الترناتیو بدبخت وفلک زده اقا وخانم رجوی

با حرفهای سی چهل ویا هزارسال پیش روبه جلو حرکت کرد نتیجه میشود حاکمیت که امروزه برسرنوشت ملت تسلط دارد ایا میشود با همان دیدگاه با جابجایی چند کلمه وجمله با حکومتی که وحدت های زیاد فکری دارد مبارزه وسرنگون کرد هرگز نمیشود این همان درد بی درمان اقا وخانم است که راه گریزی ازان ندارند وانها را درخمره عقب ماندگی وارتجاع وپس رفت به اسارت گرفته است ایا میشود با تکرارحرفهای دشمنان ملت وسیاستمداران فاسد سایرکشورها ادعای الترناتیوی کرد ؟ خیر، کارکرد امروز الترناتیو شده فیسبوک وتلگرام وتوئیت بازی ای کاش حرف جدیدی میزدند تکرارمکررات حرفهای گذشته وقلقله کردن حرفهای دشمنان که نشد مبارزه وکارکرد الترناتیواینکه بربالای درخت به حمایت ازدشمنان مثل کلاغ قارقارراه انداختن که نشد استراتژی ، اقتصاد و فرهنگ ونظامی راه حل الترناتیو چیست ؟

به خواندن «الترناتیو بدبخت وفلک زده اقا وخانم رجوی» ادامه دهید

قرارداد با چین نشانه مرگ سیاسی اقا وخانم رجویست

درباره این قرارداد ازنظرحقوق بین الملل راخونده ام درهیچ بند ان وابستگی استنباط نمیشود چنین چیزی نیست ، مهمتر این قرارداد براساس نیازطرفین بهم بسته شده نمیتواند استعماری باشد ، فواید بسیاری برای ایران دارد یک اقتصادی وسرمایه گذاری کلان است راه ایران رابه پیمانهای اسیای شرقی بازوبعنوان قطب مهم یک کمربند یک جاده تبدیل میکند بنادرایران فعال میشود ، با این قرارداد پایه های پیمانهای منطقه ای ریخته شد که روسیه هم دراین پیمان است ، ایران با متحد قوی وبین المللی که جایگاه امریکا رادرجهان تصاحب کرده رابطه استراتژیک برقرارکرده که ازسقوط ساسانیان تا به امروز درسیاست ایران گم بود ،  قرارداد دیوارهای تحریم امریکا را فرومیریزد حداقل بی اثرمیکند ، راه ایران درشرکت درسوئیفت چین روسیه که امروزه پانزده کشوربطورازمایشی درحال کارهستند راباز میکند

به خواندن «قرارداد با چین نشانه مرگ سیاسی اقا وخانم رجویست» ادامه دهید

اعتراف دردناک یکی ازفرماندهان اقای رجوی

شما که انموقع میدونستی وبرنامه بلند مدت میوه خوری دراشرف داشتی پس چرا عملیاتهای بعدی را انجام وبیش ازهزار1400نفررابه کشتن دادی ؟ انهمه بازی ها دراشرف درمیاوردی برای چی بود؟ چرا دراشرف موندی وبرطبل سرنگونی کوبیدی وبخاطرش ملت رادردوران برده داری نگه داشتی وانواع بلا ها راسرانها اوردی درصورتی که ماندگاری بلند مدت را میدیدی ؟ چرا تا سال 95 درحالی که میدونستی عملی عبس وبیهوده است ازعراق خارج نشدی ؟ ایا جوابی برای صدها چرایی دارد ؟ ایا اینگونه عملها ناراستی با نیروها وفریب ودورویی وعین نفاق نیست ؟ ایا حرف سرنگونی وکوبیدن برطبل ان شیادی ودجالیت نبود

