قراردادباچین تماما به ضررامریکا ورجویست

دراین وسط افراد وسازمانهای معلوم الحال ازسلطنت طلبها گرفته وچپهای بی بته وتجزیه طلبان وکشورهای غربی ، بخصوص سازمان مجاهدین خودشون را به درودیوارمیکوبند که چرا نشسته اید قشم رفت ،کیش رفت ، بندرعباس رفت ، تهران رفت والی اخردرصورتی که درقرارداد چنین چیزهایی نیست ودولت ایران هم رسما تکذیب کرده است ، سوالی که مطرح است ایا اینها دلشون بحال ایران وملتش میسوزد ؟هرگز، اگرمیسوزد این همه همکاری با غرب وامریکا برای چیست وده ها سوال دیگر، پس چرا اینقدرعصبانی ودیوانه واردردوسه روز گذشته ازادمخواران امریکایی تا مدعیان مبارزه داد وهوارراه انداخته اند رجوی میگفت اگرمیخواهید یک موضوعی را بررسی کنید وببینید درست است یا نه به داد وهوارهای حاکمیت نگاه کنید اگردشمن اینطوررفتارکرد بدانید که به خال خورده وبه ضرر اوست باید ازرجوی وعضدانلو وسازمان مجاهدین وشورای انها سوال کرد عصبانیت شما وتبلیغات دروغین بعنوان دشمنان ایران بیانگردرستی ان نیست که شما هارا اینگونه ازسوراخ بیرون کشیده وبه جیغ وداد انداخته است ؟

به خواندن «قراردادباچین تماما به ضررامریکا ورجویست» ادامه دهید

خاطرات من : قسمت بیست و ششم

وقتی مجاهدین 100 رشته عملیات درسه ماه انهم سه عملیات گسترده انجام دادند ضربات غیرقابل جبران به ماشین جنگی خمینی زدند که ازترس سرنگونی به اتش بس تن داد ودردومرحله عملیاتهای گسترده درداخل ایران مبادرت کرد ودرفازنظامی کشتاروسیعی از دولت ایران کرده والان که دندانش توسط امریکا با خلع سلاح کشیده ونیروهاش دربمباران امریکا متحمل تلفات وضربات غیرقابل جایگزینی شده وتمامی قرارگاههایش را ازدست داده وحامی بزرگی چون صدام ازدستش خارج وامکانات زیادی نابود شده ودرمحاصره قراردارد ونه راه پس دارد ونه راه پیش ورهبران ان یعنی عضدانلو رفته فرانسه ورجوی هم معلوم نیست کجاست حتما وحتما زمان حمله وانتقام برای دولت ایران فراهم شده است

به خواندن «خاطرات من : قسمت بیست و ششم» ادامه دهید

سازمان مجاهدین چرا اینقدرازبلندگو میترسد

منظورم این نیست که چرا خانواده ها امده ودنبال فرزندان خود بودند منظورم این است که ما دردرون تشکیلات چه زجری میکشیدیم وچه فشاری را ازهرجهت تحمل میکردیم ، است ، رجوی هم هرروز تظاهرات واماده باش ولشگرکشی به ضلع وراه اندازی بلند گو وامثالهم را تدارک میدید ومیگفت بخاطراینکه اینها مزدوران وخانواده الدنگ هستند این عملها جنگ با رژیم ووزارت وسپاه پاسداران وخلاصه انفجاربمب درخونه وزیرتخت خامنه ای که منجربه سرنگونی وکشته شدن او میشود وجام زهربرگلویش ریخته شده وطناب داردیگری ست که برگلوی تمامی حاکمیت می افتد ولی واقعیت چی بود ؟ واقعیت این بود که سازمان مجاهدین وخاص رجوی وعضدانلو ازترس بلند گو به تکاپو افتاده بودند واینگونه عملها نشات گرفته ونقطه اغازش نه جنگ بلکه ترس بود که سرتا پای زوجین را گرفته بود عینا همین ترس را درداستان امیریغمایی میتوان دید که مدتیست درحال تکه پاره کردن خود است چی شده هیچی فرزند میخواهد مادرش راببیند ،

