اخرین میخ برتابوت استراتژی سرنگونی اقای رجوی

رجوی غیرازقدرت طلبی به هیچ پرنسیب واصولی پایبند نیست همه چیزرا فدای بقدرت رسیدن خود میکند حرفهای ما که رجوی کیست یک هزارمش را مردم با چشمان خود دیدند ازطرد انها توسط مردم میفهمم که حرفهای ما جدا شده ها قطعا درفاصله گیری ازانها تاثیرات خود را داشته است حال رجوی ها ومزدوران شورایی انها هرچقدرمیخواهند ازبام تا شام فریاد ای مزدورای مزدورسربدهند با انتخاب اقای رئیسی توسط مردم باید بگویم امدن رییس جمهورجدید اخرین میخ برتابوت سرنگونی خواهی رجوی کوبید وتما م ارزوها وامیالش رابه باد داد عواقب حرکتی که کردند ازفردا دردرون خودش سرریز خواهد کرد بخصوص دوست درداخله یعنی اصلاح طلبان قلابی سه تئوریسینش حرفهایی زدند که نشان ازفروپاشی انهاست دست رجوی درداخل هم بسته خواهد شد بهتراست رجوی تشکیلات وشورا را منحل و به زندگی عادی روی بیاورد قدرت برای همیشه ازدست رفت مردم با شرکت درانتخابات جام زهررا برحلقوم اقای رجوی ریختند 

به خواندن «اخرین میخ برتابوت استراتژی سرنگونی اقای رجوی» ادامه دهید

طلبکاری اقای رجوی ازما بخاطریک قاشق ذرت

پنج شنبه دم عصررفتم سالن روی میز سرو سالن اتیکتی گذاشته بودند رفتم جلو دیدم نوشته فردا صبحانه سورپرایز داریم ازدست ندهید خواب نمانید حتما برای صبحانه روز جمعه به سالن بیائید و….یک اسم انگلیسی نوشته وتعدادی ازبچه های خودشون که انها را میلیشیا خطاب میکردند دست هاشون را بهم میزنند ومیمالند وخوشحال که چه نشسته اید صبحانه فلان خوراکی ست منهم که ازاین جورچیزها نه دیده ونه شنیده درغارتودرتوی رجوی پرسه میزدم دلم لغزید ونفس برمن غلبه وروح وروانم بسمت خوراکی تمایل پیدا کرد لحظات غیرمجاهدی شکم پرستی والویت شکم به فرهنگی مجاهدی دقایقی برمن مستولی ومرا ازانقلاب خواهرمریم دورکرد بخود امده وبا نهیب بخود وتسلط برنفس ازسالن رفتم …..

به خواندن «طلبکاری اقای رجوی ازما بخاطریک قاشق ذرت» ادامه دهید

عوررا ازمجاهدین یاد بگیرید

زنده ام وقتی هم تماس گرفتم همه مات ومبهوت مرانگاه میکردند ومیگفتند چرا اینجوری شدی که گفتم دراین سه ماه درتلاش بودم تا کمی روح وروان ودل خود رابازسازی کنم تابتونم تماس بگیرم تا شما حیوانیت کامل بنده را نبینید بله این بود یکی ازبلاهایی که اقای رجوی برسرم اورد انسانیت را بطورکامل دروجودم کشت دریک کلمه اگرعلم خدایی وغیبی هم داشته باشی دردرون مجاهدین به احمق تبدیل خواهی شد زیرا رجوی ها با احمقها کارها را پیش میبرند تشکیلات مجاهدین کارش تبدیل انسان به حیوان است

به خواندن «عوررا ازمجاهدین یاد بگیرید» ادامه دهید

اقای رجوی جنازه متعفن سیاسی

سازمانی که روزی با ده میلیون هواداروپانصد هزارتیراژ روزنامه وسخنرانی های سیصد هزارنفری دراستادیومها امروز پیام رجوی ده لایک میخورد وسخنرانی خانم رجوی بیست لایک تظاهرات درجهان ازاد راه میاندازد شش نفرشرکت میکنند طرف حسابهای سخنرانی حاضردرجلسه بجای سیصد هزارجوان ایرانی احمد غزالی وچند پیرپاتال بازنشسته ازسیاست وکار وزندگی روبه قبله دراز شده ، اقای رجوی درتهران جلو چندصد هزارهوادارجان بکف میگفت وای به روزی که گلوله را با گلوله جواب بدهیم امروزه حتی جرات ندارد عکس خودش را علنی کند ودرصفحات مجازی بدون عکس و اسم ولگردی سیاسی میکند دلش راخوش کرده زیرپستی کامنتی بگذارد وفحشی به یکی بدهد درسایتهایش بنویسد فلان کس اینو گفت وبهمان کس ان خودت چه میگویی معلوم نیست

