دل رجوی برای برجام کباب شد

رجوی مخالف برجام امده ومیگوید ایران برجام را نقض کرده ماده 2231 که ماده بین المللی ست را زیرپا گذاشته برخلاف برجام نمیگذارد اژانس بازرسی کند برخلاف برجام اورانیوم تولید وانبارکرده روح برجام را نادیده وروان برجام را لگد مال کرده هرروز اززبان ادمخواران از زیرپا گذاشتن تعهدات توسط ایران سخن بمیان میاورد برای برجام روضه خوانی میکند دل میسوزاند جگرخود را بسیخ کشیده روی اتش میگیرد تا برای برجام خوب خوب کباب شود بلاخره اقا وخانم شما مخالف هستید یا موافق چرا مثل پاندول مدام درحال حرکت ازشرق به غرب هستید اگرموافق هستید صبرکنید قرارداد بسته ودوباره احیا وهسته ای رابرای سالیان دیگربرباد رفته ببینید دراینصورت رژیم تثبیت نمیشود وراه سرنگونی توسط ارتش بیشماران وکانونهای شورشی بیشمارتر ومردم بجان امده همواروشما هم به حکومت خود میرسید اگرمخالفید چرا اینقدرازنقض حرف میزنید وداد وقال راه انداخته اید راست وحسینی بگید امریکا نباید به برجام برگردد

به خواندن «دل رجوی برای برجام کباب شد» ادامه دهید

اقا وخانم رجوی پفیوزوبیناموس کیست ؟

سخنگو یا همان مسعود یا مریم رجوی بمیدان امده ببینیم دررابطه با تظاهرات معلمان چی نوشته است کانونهای شورشگر ، خبرنگاران جاسوس که مردم را شکنجه میدهند وبرای وزارت کارمیکنند را شناسایی واسامی را نگه دارید تادرزمان مناسب انها را تنبیه وبخدمتشون برسیم درهمین پیام کوتاه قاضی القضات چند جرم درنظرگرفته وحکم صادرمیکند ، اولا خبرنگارهستند دوم جاسوس تشریف دارند سوم شکنجه گرهستند چهارم نفرات وزارتند حکم چیست غیرمستقیم به کانونهای شورشی یا همان چاقو کشها وادمکشان وتروریستها میگوید هرجا دیدید بکشید حتی اگربه پرده کعبه اویزان شده باشند ودوم اگرنتونستید اسامی رانگه دارید تا درفردای خیالی وزمانی که اقا وخانم بقدرت رسیدند حساب انها را کف دستشون بگذارد دراین پیام موضوع دیگری را هم میشود ازدل ان بیرون کشید که اولا رژیم حتما سرنگون میشود وبه نیروها وهواداران روحیه وچشم اندازاینده را برای دلگرمی انها نشان میدهد دوم ازاد هستید هرجا هرکس را تشخیص دادید که برخلاف من حرف میزند بکشید یعنی اتش به اختیارمیگذارد این حرفها را کجا میزند وخط ونشان میکشد

به خواندن «اقا وخانم رجوی پفیوزوبیناموس کیست ؟» ادامه دهید

چرا صدای سخنگودرامده

سخنگو این رابهانه کرده تا دق دل خود ازافشاگریها را دربیاورد میگوید سگ های وزارت ونوکران وجاسوسان ولایت برعلیه هزارخانی بزرگترین نویسنده ایران چرا حرف زده اند درباره نویسنده توده ای هم خیلی حرف زدند چرا صداش درنیامد می بینید دلش برای هزارخانی نسوخته زیرا کلی حرف برعلیه همین هزارخانی میزد ورفتارچند سال گذشته او نشان میداد که اختلافات جدی با اقا وخانم دارد اولا میخواهد همین اختلاف رابپوشاند تا همه فکرکنند تا اخرمثل کوه پشت انها ایستاده بوده ودوم ازفرط استیصال ودرماندگی وبدبختی وبن بست استراتژیک وزیرفشارافشاگری مخالفین دست به فحاشی میزند تا خودی نشان بدهد وبگوید ما هم بله