به خواندن «سازمان مجاهدین چرا اینقدرازبلندگو میترسد» ادامه دهید

دفاع تمام قد خانم مریم رجوی ازروح الله زم

درمدت چندسال گذشته سازمان مجاهدین وشورای انها یکبارندیدیم برعلیه امد نیوزموضع بگیرد وقتی اورا دستگیرکردند مدعی بود که مهره رژیم است وخودش فرستاده وخودش هم اورا به تهران فراخوانده ودادگاه فرمایشی تشکیل میدهد والی اخرسه روز پیش که سخنگوی قوه قضاییه حکم اعدام اورا علنی کرد ولی یاد اوری کرد که قابل فرجام خواهی ست وهنوز دیوان عالی تایید نکرده ولی حکم داده شده است دیروز دیدم سخنگوی مجاهدین یعنی رجوی سابق وعضدانلوی امروزاطلاعیه داده وبه سوزوگداز پرداخته که (فرانسه چرا سکوت است وخواهان برگزاری دادگاه علنی انهم بعد قرائت حکم شده است خنده دارنیست ؟ چراازاول درخواست نداشتی ؟ گفته حقوق متهم بتمام وکمال باید رعایت شود ) چرا اینگونه تنظیم میکند ؟ درجریان اعتراضات اخیر روح الله زم همراه مجاهدین ، سلطنت طلبان واستعمارخواهان اتش زدن ، بمب منفجرکردن ، تخریب ودرگیری نظامی بودند وتوسط سایبرها اموزش درست کردن کوکتل مولوتف وبمب ونحوه بکارگیری برعلیه ملت وکشتارمیدادند ، همسویی مجاهدین با زم وسایرین ازدیربازروشن بوده ونیازبه بیان ندارد بهمین دلیل سعی کرد زم را مهره رژیم معرفی کند تااولا همه راگردن حاکمیت بی اندازد

به خواندن «دفاع تمام قد خانم مریم رجوی ازروح الله زم» ادامه دهید

طنابهای دارمجاهدین برگردن اخوندها

چهل سال است که سازمان مجاهدین درحال درست کردن طناب دار است وهرروز ده طناب به گردن اخوندها می اندازد ، هرطناب یک مسول دارد صبح که ازخواب بیدارشد قبل ازهرکاری باید اول با چشمان خواب الود برود وطناب داررا کمی سفت کرده بعد به کارهای دیگربپردازد واخرشب هم همین ریل را رفته وروزی دوبارطناب دارخود را بگردن اخوندها سفت کند ازطناب جام زهرگرفته تا طناب مرگ خمینی ، دوسرگی وسه سرگی نظام تا طناب تروریسم وطناب اتم وموشک وبرجام ومنطقه ای وتحریم وحقوق بشروامثالهم ولی بنده دراین سالیان هرچه فکرکردم نفهمیدم بلاخره این طنابهای دارکی میخواهد اخوند راخفه کند

به خواندن «طنابهای دارمجاهدین برگردن اخوندها» ادامه دهید

چماق دون کیشوتی عضدانلو بر فرق رسانه ها

سوال از رجوی وعضدانلو : مگرمعتقد به دمکراسی وازادی اندیشه ورسانه نیستید این دادوبیدادها برای چیست ؟ برای چی برفرق رسانه ها چماق می کوبید ؟ چرا نمیگذارید مخالفین حرفهایشون را بزنند ؟ پس ان ده ماده کزایی که بعنوان فیل هوا کردید وازخرطوم ان سالیان است که اویزانید چیست ؟ ایا حرفهای خود را قبول دارید یا نه ؟ مگردرانجا نمیگویید کثرت گرا هستیم این کثرت گرایی ست یا تک حزبی رستاخیزی شاهی وحزب فقط حزب الله خمینی ؟ ان ازادی که ازان دم زدید کجاست ؟ وقتی دراروپا انهم با رسانه ها اینطوربرخورد میکنند وای بحال زمانی که به حاکمیت برسند درمسند قدرت با مردم چگونه رفتارخواهند کرد ؟ گرچه برای ما که سالیان عمرخود را دردرون انها گذراندیم

به خواندن «چماق دون کیشوتی عضدانلو بر فرق رسانه ها» ادامه دهید

خانم مریم رجوی سه قاپ انداختن درجیب بن سلمان را ادامه بده

موضوع دومی که مطرح میکند میگوید برای سرنگونی نیازبه هشتاد میلیون ایرانی نیست فقط سه هزارنفرادم تشکیلاتی میخواهد این حرف را ازسه جنبه میشود بررسی کرد یکی اینکه ارتش گرسنگان که چند روز پیش درپیام 26علم شده را نفی میکند ومیگوید اینبارشعارسرنگونی با سه هزارنفرتشکیلاتی محقق میشود بزارحداقل جوهرپیام خشک بشود بعد ان را نفی ومنسوخ کن حق هم دارد زیرا رجوی قران را با ناسخ ومنسوخ شناخته است وحرف او هم ایات قران است وشامل ناسخ ومنسوخ میشود ودوم نا امیدی مطلق ازحمایت مردمی ست که ازاو نمیشود وباارزوی درست کردن تشکیلات سه هزارنفره درایران صورت خود را نه اینکه با سیلی سرخ کند بلکه با چماق برفرق خود میکوبد وسوم میخواهد به نیروهای تشکیلاتی درالبانی بگوید تا تشکیلات سه هزارنفره درداخل نداشته باشیم ازسرنگونی خبری نیست

