بشتابید ، تئاتر اقا وخانم رجوی شروع شد.موئسسان پنجم سند مرگ است نه تولد

رجوی هروقت اچمزمیشد وراه پس وپیشی نداشت تاسیس را وسط میکشید میگفت شما موسسان فلان شماره هستید بیایید تعهد بدهید تا زمانی که ارتش را منحل نکردم انرا ترک نکنید و….قدیما حداقل تانکی وتوپی وادوات نظامی بود واحتمال نیم درصدی بازشدن مرز را ملت درچشم اندازمیدیدند امروز که ازاین بساطها نیست رفته البانی دولت میخواهد کارت هویت بدهد بدلیل فرتوتی افراد نفس ها به شماره افتاده وتشکیلات درحال ریپ زدن انهم درسربالایی اوضاع کنونی ست که اقای رجوی انرا درسراشیبی وخانم رجوی انرا اماده می بیند

به خواندن «بشتابید ، تئاتر اقا وخانم رجوی شروع شد.موئسسان پنجم سند مرگ است نه تولد» ادامه دهید

اقای رجوی امروزه ، ده ، دین بین فو وجود دارد

اقای رجوی هرگزانقلابی نبوده ونیست ماهم گول همین حرفهای دین بین فویی را خوردیم که دراین نقطه قرارداریم ، بعنوان یک مسلمان میگویم اقای رجوی هرگزبویی ازمسلمانی نبرده است ، بعنوان کسی که دراین جهان به اندازه قطره ای ازظلم رادرطول عمرش چشیده میگویم اقا هیچ وقت ضد طلم نبوده مگرمیشود ادمی وتفکری وفلسفه ای ضد ستم باشد انوقت خود ستمگرانه رفتارکند مگرمیشود ادمی دم ازمحرومین بزند ولی درعمل برضد محرومین ازتروریست وادمکشان وجانیان دفاع کند دریک کلام به اقای رجوی یاد اوری میکنم گذشته را ول کن حال را بنگرکه چند دین بین فودراین جهان وعصرحاضربا چشمان خود نظاره گرانها هستیم موتوراقای رجوی درشصت سال پیش گیرپاچ ودرهمان عصرباقی ودرپارکینگ تاریخ چرخهایش هم پنچرشده است

به خواندن «اقای رجوی امروزه ، ده ، دین بین فو وجود دارد» ادامه دهید

دفترچه سبزاسدی ابزارجنگ رجوی

دفترچه سبزاسدی را بعنوان ابزاربدست گرفته ونیروها درحال پاک کردن اوراق دفترچه با دستمال کاغذی هستند چون ابزارجنگ است وباید انرا پاک وپاکیزه وبروزبرای جنگ وعملیات استفاده کرد بچه روزی افتاده که به دفترچه اسدی بقول خودش دفترچه دیپلمات تروریست اویزان شده ایا باعث خنده نیست ازیک طرف میگوید مخالفین با دیپلمات تروریست رابطه دارند اخ وخاک برسرهستند ازطرف دیگرخودش ازهمان دفترچه تروریست استفاده میکند خنده دارتراینه که این مسایل استراتژی رجوی شده نه تاکتیک

به خواندن «دفترچه سبزاسدی ابزارجنگ رجوی» ادامه دهید

ایا اقا وخانم رجوی مهره های صهیونیصم هستند ؟؟

درطی چهل سال گذشته برعلیه ملتها گرفته وبرای توجیح مواضع خائنانه وضد مردمی خود درمنطقه خمینی را وسط کشیده وزیرمبارزه با خمینی دست بهرجنایتی میزند ومواضع اوتمام عیاروبی غل وغش درراستای منافع اسراییل وامریکا وسایرکشورهای ادمخواراست  امروزه که ازمواضع مشخص است که اقا وخانم عامل ومهره اسرائیل تشریف دارند فقط زمان همکاری معلوم نیست

به خواندن «ایا اقا وخانم رجوی مهره های صهیونیصم هستند ؟؟» ادامه دهید

خانم رجوی صحبت ازتقوا دجالیت است

اقا وخانم رجوی وشورا ومجاهدین ازنظرسیاسی هیچ تقوایی ندارند وبا هیچ ادمخواری مرزندارند ازتقوای رهایی بخش بعد یکماه صحبت میکند که نزدیک عید فطرمدرسه دخترانه درافغانستان با بمب منفجرودهها کودک پرپرمیشوند خانم هیچ موضعی ندارد چون مدافع تروریسم است اسراییل با حملاتش به نقاط مسکونی حمله وزنان وکودکان را میکشد وفلسطینی ها را ازخانه وکاشانه خود درشیخ الجراح بیرون وسرزمین انها را مصادره میکند خانم امده ومیگوید مقصرخامنه ای ست درحقیقت ازبمباران فسفری وممنوعه برسرساکنان غزه دفاع وبرای صهیونیزم با این حرفها دم تکون میدهد ، ازتقوا میگوید

به خواندن «خانم رجوی صحبت ازتقوا دجالیت است» ادامه دهید

شیاطین به آقا و خانم رجوی سلام می کنند !

