مجاهدپرکینه سرکوچه درکمین ایستاده

مجاهد پرکینه سرکوچه کمینه ، تا با دستورارباب بالای درخت پریده برای امپریالیسم ووهابیت وصهیونیزم قارقارکنه میخواست ایران را گورستان وویتنام امپریالیسم بکنه امروزه خودش درگورستان امپریا لیسم به جنازه ولش متعفن بد بووازاردهنده تبدیل شده است به این میگویند دگردیسی ضد انقلابی یا سگ خوابیده درنمک واستحاله شده ، تبریک به بنیانگذاران با جرثومه هایی که پرورش وتحویل جامعه دادند حنیف ومحسن وسعید اسوده بخوابید که رجوی ها بیدارند  

به خواندن «مجاهدپرکینه سرکوچه درکمین ایستاده» ادامه دهید

اموزش جوانان واویزان شدن رجوی به کلمه اختناق

عکس رجوی را گذاشته زیرش نوشته اموزش به جوانان ، چرا ؟ رجوی دراوهامات وتوهمات فازسیاسی خود غرق است فکرمیکند جوانان با گذاشتن حرفهای رجوی درسایت میلیون میلیون میریزند ومیخونند وکامنت میگذارند که به اقا وخانم رجوی انتقاد داریم که چرا زودتراین اموزشها را نگذاشتند تا ما بهره ببریم یباردراشرف درگزارشی نوشتم وبارها شفاهی صحبت کردم که چند نمونه رادرخاطرات یاد اوری کردم درفازسیاسی که جوانان ازجمله بنده دنبال رجوی دویدیم دلیل برپیغمبروامام بودن رجوی نبود بلکه اولا مخالفت با شاه وخسته ازحکومت پهلوی بود دوم فضای انقلاب سوم مبارزات بنیانگذاران واعدام انها وچهارم عدم شناخت جوانان ازرجوی باعث حمایتها بود نه تفکرات اقا می بینیم وقتی ان جوانان بهردلیلی نیست شدند رجوی نتونست جوانی جذب کند انهایی را که با دروغ ونیرنگ وفریب به اشرف کشاند الان کجایند شما نتونستید فرزندان خود را بسمتی که میخواستید بکشانید چقدرکلاس واموزش گذاشتید چی شد ایا نباید گفت تفکرات واعتقادات غلط وضد انسانی ونسل کش شما راه حل نیست اگربود که حداقل یه مشتی که نشان خروارباشد درچنته خود بعنوان سرمایه نگه میداشتید

به خواندن «اموزش جوانان واویزان شدن رجوی به کلمه اختناق» ادامه دهید

دعوای قاجاریه با پهلویه

دعوای قدیمی وتاریخی قاجارها وپهلوی ها دوباره سربازکرده چقدرازهمدیگر را لتو پارکنند باید منتظرباشیم وببینیم ولی یک چیز خیلی واضح ومبرهن است که دعوا شروع شده احتمالا تشدید خواهد شد وتا نابودی همدیگرازپا نخواهند نشست شاهزاده گفت هرکس درشبکه های اجتماعی برعلیه ما حرف زد مزدوررژیم است دردنیای سایبرازدورخارجش کنید رسانه ها شبکه ها ی تلویزیون و…رابرعلیه خانم قاجارفعال کرده اند شاید امریکا گوش رضا جون رابکشه نمیدونم تا الان که نکشیده حال باید ببینیم دردعوای قدرت ایا مجددا پهلوی ها پیروز میشوند یا قاجارها انتقام تاریخی را ازپهلوی ها خواهند گرفت به اینده می سپاریم اما ازنظربنده دعوای گرگهای گرسنه است که درکمین نشسته اند تاببیند کدام بخواب میرود

