اقای رجوی زندانهای شما چگونه بود

سوال بنده ازاقاوخانم رجوی این است وضعیت زندانهای شما دراشرف چگونه بود تمیز بود تخت وکولروبخاری داشت امکانات پزشکی ودرمانی دردسترس بود یا بخاطردرخواست قرص سردرد سرطرف راانقدربدیوارمیکوبیدید تا بیهوش شود یا افراد را بدون محاکمه درانفرادی نگه داشت راستی چرازندانیان ازحق وکیل ومحاکمه عادلانه وبی طرف برخوردارنبودند ؟ چرااجازه دسترسی به وکیل نمیداد همین چند نفری که اززندانهای رجوی گفته اند وشنیده ام فضاحت باراست بنظرم زندانی های سابق رجوی خاطرات زندان خود را نوشته وبنوبت وسرجمع منتشرکنند چرا رجوی ها با برملا شدن زندانها دراشرف ازکسی عذرخواهی نکردند ؟

به خواندن «اقای رجوی زندانهای شما چگونه بود» ادامه دهید

کانونهای شورشی دروغ بزرگ رجوی

قیامهای اقای رجوی یکی بعد ازدیگری قیام گرسنگان قیام بیکاران واخرینش هم قیام تشنگان چرا اقا وخانم رجوی اسم اشوبهای خود را قیام میگذارند اولا میخواهند نام اشوب را کناربگذارند تا کسی متوجه نباشد هدف چیست دوم میخواهد خود را منتسب به گذشته ها وهمراستا با انها بکند یک تفاوت عمده بین قیامهای گذشته وقیامهای رجوی وجود دارد قیامهای گذشته برعلیه ظلم وستم وبرای نجات مردم وکشوربدون وابستگی به جاهای دیگراست ولی قیامهای اقا وخانم برای حفظ منافع بیگانه وبدستوراربابان است هیچ استقلالی نداردوهدف نه مردم بلکه رسیدن بقدرت می باشد بهمین دلیل برخلاف قیامهای گذشته که رهبردرخط مقدم بود رهبرعقیدتی ازخط مقدم فراروبه پشت صحنه تشریف برده است بمیرید تا من بقدرت برسم همین وبس ، یکی ازاین قیامها قیام تشنگان است رجوی ها بدستوراربابان ودرهمکاری وهمیاری با اصلاح طلبان که نقش دشمنان داخلی رابازی کردند درزمان انتخابات هرکثافتکاری سیاسی واجتماعی را انجام دادند

به خواندن «کانونهای شورشی دروغ بزرگ رجوی» ادامه دهید

مجاهد چون خورشید می درخشد

داستان ازاین قراراست که درسایت مجاهد نوشته مجاهدین چون خورشید میدرخشند ازبس درخشندگی زیاد بود دوباردنیا را سفید دیدم یکبارانفجارتابلو برق جلو چشمانم بود که پیرامون رابرای چند ثانیه سفید ویکبارهم وقتی برای اولین بارمجاهد رادرعراق دیدم نورمجاهدی باعث شد چند دقیقه اطراف را سفید ببینم نمیدونم چه نوری بود ولی بعدا به برق ودرخشش مجاهد عادت کردم دریک کلمه یکی نیست بگوید اقای رجوی این مزخرفات ولاطائلات چیست که درسایتها منتشرمیکنی واقعا با زدن این حرفها ازخودت خجالت نمیکشی وشرم وحیا نمیکنی گرچه میدونم شرم وحیایی نیست ودروغگویی درذات اقا وخانم رجویست طوری که اعضای شورای رهبری که بالاترین مسولین بودند روزروشن بچشمان ما نگاه وصد تادروغ میگفتند همه اینها نتیجه همان انفجارمعنوی بود که زیاد نوشتیم دردرون مناسبات چه غوغایی بود با این حرفهای دروغ وعملکردهای ضد مردمی نمیشود مردم رافریب داد بخصوص ملت ایران که بسیارهوشیاروفهیم هستند نورمجاهد با کمک پول فقط سیاستمداران بازنشسته وازدورخارج را بازی میدهد ولاغیر  

