بحران ازدست دادن زمین وگرفتاری درالبانی

ازشق القمرهای رجوی ست اگررجوی فکرکرده قیام های داخلی شکل خواهد گرفت سخت دراشتباه است محاسبات غیرواقعی ست چرا چون امروزه کشوربا تهدیدات خارجی روبروست ، ملت ایران به اندازه کافی عملکردنیروی مهاجم خارجی واشغالگررا درافغانستان وعراق وسوریه ولیبی ویمن با چشم خود دیده وفهمیده اند بهمین دلیل درچنین شرایطی هرگزدست بقیام نخواهند زد ازطرف دیگربرخلاف تفکرات رجوی ملت درتحریم دنبال لقمه نان وحل مشکلات روز مره وسیرکردن خود وخانواده است تن به قیام نخواهد داد وبخیابون نخواهد ریخت زیرا میداند هرگونه حرکتی اوضاع خود ومملکت رااشفته ترودرضعیف کردن دولت مرکزی گرفتارتروریسمی خواهد شد که رجوی عاشق ان درکشورهای همسایه است ازانها بعنوان انقلابی نام میبرد ازهرزاویه که نگاه کنیم رجوی دربن بست ،

به خواندن «بحران ازدست دادن زمین وگرفتاری درالبانی» ادامه دهید

اقا وخانم رجوی زیرقبای چه کسانی خزیده اند ؟

اقا وخانم رجوی هرروززیرقبای یکی میخزند ومارک واتهم به سایرین میزنند شارلاتان سرتا پا دجال درالبانی سواربرخردجال درکوچه پس کوچه های سایبرسرها راازبدنها جدا وبرسرنیزه ازالبانی به شام میبرد ، میدانید چرا ؟ چون تف کردن رجوی ورفتن پیش خانواده بالاترین ضربه ایدئولوژیک واستراتژیک وروحی وروانی واجتماعی به اوست ، رفتن پیش خانواده موضوعی ست که تمامیتش را نشانه میرود واوراتا اعماق میسوزاند ، یکی دیگرازدلایل سوزش ، تنظیم دولت البانی ست نشان میدهدرابطه ها مثل سه چهارسال گذشته نخواهد بودشکاف بین دستگاه رجوی ودولت البانی ایجاد شد شکاف را نمیتواند هم بیاورد روزبروزبیشترشده وتمام سرمایه گذاری ها روی دولت البانی درحال نابودیست زیرا امدن بایدن ودم زدن اوازحقوق بشرنمیتواند چشمش را روی موضوع مهم که توسط خانواده ها بین المللی شده ببند د که تاثیرات خودش راروی دولت البانی داردهرچقدرمیخواهد برسروسینه بکوبد ان سبو بشکست وان پیمانه ریخت

به خواندن «اقا وخانم رجوی زیرقبای چه کسانی خزیده اند ؟» ادامه دهید

روشنفکرکله گچی عنبرنسایی

امارکتاب خونی دردستگاه رجوی برای هرنفر یک صفحه دردهسال زیادیست درتمام عمرخیلی ازنیروها صفراست خانمها که بگذریم ، ایا ازچنین مرام ومسلک ورفتارونگرش به کتابخونی ، روشنفکربیرون میاید؟ حرفهایی که میزنم اززاویه توهین وتحقیر نیست ازنظرعلم وعلوم صفرصفر، پیشنهای به اقا وخانم رجوی دارم بعنوان بیزنس استفاده کنند وقتی نیروها بخصوص زنان مجاهد که همگی قبلا شورای رهبری بودند وجدیدا شورای مرکزی شده اند بعد مردن با جراحی مخچه ها را تخلیه وبعنوان عنبرنسا به مردم البانی بفروشد تا مردم البانی هم با دود کردن عنبرنساها ازسرما خوردگی وانفلانزا نجات پیدا کنند چون مجاهد هستند…..

