ازحنیف تا خانم زادگی

ه اقا وخانم رجوی استحاله درازمدت ودیده نشدنی فوری را درپیش گرفته اند اما ببینیم تعریف اقای رجوی چیست استحاله یعنی سگ نجس را هفت سال درنمک بخوابونی چیزدیگری میشود البته این تعریف فیزیکی ست انسانها قدرت تعغیرماهیت غیرازخود راندارند زیرا ماهیت اشیا یا جانوران که ذاتی انهاست تغییرناپذیراست فقط انسانها هستند که میتوانند ماهیت خود را تغییربدهند رجوی ازتعریف تغییرفیزیکی تغییرماهیت را نتیجه میگیرد که اشتباه است اما انتصابات برگذارکردند وتعدادی خانم زاده را معاون مسول اول کرده اند اقا زاده ها را نتوانستند کنترل کنند مجبورشده اند انها را به کشورهای مختلف با دادن هزینه های زیاد بفرستند تا صداشون درنیاید چند خانم زاده را درراس گذاشته اند

به خواندن «ازحنیف تا خانم زادگی» ادامه دهید

ایا اقای رجوی فرزند فراماسیون است

چرا رجوی اینقدرحقیقتها رابرای ما ومردم میپوشاند ودرست عکس واقعیتها حرف میزند ؟ هرساله داد وقال مصدق چنین وچنان راه میاندازد ایا ازاین اسناد بی اطلاع است ؟ که وای بحال ما ومردم وسازمان مجاهدین وشورا وهواداران که چنین رهبرعقیدتی بی اطلاع ازتاریخ هفتاد سال گذشته دارند پس چگونه ازتاریخ هفت تا ده هزارساله ایران اطلاع وازتجارب استفاده ودرس میگیرد ؟ قران سه ابزارکلی ومهم برای شناخت معرفی میکند تاریخ ، طبیعت وانسان  مگرتاریخ یکی ازابزاربسیارمهم شناخت نیست چرا قران اینقدرروی تاریخ حساس است میگوید اولم یسیروفی الارض کیف کان عاقبت الذین من قبلهم وایات بسیار….اگراستفاده میکرد

به خواندن «ایا اقای رجوی فرزند فراماسیون است» ادامه دهید

یاوه گویی حرافهای دجال

جمشید پیمان نوشته درپنج مهرسال شصت میلیونها نفربه خیابون ریختند طوری صحبت  وشیادی ودجالیت ودروغ ودغل رادرپیش گرفته انگارما ازجریان پنج مهرخبرنداریم بگذارید بگویم..اولا درپنج مهرسازمان مجاهدین نیروهای تشکیلاتی را ازشهرستانها درتهران جمع کرد که دویست سیصد نفرنبودند که درگیری مسلحانه بوجود اورد چند میلیون راازکجا اورده که اصلا درجریان نیست معلوم نیستدوم اگردرست باشد رجوی وجمشید پیمان جواب بدهند حکومتی که گرفتارجنگ با عراق وانواع درگیری با احزاب وسازمانهای داخلی روبرو ونیروی نظامی بسیارضعیفی داشت چرا رجوی نتوانست سرنگون کند اشکال درکجا بود که با میلیونها نفرودرگیری مسلحانه نتوانست پایتخت را تصرف کند ؟؟؟

به خواندن «یاوه گویی حرافهای دجال» ادامه دهید

چرا مریم رجوی بخاطرپیروزی ورزشکاران ساکت است

تمام ورزش رزیمی شده همه را رژیم مال میکند هرجا ایران پیروزی بدست بیاورد لال شده لبهایش را بخیه کوب میکند روزه صمت میگیرد چون امکان تبلیغات ندارد هرحرفی بزیان خودش خواهد بود درسوراخ موش میخزد دلیل سکوت این است اینهم ازضدیت تمام عیاربا مردم است که درشادی انها شرکت نمیکند درشادی مردم ماتم میگیرد درناراحتی وغم مردم بالای درخت قارقارراه میاندازد

به خواندن «چرا مریم رجوی بخاطرپیروزی ورزشکاران ساکت است» ادامه دهید

رجوی تواب سازی را ازلاجوردی یاد گرفته

غلامرضا شکری واحسان را با توطئه وهمدستی مافیای البانی بزندان میاندازد بخاطراین نیست که میترسد انها با کسی صحبت کنند بلکه ازضربات دریافتی گیج ومنگ است ازفرط پیسی وفلاکت میخواهد با عملکردهای ضد بشری به ندامت بکشاند تا بروند وبرای رجوی جاسوسی کرده چندر قازی پول به انها بدهد وبردگان جدید رابخدمت بگیرد اگرپول شد فبها اگرخودشون امدند سبیلها چرب اگربا تهدید نشد زندان راه میاندازد انوقت میگوید من زندان ندارم مهم سلول نیست مهم تفکراتی ست که ازلاجوردی یاد گرفته بهرشکلی که شده حتی با بیناموسی میخواهد ادمها را به سکوت وادارکند راستی اگردرایران حاکم شود چه بلایی برسرملت خواهد اورد اگرهیچ کدام نشد دست به ترورروانی وفیزیکی میزند حال باید ازرجوی سوال کرد مگراینکارها را لاجوردی نمیکرد ؟