ایا دراین دوموضع گیری شرافتی دیده میشود یا تماما شیادی ودجالیت وعوامفریبی ست اقا وخانم همیشه با همین فلسفه فکری عمل کرده اند چون چیزی درچنته ندارند مجبورند یاوه های اربابان را قلقله کنند ، دستان جنایتکاران ورهبران وپرورش دهندگان وحامیان تروریست را با اب وصابون بشویند ، با الکل ضدعفونی کنند ، وقتی صحبت ازمزدوری ونوکری میکنیم فقط مالی نیست مزدوری سیاسی وگذاشتن تخم سه زرده برای ادمخواران هزاربارخائنانه تروضد انسانی تراست زیرا باعث ریختن خون بیشترمظلومین توسط ظالمان خواهد شد اواره گی بیشترملتها رادرپی دارد روح وروانهای بیشتری ازرده وتا اخرعمرباید با عواقب مادی ومعنوی چنین مواضعی دست وپنجه نرم کنند

به خواندن «شیاطین به آقا و خانم رجوی سلام می کنند !» ادامه دهید

اقا وخانم رجوی به اندازه ای لقمه بردارید که ازلب ولوچه نریزد

اقا وخانم رجوی پنج سال پیش تمام روزنه ها رابسته ام ودست دولت اینجا راهم بازگذاشته ام پس مرا تهدید به اخراج ازاروپا ولغو پناهندگی نکن مسایل سیاسی وراه کثافتکاری شما را بدلیل شناخت دقیقی که ازشما دارم ومیدونستم درنهایت به این نقطه شرم اورونکبت وبی حیایی وبی پرنسیبی خواهید رسید پیشاپیش بسته ام …. بارها نوشتم اگرپول داشتم صبرنمیکردم شما مرابدادگاه بکشانید خودم درهمین اروپا شمارابه دادگاه میکشاندم با توجه به اینکه دراینجا بقول خودت یک قطره قانون هست قانون بین من وشما حکم میکرد فعلا سرنگون بکن انموقع با هم حساب میکنیم

به خواندن «اقا وخانم رجوی به اندازه ای لقمه بردارید که ازلب ولوچه نریزد» ادامه دهید

اقای ضد امپریالیسم دیروز، نوکرامروز

امروزه هرچقدر پاهای لگد زن امپریالیسم را میبوسند بیشترلگد میخورند تا جایی که دولت البانی با دستورامریکا پدرخونده امپریالیسم مجبورشد لگد محکمی به اقا وخانم بزند ویه عالمه خلط سینه برسروروی انها بپاشد ولی بازچاره ای غیرازبوسیدن پاها ندارند زیرا که حمایت مردمی راازدست داده ودرچنبره انزجارمردمی گرفتارند هرچقدرجلو تربرویم بدلیل گازگرفتن دستانی که نان میداد بیشتربه پابوسی لگد زنان اقدام خواهند کرد پاها راببوسید زیرا که صلاحیت وشایستگی شمایان همین است وبیشترازاین ارزش ندارید دراینده شاهد خواری وخفت بیشترانان خواهیم بود

به خواندن «اقای ضد امپریالیسم دیروز، نوکرامروز» ادامه دهید

شکست استراتژیک وکمرشکن اقا وخانم رجوی

نخست وزیرالبانی رسما اعلام کرده که تا دوماه اینده به تمامی خارجی ها که که مخالفین رجوی را هم حتما شامل میشود شناسنامه داده میشود که بتوانند کارکنند مسافرت بروند و…چرا این خبراینقدرمهم است وبنده انرا شکست استراتژیک وکمرشکن میدانم باید دید رجوی درالبانی با چه استراتژی حرکت میکرد وچرا ؟ زلزله دردستگاه رجوی افتاد ریزش نیرویی سرعت خواهد گرفت رجوی ازاین ببعد نمیتواند با حربه های قبلی جلو ریزش رابگیرد اگریک نفرهم خارج نشود وریزش مطلق صفرباشد زلزله ازدرون اردوگاه مرگ وتهدید وارعاب را زیرورو خواهد کرد ازهرزاویه نگاه کنیم ضربه به استراتژی خورده وشکست کمرشکن است  

به خواندن «شکست استراتژیک وکمرشکن اقا وخانم رجوی» ادامه دهید

اشرف سه قرارگاه سرنگونی یا قرارگاه دجالیت

راه اندازی تظاهرات حتی درحدهزارنفردرتهران یا نه صد نفربیاورید برعلیه ولی فقیه تظاهرات کرده فیلمش رانشان بدهید که اشکاربگویند ما مجاهدین وکانونهای شورشی ولی فقیه را نمیخواهیم ؟ اگرازکارگران باشد خیلی بهترانعکاس خواهد داشت دوم چرا این همه نیروبا کیفیت درروز کارگرتظاهرات نکردند تا ازکارگران حمایت کنند هیچ نشانی نبود فکرکنم برای خانم وسایل درخواستی را خریده دربرگشت خسته وکوفته روی مبل تاگردن فرورفته بودند درحال نوشیدن شربت به لیموونگاه به فیلم سینمایی ازماهواره روزکارگررا گرامی داشتند یک کارگربود راننده ونوکرورخت شو و… کارگربودند دجالیت وشیادی خانم واقا حد وحسابی ندارد هزارحمت به عمروعاص وگوبلز   

به خواندن «اشرف سه قرارگاه سرنگونی یا قرارگاه دجالیت» ادامه دهید