شرک وکفر درگفتاروکردار

چراازبی اثرشدن تحریم ناراحت است چون دردشمنی با ملت ایران نمی خواهد حتی یک لقمه نان بملت برسد به ادمخواران میگوید چرا با اقدام قاطع انتقام ازملت ایران نمیگیرید که بخیابون نمیریزند ، چون شعورسیاسی دارند وشرایط را درک وفهم کرده اند مثل شما وشورایتون بی شعورسیاسی ومزدوربیگانه نیستند حرف خودشون را میزنند وبا دهان الوده وکثیف وضد بشری شما دمخورنیستند ….رژیم درموقعیت سرنگونی ست وامریکا واروپا چشمشون را روی جنایتها بسته اند که دریکسال گذشته به منافع امریکا حمله کرده وکارهای تروریستی برعلیه امریکا انجام داده چرا چون درمرحله سرنگونیست مردم را گرسنه نگه داشته که هرروزنارضایتی ها را افزایش میدهد ولی رژیم دنبال سرکوب است زیرا درمرحله سرنگونیست  بهمین دلیل ایران راباید تحریم کرد چی شد گرسنگی را عمدا خودرژیم بمردم تحمیل میکند

به خواندن «شرک وکفر درگفتاروکردار» ادامه دهید

استخوان اتم درحلق مریم رجوی

مو به مو کلمه به کلمه تکراریاوه گویی های غربیست که ازدو ارگان جنایت وخیانت برعلیه ملتها یعنی سازمان ملل وشورای امنیت خواهان اقدام است اگرقبلا فقط بمب رابمیان میکشید تعارف را کنارگذاشته وبی پرده وشفاف خواستاراجرای خواسته غربی هاست یعنی کل هسته ای رابمیان میکشد وبمب اتم هم پوش سایرخواسته هاست درد که بمب نبوده ونیست درد دانش وامکانات هسته ای ست که میخواهد ازملت ایران گرفته شود ، درد پیشرفت ایران است میخواهد ملت وکشورایران را هم مثل خودش درغارفروکند ، درد دشمنی با علم ملت ایران است ،

به خواندن «استخوان اتم درحلق مریم رجوی» ادامه دهید

ناله های جگرسوزرجویها

بلاخره یمنی ها اقدام وامارات راهدف گرفتند اما رجوی نخود اش ومرغ عزا وعروسی پریده وسط میگوید امریکا وانگلیس وسازمان ملل یعی ادمخواران جهان حوثی های تروریست را محکوم کرده اند پرونده رژیم ایران باید برود شورای امنیت چون انها تروریستهای رژیم هستند انها صلح جهانی رابخطرانداخته اند منطقه رابه اشوب کشیده وبرعمل خود اسراردارند و…. باید ازرجوی ها پرسید امارات وعربستان شما را سنه نه یعنی بشما چه ربطی داره سریا ته پیازیید ؟ شما که حامی ملتها ومظلومین بودید شما که مستضعف پناه بودید ؟ چطوریست هنوزبعد شصت سال هرسال گوگیجه ویتنام میگیرید وبرای چگوارا عزاداری میکنید وبرسروسینه میزنید برای حسین قمه زنی وسینه چاک میدهید برای زینب شام غریبان اجرا وبرای دوطفلان مسلم اشک میریزید وبرای کودک سه ماهه اه وفغان میکنید وازتیرسه شعبه سخن میرانید وبا دستمال کاغذی اشکها را پاک میکنید ؟ ولی برای مردم یمن ومحاصره انها برای صاحبان شمشیرها وتیرهای سه شعبه وپرتاب کنندگان سوت وکف میزنید ؟ کودکان با کودک فرق میکند؟؟