به خواندن «رجوی تواب سازی را ازلاجوردی یاد گرفته» ادامه دهید

مرگ یاران مریم رجوی

خانم رجوی درراستای پابوسی ملکه برای او مراسم میگیرد حلوا وخرما پخش میکند گیسوان خود را میکند وجامه میدرد سوره حمد برمزارش فوت میکند ولی دربرابر ان ورودررو با مردم ایران بخاط فوت کرونا نقل ونبات پخش ، دررسانه ها وسایتهایش رقص میمونی میکند چون بوزینه ازتریبون بالا میرود  روزانه هزارنفربه امارهای فوتی اضافه میکند سروصدا راه میاندازد چون بوفالو سم برزمین میکوبد چون شتردهانش کف میکند انوقت با همراهی با اودیرنو ها ودیوید امس وسایرکودک خواران غربی دم ازازادی ایران میزند داستان چی بوده وچی شده که نفری شکم اورادریده معلوم نیست درهرصورت خانم رجوی مادینه وحشی شده

به خواندن «مرگ یاران مریم رجوی» ادامه دهید

هزیان گویی رجوی

رجوی ازانها رسما وعلنا میگفته یا جاسوسی کنید ودرجرم وجنایتهای ما شریک وحامی کثافتکاری های ما باشید یا ازمستمری زیرخط مرگ که میدهم خبری نیست ازگرفتاری وعدم شغل ومنبع درامد بعدازبیست و سی سال تلف کردن عمرودفاع ازرجوی دربدترین شرایط امروز ازانها باج گیری میکرده ، میگفته من برعلیه بقیه ودوستان وبرادران دیروزت مینویسم تو فقط امضا کن تا درسایت منتشرکنم اگرهم نکنی چندرغازرابهت نمیدم ایا کثافتکاری ودنائت وپست فطرتی بالاترازاین پیدا میشود رجوی ازابتدا جاسوس پروری میکرد ومیکند عملکرد وخواسته امروز نیست ازقدیم الایام جاسوس پروربود وکمدها را پنهانی جستجو میکرد هرچیزی را که تشخیص میداد برخلاف اعتقادات وخواسته اوست ازکمد میدزدید یه عده دزد وجاسوس رابه نام مسول بخورد ملت میداد

به خواندن «هزیان گویی رجوی» ادامه دهید

رجوی با چه زبانی بگویدمزدوراست

میگوید چرا نشسته اید پهپادهای یمنی ها وسایرنیروهای رزیم درمنطقه ازایران پهپاد دریافت میکنند انگارادمخواران شرق وغرب خبرندارند اگرفکرکرده است میتواند با دجالیت وشانتاژ وپفیوزی سیاسی برعلیه ملتهای مظلوم وستم دیده منطقه اقدام وتوسط امریکا درمیز مذاکره با ایران به بهانه موشک وپهپاد انها را بنفع عربستان وامریکاخلع سلاح کند بسیارابله تشریف دارد انها خود تولید میکنند ونیازندارند تا ایران موشک وپهپاد بارکشتی وهواپیما کرده به انها برساند مگرحماس کله صهیونیستها چهارهزارموشک درعرض دوروز ریخت ازایران فرستاده شدند چگونه وازچه طریقی ارسال شد همچنین یمنی که هفت سال درمحاصره کامل وهابیت است ایا رجوی اینقدرشعورودرک سیاسی ونظامی ندارد مسایل ساده رافهم کند

به خواندن «رجوی با چه زبانی بگویدمزدوراست» ادامه دهید

نکته ای بخاطرفوت بنی صدر

تاریخ ما پا برهنه ولخت وعورها همیشه اینگونه بوده وخواهد بود ولی استقلال را نباید ازدست داد بدون استقلال حتی اگرکهکشانها وزمین وزمان را دراختیارادمی بگذارند قدرت ورود به دنیای ابعاد را بدهند هیچ گونه ارزشی ندارد استقلال هویت ادمی ست وانرا شکل میدهد رجوی دشمن استقلال ماست با استقلال خود بیشترین ضربات را به او خواهید زد زیرا هویت جدیدی پیدا میکنید رجوی میخواهد بگوید بدون من اینها هیچ هویتی ندارند بهمین دلیل انواع مارک واتهام مزدوری ورژیمی را میچسباند که بگوید بدون من هویت رژیم است با استقلال توی دهان رجوی میزنیم دک ودنده اش را خرد میکنیم میگوییم هویت خود راداریم هویت تو هویت غربی وهابی صهیونیستی وتروریستی ست به هویت او تف میکنیم

به خواندن «نکته ای بخاطرفوت بنی صدر» ادامه دهید

پیک های مریم وجرو واجر شدن انقلاب

ژنیت وبقیه میهمانان بلند شده شروع به رقص کردند به مردها اشاره کردند که بلند شید وبا انها برقصید تعدادی بلند شده با انها رقصیدند جلو میز سروغذا ایستاده بودم یکی ازخانمها امد کنارم ایستاد گفت چرا نمیری برقصی جواب دادم کی دیدید که بنده برقصم دوما اگربروم با خانمها برقصم انقلاب خواهرمریم درذهنم سوراخ میشود نگاه غضب الودی بمن کرد ورفت بعد هم چیزی نگفتند زیرا حرف خودشون را زدم نمیتونستند بخاطران حرف وخواسته مرا به صلابه بکشند …… بمن گفت وقتی میهمانها خارج شدند سریع میوه ها را جمع کن ببرانبار ، پشت نفرات ایستاده بودم دو دقیه طول نکشید ومیهمانها ازسالن خارج نشده بودند به پشت خودم نگاه کردم دیدم ازچند جعبه میوه یک دونه هم روی میزنمونده

به خواندن «پیک های مریم وجرو واجر شدن انقلاب» ادامه دهید