انقلاب دمکراتیک ازنظررجوی

اگرتروریسم انقلاب دمکراتیک است بنده با صدای بلند فریاد میزنم مرگ برچنین انقلاب دمکراتیکی ونابود باد حکومت دمکراتیک برامده ازتروریسم رجوی واربابان ، رجوی ها بتنهایی به اندازه تمامی خائنین تاریخ ایران بکشورخیانت کرده وضربه زده اند مهمترین خیانت رجوی بملت ایران مشروع کردن جاسوسی ومزدوری وخیانت وتئوریزه کردن ان است اگرمی بینید این همه خائن وطنی درخارجه وجود دارد وهیچ شرم وحیایی هم ندارند دلیلش این است که رجوی انرا مشروع ومباح جلوه داد ….

به خواندن «انقلاب دمکراتیک ازنظررجوی» ادامه دهید

خانم رجوی با اماردروغین بازی میکند

نوشته 12000 نفررا درعرض یک هفته دستگیرکرده اند 250 نفررا هم کشته اند وقتی این امارها را میدهد باید بگوید چند نفرزخمی شده اند سکوت میکند چطوراین همه ادم درعرض سه روز دستگیروکشته شده اند ولی هیچ زخمی ندارد مگرمیشود وقتی درصحنه ای یا صحنه هایی 250 نفرکشته میشوند حداقل باید نزدیک به هزارزخمی داشته باشد خانم رجوی زخمی ها کجا هستند چرا امارهای دروغین نمیدهد ؟ وقتی مرده بخورد مردم میدهد ، حساب وکتاب ندارد ولی وقتی بحث زخمی بمیان میاید باید دلیل وفاکت واسم بیاورد چون نیست درنتیجه هیچ اماروحرفی اززخمی نمیدهد وحرفی نمیزند

به خواندن «خانم رجوی با اماردروغین بازی میکند» ادامه دهید

چرا نرینه ها درخیابونها جولان میدهند

خانم واقا هم نرینه ها وهم مادینه ها را قمه کش ولختی باراورده است اینهم ازانقلابی نشات میگیرد که رحم ها را درمیاورد وزنان رابه حرمسرای اقا میفرستد وانواع فحش های رکیک وناموسی ازدهان زنانش درنشستها درمی اید نباید انتظارداشته باشیم مادینه هاش دوشا دوش نرینه ها قمه کشی نکنند ولوش ولجن درونی خودرا روی مردم نریزند ، اوضاع انقدرافتضاح است که حتی دانشجویان هم ازاین قائده مستثنی نیستند فرهنگ وانقلابی که نرینه ها ومادینه ها را به یک شکل باراورد قمه کش وچاروادار، اگرمی بینید ما با چنین نرینه ومادینه های هارووحشی عین هو گراز همه جا راشخم میزنند روبروییم  بخاطراین بوده که رجوی خودش رهبرنرینه ها بود ومریم راهم مثل خودش مادینه وحشی باراورد وهوادارانش با الگو قراردادن اقا وخانم نرینه ، نرینه شدند وعکس العملهای انچنانی نشان دادند

به خواندن «چرا نرینه ها درخیابونها جولان میدهند» ادامه دهید

زجه های خانم رجوی درکنگره امریکا

خانم بیل به هوا ده ماده راعلم کرده که ما خواهان برابری زن ومرد هستیم اشکال نداره خیلی هم خوبه اول لچک ها رابردارید تا مثل مردان شوند که نشانه برابریست یا کله مردان کلاه بگذارید تا موهاشون دیده نشود وسبیلها وریش هاشون را با اشعه ایکس ازبین ببرید تا با زنان برابرشوند انوقت دم ازبرابری بزن ، برابری خانم عین جنایت علیه زنان است بدبختها شبانه روزدرون گونی زندگی میکنند انوقت فریاد یا زن یا زن راه انداخته اما واقعیت چیست ؟ رجوی ها ابروباخته ترازهرزمان دیگر درفقرایدئولوژی واستراتژی وحمایت مردمی وبرملا شدن دست کثیف انها درترورهای سالیان پیش مردم ، بدون حتی یک حمایت داخلی وبهم ریختن تشکیلات وتهاجم تناقضات نیروها به اقا وخانم ودرهم کوبیده شدن تروریستهای کردی وصهیونیستی دهانش را جلو سوراخ موش گذاشته زجه وناله وفریاد میزند مرا دریابید

به خواندن «زجه های خانم رجوی درکنگره امریکا» ادامه دهید

مردم اسم مستعارتروریسم رجویهاست

سازمان مجاهدین وشورای انها دراشوبها دست دارند وهدف هیچ چیز غیرازتجزیه ایران ونابودی کشورنیست میخواهند با راه اندازی جنگهای داخلی وکشتارواواره کردن وویرانی ایران تجزیه را پیش ببرند که پشت ان امریکا ست همان امریکایی که سازمان مجاهدین ژنرالها وسرهنگهایش را ترورمیکرد امروزه شده کارگذارومهره کثیف امریکا و صهیونیزم جهانی برعلیه کشورجهت رسیدن به قدرت ، رجوی ها اچارفرانسه زنگ زده ومرغ عزا وعروسی صهیونیزم ووهابیت وامریکا هستند که درهرجا ازانها استفاده میکنند رجوی ها با جشن وپایکوبی ازماموریت محوله استقبال وبنحو احسن عملی میکنند یکی ازماموریتها کشته سازیست

