عوررا ازمجاهدین یاد بگیرید

زنده ام وقتی هم تماس گرفتم همه مات ومبهوت مرانگاه میکردند ومیگفتند چرا اینجوری شدی که گفتم دراین سه ماه درتلاش بودم تا کمی روح وروان ودل خود رابازسازی کنم تابتونم تماس بگیرم تا شما حیوانیت کامل بنده را نبینید بله این بود یکی ازبلاهایی که اقای رجوی برسرم اورد انسانیت را بطورکامل دروجودم کشت دریک کلمه اگرعلم خدایی وغیبی هم داشته باشی دردرون مجاهدین به احمق تبدیل خواهی شد زیرا رجوی ها با احمقها کارها را پیش میبرند تشکیلات مجاهدین کارش تبدیل انسان به حیوان است

به خواندن «عوررا ازمجاهدین یاد بگیرید» ادامه دهید

اقای رجوی جنازه متعفن سیاسی

سازمانی که روزی با ده میلیون هواداروپانصد هزارتیراژ روزنامه وسخنرانی های سیصد هزارنفری دراستادیومها امروز پیام رجوی ده لایک میخورد وسخنرانی خانم رجوی بیست لایک تظاهرات درجهان ازاد راه میاندازد شش نفرشرکت میکنند طرف حسابهای سخنرانی حاضردرجلسه بجای سیصد هزارجوان ایرانی احمد غزالی وچند پیرپاتال بازنشسته ازسیاست وکار وزندگی روبه قبله دراز شده ، اقای رجوی درتهران جلو چندصد هزارهوادارجان بکف میگفت وای به روزی که گلوله را با گلوله جواب بدهیم امروزه حتی جرات ندارد عکس خودش را علنی کند ودرصفحات مجازی بدون عکس و اسم ولگردی سیاسی میکند دلش راخوش کرده زیرپستی کامنتی بگذارد وفحشی به یکی بدهد درسایتهایش بنویسد فلان کس اینو گفت وبهمان کس ان خودت چه میگویی معلوم نیست

به خواندن «اقای رجوی جنازه متعفن سیاسی» ادامه دهید

کمرشکسته اقای رجوی را گچ بگیرید

اپوزیسیون خارجه ودرراس انها اقای رجوی همراه با اصلاح طلبان خواهان پیروزی سازش وذلت بودند به همین دلیل سرمایه گذاری سنگینی روی پیروزی اسراییل کرده بودند ازتروریست خوندن فلسطینی ها تا بستن صفحات اجتماعی وجاسوسی برای صاحبان رسانه وسکوت دربرابرکشتار ……برای اقای رجوی ازسه جهت ضربه بحساب میاید و دردناکتراست یکی ارباب او اسراییل شکست خورد که دیگرنمیتواند ازهیچ نظربخصوص سیاسی واطلاعاتی ازرجوی حمایت کند ورجوی هم نمیتواند با مهره های انها بازی کند چون صحنه سیاسی اسراییل تغیرات اساسی خواهد کرد دوم پست رفت اعراب بود که شاید با بی ثباتی های داخلی روبرو شوند درهرصورت ضربه به اعراب ضربه به رجویست بخصوص عربستان وامارات سوم ازداخل که اصلاح طلبان با شعاردیپلماسی شکست خوردند

به خواندن «کمرشکسته اقای رجوی را گچ بگیرید» ادامه دهید

راه حل خاورمیانه چیست

اتحاد باید برپایه فرهنگ وتمدن باشد که موارد زیررا داراست اتحاد نظامی دفاعی اقتصادی اطلاعاتی وسیاسی با محوریت ایران است که صاحب قسمت اعظم انرژی جهان ودریا وزمین وهواست تا ببینم کدامین قدرت جرات وجسارت دارد چپ نگاه کند ، پول واحد دربرابرپولهای دیگرشکل گرفته وهمه را به کناری میزند دراین اتحاد کشورها کاملا مستقل عمل میکنند وهرکشوردیگری خواست میتواند وارداین اتحاد بشود حال اگربتونند عملی کنند یا نه بحث دیگریست

به خواندن «راه حل خاورمیانه چیست» ادامه دهید

تناقض حرفهای اقا وخانم رجوی

رجوی پیامی فرستاده وناراحتی خود را ازپیروزی فلسطینی ها اعلام ومیگوید دلیل جنگ غزه نه ظلم وستم اسرائیل بلکه جنگ طلبی خامنه ایست ، که باعث فروپاشی توافق اتمی میشود برای این ناراحت است که برجام قراردادننگین ووطن برباد ده ازبین میرود چرا دنبال تامین منافع غرب است بماند ، دادگاهی درکانادا گفته سرنگونی هواپیمای اوکرائینی عمل تروریستی بوده سواربران شده وسرنگونی را درحکم دادگاه فلان شهرکانادا می بیند ، معتقد است چون حکومت ازدرون درحال فروپاشی ست جهت سرنگون نشدن توسط اقای رجوی به اسرائیل به بهانه غزه حمله کرده است ودرنهایت هم رسیده به اینکه شقه عمق پیدا کرد ورژیم درسراشیب سرنگونی راهی جزافتادن درته دره سرنگونی ندارد وعامل انهم مقاومت سازمانیافته با اعتباری ازدریای خون درپشت ان بین مردم است
خانم رجوی گفته با داستان موشک باران غزه ورد صلاحیتها توسط شورای نگهبان به جنگ بی سابقه درونی وتشدید تضادها منجردرنتیجه رژیم واردفازپایانی شده است

