گیرکردن رجوی عضدانلو درباتلاق سیاست البانی

ماحصل هرچه باشد رجوی وعضدانلو درمخمصه افتاده اند اگرالبانی برایش طوردیگری رقم بخورد کجا خواهد رفت هیچ جا که این موضوع باعث ریزش شده وتشکیلاتش را اچمزمیکند اگراعتراضات تشدید شود وادامه پیدا کند قطعا اثارداخلی برای رجوی دارد …..

به خواندن «گیرکردن رجوی عضدانلو درباتلاق سیاست البانی» ادامه دهید
Advertisements

سرنگونی شش ماهه درسال60 ، تا نزدیک شدن به سرنگونی درسال97

بعد ورشو مریم رجوی اطلاعیه داده وبعد کلی حرف گفت( الان بیش ازهرزمان دیگری به سرنگونی نزدیک شده ایم) …. ازسال 60 تا همین امسال هرساله شعارامسال سال اخره راسرمیداد وزمان امدن امریکایی ها درمیدان اشرف یک صفحه مانیتوربزرگ نصب کردند که روزشمارسرنگونی راهرروز کم میکرد ….

به خواندن «سرنگونی شش ماهه درسال60 ، تا نزدیک شدن به سرنگونی درسال97» ادامه دهید

مسعودرجوی ومریم عضدانلو دشمنان ازادی

سوال اینه که مگرعضدانلو این همه صحبت ازازادی نمیکند ؟ مگرده ماده که شب وروز ودرهرحرف ؛ دیدار؛ ملاقات ؛ کنفرانس ؛ تظاهرات و…. را برخ جهان نمیکشد ؟ مگرادمخواران امریکا را نمیاورد که گوگیجه ده ماده بگیرند ؟ مگردران کاغذ پاره ازادی را برسمیت نمیشناسد ؟ پس این همه ترس برای چیست ؟ که نمیگذارد چهل پنجاه نفردرگوشه ای ایستاده ودهان بسته نوشته روی کاغذ راجلو دید عابرین بگیرند؟ راستی چرا ازیک برگ کاغذ میترسد ؟

به خواندن «مسعودرجوی ومریم عضدانلو دشمنان ازادی» ادامه دهید

چرا سازمان مجاهدین رجوی دربرابرمرگ رجوی درسکوت هستند

امریکا بایک گروه که امریکا مدعیست مستشاران امریکایی راکشته ودرلیست تروریستی او بوده وباصدام همکاری داشته بیاید رابطه برابربا او برقرارکندبخصوص اینکه ما دراشرف دردست امریکا بودیم اگراینها نیست باید داستان رادروابستگی جستجو کرد که نه میتواند ونه میگذارند تا روشنگری کند زیرا روشنگری موش دواندن درسیاست امریکا عربستان وبهم ریختن کاسه کوسه انهاست وعضدانلو چاره ای جزسکوت ندارد واین همان قلب داستان است

به خواندن «چرا سازمان مجاهدین رجوی دربرابرمرگ رجوی درسکوت هستند» ادامه دهید

ملت ایران زیرچکش سندان حاکمیت بی لیاقت واپوزیسیون بی شرافت

ملت ایران درزیرسندان وچکش حاکمیت بی لیاقت وبی کفایت واپوزیسیون بی شرافت گیرکرده ودرحال له وقیچی شدن است …. قیام سراسری ومسالمت امیزراه حل نجات ازحاکمیت دینی واپوزیسیون بی شرافت ودورکردن سایه جنگ وتروریسم ودخالت خارجی وگرفتن حاکمیت بدست خود مردم ورسیدن به ازادی حقوق بشر وبرابری وعدالت اجتما عی ست ملت ایران هوشیارباشند وفریب چنین اپوزیسیونهایی رانخورند راه حل درخود مردم است ……

به خواندن «ملت ایران زیرچکش سندان حاکمیت بی لیاقت واپوزیسیون بی شرافت» ادامه دهید

کنفرانس ورشو یا نشست سران تروریسم

تمامی سردمداران وحامیان وبوجود اورندگان تروریسم دران شرکت وبقیه که دران شرکت کردند با عملشون ورفتن به ورشو امضای خودرا درحمایت ازپدران تروریسم اعلام کردند اما قبل ازکنفرانس نتانیاهو صحبت ازجنگ با همکاری وهمراهی کشورهای عربی رامطرح وپنس ونتانیاهو وپمپئو صحبت کردند که تماما برعلیه ایران وپمپئو گفت حتی یک کشورنبود که ازایران حمایت کرده وهمه متفق القول بودند

به خواندن «کنفرانس ورشو یا نشست سران تروریسم» ادامه دهید

ازتظاهرات امجدیه تا تظاهرات درورشو

از ادعای ضد امپریالیستی درایران به دامن امپریالیسم و وابستگی تمام عیار در ورشو است جامعه کنونی ایران با رفتن حزب وگروهی به زیردامن امریکا ودشمنان ملت وسینه زنی برای انها رانمی پذیرد کوبیدن برطبل یا حسین وچشم انتظاری رجوی عضدانلو برای ظهورامام زمانشون زیردامن امریکا وچشم دوختن به کش تمبون که روزی کش بیاید درتضاد است

به خواندن «ازتظاهرات امجدیه تا تظاهرات درورشو» ادامه دهید