خاطرات من :قسمت سی و سوم

عمدا وسایل مرادزدیده بودند ازجمله رادیو را که هدف اصلی رادیو بود ودفترخاطرات ودفتر شعرکه شعرهایی بود که خودم سروده بودم وانها میدانستند که شعرمیگویم زیرا شعرهایم دربولتن مقرچاپ ودرتابلو نصب میشد هدف این سه قلم بود
منهم گزارش نوشته وتمام وسایلی را که دزدیده شده بود را نوشتم وخواهان رسیدگی وبرگرداندن وسایل شدم درنشست گفته شد ما دنبال میکنیم منهم جواب دادم امیدوارم تحقیقات کوهی نباشد که موش بزاید چند روز بعد توسط دوستان اطلاعات را جمع اوری ودراوردیم کارچه کسانی بوده ووسایلم درکمد چه کسانی ست منهم گزارشی نوشته وگفتم می دانم کارچه کسانی ست ووسایلم درکمد دیگران است هروقت تحقیقات تمام شد منهم اسم میاورم گذشت تا یکماه بعد مرا صدا زده که چند تا ازفرماندهان هم بودند وگفتند ما تحقیقات کردیم وبه این نتیجه رسیدیم که کارخودت بوده
ـ منهم گفتم مرد حسابی مگه من با تودرنشست نبودم مگه باهم ازنشست بیرون نیامدیم ومسولم امد یه چیزهایی بیخ گوش تو گفت وتوبمن گفتی اپورتونیست یعنی این ، بیا برویم اسایشگاه وبا هم رفتیم ودیدیم ان بلا را سروسایل من اورده اند

به خواندن «خاطرات من :قسمت سی و سوم» ادامه دهید

رجوی روی خون قاسملو موج سواری میکند

چی شد قاسملو که بریده بود ونمیکشید چون ازتو جدا شد سرش رابرباد داد کلی حرف پشت سراو درنشستها میزدی وبه فحش وفضیحت میکشیدی یکباره خونخواه قاسملو شدی وروضه رضوان حرمله حرمله ما داریم می اییم سرداده ای واقعیت چیز دیگریست تمام سیاستها وخط وخطوط واستراتژی بگل نشسته وبرای پرکردن چنته به این مسایل رو میاورد تا شاید بتواند با علم کردن این مسایل به درگیری های قومی دامن بزند وخود را مدافع مردم کرد قلمداد کند بعد 26 سال فحش وبد وبیراه به قاسملو بیکباره خونخواه او میشود

به خواندن «رجوی روی خون قاسملو موج سواری میکند» ادامه دهید

حمایت تمام عیاررجوی ازبند هفت سازمان ملل

رجوی وعضدانلو روی خرسکته کرده شرط بندی کرده اند انموقع که امریکا ، امریکا بود وبوش افغانستان وعراق راسرنگون ومثل سگ همه را گازمیگرفت ازترس واردمقوله ایران نشد امروز که جای خود دارد بگذارید به رجوی وعضدانلو یاد اوری کنم وقتی جای صداقت ومردم دوستی را خیانت وپستی وبی شرافتی سیاسی واخلاقی می گیرد وعملکردها بجای خدمت بخلق درراستای رسیدن به قدرت تعریف وخلاصه میشود بنده منتظرم که قلاده بگردن درخیابونها قدم بزنید واینده بسیارتیره وتاردرخفت وخواری را درچشم انداز روزگار سیاسی واخلاقی وحتی زندگی معمولی شمایان می بینم…..

