رجوی تا چه اندازه درتروردانشمندان هسته ای نقش دارد

ترورهایی ست که دردهه شصت با عملیات انتحاری وبمب گذاری وترور مستقیم درخیابونها شروع کرد وتا به امروز ادامه دارد ترور فخری زاده بدون همکاری رجوی وهواداران ومزدورانش درداخل نبوده است کجا اموزش دیدند قطعا نفرات خارجی نبوده اند اطلاعات ازکجا جمع اوری شد که اینقدردقیق کارکردند بنظربنده یک هماهنگی بین داخلی ها دردولت وخارج ازدولت با نیروهای رجوی وجود دارد که قبلا اشاره کرده ام هماهنگی با اسراییل وامریکا ورجوی حتما هست یعنی فقط چند نفرکه درخیابون راه بی افتند ویک دفعه ترورکنند نیست جمع اوری اطلاعات دقیق ، اموزش ، مواد انفجاری ، سلاح ، خودرو، تیم های پشتیبان همه وهمه حکایت ازاین دارد که رجوی نقش اساسی درازبین بردن دانشمندان ایران بازی میکند

به خواندن «رجوی تا چه اندازه درتروردانشمندان هسته ای نقش دارد» ادامه دهید

خاطرات من : قسمت چهل و سوم

اگرغربیها واعراب به این نقطه برسند ایا به ایران رحم خواهند کرد ؟ هرگز، حرکت بعدی نا امن کردن ایران وتجزیه ایران است
ـ بیاد داشته باشیم که بوش پسردربالای ناو هواپیما برگفت ما درجنگ با عراق پیروز شدیم وسه کشورمحورشر هستند ، ایران، سوریه وکره شمالی این حرف یعنی اینکه ما باید این سه کشوررا درکنترل خود بگیریم واین تظاهرات شروع سرنگونی دولت سوریه است ودرقالب خاورمیانه بزرگ امریکا می گنجد نه تظاهرات مردم برعلیه دیکتاتور
ـ نتیجه : این تظاهرات شروع جنگ نیابتی ایران ازیک طرف وجهان غرب واعراب ازطرف دیگراست واین تظاهرات به جنگ داخلی وتروریسم ختم خواهد شد که سوریه را نابود خواهد کرد وشک نکنید …

به خواندن «خاطرات من : قسمت چهل و سوم» ادامه دهید

دعوای اقلیت ناچیزبا اکثریت با چیز

افشین علوی درتلویزیون رجوی تحلیل سیاسی میکرد وچشمش به نوشته ای که درجلوش گذاشته بودند روخونی میکرد گفت مقاومت برای ابان اماده باش داده وچنان وچنان بخودم گفتم صبرکن تا ببینیم ، ابان تمام شد رجوی که برنامه ریزی کرده بود تا بدترازسال گذشته کند حتی یک دونه شب نامه نتوانست بدیواردربیابون بچسبوند وفیلم گرفته تبلیغات کند شکست صد درصد ، درعوض خانم مریم رجوی سخنرانی وده یازده ماده رادرسخنرانیش بعنوان جمع بندی حواله ملت داد که یکی ازمحورها میگفت اقلیت ناچیز برمردم حکومت میکند و…..سوال اینه پس چطورچهل سال است اقلیت ناچیزرا نتوانستی سرنگون کنی ؟

به خواندن «دعوای اقلیت ناچیزبا اکثریت با چیز» ادامه دهید

عواقب برداشتن روسری دردرون تشکیلات

مادینه رام که با انقلاب مریم تبدیل به مادینه وحشی شده درنشستها چه برسرنرینه وحشی رام شده میاورد ؟ نکته اینجاست ، نرینه رام شده تناقضات را میخواند ، مادینه وحشی شده درمقام مسول وفرمانده وهژمون خواهان تبعیض مثبت است دیروز به این بهانه نرینه را رام وبه عقب رانده وتمام رابدست گرفته الان درتمامیت خواهی میگوید تبعیض مثبت انجام میدهیم ما روسری را برمیداریم وبجاش شما را روسری دارمیکنیم به چه معنا ؟ هیچ درنشستها تنبان نرینه رام را برسرش میکشند تا غلط بکند دفعه بعد به انقلاب مریم شک کند ووارد مرحله جدید سرنگونی وبند انقلاب نشود باید وارد وخود را خونده بگوید برداشتن روسری کاردرست بوده……..

