بشتابید موقع تقسیم غنایم است

الان زمان تقسیم غنایم است مال ومنال که نیست پس غنایم کشته ها هستند که باید تقسیم شود رضا پهلوی ورجوی وتجزیه طلبان وکمونیستهای اویزان به امپریالیسم هرکدام حرفی میزنند وهرکس کشته ها را بخودش مربوط میکند وسعی دارند هرچه میتوانند به امارکشته ها پروبال بدهند وانرا چند ده برابرکنند ترامپ میگوید هزاران هزار برایان خوک میگوید هزار رجوی وعضدانلو از200شروع ودرنهایت با اقای خوک روی هزارنفربه تفاهم رسیدند الان دنبال این هستند که هرکدام امارکشته ها را زیاد کنند که درتقسیم کشته ها که همان غنایم جنگی انهاست سهم بیشتری نصیبشون بشود و کرکری خوندن برای این است که درتقسیم غنایم وقلومبا کردن جنازه کشته ها تعداد بیشتری

به خواندن «بشتابید موقع تقسیم غنایم است» ادامه دهید

تفاوت دیدگاه با رجوی وعضدانلودرباره حق تعیین سرنوشت

چرا اینقدربرعلیه جدا شدگان سم پاشی میکنی وتهدید به مرگ تا کی میخواهید دربند واسیرتفکرات اسب کهری باشید وهرچند هفته یکبارفیلم انرا پخش کنید وبه نیروها اینطورالقا کنید که اخرین گلوله واولین گلوله راباید برای جدا شده ها ….. دیدگاه رجوی میگوید اگرکسی میخواهد برود اولا باید دوسال درزندان اشرف بماند ودوم اورا بعنوان ورود غیرقانونی به عراق تحویل دولت عراق میدهیم مگرتو نبودی انها را وارد عراق کردی کجا ورود غیرقانونی بوده اگراینطوراست تو باید جواب بدهی که چرا افراد را غیرقانونی وارد عراق میکردی ویا کردی تا عراق بعنوان جاسوس رژیم محاکمه وهشت سال درزندان ابو غریب بماند اگرزنده ماند وازاد شد انوقت درکمپ پناهندگی حله ورمادیه فکری بحال خود بکند اگرموفق شد وبه بیرون رفت اورا مزدوررژیم ونفروزارت اطلاعات معرفی  وبرعلیه او شب وروز تبلیغ میکنم

به خواندن «تفاوت دیدگاه با رجوی وعضدانلودرباره حق تعیین سرنوشت» ادامه دهید

مریم عضدانلو چرا خونه های ضد زلزله نساخت

هروقت درایران زلزله میشود وهموطنان کشته وزخمی میشوند بجای کمک زبانش را سه متردراز وطلبکاری میکند که حاکمیت پولها را دزدیده وبرای مردم خونه ضد زلزله نمی سازد اینکه حاکمیت بی لیاقت ودزد هستند هیچ بحثی دران نیست واگرنوشته های مرا درصفحه اجتماعی خونده باشید هیچ روزی نیست که ازبی لیاقتی وبی کفایتی واختلاس ودزدی ورانت وعملهای ضد بشری حاکمیت درکلیت ونولیبرالها بطورخاص چیزی ننویسم وکاملا قبول دارم ، تو که به حاکمیت ایراد میگیری وخودت هم دارای کفایت ولیاقت اسلامی وانقلابی ازنوع علی وامام زمانی دانسته ومیخواهی جامعه امام زمانی دروغین درست کنی

به خواندن «مریم عضدانلو چرا خونه های ضد زلزله نساخت» ادامه دهید

درمان بیماران مردم البانی وفوت نیروهای تشکیلاتی براثربیماری

برای مردم البانی اکیپ پزشکی از امریکا می اورد چند نفربخاطربیماری درحال درد کشیدن وتحمل مشکلات هستند وبا بیماری دست وپنجه نرم میکنند بله اکیپ پزشکی برای عراقی والبانییایی هاست وتحمل درد ومرگ براثربیماری حق نیروهای تشکیلاتی ست بنده هیچ مخالفتی با رسیدگی به مردم محروم هرکشوری باشد ندارم وخیلی هم استقبال می کنم ولی اینکه به نیروهای خود نرسد ومشکلاتی مثل بنده داشته باشند قابل قبول نیست وبدورازانصاف وانسانیت است وخوراک تبلیغاتی ست بهمین دلیل هیچ جایگاه وارزشی ندارد

به خواندن «درمان بیماران مردم البانی وفوت نیروهای تشکیلاتی براثربیماری» ادامه دهید

میلیشیا منشا اگاهی یا افشاگر ماهیت پلید رجوی وعضدانلو ست

مدتیست که درسایت مجاهد درباره میلیشیا وچه ها وچه های انها مینویسد ومیگوید انها برعلیه ستم جنسی قیام کردند بله انها برعلیه ستم جنسی قیام کردند ولی نگفتند خودت حرمسرا درست کنی وانها رابه حرمسرا ببری اگرحاکمیت دینی به زنها ستم جنسی کرده شمایان که با انقلاب فاسد مریم که هم به مردها وهم به زنها ستم جنسی کردید وهم ستم جنسیتی میلیشیا را درست کرد وبخیابونها فرستاد درحقیقت اسمشو میلیشیا نباید گذاشت بلکه اسم درست ان کودکان سرباز است  ،

به خواندن «میلیشیا منشا اگاهی یا افشاگر ماهیت پلید رجوی وعضدانلو ست» ادامه دهید

عزا عزاست امروز مریم عضدانلو صاحب عزاست امروز

خانم رییس جمهوربجای ازبین بردن تهدید درونی برعکس حرف رجوی سرازناکجا اباد دراورد خانم رییس مثل بابا بزرگش مظفرالدین شاه هفتاد سال است که درحسرت ریاست شب وروز را نمیشناسد فرقش دراین است که مظفر بلاخره به ارزویش رسید وازحسرت درامد ولی فکرکنم خانم عضدانلو درحسرت ریاست دق مرگ بشود امروز کلیپی را دیدم که شهرام همایون رونمایی کرد که ازمیبدی سوال کرد ومیبدی هم گفت که اورابعنوان رییس جمهورانتخاب کرده اند با این تفاصیل اپوزیسیون دارای دورییس است یعنی ریاست جمهوری دوسره شد اینطورکه پیش میرود ریاست سه سره هم بشود …..

به خواندن «عزا عزاست امروز مریم عضدانلو صاحب عزاست امروز» ادامه دهید

کالبد شکافی قیام یا جنایتهای رجوی وعضدانلو

اگرکلیپها را نگاه کرده باشید همه میگویند اموال مردم بوده است ایا اتش زدن جهیزیه دختری که پدرش با گریه میگفت بدبخت شدم ودیگرنمیتوانم جهیزیه تهیه کنم اموال سپاه است ایا فروشگاههای کوچک که درکناربانکها اتش گرفته اموال سپاه است ایا ماشینهای اتش نشانی واتوبوسهای خدمات شهری وامبولانسها اموال سپاه است ایا بگلوله بستن مردم وراننده های بیابانی درماهشهرواهواز اموال سپاه است نکنه با کامیونها وتریلی ها فرماندهان سپاه رابرای سرکوب جابجا میکردند که مورد حمله قرارگرفتند …..

به خواندن «کالبد شکافی قیام یا جنایتهای رجوی وعضدانلو» ادامه دهید