به خواندن «دعوای قاجاریه با پهلویه» ادامه دهید

خانم رجوی حنیف ومصدق رابه صهیونیزم فروخت

موضوع بعدی نصب عکس حنیف نژاد ومصدق پشت پنس بود هدف چی بود حرفهای زیادی میشه زد خلاصه اینه که خانم رجوی خون حنیف ودکترمصدق را به ادمخواران فروخت مگرمصدق را امریکا سرنگون وکشورما را سالیان دراختیارنگرفت مگرسالیان نان مصدق رانخورده که امپریالیسم اورا سرنگون کرده ؟ مگرحنیف نژاد را شاه بدستورهمین امریکا تیرباران نکرد ؟ پس نصب عکس این دوپشت سرپنس برای چیست ؟ دو دلیل بیشترندارد اول دامن به حنیف ومصدق پوشانده تا منافع خودش را تامین کند یعنی خانم عین هو لنین به دامن پوشاندن رسیده است دوم پیام میدهد که حاضرم حنیف ومصدق را بفروشم ومی فروشم ، خون فروشی میکند نمیدونم چطورخجالت نکشید این دو عکس را پشت سرپنس نصب کرد واقعیت اینه تنها وتنها چیزی که برای رجویها ارزش دارد پول وقدرت است برای رسیدن به ارزو هرجنایتی و هرخیانتی حتی به رهبران خود میکند درنهایت اخرین نتیجه ای که میشه گرفت اینه با نصب عکسها پیام میدهد ما گروهان وکهنه سربازان پنتاگون هستیم

به خواندن «خانم رجوی حنیف ومصدق رابه صهیونیزم فروخت» ادامه دهید

وحشت رجوی ازشعاررضا شاه روحت شاد

حالا که رژیم با شعارسرنگون میشود ومیتونند سرنگون کنند خب تن بده وزانو بزن وهژمونی انها را بپذیرکارشما هم ساده میشود ولی واقعیت این حرفها نیست حقیقت و واقعیت میگه اولا رجوی بشدت ترسیده که جایگاهش را ازدست بده دوم سرنگون نمیتونه بکنه به اخرخط رسیده شعارچهارنفررا بهانه کرده تا بگوید شعارها ازسرنگونی جلو گیری میکند دیروز میگفت مماشات اروپا ازسرنگونی جلو گیری میکند امروز میگه شعاررضا شاه روحت شاد همان کارکرد مماشات رادارد که ازسرنگونی جلو گیری میکند دراینصورت باید گفت شعارها کاراروپا ومزدوران انهاست نه رژیم ، اینگونه خزعبلات ازبالاترین مدعی نشان بن بست استراتژی ودرهم شکستن استخونهای انقلاب ایدئولوژیک مریم ومرگ شوراست که مجبوراست مزخرفات بخورد نیروها وهواداران بدهد یه راه حل پیشنهادی اگرمیخواهی سرنگونی را محقق کنی کانونهایت رابفرست شعارمرگ بررضا شاه ورضا شاه عامل مماشات سربدهند

به خواندن «وحشت رجوی ازشعاررضا شاه روحت شاد» ادامه دهید

خانم رجوی ننگ با بی شرافتی پاک شدنی نیست

اگربولتون ادمخوارقبلی درمیدان ازادی سخنرانی کرد پنس هم خواهد کردخانم واقای رجوی میخواهند عدم حمایت مردم ازانها وعدم پایگاه اجتماعی را با کینه شتری ازملت ایران انتقام بگیرند اقا محمد خان قاجاردربرابرعدم حمایت مردم ازاو درکرمان را ، با دراوردن چشم مردم کرمان انتقام گرفت رجوی ها اینبارمیخواهند تاریخ را تکراروانتقام عدم حمایت مردمی را با کشتاروتکه تکه کردن مردم ایران توسط بمبهای ادمخواران غربی وبمب های فسفری واورانیوم کم غنی بگیرد مگردرعراق دوستان همین رجوی چلبی وعلاوی نکردند وسواربرتانکهای غربی وارد بغداد نشدند به چه روزی افتادند اگر، اگررجوی به ارزویش هم برسد که هرگزنخواهد رسید سرنوشتی همانند علاوی ها درانتظارش است رجوی ها حمله نظامی ومکانیسم ماشه رابگورخواهند برد عوامفریب دجال مگرشرایط جهانی طوریست که مکانیسم ماشه فعال شود ؟

به خواندن «خانم رجوی ننگ با بی شرافتی پاک شدنی نیست» ادامه دهید

مشت اقای خامنه ای برچونه اقای رجوی

رجوی ها نمیتونند سرنگونی شش ماهه را کتمان کنند بعد این مقدمه همین حرف رااززبان اقای خامنه ای بشنویم ایا اقا وخانم رجوی حرف خامنه ای راهم انکارمیکنند که تمامی حرفها واطلاعات رجوی ها را اززمان نهضت ازادی تا به امروز دارد؟ درسخنرانی سالگرد خمینی گفت قراربود مارا شش ماهه سرنگون کنند منظورش همین حرف بنده درباره سرنگونی رجوی درشش ماه بود که رجوی درسال شصت قبل ازشروع فازنظامی مطرح کرده بود براساس همین هم وارد فازنظامی شد اگرتحلیل وشناخت درست داشت با توجه به ویژگیهای فکری وشخصیتی ، رجوی هرگز چنین ریسکی نمی کرد وبه امام وپدروبزرگترین انقلابی جهان بازی خودش ادامه میداد ودرورویی خود را میپوشاند اقای خامنه ای ادامه می دهد تا به امروزهشتاد ، شش ماهه گذشته است با این حرف چنان مشتی برچانه رجوی کوبید که فکرنمیکنم به این زودی ها ازدرد چانه له ولورده شده خلاصی پیدا کند درحقیقت به رجوی گفت برو پی کارت اگرتو اهل سرنگون کردن بودی ویا توانش را داشتی که هشتاد ، شش ماهه ، وقت تلف نمیکردی

