام شماره 14 رجوی اثبات مرگ فیزیکی وفرهنگی اوست» ادامه دهید

چراهواداران رجوی وعضدانلو وشورا اینقدروقیح ودریده هستند ؟

راستی چرا هرچه جاسوس ومزدورونوکربیگانه  اطراف رجوی وعضدانلو پرسه میزنند ؟ چون هم جنس هم هستند زمینه فعالیت اینها دراطراف عضدانلو اماده وفراهم است وسوال دوم این است که چراشورایی ها که سیاسی هستند درسکوتند

به خواندن «چراهواداران رجوی وعضدانلو وشورا اینقدروقیح ودریده هستند ؟» ادامه دهید