چراجامعه رجوی جامعه تغییرنمیکن

مرغ رجوی یک پا دارد جنگ مسلحانه شهری یا بهتربگیم ترور راه حل است قدرت تغییربراساس شرایط ذهنی وعینی جامعه ندارد مرغش را روی یکپا نگه میدارد تشکیلات هرجا باشد حتی درکاخ سفید مرکز ازادی ازنظررجوی بازنفرات باید درون سیاج وسیم خارداریا درزیرزمین زندگی وبا جهان رابطه نداشته باشند ازنظرعلمی بیسواروبا تکنولوژی بیگانه واجازه خرید پفک نداشته وباید بیست نفره برای خرید پفک بروند مبادا چشم مرد به چیزدیگری بچرخد ترس مداوم این چه انقلابیست انوقت میخواهید تغییرکند نفس وفردیت تغییرکه نکرده هیچ درقبردفن شده است این حرفها درحالی ست که شصت درصد دانشجویان درایران زنان هستند ازاد بروند بیایند دو روز پیش کلیپی ازیکی ازبازارهای ایران دیدم که یکساعت قبلش بارگذاری شده بود انهم توسط یه خارجی که برای مسافرت به ایران رفته وبازاررا نشان میداد بیش ازنصف زنان بدون روسری بودند تعدادی کلاه گذاشته……

به خواندن «چراجامعه رجوی جامعه تغییرنمیکن» ادامه دهید

پوشاندن درماندگی با شعارهای پرطمطراق

عوامفریبی ادامه بدهد دربرابرکشتارکودکان درامریکا سکوت میکند زبانش لال است همانگونه که دربرابرگرسنگی وکشتارکودکان یمن وسوریه وافغانستان نفسش درنمیاید ادعای مدافع کودکان وزنان راهم دارد ایا کلیپهایی که اززنان وکودکان ودختران افغانستان منتشرمیشود را نگاه میکند یا نه حرفها شیرازه وتاروپود ادمی را بهم میریزد واویلا اگریکی ازهمین کودکان سنگی بطرف اسراییل یا امریکا یا وهابیت عربستان وشیخک امارات پرتاب شود رجوی ازبرج خلیفه خودش راباکله بزمین پرتاب میکند حمله ای به پایگاه امریکا درکنارفرودگاه بغداد شده…..خانم واقای رجوی با این حرفها وشعارها هرگزبه نتیجه نخواهید رسید ودرارزوی براندازی این جهان را ترک خواهید کرد حال هرچقدرمیخواهید دربرابرجنایتها برعلیه زنان وکودکان سکوت کنید وسنگ پرانی انها را تروریسم بنامید وصدها بهانه جهت استراتژی غلط وشکست خورده وازدورخارج شده خود بیاورید

به خواندن «پوشاندن درماندگی با شعارهای پرطمطراق» ادامه دهید

رقص جغد بر ویرانه متروپل

خانم رجوی مثل همیشه سواربردرد ورنج مردم با سو استفاده چون کرکس برروی جسد متوفیان نشسته درحال خوردن خون وگوشت وپوست انهاست جغد شوم بربالای ویرانه متروپل اه وناله مردم گرایی سرداده وحرفهایی میزند که حال ادمی رابهم میزند روح وروان را ازار، دل ادمی را چرکین وصدای شومش گوش فلک را کرمیکند این حرفها ازدهان بنده جدید بیرون نمی اید بلکه نظرسابق است که با شناخت ازهویت وماهیت رجوی که چند دهه است

به خواندن «رقص جغد بر ویرانه متروپل» ادامه دهید

سلام فرمانده رجوی را ، سوزانده

 میگوید کانونهای شورشی وشورا های شورشی که برای اولین بارازاین نام استفاده کرده بریزید تو خیابون با سپاه پاسداران که کلی حرفها زده جنگ مسلحانه بکنید به انها حمله کنید که راه حل سرنگونی اول کوبیدن سپاه پاسداران وسپاه قدس است دراین پیام غیرازحمله به سپاه هیچ حرف دیگری ننوشته پیام فقط وفقط مختص سپاه است سوال چرا رجوی دراین پیام ازارتش ازادیبخش صحبت نکرده ؟ رجوی با نام نبردن ازارتش ازادیبخش غیرمستقیم اعتراف کرده که ارتش وجود خارجی ندارد بهمین دلیل ازکانونهای شورشی وشوراهای شورشی خواستارحمله به سپاه وسرنگونیست رجوی اعتراف کرده که ستون فقراتش شکسته وستون فقراتی ندارد رجوی با این پیام غیرمستقیم ارتش ازادیبخش را کنارگذاشته وانرا منحل شده قلمداد کرده است هیچ سرمایه گذاری روی ان نکرده ، اما پیام رجوی بیانگراین است که رجوی ازبیرون ریختن تعدادی ودفاع ازفرمانده خودشون درایران بشدت ناراحت وسوخته است بهمین دلیل دربرابرسیل مردمی که حمایت کردند کانونها وشوراهای شورشی راعلم میکند که بگوید منهم درایران وبین مردم هواداردارم که ازمن حمایت میکنند