به خواندن «اعتراف دردناک یکی ازفرماندهان اقای رجوی» ادامه دهید

اصول تضادهای اقای رجوی تعغیرکرده

ما امروزازاقای رجوی همین اصول را سوال کنی خواهد گفت تضاد عمده بین جدا شده ها وخلقهاست اقای رجوی بجای ما مرحله سوزانی میکند وما راکه خودش درمرحله برده داری نگه داشته وپرورش داده یکباره به مدارامپریالیسم پرتاب میکند پس ما شدیم امپریالیسم
 تضاد اصلی جدا شده ها هستند که پایگاه داخلی امپریالیسم بوده وراه خود رابداخل مناسبات باز ونیروهای درون مناسبات را پوک وپوچ میکنندچون ازقطارانقلاب پیاده شده اند ماهیت عوض کرده ومرتجع شده اند
تضاد فرعی با جدا شده هاست که جاده صاف کن امپریالیسم بداخل وازکشورهای مختلف دنیا  بسمت البانی وبرده خانه اقای رجوی جاده کشیده اند ومستمرتفکرات سمی ، بورژوازی ضد انقلابی را به نیروها ترزیق میکنند
اقای رجوی راه حل چیست ؟ اول باید جداشده های ضعیف ولیبرال مسلک را با پول وتهدید وقطع مستمری وگروگان گیری ومخفی کردن نفر، ازجدا شده های مرتجع جدا ودرون انها شقه انداخت تا بشود راحت انها را کوبید

به خواندن «اصول تضادهای اقای رجوی تعغیرکرده» ادامه دهید

کانونهای شورشی مبارزه زیرپوستی راشروع کرده اند

گال که درزندانها بدلیل نبود افتاب وبهداشت مناسب رواج دارد میکروب گال وقتی روی پوست می نشیند بزیرپوست نفوذ وبدن رابخارش وحشتناک ودیوانه کننده ای میکشاند نوکش قرمز وخودش درزیرپوست شبیه شپش دیده میشود اصطلاحا به میکروب گال  شپش زیرپوست هم گفته میشود  با این مقدمه ببینیم کانونهای شورشی رجوی به کجا کشیده شده اند …..

به خواندن «کانونهای شورشی مبارزه زیرپوستی راشروع کرده اند» ادامه دهید

ترس ولرز اقای رجوی ازمحاکمه

چیزی بنام سازمان مجاهدین وشورا برسمیت نمی شناسیم اقا وخانم رجوی را سرمنشا تمامی جنایتها وخیانتها ونامردی ها میدانیم که باید جواب شکنجه های روحی وروانی وتف باران ها وکتک زدنها وزندانی کردن وکشتن وسیانورخورکردنها را بدهند هرکس دستش میرسد ومیتواند باید برعلیه انها شکایت نامه تنظیم وبه دادگاه بکشاند نباید گذاشت هیچ خائن به ملت چه رجوی ویارانش وچه اعضا ی شورا دربروند همان اعضای شورایی که درطی سالیان پول خون ماراخوردند وبرعلیه ما ازرجوی ها دفاع کردند شنیدم چند تا ازاین حقوقدانهای شورا قبلا به رجوی گفته بودند درون مناسبات بزن بکش ما مسایل حقوقی ان را حل میکنیم به انها باید گفت جانیان جنایتکارسالها ازخون ما تغذیه مالی وسیاسی کردید خواهان کشتارماشده اید ؟ حرام لقمگان تاریخ ؛ بی شرفهای سیاسی وحقوقی ، جنایتکاران اموزش دیده دردستگاه رجوی ،…..

به خواندن «ترس ولرز اقای رجوی ازمحاکمه» ادامه دهید

اقای رجوی قهرمانان ملی !!!!!؟؟؟؟؟

ازتفکرات بورژوازی دارد که درروح وروان اقا وخانم ازقدیم الایام نفوذ کرده است که به سلبریتی ها ی درپیتی ودرب قوطی رب گوجه اویزان میشود تا بگوید بله ماهم هستیم یکی نیست بگوید کی به اینگونه اویزان شدنها گوش میدهد وقهرمانان ملی درکجا ایستاده اند مگرهرکس یه قول دوقل بازی کرد قهرمان ملی میشود ویا میشود درجایگاه سلبریتی استفاده کرد؟ بگو ببینیم قهرمانان ملی شما چه گلی برسرملت زده اند وخواهند زد ؟ نیروهای چهل وپنجاه ساله وتشکیلات منسجم نتوانست کاری کند حال فیلابی ها وقربانی های زهواردررفته وجمع کردن چهاربچه اززمینها وسالنهای ورزشی اروپا وامضاء گیری چه مسئله ای حل خواهد کرد…..

