رجوی وعضدانلو بما بگوئید سرکوبگر وسرکوب شده کیست

ایا اجازه میدهی نفرات تشکیلات حرفهایی که درایران به رهبرمملکت میزنند بتو هم بزنند ؟ ایا اجازه میدهی دردرون تشکیلات تو هم اصلاح طلب واصولگرا باشد ؟  چه کسی سرکوبگروسرکوب میکند ؛ فیلمها وتلویزیون ایران را میبینی وتمامی خبرنگاران جهان حضوردارند که حجاب درایران چگونه است اگرروسری رابردارند حجاب بیشتررعایت میشود ارایشهایی که میکنند شکل وفرمی که بخیابون میایند ؛ ایا تو هم اجازه میدهی زنان داخل تشکیلاتت روسری را وسط سرببندند ونیمی ازموهایشون بیرون باشد ؟ هرگز چون انقلاب مریم مثل پارچه نیمدار( دست دوم وپوسیده ) بالای چوب که درمسیرطوفان قراردارد جرو واجرمیشود ؛

به خواندن «رجوی وعضدانلو بما بگوئید سرکوبگر وسرکوب شده کیست» ادامه دهید
Advertisements

دوپای خمینی واستراتژی رجوی وعضدانلو

اقای رجوی چرا ازهمان روز فردای انقلاب ضد سلطنتی دزدیده شده هیچ صحبتی تا به امروز ازرانت نکردی که روی سکه ولایت بوده وامروز که بحث رانت واختلاس بالا گرفته یاد ان افتادی دراینجا میگوید انقلاب ربوده شده اولا انرا انقلاب نمیداند زیرا خودش درقدرت نیست اگرخودش به قدرت می رسید انوقت انقلابی بود دوم هم اسلامی نمیداند وضد سلطنتی میگوید چون اسلام سیاسی وغبارزدایی شده رجوی وعضدانلو درقدرت نیست پس می بینیم درهردومورد بحث قدرت است

به خواندن «دوپای خمینی واستراتژی رجوی وعضدانلو» ادامه دهید

مریم عضدانلو لاف درغربت میزند

رجوی وعضدانلو داعش را انقلابیون عشایر مینامید وداعش عامریه را گرفته ودرچند صد متری دیوارهای لیبرتی بودند درلیبرتی برنامه چیده وماشینها راهم مشخص کرده ومسولین هم مشخص شده بودند وبا داعش هم هماهنگی شده بود وقتی انها به پشت دیوارهای لیبرتی رسیدند مجاهدین دیوارهای بتونی وپیش ساخته را با ماشینها بی اندازند وراه ورود داعش به فرودگاه راباز وانها هم مجاهدین را مسلح وبا دولت مالکی درفرودگاه بجنگند وبعد هم درسایرمحلهای بغداد ، یک روز که صدای تیراندازی خیلی نزدیک شده بود فرمانده ام بمن گفت درچند روز اینده وشاید هم چند ساعت اینده عشایرانقلابی به لیبرتی رسیده وما مسلح میشویم

به خواندن «مریم عضدانلو لاف درغربت میزند» ادامه دهید

صحبتهای متناقض رجوی وعضدانلو

دجوی هرگز صدام را شروع کننده جنگ نمی دانست ومعتقد بود که خمینی شروع کننده ان است …..درباره جنگ ایران وعراق وطوری بحث وصحبت میکند که ایران شروع کننده جنگ بوده وصدام درمظلومیت مثل رجوی عملیات تدافعی داشته است  …رجوی وعضدانلو شما که معتقد هستید خمینی شروع کننده جنگ بود پس چرا درسالهای 58 و59 نیروهای تشکیلاتی را به جبهه های جنگ فرستادی ؟

به خواندن «صحبتهای متناقض رجوی وعضدانلو» ادامه دهید

جمع شدن تجزیه طلبان ضد ایران درشورای گذار

نشستی بنام شورای گذار دراروپا تشکیل شد ومدتی سکوت کردم تا ببینم نهایت ان چه میشود که دران تعدادی تجزیه طلب وضد ایران دورهم جمع شده وصحبتهایی کردند اول باید بگویم که این شورا چیزی جزشعبه وزارت خارجه امریکا وعربستان واسراییل نیست که دران شورا پرچم کشورراهم تغیرداده اند وصحبت ازتجزیه کشوربه 13 استان که جنوب رابنام استان عربستان نامگذاری کرده اند ومصاحبه ای هم شهرام همایون با نوری اعلا وحسن شریعتمداری انجام داد که هردو شروع به توجیح ووکم رنگ کردن بیانیه قبلی خود کردند

به خواندن «جمع شدن تجزیه طلبان ضد ایران درشورای گذار» ادامه دهید

از زمین تا ثریا مال مردم وخرچموش لگد زن حکومت از ان عضدانلو

رای ما بگوید نیروهای انقلابی خودش ازکدام اگاهی برخوردارند وکدام ازادی که دردرون مناسباتش سرکوب نکرده است جرات وشهامت ندارد بگذارد نفراتش تنهایی برای خرید پفک نمکی بروند وبرای هرنفرچهارتا بچه جاسوس وبپا میگذارد انوقت دم از ازادی میزند ، این برخوردها سرکوب نیست ؟

به خواندن «از زمین تا ثریا مال مردم وخرچموش لگد زن حکومت از ان عضدانلو» ادامه دهید

سیاست رجوی ومریم عضدانلو درحال فروپاشی ست

پایه سیاست رجوی وعضدانلوسوارشدن به بیگانه ودنباله روی ازانهاست وهدف هم کشاندن غربیها به جنگ اقتصادی ونظامی برعلیه ملت ایران است …. ترامپ دراستیضاح وجان بولتون اخراج وترامپ بارها گفته دنبال جنگ نیستم یعنی خط رجوی وعضدانلو به بن بست رسیده وانها هاج وواج مونده اند که چکارکنند … بوریس جانسون گرفتارتحقیقات وتعطیلی پارلمان توسط دادگاه غیرقانونی اعلام شد ومخالفین دنبال برکناری او وبرگزیت درگل فرو رفته است … پادشاه عربستان درباتلاق یمن گیرکرده وارامکو ازبین رفته واقتصاد داغون شده است …

به خواندن «سیاست رجوی ومریم عضدانلو درحال فروپاشی ست» ادامه دهید