به خواندن «سلام فرمانده رجوی را ، سوزانده» ادامه دهید

خانم رجوی الان چه میگویی

چرا گزارشگرسازمان ملل برخلاف حرف شما صحبت کرده ؟ میشود توضیح بدهید چرا ودنبال تامین منافع کدام کشورها واداره امنیت انها بودید ؟ چقدرپول گرفتید ازکجا وازچه کسانی تا براتش تحریم بدمید وانرا شعله ورتربرعلیه ملت ایران نگه دارید ؟ بیائید جواب فوت کودکان پروانه ای وکشتارکرونا که بخاطرتحریم نگذاشتند واکسن وارد شود رابدهید شما که مدام ازگرسنگی وفقرمردم صحبت میکنید جواب بدهید چرا گوگیجه تحریم گرفته وراه مبادلات تجاری وغذایی را بسته اید ؟ این حرفها را قبلا زده ایم امروزه سازمان ملل تایید کرده است گوش شما بخاطرمنافع باندی ومافیایی عمدا بسته بود نه اینکه نمی فهمیدید وازروی غفلت وعدم اگای وفهم به تحریم روی اورده اید خانم واقا اگرذره ای صداقت دارید بیایید وبگویید چرا دنبال تحریم بودید ؟ غیرازاین بود که میخواستید با گرسنه نگه داشتن ونسل کشی ملت ایران انها رابخیابون بکشانید تا شمارابقدرت برسانند ؟

به خواندن «خانم رجوی الان چه میگویی» ادامه دهید

رنگ زندگی درمجاهدین

معبد راهبه جوانی داشت که رهبرمعبد بود میگفت ما خدایان بیشماری داریم که دوازده خدا مربوط به معبد ماست که هردوازده روح انها دراختیاروکنترل من هستند وچرندیات های بسیارکه می بافت بخودم گفتم ای کاش همین تهیه کننده به اشرف سه میرفت با نفرات انجا مصاحبه میکرد انوقت می فهمید که اگرانها درروستایی درته افریقا اینگونه فریب میخورند وگرفتار میشوند چند هزارنفرکه بنده هم یکی ازانها بودم درجهان ازاد ودنیای سایبردرمتمدن ترین کشورها فریب خوردیم گرفتارشدیم دروسط دیوارها وبگیروببندها وصدها مشکلات روز مره به به وچه چه میکردیم عین قناری زیراواز میزدیم که بهترین جا ومکان را انتخاب کردیم وبسیارراضی وبه خود می بالیدیم ومی بالند فرقش دراین است که رهبرعقیدتی بجای کنترل دوازده ارواح یک روح انهم کله گنده همه دوازده ارواح را درکنترل خود دارد اگرانها درمعبد باهم حرف میزنند ما اگرباهم حرف میزدیم متهم به ساختن ساختمان ستاد مشترک سپاه قدس میشدیم روح وروانمون عین اجرها وخاک وسنگ بکاررفته درقرارگاه ها شده بود نه رنگی داشتیم نه رویی نه روحی ونه روانی همه را تقدیم رهبری کرده بودیم که کنترل روح خدای بزرگ رادردست داشت اگرحرفی میزدیم یا چیزی نسبت به رهبر ازذهنمون میگذشت تبدیل به سوسک وکفش دوزک وهزارپا میشدیم تازه اول گرفتاری بود چون بعدش پل صراطی بود که درانورپل  خرچنگهای مردابی روح بزرگ منتظربودند تا ما را بخورند وبرینند ودوباره بخورند وبرینند برنامه سازفکرمیکرد چیز عجیب غریبی پیدا کرده انگشت حیرت خود رابا دندان ریزریز کرد اگربه اشرف سه برود

