عمو وخاله رجوی خرتون بچند

بارزانی نمک نشناس که سلامتی زن وبچه وبجهاد نکاح نرفتن رامدیون ایران است خیلی پررو ویابو برش داشته بیست سال است به اسم فدرالیسم کردستان را جدا وتجزیه کرده است وهرلنگ ولگد وجفتک پرانی را میکند دولت مرکزی هیچ گونه تسلطی بران ندارد استقرارارتش درمرز تمام عیاردست بارزانی واربابان را میبندد نمیتوانند تروریستهای کردی ورجوی را وارد ایران کنند ، با استقرارارتش درمرز دولت مرکزی حاکمیتش را اعمال میکند ، تروریسم را مثل رجوی خلع سلاح با دندانهای کشیده به اردوگاه های پناهندگان میفرستد یعنی عین رجوی کارشون تمام است دست اربابان درکردستان را قطع میکنند دریک کلام باید گفت دوران پادشاهی بارزانی تمام است حکومت فدرالی بارزانی به باد فنا میرود کردستان به عراق بازمیگردد چنین پیشنهادی ازطرف ایران تمام عیاربنفع مردم ودولت عراق است حاکمیت رابه انها برمیگرداند وفتنه کردستان جمع میشود و….

به خواندن «عمو وخاله رجوی خرتون بچند» ادامه دهید

سال سرنگونی بلاخره رسید

داد وفغان راه انداخته که اربابان باید موشک وپهپاد وهسته ای راازرژیم بگیرند وتحریم وحمله نظامی بکنند ایوانجلیستها با پدروپسرووروح القدس اقا راسواربرهواپیما به تهران ببرند فقط نمیدونم موقع رفتن به تهران شاخ گاو سامری رابدست میگیرد وبا ان جیغ وداد صهیونیستی میکشد یا نه نمیدونم کلاه صهیونیستی را برسرمیگذارد یا نه ریش هایش به نافش میرسد یا نه ایا کره خربردوش خود گذاشته ورقص خاخامی میکند یا نه ولی صحنه نشان میدهد هرچقدرازاین کارها بکند سرنگونی محقق نخواهد شد اینقدردرسایتها ازایوانجلیستها وخاخام ها ننویس دنبال پارلمانترها وسیاستمداران کهنه ونیم داروپوسیده نرو ودست وپای انها رانبوس پول ازارباب میگیرد به اینگونه افراد میدهد اقا با دلالی نمیشود رژیم سرنگون کرد

به خواندن «سال سرنگونی بلاخره رسید» ادامه دهید

جبهه خلق یا جبهه فاشیسم

اقا وخانم استحاله شده ومثل سگ هفت سال درنمک اربابان خوابیده وکلا تغییرماهیت داده شما هرگزدرجبهه خلق تشریف ندارید عملکردهای شما نشان ازاین دارد که شما ازجبهه خلق توبه وندامت کرده کاغذ پاره لای جرز دیوارندبه چپونده اید تماما دراختیارضد خلق هستید اگرهم جبهه بودید ضرروزیان ان برای مردم کمتربود زیرا درهم جبهه گی تا حدودی استقلال فکری واستراتژی برقراراست اما ذوب شدن درولایت غرب وخاخامهای صهیونیست استقلالی وجود ندارد ورابطه دستورواجراست ولاغیربا همزبانی وذوبی که دارد میگوید ما جبهه خلق درحال انقلاب دمکراتیک هستیم خیراقا وخانم ازصهیونیزم ونو لیبرالیسم ووهابیت انقلاب درنمی اید بلکه ازدل ان فاشیسم ونازیسم بیرون میزند کما اینکه امروزه می بینیم که توله های فاشیستها ونئو لیبرالیسم وصهیونیزم وهابیت درخیابونها ترور میکنند وکشوررابه صحنه جنگ تبدیل کرده اند شما نمیتوانید فاشیسم ونازیسم را بنام انقلاب خلقی بخورد ملت بدهید

به خواندن «جبهه خلق یا جبهه فاشیسم» ادامه دهید

انقلاب دمکراتیک ازنظررجوی

اگرتروریسم انقلاب دمکراتیک است بنده با صدای بلند فریاد میزنم مرگ برچنین انقلاب دمکراتیکی ونابود باد حکومت دمکراتیک برامده ازتروریسم رجوی واربابان ، رجوی ها بتنهایی به اندازه تمامی خائنین تاریخ ایران بکشورخیانت کرده وضربه زده اند مهمترین خیانت رجوی بملت ایران مشروع کردن جاسوسی ومزدوری وخیانت وتئوریزه کردن ان است اگرمی بینید این همه خائن وطنی درخارجه وجود دارد وهیچ شرم وحیایی هم ندارند دلیلش این است که رجوی انرا مشروع ومباح جلوه داد ….

