یاجاسوسی کن و گزارش بده یا درغاربخواب

درفیسبوک خوندم که اقای منصوربراهویی بدلیل اینکه گزارش قابل انتشارازدوستان وسایرجدا شده ها نداده پول اوراقطع کرده اند واو ازبی پولی درغارهای البانی مثل انسانهای نخستین زندگی میکرده وبرای سیرکردن شکم خود بسوی مردم البانی دست دراز میکرده است….رجوی دراشرف میگفت حکم بریده یا همان جدا شده اعدام است حزب دمکرات وکومله اعدام میکنند (ولی ما عکس اینرا دیده ایم ) ازانجایی که درارتشها درهمه جای دنیا هرکس درحین جنگ فرارکند اعدام است ومشروع ازانجایی که ما ارتش هستیم وبه جنگ با هیولای خمینی مشغولیم پس بریده حکم فرارازجنگ رادارد ولی مجاهدین برسربریده منت میگذارد واعدام نمیکند درفردا اگربه حاکمیت رسیدیم شاید ازروی رافت اسلامی ودینی ومجاهدی با بودن انقلاب مریم ببخشیم….

به خواندن «یاجاسوسی کن و گزارش بده یا درغاربخواب» ادامه دهید

اقا وخانم رجوی زیرهربیرقی سینه میزنند

هانه جنگ با خمینی زیرقبای انها رفتن را توجیه ویاوه ها وحرفهای ضد ایرانی انها را تکرارمیکند اگرازاین حرفها نزند که نمیتواند زیرعلم انها سینه بزند به همین دلیل تروریسم را ارتش ازاد وعشایرانقلابی میخواند ودرمقابل امریکا واروپا را مماشات گرتا راحت وبدون دغدغه به سینه زنی خود ادامه بدهد به اقا وخانم رجوی یاد اوری میکنم که خانه ازپای بست ویران است با دوغ اب مالی ونقش ونگارابرنگی خانه استوارنمی ماند

به خواندن «اقا وخانم رجوی زیرهربیرقی سینه میزنند» ادامه دهید

چاقو کشها وقاچاقچی ها دنبال رجوی میدوند یا رجوی دنبال انها

رجوی همیشه میگفت هرچی دزد وقاچاقچی وچاقو کش است خدا برای ما می فرستد ولی این وظیفه ملی ومیهنی وانسانی مجاهدین است که اینگونه افراد را ازگلوی خمینی بیرون میکشد مرده ها را زنده میکند ؛ این مسولیتیست که خدا بگردن مجاهدین گذاشته است کلا همه چیز خدایی ورویایی میشد که کلید حل تمامی مشکلات دردستان اوست تا اینجا این چاقوکشها ومعتادین وادمکشها ودزدها بسراغ رجوی رفته اند اما ببینیم درداستان نوید افکاری چه اتفاقی افتاده است نوید قتل انجام داده بود وخودش هم اعتراف وصحبتهایش درشبکه های اجتماعی وجود دارد که فعلا کاری به زمینه های اجتماعی وروانی جامعه که حاکمیت ترزیق میکند ومردم را به این نقطه میرساند دراین نوشتارندارم….

به خواندن «چاقو کشها وقاچاقچی ها دنبال رجوی میدوند یا رجوی دنبال انها» ادامه دهید

تجدید عهد دردستگاه شلم شوربای رجوی

اکیپ براندازان وسایر اکیپهای سایبری رجوی دیدم نوشته اند درماه محرم باید با قهرمان ملی وقهرمان شورشی وده القاب دیگرکه به نوید افکاری داده اند تجدید عهد ببندیم برایم جالب بود رجوی که حسین وابراهیم وعباس علمدارمیشد امروزه خودش دنبال تجدید عهد با کس دیگریست حال چطورشده که رجوی ازمقام شامخ امامت وپیغمبری ومرد متعهد به عهد وپیمان کوتاه امده وازمنبرامامت ووحی پایین امده است جای سوال دارد راستی چرا کسی که تا دیروز همه را مجبوربه تعهدات وپیمانهای زوری میکرد خودش خواسته که با کس دیگری عهد وپیمان ببندند ایا رجوی اورابعنوان رهبرپذیرفته ایا اوبه مقام شامخی امامت رسیده است واقعیت این است که هیچ کدام ازاین سوالات صادق نیست ونمیتواند درست باشد