به خواندن «مشت اقای خامنه ای برچونه اقای رجوی» ادامه دهید

فوت یاران رجوی

چرا مجید را مجاهد خلق بحساب نیاورده ؟ چرا ازنامه هایی که برای مریم ومسعود مینوشتند  خبری نیست ؟ چرا ازتغییروتحولاتشون بعد ازانقلاب یادی نکرده ؟ چرا ازمقاومت انها بعد ازسرنگونی صدام نامی نبرده ؟ سوالات مختلفی میشه کرد ولی ازنوشته های رجوی ها ازاین دو نفرمیشه برداشت کرد که مخالف رجوی بوده اند ازمجاهدی خبری نیست رابطه های انچنانی نداشته اند وگرنه کلی نامه منتشرمیکرد مبارزه ای که ازنظررجوی قابل بیان باشد دیده نمیشود تمام عیارپاسیو بوده اند این دونمونه جایگاه رجوی وانقلاب واستراتژی درذهن ودرون انها را برملا میکند که بمب اتم که چه عرض کنم با انقلاب مریم انرژی انها به اندازه ترقه هم ازاد نشده است ، بیانگرشکست وبن بست استراتژی وانقلاب دردرون افراد تشکیلاتی با سوابق چهل ساله وبیشتراست

به خواندن «فوت یاران رجوی» ادامه دهید

لگد جان بولتون به شکم مریم رجوی

سوال اینه چرا درسعودی نشنال که وابسته به دولت سعودی ست انهم با بولتون چنین حرفهایی زده شد وزیراب مریم با سازمان وتشکیلاتش را زد ؟ مگرعربستان درطی سالیان حامی شماره یک نبود ؟ مگررجوی ازیاران تروریست عربستان درطی سالیان حمایت تمام عیارنکرد ؟ پس چرا اینگونه تنظیم میکند ؟ اینطورکه بنظرمیاید وهجمه وحملات سعودی نشنال توسط بولتون به رجوی به احتمال زیاد ازاینجا نشات میگیرد که عربستان ازرجوی ناامید وبا این عمل اورا با تیپا ازاطراف خود دور ورابطه شکراب شده است ، این پیام رابه بیرون بخصوص به دولت ایران میدهد که دیگه حمایت نمیکنم ازطرف دیگرتوسط دویاردیرین این پیام رادارد که امریکا دیگرپشت انها نیست یا رجوی باید باج بیشتری بدهد ؟؟؟؟

به خواندن «لگد جان بولتون به شکم مریم رجوی» ادامه دهید

ایا پشتگ زدن های مریم ازقدرت است ؟

سوال اینه چرا رجوی اینقدربه غرب اویزان شده درحدی که هرخوش رقصی برای فاشیستها ی صهیونیزم دراوکراین  میکند ؟ ایا ازموضع قدرت است ؟ بلاخره حمایت ناتو رابدنبال دارد که ازخیلی مسایل وبلاها برسرمریم جلو گیری میکند ازنظربنده خیراینگونه نیست اتفاقا برعکس است رجوی ازموضع قدرت ومتحد بسمت انها غش نکرده وانها ازاین موضع وبعنوان طرف حساب تنظیم نمیکنند مریم ازموضع ضعف ودرماندگی وبن بستهای مختلف مجبورشده سینه خیزبسمت فاشیزم صهیون برود وگرنه کلاهش پس معرکه است چه خواهد شد اروپا قربانی وویران خواهد شد رجوی دراین ویرانه چه جایگاهی خواهد داشت درچنین شرایطی راهی جزنابودی وازدورخارج شدن ندارد بهمین دلیل است که قبلانوشتم هرچقدرجلو تربرویم رجوی ها به ناتو اویزان ترخواهند

به خواندن «ایا پشتگ زدن های مریم ازقدرت است ؟» ادامه دهید