به خواندن «رنگ زندگی درمجاهدین» ادامه دهید

جواب خانم رجوی چیست

ندیشکده کوئینسی امریکا است نوشته کسانی که باعث شدند نام سپاه درلیست تروریستی امریکا قرابگیرد اسراییل ، عربستان ، امارات ، بحرین وسازمان مجاهدین بودند وامروزهم که بحث برجام است همین ها با لابی های گسترده وخرج پولهای هنگفت نمیگذارند ازلیست خارج شود این یه بحث سیاسی ست که کاری با ان ندارم ولی درادامه به موضوعاتی میپردازد که خانم رجوی باید جواب بدهد وشفاف سازی کند میگوید سازمان مجاهدین با دریافت پولهای کلان ازاین کشورها 24ساعته درحال خرج همان پولهای باد اورده کشورهای فوق برای لابی گری برعلیه کشورخود است کشورها علاوه برپول ، رسانه های خود را هم دراختیارمجاهدین قرارداده ومدام حمایت وتبلیغ انها را میکنند به موضوع دیگری هم اشاره داردکه مجاهدین وابسته ودرارتباط با سازمان اطلاعات وامنیت همین کشورها هستند

به خواندن «جواب خانم رجوی چیست» ادامه دهید

خانم رجوی دروغگو ترازاقا

مسال خانم رجوی امده با دروغی اشکارگفته رژیم هزارموشک درانروز به قرارگاه های ما شلیک کرد خانم یا نمیدونه هزارچیه یا نمیدونه موشک چیه هزارموشک درعرض یکساعت شهری به اندازه بغداد رابا خاک یکسان میکند که مردم مجبورشوند بروند ودرجای دیگری بغداد بسازند چون وسعت خرابی انقدرزیاد است که بصرفه نیست درهمان مکان شهرساخته شود هزارموشک کجا خورد که هیچ کس دردنیا اثارخرابی وکشتارانرا ندید بماند حداقل اقای رجوی درمرحله دوم دروغ گفت بخاطراین بود که عراق را وارد درگیری وجنگ با ایران کند شاید رجوی ازفرصت جنگ استفاده ومشکلات خود را حل کند کما اینکه دیدیم طلبکارصدام بود که چرا با زدن هشتاد موشک هیچ جوابی نداد

به خواندن «خانم رجوی دروغگو ترازاقا» ادامه دهید

سکوت وفریاد رفتارمتناقض خانم رجوی

خانم رجوی که این همه خود را عاشق فلسطین نشان میدهد دربرابرکشتن خبرنگارکاملا لال بود کجا کشته شده درکرانه باختری محل حکومت عباس که خانم شیفته وعاشق ودلباخته سیاستهای سازشکاروتسلیم طلبانه او دربرابرصهیونیزم است انقدرکه حملات فلسطینی ها را محکوم انها را دستگیرتحویل اسراییل میدهد اینجا عاشق سازشکارومماشاتگراست ولی به ایران که میرسد چون اروپا وامریکا به ایران حمله نظامی نکرده اند دشمن مماشاتگرمیشود تفکرات وسیاستهای متناقض که خودش هم نمیدونه درحال انجام چه کاریست خانم مگرشما مدافع زنان نیستی مگرمدام ازخبرنگاران بدون مرز حمایت نمیکنی یک خبرنگارنمیگویی صد تا ازدهانت بیرون میریزد چرا خانم خبرنگاررا کشتند سکوت کردی چون صهیونیزم طرف حسابه ، چاقو که دسته خودش را نمی بره حال اگرایران بود همین خانم سازشکار ومماشاتگربا صهیون چقدرخود رابه درودیوارمیکوبید وخواهان شورای امنیت وبند هفت وتحریم وخلع سلاح وپاک کردن نقشه ایران ازروی زمین ومحو ان ازنقشه ها و…… میشد

به خواندن «سکوت وفریاد رفتارمتناقض خانم رجوی» ادامه دهید

سکوت خانم رجوی بنفع صهیونیسم

خانم که شب وروز گوگیجه خبرنگاران بدون مرز وازاد گرفته چرا درباره کشتن شیرین وتلاش برای انداختن تابوت برزمین سکوت وزبانش را صهیونیزم خورده بود ؟ ایا او بشرنبود وحقوق بشردرباره او صدق نمیکرد ؟ ایا حق وحقوق ازادی نداشت ؟ اگرنه چرا سرلوحه شعائرخانم را ازادی تشکیل میدهد ومدام سرخودرابه سنگ میکوبد که ما دنبال ازادی هستیم وازادی میخواهیم خانم خبرنگارحق ازادی نداشت ؟ مردم فلسطین حق تظاهرات ازاد ندارند چرا سکوت ؟ چه برداشتی باید بکنیم ؟
حقیقت اینه خانم واقا به هیچ کدام اعتقادی ندارند بلکه برعکس خلص نژاد پرست وضد ازادی وعین دیکتاتورهستند انها ازازادی وحقوق بشرواسامی پرطمطراق بعنوان ابزارووسیله بقدرت رسیدن استفاده میکنند ؛ وقتی بقدرت رسیدن درگرو سکوت کشتن خبرنگارباشد

به خواندن «سکوت خانم رجوی بنفع صهیونیسم» ادامه دهید