به خواندن «خانم مریم رجوی سه قاپ انداختن درجیب بن سلمان را ادامه بده» ادامه دهید

رجوی وعضدانلو درمیزولایت بازی وحکومت ولایت راتثبیت میکنند

ایا سال 96 یادمون رفته رجوی وعضدانلو بهتراست خفه خون گرفته وبگذارند مردم راه خود رابروند وشرنرسانند ، سلطنت طلبان وتجزیه خواهان بدانند که حاکمیت با بالا بردن چماق مجاهدین طرفداران سلطنت وتجزیه خواهان را جاروب خواهد کرد وزمان ان فرارسیده که کلک انها درایران کنده شود سلطنت وتجزیه بروند وازرجوی وعضدانلو خونخواهی خونهای هواداران خود را بکنند وبخواهند که به چه دلیل انها باید خون بدهند ورجوی وعضدانلو سوارکشته انها شده وشب وروز برعلیه انها حرف بزنند ایا زمان ان نرسیده که شاهزاده قمارباز وشریعتمداری بچه اخوند درباری شاهنشاه فکری برای خون خواهی کرده ویقه رجوی وعضدانلو را بگیرند که چرا درمیزولایت بازی میکنند گرچه انها اختلاف چندانی درعملکرد برعلیه ملت ایران ندارند ومیتوانیم بگوییم که رجوی وعضدانلو ورضا پهلوی وشریعتمداری همه با هم یک تپاله هستند که به سه قسمت نامساوی تقسیم شده اند

به خواندن «رجوی وعضدانلو درمیزولایت بازی وحکومت ولایت راتثبیت میکنند» ادامه دهید

اقای رجوی وخانم عضدانلوحاکمیت با ارتش سرنگون میشود یا گرسنگان

ملت ایران سربازصفرهای رجوی وعضدانلو بودند وقتی ارتش ازادیبخش با تانک وتوپ وارد شد شما بلافاصله سربازصفرها را مسلح وخود هم فرماندهی انها رابدست گرفته حاکمیت را سرنگون میکنید دراین منطق ملت گوشت دم توپ بودند درلیبرتی میگفت اینجا پلی بسوی تهران است وما هم روی پل درحال جان کندن بودیم درالبانی میگفت هزاراشرف فعلا همین یکی را جمع وجورکن 999 اشرف پیش کش بعد هم کانونهای شورشی درایران را وسط کشید که حاکمیت را سرنگون میکنند حال که شیادی ها وعوامفریبی ها برهمگان معلوم وپوشال وکشک بودن انها روشن شده دراین پیام ازارتش گرسنگان حرف میزند ، پس چی شد تو که میگفتی من پیشتازم وگل سرسبد افرینش تربیت کردم پاک ورها وسبز وسفید وقرمز ونارنجی واین نیروها وارد شده ومردم را پشت سرخودشون میکشانند

به خواندن «اقای رجوی وخانم عضدانلوحاکمیت با ارتش سرنگون میشود یا گرسنگان» ادامه دهید

اقای مهدی براحی شاندیزیا تودروغ میگویی یا رجوی وعضدانلو

الان چی طرف بعنوان هواداردستگیرشده اززندان با بی بی سی و رادیو های بیگانه تماس میگیرد وبرعلیه حاکمیت به دفاع ازمجاهدین حرف میزند کسی کاری ندارد سعید ماسوری را با تفنگ وگلوله وارپی جی وموشک وخمپاره دستگیرکردند کارش همیشه مصاحبه با رادیوها ودادن اطلاعیه برعلیه حاکمیت ودفاع ازمجاهدین بود ودرزندان دکتراگرفت درتلویزیون رجوی هم نامه خونده میشد وما هم روزها زیرفحش وناسزا قرارمیگرفتیم که فلان فلان شده ها سعید ماسوری درزندان وزیرتیغ هرروز نامه میفرستد ولی شماها یک هزارم او هم کارنمیکنید با رژیم نمی جنگید ومفت میخورید ومفت میخوابید شما مجاهد نیستید

به خواندن «اقای مهدی براحی شاندیزیا تودروغ میگویی یا رجوی وعضدانلو» ادامه دهید