خانم رجوی دروغگو

حقیقت اینه که رجوی درمانده دربدبختی وبیچاره گی وفلاکت وپیسی سیاسی واستراتژی وفرهنگی نیازمنده که اسراییل وکشورهای غربی کاری انجام بدهند وخانم انرا بگردن بگیرد شان وجایگاهش درچه حدی تنزل پیدا کرده که به چنین روزی رسیده دوم نشاندهنده بی بتگی وناتوانی خانم را ثابت میکند که هیچ کاری نیمتونه بکنه وسرنگونی هرگزدرتوان او نیست ونخواهد بود ادای سرنگون کردن درمیاره سوم برای هزارمین بارثابت کرد که رجوی درجهان سیاست جایگاهش درحد نوکری وروی درخت اربابان نشستن  وقارقارکردن است نه بیشترعین عراق که هیچ کاره بود هروقت صدام وحبوش میخواستند عمل میکرد هروقت هم نمیخواستند با یک پس گردنی دراشرف میتمرگید وصداش درنمیامد

به خواندن «خانم رجوی دروغگو» ادامه دهید

رجوی عمل تروریستی رابعهده گرفت

فرمانده یکی ازتیپها درسیستان وبلوچستان موردحمله تروریستی قرارگرفت که رانده دراین حمله جان باخت ایران اعلام کرد شش نفرعمل کننده را دستگیرکرده وتحقیقات ادامه دارد خانم واقای رجوی چند ساعت بعد درسایت مجاهد نوشت کانونهای شورشی عملیات را انجام دادند وبه به وچه چه کرده است اولا وقتی میگوید کانونهای شورشی یعنی خودش ، کانونها که خودسرانه عمل نمیکنند زیراهمیشه مدعی ست من کانونهای شورشی را درست کردم وکنترل میکنم یا خط میدهم چگونه وکجا اقدام کنند دوم چون عمل تروریستی ست قبول میکند که خودش وکانونهای شورشی تروریست هستند

به خواندن «رجوی عمل تروریستی رابعهده گرفت» ادامه دهید

بیمه نامه اشرف درعراق

رجوی گفت اگر500 نفرهم کشته میشد بازما برنده بودیم چرا وچگونه ، موضوعی ست که هنوزدرهاله ای ازابهام است ادامه داد من خودم رابرای کشته شدن حداقل 500 نفراماده کرده بودم معلوم است خودش که نمیخواست خون بده نیروهای مفت ومجانی که هرکدام هزارمشگل تشکیلاتی داشتند براش بهتربود کشته شوند تاازدست انها راحت شود بدون اینکه یقه اش گرفته شود خودش اززیربارخونها با انداختن گردن مالکی وایران درمیرود وشانه خالی میکند معلوم است ازخدا میخواست هزارنفرکشته شوند …..

به خواندن «بیمه نامه اشرف درعراق» ادامه دهید

خانم رجوی چرا بازبان دیگران پیام میدی

جمشید پیمان بعد یه سری حرفها میگوید که نقل به مضمون است مقاومت داریم ایدئولوژی داریم سالها جنگیدیم تجربه داریم چند داشته رابیان میکند اما میگوید همه اینها نیازبه کسانی دارد که حمایت کنند دنبالش بدوند همراهی وهمکاری کنند مقاومت ما فاقد ان است هزاران کیلومتر انطرفتراست انهم این است که پیوندی بین مردم ومقاومت وجود ندارد که عامل اصلی سرنگونیست اگرنداشته باشی هرچقدرهم مقاومت کنی وفلان وبهمان را داشته باشی ازسرنگونی خبری نیست ونمیشود رژیم راسرنگون کرد محتوای حرفش همین است خیلی رک وروراست بدون پرده پوشی میگوید همه ما ول معطل هستیم وبیخود خود را اسیرکردیم هرچه دارایی را کنارهم میچینیم اصل که مردم هستند رادرکنارخود نداریم نمیشودسرنگون کرد