به خواندن «روشنفکرکله گچی عنبرنسایی» ادامه دهید

رجوی ازاسطوره اش رونمایی کرد

یکی نیست بگوید مردک وزنک ابله ویاوه گو مگرالان زمان اسطوره سازی های کذایی ست جهان دردنیای سایبرزندگی میکند نه دوران چراغ موشی که هرچیزی راباورکند ، مگرامروزه با ساختن اسطوره میشود با دشمن جنگید همین قدرکه خودش وبنده منزلش یکی اسطوره استراتژی ویکی هم اسطوره انقلاب بودند برای هفت جد ابادش کافیست همین را کم داشت اسطوره جنگ وشورش وقتی سه اسطوره بهم بپیوندند وبا هم تلفیق بشوند چی خواهد شد الله واعلم ما که عین رجوی نه علم غیب داریم نه امام زمان هستیم نه فلان جای ادمخواران غربی رابرای رسیدن به قدرت لیس زده ایم درنتیجه باید ازرجویها پرسید چه خواهد شد

به خواندن «رجوی ازاسطوره اش رونمایی کرد» ادامه دهید

رجوی تمام مظاهرسرکوب را نابود کرد

گفتم اول شما جواب بده ببینم این همه دروغ را ازکجا دراوردی وازکی یاد گرفتی میدونم شماها دروغگو هستید ولی نه اینقدرهمه عصبانی وداد وبیداد راشروع که به شورای رهبری اتهام دروغگویی می بندی گفتم مگه بخدا اتهام بستم دوم عین حقیقت است راست میگویید گزارشم رابیاورید وهمین جا بخونید خودتون هم میدونید که اگردهسال دیگرازمن بپرسید خواهم گفت چی نوشتم تا چه برسد به فاصله سه روز پایم را دریک کفش کرده وگفتم تا گزارش راازاول تا اخراینجا نخونید ولتون نمیکنم خلاصه گزارش را اوردند وخوندند هیچ کدام ازدروغهایی که بافته بودند درگزارش نبود خانم گفت حالا گزارش را ول کن مجاهد باید پاسخگو باشد وفلان وبهمان منهم گفتم ولی مجاهد نباید دروغگو باشد انهم درشورای رهبری ومسولین وفرماندهان بالا که شما برعکس تا فرق سردروغگو هستید جواب دروغهایت رابده تا منهم جواب بدهم ودرگیری وتنش درحدی که گفتند میزنیم ومیکشیمت

به خواندن «رجوی تمام مظاهرسرکوب را نابود کرد» ادامه دهید

داستان من و رجوی و دوچرخه

وقتی رفسنجانی رییس جمهورشده بود خانم فائزه رفسنجانی دوچرخه سوارمیشد وشلوارجین میپوشید رجوی درنشست اورا مسخره وگفت شلوارجین فائزه خانم رابرای ما بیاورید ببینیم چه شکلی ست (برداشت ازاین حرف را هرکس خودش بکند) خانم رجوی هم اورانگاه میکرد بعدها وزمان احمدی نژاد که اومخالفت میکرد میگفت فائزه ازبچه های خودمون است درزندان با خواهران مجاهد همبند وهوادارشده است ،..هرچی باشد اینها دکلهای استحاله است که ازدوریکی یکی نمایان میشوند دکل سرنگونی رابارها رجوی بما نشان داد نمردیم رجوی دکل استحاله خودش را برای ما عیان کرد تا رجوی ها زنده هستند دکلهای زیادی را خواهیم دید…

به خواندن «داستان من و رجوی و دوچرخه» ادامه دهید

مزاحمتهای رجوی توسط پرستوها

به دوسه نمونه عملکرد پرستوهای رجوی اشاره میکنم یکی با مسنجرزنگ زد وگفت من دنبال شوهرمیگردم بیا باهم درتماس باشیم بهش گفتم خدا خیرت را جای دیگه بده وتماس راقطع کردم به صفحه اش مراجعه دیدم خانم جزبراندازان رجویست بلاکش کردم خانمی دیگرپیام داده که من درانگلیس زندگی میکنم ازعکس تو خوشم اومد باهم درتماس باشیم میتونم بیام کشوری که زندگی میکنی وچند روزی پیشت باشم می بینم درصفحه عکس فیلابی وشکرالله پاکنژاد وبرادرش عزیزپاکنژاد گذاشته وحرفهای رجوی را درصفحه اش منتشرکرده بلاکش کردم نمونه سوم خانمی پیام داده ونوشته بود قیافه ات خیلی مردانه است ومن ازقیافه های مردانه خیلی خوشم میاید ودرهمان شهری زندگی میکنم که تو زندگی میکنی بیا با هم قراربزاریم رفتم به صفحه خانم می بینم عکس اقای رجوی وخانم عضدانلو وخانم مژگان پارسایی و…