به خواندن «مردم اسم مستعارتروریسم رجویهاست» ادامه دهید

امریکا رجوی ھا را دک کرد

رجوی درطی سالیان ھرپشتک وارو وھرپدرسوختگی سیاسی وھرفضاحت اخلاقی
رابرای امریکا بنمایش گذاشتند ھرنوع التماسی کردند ازھرنوع ھمکاری با پنتاگون ووزارت
خارجھ وسایرارگانھای امنیتی واطلاعاتی دریغ نکردند ھرچقدردلتون بخواھد برعلیھ ملت
عراق با امریکا زد وبند کردند انقدرپست فطرت بی پرنسیب وبی غیرت بودند علیھ نیروھای
خود کھ درتیف درحال زندگی دربدترین شرایط بودند بھ امریکا گزارش میداد و……جلو
ادمخواران امریکایی انقدرتا زانو دلا وتعظیم کردند ھروقت میدیدم احساس حقارت میکردم
سی سال التماس وزجھ تا مریم برود واشنگتن راه ندادند کھ ندادند ماھم چھ درداخل وچھ
درخارج ازتشکیلات بارھا گفتیم امریکا پست فطرت است حرفھاش ھیچ ارزشی ندارد
ازامکانات وانرژی استفاده برات تاریخ مصرف مشخص میکند وقتی تاریخ مصرف بھ پایان
رسید عین ھو دستمال توالت

به خواندن «امریکا رجوی ھا را دک کرد» ادامه دهید

دجالیت رجوی ها

دم خروس اینجا بیرون میزند که مخالف بدون روسریست وتا بن استخون لچک را صد باربدترازمذهبی های متعصب درون حکومت برای خود ومردم برازنده میداند که برعلیه کشف حجاب حرف میزند انرا انحراف قلمداد میکند ، فرهنگ وتفکربورژوازی میداند دم خروس که چه عرض کنم دم روباه وفیل وکرگدن ازحرفهای متناقض بیرون میزند درپایان مینویسد ( رهایی زن ومرد ایرانی ازقید وبندهای تاریخی واستثمارجنسی وطبقاتی حجاب اجباری دین اجباری پادشاه وفقیه اجباری وسلطه اجباری درمبارزه فراگیرملی ومتحد برای تحقق فرصت تاریخی نشاندن تبسم بررخ ایران زمین است ) شما که میگفتی حجاب وبی حجابی توطئه رژیم است چی شد چند خط پایین تربحث حجاب اجباری را وسط میکشی کسی حرف ازبدی استثمارجنسی زن بزنه که سابقه مشعشع افشا نشده باشه فقط رجوی ها میتونند این همه دروغ ودغل وعوامفریبی وشارلاتانی ودجالیت راه بی اندازند

به خواندن «دجالیت رجوی ها» ادامه دهید

مریم رجوی درحال اوکراین سازی ایران است

سازمان مجاهدین وشورای بی بته انها جدا ازنئو نازی ها نیستند که عملکرد ونازی گری انها را سالیان درایران واشرف ولیبرتی وامروزه درالبانی تجربه کرده ومیکنیم مریم ومسعود رجوی همان شیطانی هستند که ادم وحوا را فریب دادند وامروز درحال فریب ادم وحواهای دیگرهستند تا سازمان مجاهدین که امروزه جزء فاشیسم ونازیسم هستند را بعنوان پیامبران عصرمعرفی کنند وتروریسم را انقلابی وویرانی ونابودی مردم وکشوررا انقلاب نام گذاری کنند ازفاشیسم ونازیسم انقلاب درنمی اید بلکه هرچه بگردی وهرجا را نگاه کنی کلنگ وتفنگ وپشته ازکشته ها را خواهید دید که مجاهدین لابلای انها درحال گشت وگذارهستند که به جنایتها ونازی گری خود افتخارمیکنند    

به خواندن «مریم رجوی درحال اوکراین سازی ایران است» ادامه دهید

دعوای رهبری با خون ملت ایران

یک دعوایی که بین مدعیان اپوزیسیون ولی درحقیقت سربازان فارسی زبان ناتو وجود دارد این است که کی رهبراست مریم رجوی که ازسی سال پیش ادعای ریاست دارد وشوهرش  رهبراست سایرین هم چنین ادعایی دارند تمامی این مدعیان دمشون به نولیبرالیسم وایادی انها وصل است رهبرواقعی امریکاست ، امریکا شروع به رهبرسازی کرد چون مریم راقبول ندارد وتابحال اورابه امریکا راه نداده علی رغم دم تکون دادنها ولیسیدن سرتا پای نولیبرالیسم وخوش رقصی وبنمایش گذاشتن جنایت وتروروکشتاربرعلیه ملت ایران درعوض هرروزیکی راعلم میکند گاهی گداری یه سیاستمدارپولکی رابه البانی میفرستد تا مریم را بیشترواداربه جنایت کند درعوض مسیح رابه دیداربرناردلوی میفرستد نازنین بنیادی عروسک خیمه شب بازی وپرستوی تام کروز رابه سازمان ملل وشورای امنیت خود ساخته میبرد اورابعنوان رهبرمعرفی میکند و……….

به خواندن «دعوای رهبری با خون ملت ایران» ادامه دهید