به خواندن «چرا صدای سخنگودرامده» ادامه دهید

پیام نوروزی اقای رجوی

بلاخره ما نفهمیدیم سرنگونی چند نشانه ودکل دارد اولا مردم رفتن رای دادند همان مردمی که دارودسته رافرستادی تا درخیابونهای اروپا وجلو صندوقهای رای زنان ومردان را کتک زدند ودست وپا وسرشکستند اگربیرون اورده شده چرا شما چماق بلند کردید دوم گیریم حرف شما درست است ازصندوق بیرون اوردند پس چکارمی بایست میکردند میگذاشتند ستون پنجم مثل سی سال گذشته هماهنگ با شما خط اربابانت را درکشوراجرا میکردند معلوم است نقشه ها خیلی زیراب رفته که صدای شما اینطوردرامده بنده که همیشه گفته وبازتکرارمیکنم خواهان جاروب کردن ستون پنجم یا همان سران باند مافیایی وفاسد اصلاحات ومحاکمه انها هستم چون انها دنبال نابودی کشوربودند یک بارهم نوشتم جاروب کردن اصلاحات پشت بندش نابودی شما ها مدعیان اپوزیسیون درحقیقت نوکران ادمخواران است میگوید ولایت پیروفرتوت اقای رجوی ولی فقیه پیروفرتوت هر روزمیاید درتلویزیون حرف میزند شما که ماشالله ازهرنظرجوان وشاد وشنگل وسرزنده هستید چرا بیست سال است حتی یک عکس ازخودت نشون نمیدهی

به خواندن «پیام نوروزی اقای رجوی» ادامه دهید

چرارجوی جنگ طلب است

اگرما وارد جنگ مسلحانه نمیشدیم ومسیرمسالمت امیزرا درپیش میگرفتیم زمان خمینی به نتیجه مطلوب میرسیدیم بجد اعتقادم براین است جنگ طلبی رجوی مبارزه رابه این روز انداخت هرگزهم به نتیجه نخواهد رسید چون منطبق با فرهنگ ایران نیست پویا نیست دینامیزم ندارد منجمد وسنگ خاراست بقول ضرب المثل ایرانی مرغ همیشه یک پادارد ودیدی گفتم سیاه دانه است درحدی که بنده یه لاقبا وهیچ کاره قبلا نوشتم جنگ اشتباه بود میبایست راه مسالمت را میرفتیم امد گفت بنده شده ام ماندلا وحرف ازصلح میزنم اینقدرصلح بزیانش است که حرف مراتحمل نکرد تا چه رسد به اینکه خودش مسیرصلح ومسالمت را درپیش بگیرد صلح ناقوس مرگ رجوی وجنگ بقای ننگین اوست   

به خواندن «چرارجوی جنگ طلب است» ادامه دهید

مبارزان دلاری اقا وخانم رجوی

مدتی پیش رجوی الم شنگه راه انداخته بود که دربازارمشهد مبارزه بلند گویی کردم وچند دقیقه شعارپخش کردم چندروزبعد طرف را دستگیرکردند سوال کردند چرا اینکاررا کردی گفته پول دادند گفتند اینکار را انجام بده منهم انجام دادم چون بیکاربودم به پول نیازداشتم یعنی برده دلاردرست کرده فرستاده برای مبارزه یکی نیست بپرسه اقا وخانم با ما وانگیزه ها واگاهی که داشتیم چه گلی برسرملت زدید که با مبارزان دلاری میخواهید بزنید با ما بکجا رسیدید که با کانونهای شورشی دلاری میخواهید برسید درسایتش نوشته فرمانده موسی پیامت را با جان ودل گرفتیم کانون شورشی شماره … فکرکنم هفته اینده کانون شورشی شماره هفتاد ونه میلیون پیام موسی را با جان ودل وتمام وجود گرفته وانرا مثل بسته دعا بچه های روستای ما ازشونه با سنجاق اویزان ومثل مهره چشم زخم  با ادامس به موها بچسبوند تا خدایی ناکرده چشم زخم نخورد ………

به خواندن «مبارزان دلاری اقا وخانم رجوی» ادامه دهید

سایتهای رجوی یا رسانه مرداک

چرا یک دونه خبرازرسانه های غیرغربی وعربی واسراییلی منتشرنمیکند ایا دیده اید بنویسد فلان رسانه هندی یا روسی یا اندونزیایی یا افریقای جنوبی یا فلان تحلیل گراتیوپی چنین گفت هرگزپیدا نمیکنید تا دلتون بخواهد پراست ازرسانه های مرداک وادمخوارانی که ازاقای مرداک پول میگیرند همیشه ازخودم سوال میکنم چرا وچه دلیلی دارد چرا تفکرات دیگری را بخورد نیروها وهواداران وسایرین نمیدهد ؟ یک دلیل بیشترندارد پول می گیرد منتشرمیکند اسمش را هم گذاشته مبارزه با رژیم جهل وجنایت هوادارانش که دیگه نگویید طرف نوشته رژیم جهل وجنایت وخیانت ودژخیم وشکنجه گروادمکش وضد دین وخدا واسلام و…. وپاسداران تروریست وسرکوبگرو….. به عربستان موشک شلیک کردند اقا وخانم میشود یه تحلیل بنویسی وصادقانه وبی طرف بگویی چرا دریمن جنگ شد وچرا عربستان به این روز افتاد وچرا مردم یمن هشت سال زیرفشارمحاصره جهانی دوام اورده وازتیرکمان به امروز رسیدند که دریک روز ازچهارجهت عربستان را درهم کوبیدند