به خواندن «ناله های جگرسوزرجویها» ادامه دهید

سیمای مقاومت یا منبرمعاویه

شعارکوه ها اگربجنبند اشرف زجا نجنبد چرا ازتیرانا درکشورالبانی سردراوردید حالا درسن هفتاد سالگی یاد دوران طفولیت افتاده شیربا شیشه وپستانک میل میفرمایید اشرف روح وروان وتاروپود وکانون استراتژیک وبالاترین کوه را نتونستید حفظ کنید کدوم کوه را میخواهید جابجا کنید ازاون بالا بیایید پایین روی زمین راه بروید دروغ ودغل وعوامفریبی وشیادی ابو هریره وعمرعاص وکعب الاحباررا بزارید کنار بگید ان عشق ومسولیت پذیری که ازان دم میزنید همانهایی ست که با انقلاب مریم بدست اوردید ؟ گندش که درامده ، اگرازچیزدیگری بدست اوردید بگویید ازکجا وچگونه پیدا کردید چندگونی خریده وچگونه بین نفرات تقسیم کردید ایا با اهرم نیوتون میخواهید جابجا کنید

به خواندن «سیمای مقاومت یا منبرمعاویه» ادامه دهید

رجوی ها شیاطین عصرحاضرند

اقا وخانم رجوی چرا ما را درداخل تشکیلات تف باران میکردید چرا کتک میزدید چرا درنشستها نیروهای خود را به فحشهای ناموسی میکشوندی وما را تخم حرام وزنا زاده وسرراهی ومتولد فلان خونه ها وپفیوز وبی ناموس نام گذاری واتهام میزدی انهم توسط زنهایی که اعضای رهبری تشکیلات بودند ؟ کمرچند نفررا زیرمشت لگد داغون کردی چقدرصورتها رابا مشت متورم وسیاه کردی ؟ چقدرسیلی به بنا گوش نفرات درنشستها زدی ؟ چقدرنفرات رابزندان انداخته وزیرشکنجه کشتی وجهان خبردارنشد جسدها وقبرهاشون چی شد ؟ چقدرنفرات را سیانورخورکردی ؟ درجریان انتخابات درینگه دنیا چقدرزنان ومردان ایرانی را بخاطرشرکت درانتخابات چماق کوب کردی ودست وپا شکستی یاران تو نبودند ؟ چقدرجدا شده ها ازتشکیلات خود را تهدید به شناسایی ودادگاه واعدام میکنی ؟ چقدرروزنامه نگاران را تهدید کرده ومیکنی ؟ چقدر فرزندان ونیروهای خود رابا مارک واتهام وچسبوندن به حکومت ووزارت اطلاعات ایران ترورشخصیتی میکنی

به خواندن «رجوی ها شیاطین عصرحاضرند» ادامه دهید

تحریم امریکا وفغان رجوی

ایران تعدادی امریکایی ازجمله خانم نیکی هیلی را تحریم کرد البته ازنظربنده سمبلیک است ودرعمل هیچ کاری پیش نمیبرد نباید انتظارداشت اتفاقاتی بی افتد اما اقا وخانم بدفاع برخواسته داد وفریاد راه انداخته اند که چرا تحریم وتحریم برای خانم هیلی وسایرین افتخاراست اگرافتخاراست ودل درد وسانجو نگرفته اند این همه داد وفریاد برای چیست ؟ چرا رجوی حرفهای انها را قلقله میکند که نترسید نترسید ما با هم هستیم واینگونه بکمک ساندیس خوران امده است توییت چند نفرازهمین تحریم شدگان وساندیس خوران را هم نوشته

به خواندن «تحریم امریکا وفغان رجوی» ادامه دهید

رجوی بنگاه تبلیغات ارتش اسراییل

اگراسراییل جرات حمله داشت ومیتوانست صدبارکرده بود هرگونه حمله به ایران نابودی اسراییل وپاک شدن ازروی نقشه حتمی ست چگونه قبلا نوشتم نخست وزیربه قارقارافتاده میگوید ما ازسه طرف درمحاصره موشکها هستیم انوقت رجویها دم ازحمله به ایران میزنند اما دلیل چیست هیچ ارباب دستورمیدهد اینها هم قارقارمیکنند بدون اینکه ذره ای فکرکنند البته اگرفکرومخ داشته باشند اگرداشتند که بروز فلاکت امروز نمیافتادند ودوم فریب درون تشکیلات وهواداران برای دراسارت نگه داشتن انها وپوشاندن ضعف ودرماندگی خود
 من انم که اسراییل بود پهلوان پنبه وباد کنکی تا با ان مردم ایران را تهدید کنم ای خاک سبزیجات که کثیفترین ونجس ترین خاک است برسرتون با این تحلیلها واستراتژی های درپیش گرفته شده تون