به خواندن «اقای رجوی قهرمانان ملی !!!!!؟؟؟؟؟» ادامه دهید

اویزان شدن مجدد به ساندویچ خوران

هروقت اقا وخانم رجوی وامانده ودرمانده ازهمه جا میشوند بازی ومسابقه ساندویچ خوری راه میاندازند بستگی به شرایط ، ساندویچ خورها فرق میکنند قبلا که اوباما برسرکاربود ساندویچ خورانی مثل الخو ویدال وپائولو کازاکا را جمع وچرندیات بخورد ملت میدادند وقتی ترامپ پیروز انتخابات شد خانم رجوی دوستان سابق خود را چندسالی رها کرده ودنبال مک دونالد خورهایی چون بولتون وجولیانی وده ها ادمخواردیگرافتاده بود……اگرحاکمیت با حرفها ویاوه گویی های چهارساندویچ ومک دونالد خورسرنگون میشد شک نکنید چهل سال پیش با بمبها وعملیاتهای انتحاری وتروریستی وکشتاروراه اندازی جنگهای داخلی توسط رجوی وفشارهای سالیان ضد بشرهای جهان غرب سرنگون شده بود وامروزه اقا وخانم یک دونه ازساندویچ خورها را هم نمی شناختند ونیازی به انها نداشتند

اویزان شدن مجدد به ساندویچ خوران

هروقت اقا وخانم رجوی وامانده ودرمانده ازهمه جا میشوند بازی ومسابقه ساندویچ خوری راه میاندازند بستگی به شرایط ، ساندویچ خورها فرق میکنند قبلا که اوباما برسرکاربود ساندویچ خورانی مثل الخو ویدال وپائولو کازاکا را جمع وچرندیات بخورد ملت میدادند وقتی ترامپ پیروز انتخابات شد خانم رجوی دوستان سابق خود را چندسالی رها کرده ودنبال مک دونالد خورهایی چون بولتون وجولیانی وده ها ادمخواردیگرافتاده بود ساندویچ خورها را درجرگه خود ببازی نمی گرفت تا اینکه ترامپ با اشتباهات سیاسی واستراتژیک خود وایستادگی جانانه ملت ایران دربرابرتحریم ودفاع ازحیثیت وشرافت وفرهنگ ایرانی وطرد ادمخواران وکوتاه نیامدن دربرابرانها باعث سرنگونی ترامپ شده اقاوخانم را انگشت به دهان ومات ومبهوت کردند ، درب کیسه گشاد سواربرهواپیما وتانکهای امریکایی وارد ایران شدن را با جوالدوز دوخته ، تف که چه عرض کنم خلط سینه برسروروی اقا وخانم رجوی انداختند ازانجایی که یکی ازمهمترین کارهای اقا وخانم قلب واقعیت ودروغ ودغل وجا زدن سوسک بجای هواپیمای جت است به نیروهای تشکیلاتی وهواداران اینگونه القا میکندکه اخوند ترسوست به یک پق وپف بند است دراین سالیان خیلی واضح وروشن شده حرفهای رجوی دروغ ودغل وشیادی ودجالیت است ایستادگی های سالیان حاکمیت جلو امریکا بیانگردروغهاست چه قبول داشته باشیم وچه نداشته باشیم حاکمیت هرگز ازامریکا نترسیده ونخواهد ترسید هرچه زمان میگذرد درستی ان بیشتراثبات میشود ، خودش جرات نکرد حتی یک گلوله بسمت امریکا که بمبارانش کرد کلی ازنیروهایش را کشت وزخمی کرد شلیک کند رجوی ها با اینگونه حرفها دروغهای خود را حقیقت جلوه میدهند ازاینها که بگذریم ارباب ترامپ رفته وادمخواران امریکایی تحت پیگرد ادمخواران جناح مقابل قرارگرفته دیگرنمیتوانند دنبال انها بدوند حرفهای انها راقلقله وبخورد سایرین بدهند راه بسته شده خانم مجددا دست به دامن ساندویچ خوران اروپا امثال اسامی که دربالا نوشتم شده تا انها بیایند مزخرفات وچرندیات سالهای گذشته رابازنوشخوارکنند ایران را تحریم  ، بمباران ، با تروریسم نابود ، تجزیه وملتش را کشتارواواره کنید تا خانم رجوی روی دوش قهرمانان وارد ایران شده برای زنان ازادی یواشکی مثل داخل تشکیلات به ارمغان برده برابری زن ومرد رادرایران نهادینه کند اگردرطی سالیان ازاینگونه رفتاربه نتیجه ای رسیده اند ازاین ببعد هم خواهند رسیداگرحاکمیت با حرفها ویاوه گویی های چهارساندویچ ومک دونالد خورسرنگون میشد شک نکنید چهل سال پیش با بمبها وعملیاتهای انتحاری وتروریستی وکشتاروراه اندازی جنگهای داخلی توسط رجوی وفشارهای سالیان ضد بشرهای جهان غرب سرنگون شده بود وامروزه اقا وخانم یک دونه ازساندویچ خورها را هم نمی شناختند ونیازی به انها نداشتند تمامی اینگونه عملکردها ازنیازمبرم رجوی ها به شارلاتانی ودجالیت است که اینگونه نمود بیرونی پیدا میکند باشید تا صبح دولتتون توسط ساندویچ ومک دونالد خورها بدمد با رفتن ترامپ رجوی بسیارضعیف ودرمانده شد وهرگزبه دوران خوش ترامپ برنخواهد گشت ان کوزه بشکست وپیمانه ریخت ماست ریخته شده را نمیشود جمع کرد سازمان مجاهدین وشورای بی سروته انها بدانند روغن ریخته وخاک مالی شده را هیچ امامزاده ای بعنوان نذرقبول نخواهد کرد  