به خواندن «تناقض حرفهای اقا وخانم رجوی» ادامه دهید

اقای رجوی مگرمیگذارند رای بدهی که میگویی رای نمیدم

ازیکسال پیش بنوبت زنهای خود را بعنوان مسول اول انتخاب میکرد چرا به نوبت چون هبوی هم بودند وحسود مجبوربود هردوسال یکباریکی را مسول اول کرده خاک عالم ریخته شده برسرنیروها را با خاک تازه جایگزین کند تا نونواروبروز شوند چند نفرازبالاترین مسولین که قبلا درشورای نگهبان رجوی تایید صلاحیت شده بودند را معرفی ، فرد مورد نظررا ازداخل گونی انتخابات درمیاورد اسمش بود انتخابات ازاد

به خواندن «اقای رجوی مگرمیگذارند رای بدهی که میگویی رای نمیدم» ادامه دهید

بشتابید ، تئاتر اقا وخانم رجوی شروع شد.موئسسان پنجم سند مرگ است نه تولد

رجوی هروقت اچمزمیشد وراه پس وپیشی نداشت تاسیس را وسط میکشید میگفت شما موسسان فلان شماره هستید بیایید تعهد بدهید تا زمانی که ارتش را منحل نکردم انرا ترک نکنید و….قدیما حداقل تانکی وتوپی وادوات نظامی بود واحتمال نیم درصدی بازشدن مرز را ملت درچشم اندازمیدیدند امروز که ازاین بساطها نیست رفته البانی دولت میخواهد کارت هویت بدهد بدلیل فرتوتی افراد نفس ها به شماره افتاده وتشکیلات درحال ریپ زدن انهم درسربالایی اوضاع کنونی ست که اقای رجوی انرا درسراشیبی وخانم رجوی انرا اماده می بیند

به خواندن «بشتابید ، تئاتر اقا وخانم رجوی شروع شد.موئسسان پنجم سند مرگ است نه تولد» ادامه دهید

اقای رجوی امروزه ، ده ، دین بین فو وجود دارد

اقای رجوی هرگزانقلابی نبوده ونیست ماهم گول همین حرفهای دین بین فویی را خوردیم که دراین نقطه قرارداریم ، بعنوان یک مسلمان میگویم اقای رجوی هرگزبویی ازمسلمانی نبرده است ، بعنوان کسی که دراین جهان به اندازه قطره ای ازظلم رادرطول عمرش چشیده میگویم اقا هیچ وقت ضد طلم نبوده مگرمیشود ادمی وتفکری وفلسفه ای ضد ستم باشد انوقت خود ستمگرانه رفتارکند مگرمیشود ادمی دم ازمحرومین بزند ولی درعمل برضد محرومین ازتروریست وادمکشان وجانیان دفاع کند دریک کلام به اقای رجوی یاد اوری میکنم گذشته را ول کن حال را بنگرکه چند دین بین فودراین جهان وعصرحاضربا چشمان خود نظاره گرانها هستیم موتوراقای رجوی درشصت سال پیش گیرپاچ ودرهمان عصرباقی ودرپارکینگ تاریخ چرخهایش هم پنچرشده است

به خواندن «اقای رجوی امروزه ، ده ، دین بین فو وجود دارد» ادامه دهید

دفترچه سبزاسدی ابزارجنگ رجوی

دفترچه سبزاسدی را بعنوان ابزاربدست گرفته ونیروها درحال پاک کردن اوراق دفترچه با دستمال کاغذی هستند چون ابزارجنگ است وباید انرا پاک وپاکیزه وبروزبرای جنگ وعملیات استفاده کرد بچه روزی افتاده که به دفترچه اسدی بقول خودش دفترچه دیپلمات تروریست اویزان شده ایا باعث خنده نیست ازیک طرف میگوید مخالفین با دیپلمات تروریست رابطه دارند اخ وخاک برسرهستند ازطرف دیگرخودش ازهمان دفترچه تروریست استفاده میکند خنده دارتراینه که این مسایل استراتژی رجوی شده نه تاکتیک

به خواندن «دفترچه سبزاسدی ابزارجنگ رجوی» ادامه دهید

ایا اقا وخانم رجوی مهره های صهیونیصم هستند ؟؟

درطی چهل سال گذشته برعلیه ملتها گرفته وبرای توجیح مواضع خائنانه وضد مردمی خود درمنطقه خمینی را وسط کشیده وزیرمبارزه با خمینی دست بهرجنایتی میزند ومواضع اوتمام عیاروبی غل وغش درراستای منافع اسراییل وامریکا وسایرکشورهای ادمخواراست  امروزه که ازمواضع مشخص است که اقا وخانم عامل ومهره اسرائیل تشریف دارند فقط زمان همکاری معلوم نیست

به خواندن «ایا اقا وخانم رجوی مهره های صهیونیصم هستند ؟؟» ادامه دهید