سیل ایران دست به اصطلاح اپوزیسیون رابدجوری برملاکرد

اپوزیسیون درکلیت ابروباخته شدند وسیل همه انها راجاروب کرد بخصوص مجاهدین خلق ایران وبال سیاسی ان شورای ملی مقاومت برهبری مسعود ومریم عضدانلوکه دراین مدت درخیانت وجنایت برعلیه ملت ایران کم نگذاشتند درحمایت ازتحریم که سلاح کشتارجمعی صدباربدترازبمب اتم است تا دروغ خوندن اینکه تحریم ملت رانشانه رفته وحمایت ازتحریم امریکا وانگلیس درجریان سیل واینکه خیرامریکا تحریم نکرده دروغ میگویند ودرخواست اشوب وکشتاروترورکسانی که برای کمک امده اندودرهم کوبیدن انها ویک ریال هم محض رضای خدا کمک نکردند وتاتوانستند درشبکه های اجتماعی نمک برزخم ملت پاشیدند

به خواندن «سیل ایران دست به اصطلاح اپوزیسیون رابدجوری برملاکرد» ادامه دهید
Advertisements

پیام رجوی سراسر الوده به ترور ، کشتار و دروغ است

میگوید چاره کاردراین است که پاسداران واخوندها به هوا فرستاده شوند ایا بااین حرف به تجزیه طلبان وتروریستهای عربستان مثل الاهوازیه وخلق عرب وجیش های کذایی درسیستان وبلوچستان خط نمیدهد که درایران بکشید وبمب گذاری کنید مگربچه سلمان وارباب اره ها نگفت ما جنگ ودرگیری رابداخل ایران میکشیم ایا حرف تو موافقت با دشمنان ملت ایران نیست ؟ ایا حرفت دشمنی با ملت ایران نیست ؟ بعد هم برای کشته های امریکایی روضه ام بتول میخواند وفاتحه میگیرد ویک کلمه ازسرنگونی هواپیمای مسافربری توسط امریکا وکشتار300 غیرنظامی ایران هیچ حرفی نمیزند راستی چرا

به خواندن «پیام رجوی سراسر الوده به ترور ، کشتار و دروغ است» ادامه دهید

مریم عضدانلو و شورای رهبری ننه های روحانی درمانز البانی

عضدانلو زنان شورای رهبری و سایرین را در اخرعمری برده به مانز البانی و جدای از جامعه و مردم در بیابونهای البانی ایزوله و انها راتبدیل به ننه ها وبقول ترکها دادا های روحانی کرده است چرا میگویم ننه ودادای روحانی ونمیگویم پدر و مادر روحانی چون اولا مسیحی نیستند وما اجازه نداریم اسامی سمبلهای مسیحیان را روی مدعیان اسلام انقلابی بگذاریم دوما انقدرپیرشده اند که ادمی خجالت میکشد انها را مادر و پدرخطاب کند باید احترام انها را گرفت و جای مادربزرگ هستند باید با احترام انها را ننه ها و داداهای روحانی صدا کرد و ادب را رعایت کرد

به خواندن «مریم عضدانلو و شورای رهبری ننه های روحانی درمانز البانی» ادامه دهید

عقب نشینی خانم رجوی ازمواضع قبلی

30 سال تکرارمیکنی ایا واقعا معتقد به حرفی که زدی هستی یا چیزدیگری این وسط عوض شده وازکی معتقد به ان شدی؛ قبلا که نبودی ؛اگربودی چرا ازعراق خارج نشدی ؟ چرا توپ وتانک ازعراق گرفتی ؟چرا شب وروز ملت را درسرما وگرما روی تانکها تلف کردی ؟ چرا رژه نظامی راه انداختی ؟چرا مانورهای متعدد برگزارکردی ؟ چراشب وروزدم ازارتش ازادیبخش میزدی ؟چراتنها راه حل را حرکت ارتش به سمت ایران معرفی وتوپ وتانک راوسیله سرنگونی دانسته وبه کسانی که درخارجه کارسیاسی میکردند را لمیده گان درکافه ها وبارهای مشروب وعقب نشینی تا کناررود سن میدانستی

به خواندن «عقب نشینی خانم رجوی ازمواضع قبلی» ادامه دهید

شرط بندی مجاهدین و شورا در خونه باخت

کسی که شرط بندی کرده کسی که قمارمیکند باید بیل به هوا به ایستد ودعا وخدا خدا کند که خانه او روبروی محل موردنظر بایستد وگفتم بندرت میرسد مگراینکه قمارباز جزحلقه نزدیکان و بازار گرم کن قمارخونه باشد که فهم این برمیگردد به ورود امریکا وسرنگونی اگررجوی وعضدانلو روی کار امدند میشود گفت جزءاندرونی بوده اند ولی امریکا به چلبی وعلاوی ها وحامد کرزای ها چنین چیزی نداد امریکا دراشرف صدبارخیانت کرد ازحاکمیت چیزی میدهد فکرنمیکنم بهمین دلیل مجاهدین وشورا خود راچوب دوسرنجس کرده اند هرطرف بروند سرچوب نجس ازدورپیداست 

به خواندن «شرط بندی مجاهدین و شورا در خونه باخت» ادامه دهید

ایا رجوی و عضدانلو خظ سرنگونی را عوض کرده اند؟

ازسال 84 رسما گفته ایم ضد مردمی ست وطرفداران تحریم خائن بملت هستند این راهم ازتجارب خاورمیانه میگویم اززندگی دراتش وخون میگویم نتیجه کشتارچند میلیون عراقی وسوری ویمنی ولیبی وافغانستان میگویم این تجربه حاصل خون میلیونها مظلوم وستمدیده وزیردست وپا له شده ودهها میلیون اواره ودربدر که همه چیزخود راازدست دادن است که درنظر نمیگیرید وبرای رسیدن بقدرت همه راقربانی میکنید زمانی ازسیاست مماشات حرف زده که غربی ها بقول خودشون بالاترین تحریمهای تاریخ راوضع کرده ما نفهمیدیم این مماشات است یا اینکه حمایت ادمخواران غربی ازشما ؟

به خواندن «ایا رجوی و عضدانلو خظ سرنگونی را عوض کرده اند؟» ادامه دهید

سازمان مجاهدین وشورا شعبات وزارت خزانه داری امریکا

هرجا وزارت خزانه داری امریکا حرفی می زند بلافاصله سایت ها وهواداران رجوی وعضدانلو وشورای انها شروع به نوشخوار حرفهاورقص میکنند تا جایی که جلوترازبرایان هوک کثیف وادمکش وضدبشرعضدانلو میگوید حتی یک بشکه نفت ویک گلوله نباید بگذارید ازایران خارج ویا وارد شود یعنی محاصره دریایی وهوایی وزمینی راخواهان وبه وزارت خزانه داری امریکا پیشنهاد میکند که بلافاصله برایان هوک میگوید باید صادرات نفت ایران رابه صفربرسانیم وراه تبادلاتش راببندیم درحدی که دریک جنایت ضدبشری درزمان سیل کمکها راهم تحریم میکند وسازمان مجاهدین وشورا وهوادارانش شروع به مشروع کردن ان میکنند ومیگویند خیرتحریم نیست

به خواندن «سازمان مجاهدین وشورا شعبات وزارت خزانه داری امریکا» ادامه دهید