به خواندن «حمایت تمام عیاررجوی ازبند هفت سازمان ملل» ادامه دهید

خاطرات من : قسمت سی و دوم

انگشت اشاره رابسمت شورای رهبری گرفته وبا عصبانیت فریاد زدم همه اینها مسایل زیرسر شما خواهران شورای رهبریست که درمقرات ملت را کتک میزنید وکسی چیزی نمیگوید شورای رهبری درتمامیتش وستادش ام الفساد است وشماها تماما فاسد هستید خواستم ازنشست بروم بیرون که جلو مراگرفته وبا خواهش وتمنا نگه داشتند شورای رهبری گفت با این حرف خودت را تعیین تکلیف کردی منهم گفتم همین الان بدون مکث بفرست خروجی نامردی اگرنفرستی خروجی وبقیه نفرات ساکت بودند وهیچ صدایی ازکسی درنیامد ومنهم گفتم میخواهم بروم بیرون واب بخورم خلاصه نگذاشتند ونشست تعطیل شد ورفتم برسرکارم وفردای انروز موقع خوردن نهارامده وگفتند نهارت راخوردی برو اتاق فلانی باهات کاردارد….

به خواندن «خاطرات من : قسمت سی و دوم» ادامه دهید

ایا رجوی پروازتاریخ سازاستحاله انجام داد ؟

میگوید بابای من وبابای تو با هم جنگیده اند وامروز هم که هردو مرده اند پس چرا ما باهم دعوا کنیم بیا همه را کنارگذاشته وبه وحدت برسیم واستراتژی همه باهم را پیش ببریم گورپدربابای تو وبابای من وقتی رضا پهلوی دراین سالیان سازمان مجاهدین با رجوی رابرسمیت نشناخته پسرکه اس وپاس است رابرسمیت خواهد شناخت یعنی بعنوان یک فرد با اعتقادات وسیاستهاوموضع گیری های مستقل ، هرگز چنین نیست الا اینکه بخواهد ازاو بخاطرباباش سو استفاده کند ویا اینکه محمد ازجانب سازمان مجاهدین رفته باشد که دراین صورت حرکت بسمت استحاله است رجوی کارش همیشه پروازتاریخ سازاست
پرواز تاریخ ساز ازتهران به پاریس ازپاریس به بغداد ازبغداد به ریاض وازبغداد به البانی ما که نفهمیدیم کجای تاریخ ساخته شد واینبارهم ازنروژبه لوس انجلس

به خواندن «ایا رجوی پروازتاریخ سازاستحاله انجام داد ؟» ادامه دهید

خاطرات من : قسمت سی و یکم

ببینیم گناه چیست وکدام الویت دارد گناه اشتباه خطی واستراتژیک که باعث کشتارمیشود جرمش کجاست
ـ کسانی که اعتمادها راپرپر میکنند جرمشون چقدراست
ـ کسانی که با عملکردها انسانها را اززندگی ناامید میکنند وبین انسان وخدایش فاصله می اندازند جرمش چیست
ـ حاکمانی که زندگی وارامش مردم را بهم میریزند وانواع بلاهای اجتماعی را درجامعه خود رواج میدهند ایا جرمشون کم است
ـ کسانی که بناحق جنگ بوجود میاورند وجامعه را نابود میکنند چی
ـ کسانی که جرم امنیتی انجام میدهند درکجای گناه قراردارند
کسانی که اختلاس میکنند ورانت میخورند ودرکنارش هزاران هزار انسان راقربانی مطامع خود میکنند کجایند وچی باید گفت……

به خواندن «خاطرات من : قسمت سی و یکم» ادامه دهید

رجوی مثل همیشه به دروغ ودغل متوسل شد

تحلیلهای رجوی ازهیچ استقلالی برخوردارنیست هنرش دراین است که حرفها وتمایلات وخواسته بیگانگان را رله میکند ، سرنوشتش را به ادمخواران گره زده بهمین دلیل مجبوراست خواسته وسیاستهای انها را پیش ببرد تمامی حرفها وتحلیلها عینا نظرادمخواران است که تاثیرات مخربی برتشکیلات میگذارد برای رهایی مجبوراست به دروغ ودغل وشیادی وحقه بازی ودجالیت وقلب واقعیت روی بیاورد تا بتواند چند صباحی مثل همیشه تشکیلات را لنگان لنگان بدنبال خود بکشد وسرانها شیره مالیده دراسارت زندان مانز یا اشرف سه نگه دارد اینگونه عملکردها هرچه جلوتربرویم بیشترگریبانش را خواهد گرفت ومجبوراست به اوهامات اویزان شود تا بتواند خودراسرپا نگه دارد

