دعوای رهبری

رجوی سی سال پیش مدعی بود که نود وهفت درصد جامعه عاشق من هستند بعد سی سال که رجوی مدعی ست هیچ اثاری ازحکومت خمینی نیست ما نفهمیدیم نود وهفت درصد هواداران رجوی درداخل ایران کجا بودند وچی شدند بقیه متحدین رجوی همین حرف رادارند ومیگویند ما فلان وبهمان معلوم نشد کل انها که وارد شدند چرامثل برف زیرافتاب تموز اب شدند ازاینها که بگذریم ستون فقرات شکست زمین سفت شد وگاوهای شخم زن شاخ زدن بهمدیگررا درخیابونهای لندن وپاریس بنمایش گذاشتند بچه فاشیستها درشبکه های اجتماعی عین توله سگ زوزه میکشند وبقیه را تهدید میکنند که درخیابونها سرتون را می بریم بگذریم ازاینکه هیچ غلطی نمیتونند بکنند

به خواندن «دعوای رهبری» ادامه دهید

شکست سنگین خانم رجوی مزدورصهیونیزم

خیلی واضح وروشن بود که حرکت توسط یک اتاق فکربرنامه ریزی وپشتیبانی میشود که دشمنان داخلی یعنی اصلاح طلبان ستون حرکت بودند اتاق فکرهیچ جایی غیرازاتاق فکرامریکا واسراییل وعربستان نیست که مرکز اتاق درکردستان عراق با همکاری مسعود بارزانی انجام وظیفه میکند دوست رجوی خانم جیرجیرک نژاد با گریه وزاری والتماس ودرخواست ازمردم که اخرین فرصت است حمایت کنید درغیراینصورت نابود خواهیم شد رسما درتلویزیون شکست وپایان مزدوران فارسی زبان بنام پفزیسیون را اعلام کرد ناله ها بخاطرخرد شدن ستون فقرات ودرراس انها خانم رجوی بود که صدای ان ازدهان قمپوزی نژاد شنیده شد ا…..

به خواندن «شکست سنگین خانم رجوی مزدورصهیونیزم» ادامه دهید

اطلاعیه اقای رجوی براساس دروغ

رجوی چه جوابی برای دروغ بافی هایش دارد ؟ جواب بدهد تا بکی میخواهد برپایه دروغ سرنگونی بخورد مردم بدهد ؟ بگوید مهمترین خبرهایش دروغ است چرا باید مردم به حرفهای دیگرش اعتماد کنند ؟ این چه رهبرعقیدتی ست که تمام اعتقاداتش برپایه دروغ بنا شده برپایه دروغ بیانیه و سرنگونی دروغین وعوامفریبانه بخورد جهان میدهد ومردم ایران را تشویق به ویرانی وکشتار می کند  مردم را مثل خودش جنایتکار وخائن فرض کرده  نتیجه دروغ وعوامفریبی ابرو ریزی ست  

به خواندن «اطلاعیه اقای رجوی براساس دروغ» ادامه دهید

خانم رجوی را مسول نهی ازمنکرکنید

خانم رجوی ببینیم چکاره است ایا دلش بحال دختربینوا ومظلوم میسوزد ؟
اولا : رییس انقلاب است که چند هزارزن ومرد را بنابودی کشاند
دوم : حرمسرا داررجویست که کلی اززنان را طبق افشای همان زنان به حرمسرای رجوی می فرستد
سوم :  رحم صد زن را خارج میکند خدا میداند چند زن را هم اخته کرده زیرا پیری زود رس زنان انهم با امکانات فراوان زیرکولروبخاری درسرما وگرما مشکوک نیست ؟ پیری های زود رس انهم بتعداد زیاد دریک مکان بسته ایا حکایت ازاخته شدن ندارد ؟ بنده با نشانه ها شک میکنم خبرندارم الله واعلم
 چهارم :  تعدادی اززنان را بخاطراینکه یک سانت موهاشون بیرون زده محاکمه ودرنشستها کتک میزدند که تعدادی را هم کشتند زنها بخاطراینکه با مردها حرف نزنند جداگونه نگه داری میشدند وقتی ازمحل بسته ودیوارکشی شده بیرون میامدند با نفربپا بود تا هم جلو گیری وهم مواظبت کند که خدایی ناکرده منکرمو بیرون نزند با این همه کارها که بنده یک ازصد هزاررا خبرندارم هیچ اتفاقی درجهان نمی افتد