به خواندن «مزاحمتهای رجوی توسط پرستوها» ادامه دهید

اقاوخانم رجوی کدامین حرف متناقض شما را باورکنیم

ما شنیدیم سرهرکس مشت وچماق بخورد اگرنمیرد دیوانه وخل میشود ولی نفهمیدیم خوردن چوب وچماق برفرق سر، میلیشیا چگونه به اگاهی رسید رجوی با عمل انقلابی وجریان مبارزه به اگاهی رسیده ووظیفه اش مشخص کردن خط وخطوط واستراتژی بود تا میلیشیا برود وکتک بخورد خودش هم دربنیاد علوی لنگربی اندازد وکنگربخورد واستراتژی تدوین کند همین استراتژیهایی که نتیجه اش را امروز می بینیم اما موضوع بحث
درسایت مجاهد مقاله چند قسمتی دارد مبنی براینکه میلیشیا ی اگاهی بخش درپایان نتیجه میگیرد که میلیشیا جامعه را اگاه کرده است یک مرحله دیگرازمیلیشیاهایی که ازشوروشعف عبوروبه مرحله اگاهی رسیده بودند را دراشزف دیدیم که فرزندان خودشون را از خارجه مثل نخود ولوبیا بارکامیون کرده دراشرف تخلیه کرده بودند…..

به خواندن «اقاوخانم رجوی کدامین حرف متناقض شما را باورکنیم» ادامه دهید

تیرکمان ومعضلات تشکیلاتی برای رجوی

ک روز گفتند طرح فلاخن بزرگ اماده شده وستاد فرماندهی ارتش ازادیبخش هم چک واوکی کرده ( انگارموشک فضا پیما طراحی واوکی کرده بودند ) درست کنیم باید هریگانی یک دونه ازاین فلاخنها درست وداشته باشد درست کردند که نقش اتش پشتیبان واتش تهیه وحکم توپخانه را داشت فقط شانس اوردیم یگان توپخانه تشکیل نشد خلاصه کلام هرمقری اول یک دونه درست کرد بعد هم کلاس برای شلیک که دوسه نفررابردند وامدند وشد کرسی انها که به هیچ خدایی دیگه بندگی نمیکردند فلاخن را هم با هردوسه پرتاب کش پاره میشد یک روز مارابرای تماشای ان بردند درشلیک حرکت میکرد من گفتم این مثل خمپاره 120 باید توی زمین تثبیتش کنید تا موقع شلیک تکونها باعث خطا نشود بعد مارا صدا کرده گفتند تو همه چیزرا مسخره میکنی….

به خواندن «تیرکمان ومعضلات تشکیلاتی برای رجوی» ادامه دهید

عملکرد رجوی ارام ارام برملا میشود

رجوی ازروز اول ازتروریسم حمایت وانها را ارتش ازادیبخش سوریه نام گذاری کرد که مفصل به درگیری هایم دراین رابطه با سازمان درخاطرات اشاره کرده ام وبارها هم درشبکه های اجتماعی وموضوعات مختلف دراین باره مطالبی را نوشته ودرهرنوشته هم گفتم که رجوی همکارتروریسم وعربستان ودرمیز امریکا درسوریه بازی میکند یعنی اینکه موضع بنده ازروز اول واضح وروشن ودرمخالفت با تروریسم ورجوی بوده است زیرا بنده ان جنگ را جنگ بین مردم ودیکتاتورنمی دیدم وانرا جنگ نیابتی درسوریه درراستای خاورمیانه بزرگ ومحورشرارت وادامه جنگ افغانستان وتجزیه کشورها خوندم

به خواندن «عملکرد رجوی ارام ارام برملا میشود» ادامه دهید