به خواندن «تجدید عهد دردستگاه شلم شوربای رجوی» ادامه دهید

دعوای اقای رجوی باحزب توده

اقای رجوی شما که همکاری با شوروی رابرای حزب توده ننگ وعارمیدانی ودرست هم هست میشود برای بنده که ازروز دستگیری اقای سعادتی سوال میکنم وجواب نمیدهید بگویید اگرهمکاری با بیگانه اخ وبد است چرا سعادتی پشت سفارت امریکا مدارک واسناد لو رفتن حزب توده درزمان شاه را میخواست به دیپلمات شوروی بدهد ؟ مگرسعادتی کادرمرکزی نبود بدستورکی دست به چنین کاری زد ؟ بدستورکی اسناد ومدارک جمع اوری ویا ازفضای انقلاب سو استفاده ودزدیده ودردستان نفرکادرمرکزی قرارگرفت سعادتی که یکی ازافراد بالای کادرمرکزی وفکرکنم تحت مسول خود اقای رجوی بود ، چه کسی به سعادتی دستورچنین کاری را داد ؟ چه کسی دستوربرقراری ارتباط با شوروی راصادروهماهنگی ها را انجام داد ؟ شما نمیتوانید مرا متهم به این کنید که به مسایل تشکیلاتی ودستورکاردرسازمان اشراف ندارم ویا نمیدونم چه کسی دستورمیدهد وبدون اجازه شخص شما کسی قدرت اجرای کاری را نداشته وندارد ، اقای رجوی مگرشما نبودید که برای شوروی نامه نوشته ودرخواست کمک بعنوان وام 300میلیون دلاری کردی ؟

به خواندن «دعوای اقای رجوی باحزب توده» ادامه دهید

پای نمایشات روحوضی اقا وخانم رجوی خون ریخته میشود

سوالی که بمیان میاید اگرکرونا درمحل اقامت انها هست واعتراف میکنند پس برگزاری نمایشات وشوهای روحوضی خانم رجوی برای چیست ؟ عکسی ازروحوضی اخیردیدم که همه بدون ماسک ورعایت فاصله اجتماعی یک چتربدست گرفته ودرصفهای چسبیده بهم ودرفضای کم ومتراکم درحال اجرای شو هستند ، تمام دولتها وسازمانهای بین المللی ومتخصصین شبانه روزدرحال خودکشی هستند تا مردم ماسک بزنند وفاصله رعایت وقرنطینه را اجرا کنند انوقت سازمان مجاهدین مدعی انقلابی واسلام غبارزدایی کرده با اگاه ترین افراد جامعه وگل سرسبد مبارزان جهان وانقلابی ترین سازمان اینقدرشعورندارد که مسایل علمی را با شوها ونمایشات مسخره روحوضی قاطی نکند انوقت ازدیگران طلبکاراست که چرا قرنطینه نمیکنید چرا مدارس را بازکرده اید وقتی هم قرنطینه میکنند طوردیگری طلبکاراست

به خواندن «پای نمایشات روحوضی اقا وخانم رجوی خون ریخته میشود» ادامه دهید

اعترافات دیرهنگام اقای رجوی

دردستگاه شاهنشاهی تا کسی تمام عیاروصد روی صد مورد اطمینان دستگاه اطلاعاتی یعنی ساواک نبود درکشوربجایی نمیرسید بخصوص درارتش انهم خلبان مخصوص شاه ، ببینید چه مراحلی ازبندگی وعبودیت وسربه استان شاه سائیده که به ان مداررسیده است رجوی با این حرف اورا مبارزضد شاه مینامد پس فهمیدیم مبارزه ضد شاه یعنی نوکرسلطنت بودن است میشود ازرابطه معزی وبرگشت او به ایران وبردن رجوی این استنباط را کرد که رجوی دردم ودستگاه اطلاعاتی بوده ومعزی دقیقا برای بیرون بردن رجوی به ایران برگشته تا بابردن رجوی زمینه حرکتهای ضد ایرانی اودرخارجه را فراهم کنند گرچه دلایل دیگری برای این نظریه وجود دارد که به تعدادی قبلا اشاره کرده ام نمیتوانیم معزی رابه عنوان مبارز ضد شاه بنامیم بلکه برعکس تمام عیاربنده وعبود ونوکردرباروسلطنت ومهره بیگانه بوده است اقای رجوی نمیتواند سوسک رابجای رویزرویزبه ملت قالب کند