به خواندن «خانم رجوی را مسول نهی ازمنکرکنید» ادامه دهید

دست رهبرفراری درپوست گردو

چرا اقای رجوی که پایه گذاراورنده ایدئولوژی اسلام وانقلاب مریم ورهبرعقیدتیست حتی دریک بیانیه یک جمله ای درسالگرد تولد فرزند وهمه چیز خودش شرکت ندارد ؟ همان رهبرعقیدتی که هرساله درسالگرد مجاهدین یک ماه نشست میگذاشت تعهد میگرفت خیلی ها رابه صلابه میکشید روح وروان واعصاب همه را درکاسه ابگوشت خود پخته ترید وبا کفگیرمیخورد راستی چرا هیچ نشانی ازاو نیست ؟ فقط عکس پانزده سالگی اورا گذاشته ، اندرباب رهبرعقیدتی جیک جیک کرده اند دلیلش اینه که رجوی را بدستوراربابان با محوریت خانم رجوی ازسازمان اخراج کرده اند برگه اخراج امضا کرده فقط برای خالی نبودن عریضه اجازه داده اند برای شورایی ها اطلاعیه بدهد دیدید بعد پنجاه سال چی ساخت خانم رجوی کودتا گرواستحاله چی با اسلام فیک نیوزی ،

به خواندن «دست رهبرفراری درپوست گردو» ادامه دهید

چراسکوت خانم رجوی پرازابهام است

اگریادتون باشد اسراییل به شهرداری تهران حمله سایبری کرد ورجوی نوکرصهیونیزم عملکرد ارباب را بنام خودش معرفی وکلی سوارخبرشد درحدی که دوسه هفته پیش بازنوشته بود که من شهرداری تهران رافلان وبهمان کردم بنده هم همانموقع نوشتم کاراسراییل یا امریکاست رجوی فقط بدستوربعهده گرفته چند وقت پیش رجوی میخواست برنامه اجرا کنه حمله سایبری به زیرساختهای البانی شد طبق گفته دولت البانی یکماه است تمامی سیستمهای البانی ازکارافتاده است البته همین هم شک برانگیز است چون سیستمهای سایبری البانی توسط شرکتهای امریکایی کنترل میشود ازکجا معلوم کارخود امریکا نیست دیدیم که بلافاصله وارد شد مراسم رجوی را تعطیل کرد به شهروندان گفت به البانی مسافرت نکنند بعد هم بحث اینکه کارایران است را وسط کشید وناتو را علم کرد ایا توطئه طراحی شده نبوده اگرنه چرا رجوی سکوت است ؟

به خواندن «چراسکوت خانم رجوی پرازابهام است» ادامه دهید

اعتراف خانم رجوی به خشونت طلبی

رضا پهلوی اولین باراست چنین حرفی را میزند ازروزاول گفته با خشونت مخالفم ولی چرا امروز خانم موضع میگیرد ؟ دلیلش اینه تهدید نابودی تفکرات را می بیند بخاطرهمین بسرعت وارد میشود تا نگذارد مسایل به عمق برود
خانم رجوی با چنین مواضعی تبلیغ خشونت میکند زیرا بدلیل ضعف وناتوانی قدرت ذره ای داشتن شکاف را نمیتواند بپذیرد دودستی میچسبد تا پارچه پوسیده ونیمدارجنگ مسلحانه جروواجرنشود
احمق وابله ترین رهبران کسانی هستند که قدرت دینامیزم وپیش رفتن با شرایط سیاسی جامعه وتغییروتحول را ندارند دردگم خود باقی میمونند بمرور دگمشون مثل امروزخانم رجوی تبدیل به فاشیسم فکری وعملی میشود  

به خواندن «اعتراف خانم رجوی به خشونت طلبی» ادامه دهید

یاوه های شورایی رجوی

رجوی ازحصرخانگی پیامی داده ببینیم چی گفته اول چهارتا لگد به جدا شده ها به اسم مزدوران هفت خط درالبانی وکشورهای دیگرزده که معلوم است ضربات انقدرسخت وسنگین است که قبل ازاینکه حرفی به خمینی وخامنه ای وسران دیگرنظام بزند لگد ها وشاخ را به انها میزند بعد هم به خانواده پهلوی حمله میکند اقا خاندان پهلوی بگورسپرده شده وهرگززنده نخواهند شد یکی نیست بپرسه رهبرعقیدتی ابله ودیوانه قدرت نورپهلوی کیست که اینقدرازترس به او حمله میکنی مردم ایران مگرمی پذیرند که نورپهلوی بیاید وپادشاه ایران بشود چقدربدبخت وبیچاره شده که ازاسم نورپهلوی اینقدرمیترسد که خود رجوی وارد شده او را میکوبد

به خواندن «یاوه های شورایی رجوی» ادامه دهید