به خواندن «مجاهد چون خورشید می درخشد» ادامه دهید

تشکیلات اوجب واجبات

رجوی می گوید جمهوری دمکراتیک اسلامی ایران ولی چند وقت پیش ان را تغییرواعلام کرد جمهوری دمکراتیک هم اسلام را حذف کرد هم ایران را به او گفتند اقا جون اسلام چیه ایران چیه باید همه را حذف کنی بهمین دلیل حرفی گرد وبی معنی وغرب پسند میزند جمهوری دمکراتیک برای کجا میخواهد پیاده کند معلوم نیست اسم اسلام وایران نباید رابیاورد چون انها ازپایه مخالف ایران ودنبال تجزیه ایران هستند با اصل وپایه مخالفند بهمین دلیل حذف میکند اما شان نزول حرف خمینی وبخصوص اقای رجوی چیست وازکجا نشات میگیرد باید برگردیم به صلح حدیبیه که نماینده ابو سفیان گفت باید الله را ازقرارداد حذف کنی ارمن الله راقبول داشتم که با تو جنگ نداشتم وپیامبرمسلمانها کلمه الله را پاک کرد اینها ازاینجا نشات گرفته وتوجیح عمل خود را میکنند

به خواندن «تشکیلات اوجب واجبات» ادامه دهید

اقای رجوی ابو جهل زمان

اقای رجوی نتیجه مزدوری دماغ سوختگی ست اقای رجوی منتظرباشد جفتک های امریکا چانه اش را خرد وخمیروشکمش را ندراند همانگونه که به اشرف غنی جفتک زد ایا کسی که برای صدمین باربا این مسایل روبرو وبخاطرمنافع قدرت حقایق را وارونه جلوه میدهد اگرابوالحکم باشد نباید طبق منطق اسلامی وقرانی وخدایی که رجوی ادعای مدارانقلابی انرا دارد وگردو خاکش را هم رفت ورو کرده را ابو جهل بنامیم فرق دراین است که ابو جهل یک بارچنین کرد رجوی هرلحظه ازاین کارها میکند وجهل خود را به اثبات میرساند باید گفت رجوی بتنهایی هزارابو جهل است  

به خواندن «اقای رجوی ابو جهل زمان» ادامه دهید

دعوای اقای رجوی وایرج مصداقی

مگراقای رجوی را نمیشناسید دفعه اولش است ازاین حرفها میزند زنانش درنشستها روزی صدبارازاین حرفها میزدند وبتول رجایی او به زندانی ها گفته بود برادران سالهاست چیزی ندیدند میخواهی بگیم تننبانتون را پایین بکشند مگردرصفحات اجتماعی ندیدید چه حرفهایی میزنند زدن چنین حرفهایی ازرجوی عادیست وجای تعجب ندارد نباید گرفتارشد وعکس العمل زشت نشان داد درطرف دیگررجوی ست که چون ضربه را بخاطر مصداقی خورده وبا ان همه حشم وخدم وادعا نتوانسته کاری کند درمردارخوری چون کفتارروی جنازه افتاده وسهم خود را میخواهد یه روز زینت خانم ویه روز اقا پرویزرا بالای منبرمیفرستد تا روضه ام بلقیس وابوطحان رانجوا کنند

به خواندن «دعوای اقای رجوی وایرج مصداقی» ادامه دهید

فروپاشی افغانستان خط بطلان براستراتژی رجوی

اگرخوانندگان جواب رجوی درباره گزارش را خونده ویا دیده اند بنده هم تا به امروز دیده ام درجریان یازده سپتامبرانرا ضربه اسلام ارتجاعی میخوند ومدعی بود که ضربه اسلام انقلابی که خودش باشد چه ها خواهد کرد بعد سرنگونی صدام تحلیل میکرد که امریکا اشتباه کرد اول می بایست به ایران حمله بعد به عراق وسایرجاها میپرداخت حرفها راازاین بابت نوشتم که فرهنگ وفلسفه رجوی درذات خود وابسته  ووابستگی راترویج میکرد همانطورکه قبلا نوشتم رجوی بنام ازادی وبوق وکرنا کردن ان ، استقلال را درزیرحرفها پنهان میکند  بجای وابسته  کت بسته تشریف دارد اوضاع افغانستان وفروپاشی ارتش ودولت درعرض یک هفته وعملکرد امریکا چه چیزی رامیگوید وتجربه ان برای اقاوخام رجوی چیست