به خواندن «خانم رجوی چرا بازبان دیگران پیام میدی» ادامه دهید

دست رجوی برملا شد

رجوی ازحبوش امکانات میخواد واعتراض دارد که چرا ما صیاد شیرازی رابخاطرخواسته شما ترورکردیم سفیرشما درایران ما را محکوم وبرعلیه ما دررسانه های ایران حرف زده حبوش میگوید بله شما کسی که ما خواستیم وژنرال ایرانی را کشتید بما حق بدهید که ما بازی های مختلفی داریم ومصاحبه سفیردرهمین بازی وسیاست است اشکالی ندارد به رجوی میگوید ما مشخص میکنیم براساس منافع ما باید عمل کنی نمیتونی تانک وتوپ راه انداخته بسمت ایران بری وبرای ما دردسردرست کنی بما قول دادی وقرارداد بستیم که تیمهای سه وچهارنفره بداخل ایران بفرستی با سلاحهای سبک وطرح وبرنامه وجایی که ما میخواهیم عملیات انجام بدهید ویکسری حرفهای دیگرنظامی وعملیاتی بین انها رد وبدل میشود

به خواندن «دست رجوی برملا شد» ادامه دهید

چرامفسدین عالم دوررجوی حلقه میزنند

خانم مزدورونوکر
اما سوال اینه که چرا هرچه مفسد وقاچاقچی وتروریست ومزدوراطراف خانم واقای رجوی حلقه میزنند غیرازاین است که خود انها همین کاره هستند ؟ غیرازاین است که رجوی مجاهدین را تبدیل به باند فساد کرده اگرنه چرا هرچه مفسد وادمخواردرهرجا می بینی سروکری با انها دارند ؟ با توجه به سابقه خانم رجوی که دراشرف زنان رادرخدمت رهبرقرارمیداد باند فحشا درست کرده وپولها را برای خریدن دختران افغانستان وانتقال انها به اروپا برای باند فحشای رجوی میبرده یاد اوری کنم این حرفها با شناخت وعملکرد رجوی که شهره عالم است حدسیات بنده است هیچ دلایل دیگری به عقل بنده نمیرسه اگرغیرمواردی که مطرح کردم بازسوال باقی ست که چراپول نقد میخواسته ازالبانی خارج وچرا پلیس اورا دستگیروزندانی کرده است ؟

به خواندن «چرامفسدین عالم دوررجوی حلقه میزنند» ادامه دهید

انقلاب مریم به فاشیسم ختم شد

خانم شما نماینده مردم ایران نیستید مردم ایران خودشون زبون دارند ومیتونند حرف بزنند شما بهتراست زبان مردم نباشید دوم مردم ایران هرگز ازفاشیسم حمایت نکرده ونخواهند کرد الا مدعیان اصلاحات که مثل شما نوکرغرب ودست گدایی بسمت غرب دراز میکنند گوگیجه اوکراین گرفته اند ایا نمیخونید مردم چه جوابهایی به کثافتهای دارودسته رفسنجانی وخاتمی وروحانی میدهند ممکنه شما با هماهنگی به نمایندگی ازطرف مدعیان واین دارودسته حرف بزنید ولی ازجانب ملت ایران نمیتونید اگرمردم ایران طرفدارفاشیسم بودند درمدت چهل روزی که ازجنگ میگذرد یا تظاهرات میکردند یا اسم نویسی میکردند بروند جنگ که دارودسته غرب گداها درایران راه انداخته بودندکه توسط مردم پوزبند نصیبشون شد این شما هستید که برای قدرت بهرچیزی چنگ میزنید وسرتا پای فاشیسم را می لیسید ادعای نمایندگی همان قدرمسخره است که دم ازسرنگونی میزنید شما فقط صد نفررادرتهران بخیابون بیارانوقت دم ازنمایندگی مردم ایران بزن