به خواندن «عواقب برداشتن روسری دردرون تشکیلات» ادامه دهید

خانواده طناب داراقای رجوی وخانم عضدانلو

اگرحقیقت را خواسته باشید اساسا انقلاب ایدئولوژیک برای بستن همین درب سروکله اش درمناسبات پیدا شد چون این درب درتضاد با ذات رجویست چون رجوی منطبق با جهان نیست وهرچیزی که منطبق با جهان هستی نباشد اتو دینامیک نابودی خود را رقم میزند نه بقا را بهمین دلیل انقلاب اید ئولوژیک همان طناب داراتو دینامیک جهان هستی ست که برگردن رجوی افتاده است وانقلاب مریم علی رغم دبدبه وکبدبه وحرفهای قدرت مدارانه بسیارضعیف وشکننده وترسو وبی جربزه است انقدرکه ازعواطف مادرپیرهشتاد وچند ساله که درگوشه خونه ای افتاده ونای حرف زدن وحرکت ندارد واخرین نفسهایش را میکشد ازترس بخود میلرزد یکی نیست بگوید ایا انقلاب مریم با چنین ترس وضعف ماهوی وبنیادین میتواند کشوری را بسمت انسانیت وتعالی رهنمون وهدایت کند ؟

به خواندن «خانواده طناب داراقای رجوی وخانم عضدانلو» ادامه دهید

اقای رجوی سازمان راتبدیل به لولو خورخوره کرده است

اینکه حاکمیت ازترس کانونهای شورشی ومجاهدین همچو لرزانک وبید درحال لرزیدن است ودرمقابل مجاهدین وکانونهای شورشی هرروز مقاومترواستوارتر چون کوه اورست شده اند ولی ما نفهمیدیم اگرحاکمیت اینقدرلرزان وترسو ست پس چرا گلوبال هاک امریکا را سرنگون وبا صد موشک عین الاسد راتبدیل به عین الجسد میکند وامریکایی واسراییل وعربستانی که رجوی مثل موش دربرابر انهاست وشبانه روز به مهره دست دهم انها اویزان است جرات وشهامت انرا پیدا نمیکنند ؟ تا جواب نظامی بدهند ؟ ما نفهمیدیم حاکمیتی که درسوریه وعراق جلو هشتاد کشورایستاد وشکست داد وپیروز شد نترسید ولی از رجوی با یاران فسیلش میترسد ؟ معلوم نیست چرا حاکمیت برای ابرقدرت اقتصادی ونظامی جهان خط ونشان میکشد ومیگوید ازخاورمیانه بیرونت خواهم کرد ولی از کانونهای شورشی رجوی…….

به خواندن «اقای رجوی سازمان راتبدیل به لولو خورخوره کرده است» ادامه دهید

خاطرات من : قسمت چهل و دوم

وقتی جنگ تمام شد رجوی گفت رژیم یک پایش را ازدست داد وبا یک پا که همان تروریسم است لنگان لنگان درحرکت است باید پای دیگررا هم قطع کرد این حرکات وحمایتها برای قطع کردن پای دوم است که وقتی مشخص شد که ایران دنبال اتم است رجوی گفت ایران اتم را جایگزین جنگ کرده وباید اتم انرا افشا کرد وطناب داربگردنش انداخت
با این توجیح که ما با تروریسم خمینی درحال جنگیم ازتظاهرات درسوریه حمایت کرد تب وتاب تظاهرات درسوریه بالا گرفت وبطبع ان دردرون مجاهدین شوروغوغایی بپا شده بود درهمین رابطه نشستهای سیاسی شروع شد ازنشستهای رجوی گرفته تا نشستها با فرماندهان تا نشستهای لایه ای ونشستهای مقرات دراین نشستها من مواضع خود را اشکارکردم که درست رودرروی رجوی بود وچنین مواضعی انهم درنشست ودرحضورهمه برای رجوی وعضدانلو وسایرفرماندهان بسیارتعجب برانگیز وبسیارنگران کننده….