به خواندن «فروپاشی افغانستان خط بطلان براستراتژی رجوی» ادامه دهید

عذرخواهی یا عوامفریبی شیادانه

باید بگوید زمان شاه چی بود ؟ فازسیاسی و چرا جنگ مسلحانه برای چی بود ازکجا دستورمیگرفت ؟ انفجارها را بافرمان وهمراهی کدام سرویسهای جاسوسی انجام داد ؟ چرابه عراق رفت رابطه اش با غربی ها چیست چه رابطه ای با اعراب دارد وچقدرامکانات وپول گرفته ؟ رابطه اش با اسراییل چی ست اطلاعات اتمی را چه کسانی به اودادند وچرا اومجری بود ؟ چرا خواهان حمله نظامی به کشور وتحریم ها بود ؟ انقلاب ایدئولوژیک رابرخلاف گفته های خودش چرا انجام داد ؟ زندانها وبرده فکری وجسمی وجنسی کردن برای چی بود ؟ چرا زندان وشکنجه راه انداخت چرا نیروها را سیانورخوروخفه کرد ودرمیدانهای مین ازپشت به انها شلیک کرد چرا اطلاعات نیروهای درحال عمل رابا خط بازمیگفت تا حکومت متوجه وانها رادستگیریا بکشد ؟

به خواندن «عذرخواهی یا عوامفریبی شیادانه» ادامه دهید

اشغال چیست واشغالگرکیست

رجوی مدتیست تبلیغات راه انداخته که ایران اشغال شده است توسط چه کشوری معلوم نیست میتواند بگوید حکومت دیکتاتورجانی ادم کش وهزارمارک وانگ دیگربچسبوند ولی ایران اشغال شده نیست وحکومت اشغالگرنیست چرا ؟ اولا نیروی داخلی ست نه کشوربیرونی دوم خمینی کاملا مسالمت امیز وقانونی بقدرت رسید یک نفردردنیا پیدا نمیشود که بگوید خمینی درزمان شاه دست به خشونت زد ویا ازهوادارانش خواست خشونت بخرج بدهند بلکه همیشه مخالف خشونت بود یک گلوله ازطرف خمینی بسمت شاه وارتش شلیک نشد رجوی میگفت خمینی هیچ وقت حکم جهاد یعنی جنگ مسلحانه نداد چگونه میشود انرا متهم بخشونت طلبی وبقدرت رسیدن با زورمتهم کرد

به خواندن «اشغال چیست واشغالگرکیست» ادامه دهید

حرفهای سرگشتاپووقاضی القضات رجوی

اقای پرویزخزاعی نماینده شورای ملی مقاومت ایران درکشورهای اسکاندیناوی ونروژجدیدا نوشتاری برعلیه مخالفین رجوی که اوانها رابریده مینامد دارد ، فرموده اند اروپا باید مثل مقاومت نروژوژنرال دوگل درزمان اشغال بریده ها ازرجوی را محاکمه واخراج کند اولا ایران فرانسه زمان جنگ نیست که جداگونه خواهم نوشت دوم تمام جهان بینی اقا همین دونمونه است ویک هدف راهم دنبال میکند تیرباران بریده مثل مقاومت نروژوژنرال دوگل ، ازمسایل سیاسی که پشت حرفهای اقا خوابیده فعلا میگذرم اما حرفش بطورواقعی چیست به اروپا میگه دست مارابازبگذارید تا انها راتیرباران وبعد بدهیم سگ بخورد ان سگ هم نجس بدهیم گرگ بخورد وگرگ را هم کفتاروقتی بریده که ازمجاهد انقلاب کرده مریمی وسفید سفید وسبزینه شده رها ودرسیرقهقرایی به مزدوری رسیده

به خواندن «حرفهای سرگشتاپووقاضی القضات رجوی» ادامه دهید