به خواندن «انقلاب مریم به فاشیسم ختم شد» ادامه دهید

چرارجوی نیازمند فاشیسم است

راه حل چیست اویزان شدن به فاشیسم ازجنس اوکراین ازطرف دیگردرجنگی که درجریان است اگرحمایت نکند ولنگ نیاندازد اروپا یقه اش را خواهد گرفت به او خواهند گفت سالها حمایت کردیم بفرما جواب حمایتها را با دفاع ازفاشیسم بده وگرنه چپقت را چاق میکنیم چاق کردنی ، رجوی برسردوراهی ست یا مزدوری را اشکاروحمایت تمام عیارکن یا نابودی که میداند چه بلایی برسرش خواهند اورد تروریسم وپولشویی وقاچاق مواد مخدرو انسان و… راجلو او خواهند گذاشت ازترس وبدبختی وپیسی همه چیزش را درطبق اخلاص گذاشته وبا حمایت ازفاشیسم به غلط کردم گویی افتاده اسلام وانقلاب رافدای فاشیسم کرده است این چه مقاومتی ست مگرنمیگفتی کوه ها ازجا بجنبند اشرف ازجا نجنبد دوباره رجوی ازترس جانش پا به فرارگذاشت ایستادگی رجوی روی اصول دوباره به محک ازمایش گذاشته شد وگنداب ایستادگی بیرون زد  

به خواندن «چرارجوی نیازمند فاشیسم است» ادامه دهید

خانم رجوی ادمخواران را تیمارمیکند

پس چرا ازبوش ورایس وبقیه که بنیاد گراهای بورژوازی هستند وعراق را اشغال کرده اند مخالفت نمیکنید وافراد پنتاگون را دراشرف تیمارمیکنید ؟ مگرنمیگوئید طرفدارملت فلسطین هستیم چرا با نتانیاهو بنیاد گرای صهیونیزم مخالفت نمیکنید ؟ پس چرا با بنیاد گرایی عربستان که وهابی ها رابجان ملت میاندازد مخالف نیستید هیچ برعلیه پادشاه حرف نمیزنید ؟ بنده که انتظارداشتم وخودرابرای درگیری درحد فیزیکی اماده کرده بودم حرفها انقدرمنطقی بود که هیچ صدایی محض رضای خدا ازکسی درنیامد مسول نشست بلافاصله گفت حرفهایت را زدی برو بنشین اگرحرفی داری برو گزارش بنویس بعدا جداگانه باهات صحبت میکنم طبق معمول هرگزصحبت نکرد وبنده همچنان منتظرهستم تا جواب بیشمار سوالات بنده را بدهند اینکه میگوید ما با بنیاد گرایی مخالف ودرجنگیم سرتا پا دروغ میگوید بستگی دارد که بنیاد گرا را چی تعریف کنند امریکا تمام مخالفین خود را قبلا به اسم کمونیست میکشت ودولتها سرنگون میکرد بعدها مارک تروریسم

به خواندن «خانم رجوی ادمخواران را تیمارمیکند» ادامه دهید

اقای رجوی کی ازپستو بیرون می اید

درعراق حضوری بعد سرنگونی صدام صوتی وچتی چرندیات خود را می بافت درالبانی ازاین هم خبری نیست درسایتش صحبتهای زمان صدام را برای نیروها وهواداران گذاشته درداخل تشکیلات هم درماه رمضان نیروها باید بنشینند به حرفهای سی سال پیش گوش بدهند راستی چرا اقای رجوی درماه رمضان جهت رشد تقوا وایمان خود ونیروها حرف جدیدی نمیزند نکنه تقوا وایمان ورهایی ازقید وبندهای فردیت فروبرنده واثارخمینی را تام وتمام ازدرون خود  ونیروها زدوده وبه حد اعلا رسونده که نیازی به نشست نمی بیند اگراینطوراست چرا سرنگونی محقق نشده ؟

به خواندن «اقای رجوی کی ازپستو بیرون می اید» ادامه دهید