به خواندن «خاطرات من : قسمت چهل و دوم» ادامه دهید

پشت رجوی راچه کسی میخارد

ناخنهای رجوی را کمی کوتاه کنید که موقع خاروندن پشت زخمی نشود که خدایی نکرده زخمها عفونت واورا بکشد ، دراین میان قلم به مزد والدنگی بنام جمشید پیمان بفرموده بدوبدو دویده وچند بیت مر، را بجای شعردرهمین رابطه بخورد ملت میدهد که درسایت رجوی درج شده است که چندساعت پیش انرا خوندم که امروز منتشرشده دراین شعربقول خودش ازاستقلال مالی وکس نخارد صحبت کرده است ودومین موضوعی که مطرح کرده بحث بدون بایدن وبدون ترامپ را بازگو کرده است ، سوال بنده اینه اگراینطورکه میگویی هستید چرا درچهارسال گذشته ازادمخوارانی مثل ترامپ وبرایان هوک وپمپئو وسناتورهای ادمخواردیگرشبانه روز تعریف وتمجید کرده اید ؟ چرا ازتحریمهای انها حمایت وبرعلیه ملت قدم برداشتید؟ چرا ازتحریم دارو حمایت میکنید که کودکان پروانه وسرطانی را میکشد ؟ ایا کودک کشی نشانه استقلال وکس نخارد اقتصادی وسیاسی ست ؟ چرا میگویید تحریم دارویی وغذایی نیست ؟…..

به خواندن «پشت رجوی راچه کسی میخارد» ادامه دهید

جنگ قره باغ وپاسیویسم رجوی

این جنگ مثل سایرجنگهای دوکشورنیست اولین ویژگی ، جنگ مذهبی ومرزی وسیاسی ونژادی وزبانی ست دومین ویژگی ، جنگ برهردو تحمیل شده ودستهای پشت پرده عامل ان است وسومین ویژگی ، هردوهمسایه ایران ودرحوزه تمدنی وفرهنگی ما قراردارند که تزار انها را ازما جدا کرده ، هردوکشورپاره تن ایران وما هستند ، قصد پرداختن به این جنگ راندارم وحرفهایم رادرشبکه های اجتماعی زده وخواهم زد اما خلاصه جنگ با تحریک اسراییل وترکیه وبا چراغ سبز امریکا علی رغم مخالفت ظاهری شروع شده که موضوعات اقتصادی نفت وگاز وخط لوله ها درمیان است ودوم هدف یک واصلی که بارها هشدارانرا داده ام وارد کردن تروریسم به قفقاز وناامن کردن حیاط خلوت روسیه وچین است چون نتوانستند ایران رابکوبند ازطریق اذربایجان وارد شده اند که اگربتوانند تروریسم راهم وارد کشورما خواهند کرد….

به خواندن «جنگ قره باغ وپاسیویسم رجوی» ادامه دهید

خاطرات من : قسمت چهل ویکم

یکی دیگرازکارها این بود که جوانان عراقی را وارد اشرف میکرد وانها پانسیون شده دراشرف تحت مراقبت اموزشهای تشکیلاتی وایدئولوژیکی وسیاسی ونظامی قرارمیگرفتند وبعد اموزشها دوره انها به پایان می رسید وگروه های بعدی را می اورد ومی گفت اینها مجاهدین خلق عراق هستند راستش انقدرازاین کار نفرت داشتم وکلافه بودم که نگویم بهتراست چه گلی برسرخودمون زدی که برسرجوانان عراق میخواهی بزنی چه خطی را درباره کشورخودمون پیش گرفتی وبه چه نتیجه رسیدی که میخواهی عراقی ها را نجات بدهی خودت را نجات بده بقیه پیش کش این کارها ومخالفت احزاب عراقی ازهمان روز اول باعث شد درعراق دست به تروربزنند ومقاطه کاران کارگران وکسانی که با ما کارمی کردند را درخیابونها ترور کردند

به خواندن «خاطرات من : قسمت چهل ویکم» ادامه دهید