به خواندن «سایتهای رجوی یا رسانه مرداک» ادامه دهید

اقا وخانم رجوی پفیوزوبیناموس کیست ؟

ایا پیام سخنگو رد شدن ازروده بورژوازی خانم تاچرنیست پس چیست ، میشود فهمید مسعود ومریم رجوی تا کجا دربورژوازی هضم وطعمه خلص هستند اگرطعمه مردش پفیوز وزنش بی ناموس طبق تعریف بحثهای طعمه رجوی دراشرف است ، نتیجه رجوی پفیوز اصلی وخانم رجوی بیناموس تمام عیاراست اما واقعیت اینه رجوی دراستیصال ودرماندگی وفلاکت وپیسی سیاسی دست به انتحارزده باپیام عمل انتحاری کرده چون این حرفها جرم تلقی میشود دستورشناسایی وجرم انگاری بدون اثبات ودستورقتل وکشتاردرداخل ایران انهم خبرنگاران که نظامی نیستند درنتیجه جرم عمل تروریستی بحساب میاید کفگیروقتی ته دیگ میخورد اینگونه عکس العملها عادی ست  

به خواندن «اقا وخانم رجوی پفیوزوبیناموس کیست ؟» ادامه دهید

چرارجوی انقلاب ایدئولوژی راه انداخت

جلو سالن نشسته بودیم بچه ها شام خورده وجلو سالن درحال بازی کردن بودند درحال تماشای شیرین کاری های انها بودیم گفتم فلانی چند سوال دارم  ببین درسازمان تعدادی ازدواج کرده ودارای بچه هستند گرچه ازهم دور وهفته ای چند ساعتی بیشترهمدیگررا نمی بینند ولی تعداد زیادی هستند این راهم ندارند اگرسازمان بخواهد به همه زن بدهد اصلا درتوانش نیست چون اگرتمام دختران رابه ازدواج مردان دربیاورد بازکلی مرد بدون زن میمونند چه کارمیخواهد بکند امکان ایران نیست چون اتش بس شده وما به عملیات رفته وبرگشته ایم وراه مرزبسته وما دراشرف وعراق قفل هستیم تنها راه ازدواج با عراقی هاست که خودش داستانهایی دارد هرروزخانواده انها میخواهند بیایند خونه فرزندان ویا میخواهند دختروداماد به شهروخونه پدرومادربروند فامیل دارند بازهمین داستان یعنی اشرف میشود جامعه معمولی که با مبارزه درتضاد کامل است اگروارد این مسله نشود مردان مجرد که زیاد هم هستند بعد مدتی حاجی حاجی مکه است دوم کمی بچه هابزرگترشوند داستانهایی دارند

به خواندن «چرارجوی انقلاب ایدئولوژی راه انداخت» ادامه دهید

خانم رجوی شارلاتان بازی جواب ضربه نیست

امریکا نتونست هیچ حمایتی ازبچه اش بکند تحلیل گران اسراییل گفتند امریکا ما را مثل برده به ایران فروخت اقایون نفروخت قدرت مقابله ندارد که برای حیثیت وهیبت امریکا نابود کننده است درحدی که بلافاصله عربستان دنبال چین دوید که تورابخدا بیا من معاملات رابا یوان بجای دلارانجام میدم یاد اوری کنم که عراق ولیبی بخاطرکنارگذاشتن دلاربلا سرشون امد ولی دربرابرعربستان فعلا سکوت حکمفرماست نشان ازدرماندگی امریکا واسراییل است
ـ با این حملات صحنه سیاسی وژئوپلتیک منطقه تعغیرکرد واسراییل ونوکران باید فکردیگری بکنند اگرنه موشکها اماده شلیک برفرق انهاست

به خواندن «خانم رجوی شارلاتان بازی جواب ضربه نیست» ادامه دهید