به خواندن «اقای رجوی جنازه متعفن سیاسی» ادامه دهید

کمرشکسته اقای رجوی را گچ بگیرید

اپوزیسیون خارجه ودرراس انها اقای رجوی همراه با اصلاح طلبان خواهان پیروزی سازش وذلت بودند به همین دلیل سرمایه گذاری سنگینی روی پیروزی اسراییل کرده بودند ازتروریست خوندن فلسطینی ها تا بستن صفحات اجتماعی وجاسوسی برای صاحبان رسانه وسکوت دربرابرکشتار ……برای اقای رجوی ازسه جهت ضربه بحساب میاید و دردناکتراست یکی ارباب او اسراییل شکست خورد که دیگرنمیتواند ازهیچ نظربخصوص سیاسی واطلاعاتی ازرجوی حمایت کند ورجوی هم نمیتواند با مهره های انها بازی کند چون صحنه سیاسی اسراییل تغیرات اساسی خواهد کرد دوم پست رفت اعراب بود که شاید با بی ثباتی های داخلی روبرو شوند درهرصورت ضربه به اعراب ضربه به رجویست بخصوص عربستان وامارات سوم ازداخل که اصلاح طلبان با شعاردیپلماسی شکست خوردند

به خواندن «کمرشکسته اقای رجوی را گچ بگیرید» ادامه دهید

راه حل خاورمیانه چیست

اتحاد باید برپایه فرهنگ وتمدن باشد که موارد زیررا داراست اتحاد نظامی دفاعی اقتصادی اطلاعاتی وسیاسی با محوریت ایران است که صاحب قسمت اعظم انرژی جهان ودریا وزمین وهواست تا ببینم کدامین قدرت جرات وجسارت دارد چپ نگاه کند ، پول واحد دربرابرپولهای دیگرشکل گرفته وهمه را به کناری میزند دراین اتحاد کشورها کاملا مستقل عمل میکنند وهرکشوردیگری خواست میتواند وارداین اتحاد بشود حال اگربتونند عملی کنند یا نه بحث دیگریست

به خواندن «راه حل خاورمیانه چیست» ادامه دهید

تناقض حرفهای اقا وخانم رجوی

رجوی پیامی فرستاده وناراحتی خود را ازپیروزی فلسطینی ها اعلام ومیگوید دلیل جنگ غزه نه ظلم وستم اسرائیل بلکه جنگ طلبی خامنه ایست ، که باعث فروپاشی توافق اتمی میشود برای این ناراحت است که برجام قراردادننگین ووطن برباد ده ازبین میرود چرا دنبال تامین منافع غرب است بماند ، دادگاهی درکانادا گفته سرنگونی هواپیمای اوکرائینی عمل تروریستی بوده سواربران شده وسرنگونی را درحکم دادگاه فلان شهرکانادا می بیند ، معتقد است چون حکومت ازدرون درحال فروپاشی ست جهت سرنگون نشدن توسط اقای رجوی به اسرائیل به بهانه غزه حمله کرده است ودرنهایت هم رسیده به اینکه شقه عمق پیدا کرد ورژیم درسراشیب سرنگونی راهی جزافتادن درته دره سرنگونی ندارد وعامل انهم مقاومت سازمانیافته با اعتباری ازدریای خون درپشت ان بین مردم است
خانم رجوی گفته با داستان موشک باران غزه ورد صلاحیتها توسط شورای نگهبان به جنگ بی سابقه درونی وتشدید تضادها منجردرنتیجه رژیم واردفازپایانی شده است

به خواندن «تناقض حرفهای اقا وخانم رجوی» ادامه دهید

اقای رجوی مگرمیگذارند رای بدهی که میگویی رای نمیدم

ازیکسال پیش بنوبت زنهای خود را بعنوان مسول اول انتخاب میکرد چرا به نوبت چون هبوی هم بودند وحسود مجبوربود هردوسال یکباریکی را مسول اول کرده خاک عالم ریخته شده برسرنیروها را با خاک تازه جایگزین کند تا نونواروبروز شوند چند نفرازبالاترین مسولین که قبلا درشورای نگهبان رجوی تایید صلاحیت شده بودند را معرفی ، فرد مورد نظررا ازداخل گونی انتخابات درمیاورد اسمش بود انتخابات ازاد

به خواندن «اقای رجوی مگرمیگذارند رای بدهی که میگویی رای نمیدم» ادامه دهید