به خواندن «اعترافات دیرهنگام اقای رجوی» ادامه دهید

بحران پیری ونیرویی

رجوی بنام هجرت دردام پهن شده ازطرف خمینی گرفتاروباعث مشکلات زیادی شد ازجمله برای بدست اوردن امکانات ونیروی جدید مجبورشد به عراق رفته ودرخدمت دولت عراق بعنوان ستون پنجم شناخته شود ، مشروعیت خود راازدست داده بین مردم مطرود ومنفوربشود چهارم انجام هرگونه عملیات درداخل راازبین ببرد وانرا واداربه جنگ جبهه ای ازخارج ورودرروی نیروهای نظامی وهمراستا با متجاوزبه خاک نشان بدهد اینها ضرباتی بود که باخروج ازایران دردرازمدت دریافت کرد اما دراینجا فقط به نیرویی اشاره میکنم وقتی نیرویی وصل به ملا اجتماعی نباشد عملا نمیتواند نیروسازی وجذب کند هرچقدردفع داشته باشد به معنی ریختن ازپیکره وخوردن ازجیب است امکان پس اندازوجود ندارد ، زمان بشدت بزیان خواهد بود چون با گذرزمان نیروها مستهلک وپیروکارایی خودرابمرورازدست میدهند

به خواندن «بحران پیری ونیرویی» ادامه دهید

بحران مشروعیت مجاهدین

جاهدین هیچ وقت مشروعیت عامه مردم را نداشت درشرایطی که کشورگرفتارجنگ خارجی بود راه اندازی جنگ داخلی به جرات میگویم نیمی ازهمان مشروعیت داشته را ازدست داد رفتیم تا رسیدیم به فرار رجوی به پاریس سوال بود که چرا رهبری که میگفت برای مردم کارمیکند اولا درزمان جنگ با حکومت میجنگد ودوم چرا مردم را ول کرده ورفت درحرف چیزی می شنیدند ودرعمل چیز دیگری تا رسیدیم به رفتن سازمان به عراق ازانجایی که مردم ایران ملی وایرانگرا هستند تماما مشروعیت سازمان زیرعلامت سوال رفت بعد ازرفتن به عراق وحمله وهجوم به نیروهای ایرانی وکشتن وزخمی کردن مدافعین کشورازهجوم خارجی کل مشروعیت ازبین رفت امروزه می بینید که سازمان مجاهدین کلا مشروعیت خود را ازدست داده

به خواندن «بحران مشروعیت مجاهدین» ادامه دهید

داستان رجوی وانورخوجه

حالا دست تقدیرراببین که چه سرنوشتی برای رجوی رقم زده است بعد جهان گردی چندین ساله رفته به کشورالبانی همان کشوری که مردم ورهبرش را سالها بخاطرضدیت با گروه پیکارمسخره میکرد ، درانجا بدست وپای همان مردم ودولت مردان انجا افتاده وباج میدهد تا با مخالفین که ازاو جدا شده اند بدرفتاری کند وحق انسانیت وزندگی را ازنیروهای قبلی خودش بگیرد پول میدهد التماس میکند تا همان مردم ودولت سرلشگرهای فوت شده اش را شبانه ومخفیانه دفن کند تا صدایش به بیرون نرسد وخبرش درز نکند ولی نمیداند بقول ترکها صبح میشه صداش درمیاد ، امروزه کارش شده دفن سرلشگرها درخاک پای انورخوجه ، مریدان پیکاری انورخوجه درایران دفن شده اند

به خواندن «داستان رجوی وانورخوجه» ادامه دهید