به خواندن «انقلاب دمکراتیک ازنظررجوی» ادامه دهید

خانم رجوی با اماردروغین بازی میکند

نوشته 12000 نفررا درعرض یک هفته دستگیرکرده اند 250 نفررا هم کشته اند وقتی این امارها را میدهد باید بگوید چند نفرزخمی شده اند سکوت میکند چطوراین همه ادم درعرض سه روز دستگیروکشته شده اند ولی هیچ زخمی ندارد مگرمیشود وقتی درصحنه ای یا صحنه هایی 250 نفرکشته میشوند حداقل باید نزدیک به هزارزخمی داشته باشد خانم رجوی زخمی ها کجا هستند چرا امارهای دروغین نمیدهد ؟ وقتی مرده بخورد مردم میدهد ، حساب وکتاب ندارد ولی وقتی بحث زخمی بمیان میاید باید دلیل وفاکت واسم بیاورد چون نیست درنتیجه هیچ اماروحرفی اززخمی نمیدهد وحرفی نمیزند

به خواندن «خانم رجوی با اماردروغین بازی میکند» ادامه دهید

چرا نرینه ها درخیابونها جولان میدهند

خانم واقا هم نرینه ها وهم مادینه ها را قمه کش ولختی باراورده است اینهم ازانقلابی نشات میگیرد که رحم ها را درمیاورد وزنان رابه حرمسرای اقا میفرستد وانواع فحش های رکیک وناموسی ازدهان زنانش درنشستها درمی اید نباید انتظارداشته باشیم مادینه هاش دوشا دوش نرینه ها قمه کشی نکنند ولوش ولجن درونی خودرا روی مردم نریزند ، اوضاع انقدرافتضاح است که حتی دانشجویان هم ازاین قائده مستثنی نیستند فرهنگ وانقلابی که نرینه ها ومادینه ها را به یک شکل باراورد قمه کش وچاروادار، اگرمی بینید ما با چنین نرینه ومادینه های هارووحشی عین هو گراز همه جا راشخم میزنند روبروییم  بخاطراین بوده که رجوی خودش رهبرنرینه ها بود ومریم راهم مثل خودش مادینه وحشی باراورد وهوادارانش با الگو قراردادن اقا وخانم نرینه ، نرینه شدند وعکس العملهای انچنانی نشان دادند

به خواندن «چرا نرینه ها درخیابونها جولان میدهند» ادامه دهید

زجه های خانم رجوی درکنگره امریکا

خانم بیل به هوا ده ماده راعلم کرده که ما خواهان برابری زن ومرد هستیم اشکال نداره خیلی هم خوبه اول لچک ها رابردارید تا مثل مردان شوند که نشانه برابریست یا کله مردان کلاه بگذارید تا موهاشون دیده نشود وسبیلها وریش هاشون را با اشعه ایکس ازبین ببرید تا با زنان برابرشوند انوقت دم ازبرابری بزن ، برابری خانم عین جنایت علیه زنان است بدبختها شبانه روزدرون گونی زندگی میکنند انوقت فریاد یا زن یا زن راه انداخته اما واقعیت چیست ؟ رجوی ها ابروباخته ترازهرزمان دیگر درفقرایدئولوژی واستراتژی وحمایت مردمی وبرملا شدن دست کثیف انها درترورهای سالیان پیش مردم ، بدون حتی یک حمایت داخلی وبهم ریختن تشکیلات وتهاجم تناقضات نیروها به اقا وخانم ودرهم کوبیده شدن تروریستهای کردی وصهیونیستی دهانش را جلو سوراخ موش گذاشته زجه وناله وفریاد میزند مرا دریابید

به خواندن «زجه های خانم رجوی درکنگره امریکا» ادامه دهید

مردم اسم مستعارتروریسم رجویهاست

سازمان مجاهدین وشورای انها دراشوبها دست دارند وهدف هیچ چیز غیرازتجزیه ایران ونابودی کشورنیست میخواهند با راه اندازی جنگهای داخلی وکشتارواواره کردن وویرانی ایران تجزیه را پیش ببرند که پشت ان امریکا ست همان امریکایی که سازمان مجاهدین ژنرالها وسرهنگهایش را ترورمیکرد امروزه شده کارگذارومهره کثیف امریکا و صهیونیزم جهانی برعلیه کشورجهت رسیدن به قدرت ، رجوی ها اچارفرانسه زنگ زده ومرغ عزا وعروسی صهیونیزم ووهابیت وامریکا هستند که درهرجا ازانها استفاده میکنند رجوی ها با جشن وپایکوبی ازماموریت محوله استقبال وبنحو احسن عملی میکنند یکی ازماموریتها کشته سازیست

به خواندن «مردم اسم مستعارتروریسم رجویهاست» ادامه دهید

امریکا رجوی ھا را دک کرد

رجوی درطی سالیان ھرپشتک وارو وھرپدرسوختگی سیاسی وھرفضاحت اخلاقی
رابرای امریکا بنمایش گذاشتند ھرنوع التماسی کردند ازھرنوع ھمکاری با پنتاگون ووزارت
خارجھ وسایرارگانھای امنیتی واطلاعاتی دریغ نکردند ھرچقدردلتون بخواھد برعلیھ ملت
عراق با امریکا زد وبند کردند انقدرپست فطرت بی پرنسیب وبی غیرت بودند علیھ نیروھای
خود کھ درتیف درحال زندگی دربدترین شرایط بودند بھ امریکا گزارش میداد و……جلو
ادمخواران امریکایی انقدرتا زانو دلا وتعظیم کردند ھروقت میدیدم احساس حقارت میکردم
سی سال التماس وزجھ تا مریم برود واشنگتن راه ندادند کھ ندادند ماھم چھ درداخل وچھ
درخارج ازتشکیلات بارھا گفتیم امریکا پست فطرت است حرفھاش ھیچ ارزشی ندارد
ازامکانات وانرژی استفاده برات تاریخ مصرف مشخص میکند وقتی تاریخ مصرف بھ پایان
رسید عین ھو دستمال توالت

به خواندن «امریکا رجوی ھا را دک کرد» ادامه دهید