به خواندن «رجوی مثل همیشه به دروغ ودغل متوسل شد» ادامه دهید

خاطرات من : قسمت سی ام

پلیس درخروجی هواپیما مرادستگیر کرد دربازجویی اولیه اسم واقعی رانگفتم بهم گفتند ببین اسم تو اینه ازفلان کشورمیایی وقبلا هم جزمجاهدین بودی ما از روی لباسها ونوع ساکی که داشتی واطلاعات تورا داده بودند دستگیرکردیم نمیگویم کارمجاهدین بوده ولی مسایل بعدی مرابه شک میاندازد ازانجاخارج وغیرقانونی به کشوردیگری رفتم درانجا چند بار دوستانه توسط تعدادی بهم پیشنهاد دادند که دوباره بعنوان هواداربامجاهدین کارکنم وانها پناهدگی مرا درست کرده وخرج ومخارج مرا میدهند بنده قبول نکردم وقتی این کارها افاقه نکردتوسط یک نفرازهمان کشوربامترجم امده ودوباره پیشنهاد هواداری رامطرح وگفتند پناهندگی راخیلی زود درست میکنیم البته باحقوق ماهیانه گفتم اگه قبول نکنم چی جواب داد مجاهدین انقدرقدرت دارند که نگذارند درهیچ کشوراروپایی پناهندگی بگیری…

به خواندن «خاطرات من : قسمت سی ام» ادامه دهید

فراربه جلو سازمان مجاهدین وشورا

اینگونه مواضع فقط ازتفکرات بی شرمانه ووقیحانه وبی شرافتی تمام عیاربیرون میاید که هیچ گونه احساس وعاطفه وانسان دوستی دروجود چنین تفکراتی وجود ندارد میدونید چرا چون انقلاب ایدئولوژیک همه احساس وعواطف وعشق وعلاقه به انسانها را دردرون مجاهدین وشورای انها کشته است چیزی دردرون انها باقی نمانده وقتی میگوییم وجود انها اکنده ازبی شرافتی وبی هویتی ست به گزاف نگفتیم ، صداقت که سرلوح رجوی میباشدهمین دوگانگی وتناقضات بی حد وحساب درمواضع اوست اقای رجوی وخانم عضدانلو خجالت وحیا کیلویی چند است

به خواندن «فراربه جلو سازمان مجاهدین وشورا» ادامه دهید

رجوی هرروزازمرزبندی هایش عد ول میکند

راستی اقای رجوی شاه دراین مرزبندی کجا رفت ؟ ان چند لگدی که درابتدای پیام به شاهان زده بود دقیقا بخاطردربردن خود ومخدوش کردن مرزبندی بود که نگویند شاه چی شد البته برای ما معلوم است ونیازبه بیان ندارد مرزی با شاه نداشته ونداری اگرداشتی چرا به استخدام ساواک درامدی ؟ چرا مواضع امریکا وصهیونیزم وعرب پسند تو تماما عین مواضع رضا پهلوی ست ؟ چرا هردو خواهان تحریم وبمباران هستید ؟ چرا هردو با ادمخواران غربی رابطه انچنانی دارید ؟ انواع واقسام سوالات وجود دارد که جای انها دراین نوشتارنیست ، مزدوران درون مرزی وبرون مرزی را مزدورانی خوانده که عین میرغضب هستند ولی ما نفهمیدیم اگرانها میرغضب تشریف دارند وحقد وکین میرغضبانه برسروروی تو خالی میکنند……

به خواندن «رجوی هرروزازمرزبندی هایش عد ول میکند» ادامه دهید