به خواندن «رجوی بنگاه تبلیغات ارتش اسراییل» ادامه دهید

خانم واقای رجوی درخون شنا میکنند

دریک کلام اقا وخانم با زورق شکسته درحال شنا هستند با علم کردن سو استفاده ازاستخونهای پوسیده میخواهند چشمها رابپوشانند تا زورق شناوردرخون دیده نشود برای کشیدن پرده روی چشم سایرین است تا حقایق رانبینند چرا رجوی اینقدربا کشته های جنگ ضدیت دارد وانها را استخون پوسیده مینامد ؟ ضدیت میکند تا همکاری خود با صدام درجنگ را توجیح کند ، چرا هیچ وقت ازکشته های خود درجنگ اسمی نمیارد که درعراق دفن شده اند چرا ازانها تعریف و سوگواری برای انها نمی کند ؟ چون همه بخاطرصدام ومنافع او کشته شدند ابروریزی ست ولی ازتروریست گرفته تا قاچاقچی تا شارلاتان محله تا ادمکش همه وهمه راعلم میکند با کاسه سر، خون انها را مینوشد ولی ازیاران خود که بخاطراو کشته شدند حرفی نمیزند……

به خواندن «خانم واقای رجوی درخون شنا میکنند» ادامه دهید

کودک خواری مجدد رجوی

رجوی ها فورا به میدان امده وچرندیات پادشاه درحال متلاشی را قلقله کرده ورقص میمونی رجوی ها درکلامشون پیداست اگرخانم واقای رجوی یه ذره شرافت وخصوصیات انسانی داشتند اینگونه به رقص وپایکوبی مشغول نمیشدند که این همه جنایت درحق کودک وزن ومرد غیرنظامی را کتمان کنند چندروز پیش چون میخواست ایران رابکوبد یاد کودکان یمن افتاده بود که نوشتم اما امروز بدفاع ازپادشاه همه چیزرا فراموش ومظلومین را مورد حمله قرارداده وجای ظالمین ومظلومین را عوض کرده است اگرذره ای غیرت دارند که ندارند یکباربگویند پادشاه درخاورمیانه جنایت کرده است چرا وقتی پادشاه بقدرت رسید سوریه وعراق ویمن درگیرجنگ شدند ملت لبنان رابه اسم حزب الله زیربیشترین فشارها قرارداده وتحریم میکند رجوی سکوت است هفت سال است ملت یمن اززمین وهوا ودریا درمحاصره قرارداده هرروز طبق امارسازمان ملل 360 کودک بخاطرگرسنگی میمیرند

به خواندن «کودک خواری مجدد رجوی» ادامه دهید

انرژی اتمی رجوی E=MC2

رجوی انقلاب راه انداخت گفت با انقلاب انرژی های شما ازاد وهرنفربه انرژی بیکران دست پیدا میکند ومثل مریم به انرژی E= MC2 میرسد که هرلحظه اش برابربا شلیک 2800کلاش است و….وقتی ما این بودیم خودش E=MC12 بودمحتوا وکارکرد فرمول خلاصه اینه که میخواست با دورکردن ادمها ازعواطف وعشق وخانواده ذهن انها راازاد وجرم انها راتماما تبدیل به انرژی کند که ازبمب اتم قوی تراست انرژی خورشیدیست یعنی هرکدام ازما یک خورشید درکوله پشتی گذاشته وحرکت میکنیم درمسیرهرچیزی را میسوزانیم وبه تهران میرسیم ، راه برون رفت گفتن تناقضات یا شرکت درعملیات جاری وغسل هفتگی وفکرکردن به مریم وعشق بمن که رهبرعقیدتی باشم محقق میشود ما هرچه تناقض گفتیم ونوشتیم هیچ تغییری نکردیم وهرچقدربه مریم ومسعود فکروخواستیم روی پای اوراه برویم بدجوری زمین خوردیم….

به خواندن «انرژی اتمی رجوی E=MC2» ادامه دهید