اقای رجوی به شیرخورشید وهنرمندان هیچ اعتقادی ندارد

شاه به امریکا گفت هرچه میخواهی خودم هستم چرا سراغ امینی رفته اید اقا وخانم هم با این کارها به امریکا پیام میدادند چرا رضا پهلوی هرچه میخواهی خودمون هستیم
هدف مواردفوق بود اساسا رفتن خانم رجوی به اروپا جهت عرضه خودبه جهان غرب بود میگفت چرا خاتمی ، من با شیروخورشید وهنرمند بیشترش را میدهم مرادریاب که درنهایت بعد حمله امریکا به عراق اقا وخانم به ارزوی دیرینه خود رسیده ومقبول امریکا افتادند
یاد اوری میکنم رجوی ها نه به شیرخورشید معتقد هستند نه به هنرمند وهنرکلا با فرهنگ ایران دشمن هستند برای تحلیل عملکردهای رجوی باید به اهدافی که پشت موضوعات مخفی میکند رادید تافهمید چرادست بچنین کارهایی میزند یعنی نگرش اعتقادی راباید دورریخت وبا نگاه منافع وسو استفاده سیاسی موضوعات اقا وخانم را تحلیل وبررسی کرد تا دردامش نیفتاد رجوی بی اعتقاد ترین فرد است به هیچ چیز غیرازرسیدن به قدرت اعتقاد وایمانی ندارد

به خواندن «اقای رجوی به شیرخورشید وهنرمندان هیچ اعتقادی ندارد» ادامه دهید

اقای رجوی کناررود سن چکارمیکنی

سایرگروهها را متهم میکرد که رهبران انها برای وزارت تجارت میکنند ویا درکناررودسن مشغول سرکشیدن شامپاین ورفت وامد به ایران هستند کنگرمیخورند ولنگرمی اندازند اتهامات برچهارمحوراستواربود اخلاقی ، رابطه با وزارت رفت وامد به ایران ، تجارت وپولشویی برای وزارت اطلاعات ، بریدگی ازمبارزه ، امروزه دیگربرکسی پوشیده نیست وانواع دلایل وجود دارد که این حرفهایی که بدگران می چسپبوند خودش سرامد همه میباشد اقای رجوی که این همه ضد کناررودسن بود قبلا که خودش حضورداشت بعد هم خانم رجوی را به کناررودسن فرستاد تا زیرساختهای این روزها را ازجهات مختلف درست وراه اندازی کند تا وقتی دوباره برگشتند مشگلی نداشته باشند اقای رجوی بهترازهمه ما میدونست دوران بپایان رسیده ولی بازنیروها را درانجا نگه داشت ، به کشتن داد ،

به خواندن «اقای رجوی کناررود سن چکارمیکنی» ادامه دهید