میگویند چوب خدا صدا ندارد ولی بنده صدایش را میشنوم

جهت یاد اوری به رجوی وعضدانلواین روزها هم میگذرد وملت هم ازاین مرحله عبورخواهند کرد وبی ابرویی برای شما خواهد ماند وملت ایران کینه ونفرتشون نسبت به شما بیشتروراه هرگونه بخشش را خواهند بست دست خدا وقتی برسرکسی فرود بیاید صدایش بد جوری گوشها را کرخواهد کرد همانطورکه نتانیاهو را بی ابروکرد رجوی وعضدانلو هم منتظراینده خود باشند وازبیماری ملت خوشحالی نکنند

به خواندن «میگویند چوب خدا صدا ندارد ولی بنده صدایش را میشنوم» ادامه دهید

دفاع ازحقوق پناهندگی یا ادمربایی

وقتی رجبی ترورشد موضوع برعکس شد وگفت خواهرزهرا کارش گرفتن پناهندگی برای ایرانی ها بود وکلا حرفهای قبلی خود را فراموش وبرعکس کرد واسم انرا هم گذاشت شهید دفاع از حقوق پناهندگان این را ازاین بابت نوشتم که دیدم درسایتشون دوباره شروع به تعریف وتمجید ازکارهای زهرا رجبی کرده ومیخواهد دوباره بعد این همه افشا گری موضوع را مثل همیشه وارونه نشان بدهد تا افشاگری ها را خنثی کند ولی هرگزنخواهد توانست با وارونه گویی کاری را پیش ببرد

به خواندن «دفاع ازحقوق پناهندگی یا ادمربایی» ادامه دهید

پیروزی اصولگرایان قیام مسلحانه شهری رجوی رابه بگل نشاند

رجوی تحلیل میکرد یا رژیم میجنگد که ارتش ازادیبخش وارد میشود یا استحاله میشود که قیام مسلحانه توسط ما انجام میشود حرکت ارتش ازادیبخش که بعد سال 67 بگل نشسته بود با انتخاب این دوره مجلس قیام مسلحانه رجوی هم بگل نشست وهردوتحلیل انها به بن بست رسید ازاین ببعد چه استراتژی میخواهند بخورد ملت بدهند باید منتظربمانیم وببینیم شیرهمیشه بیدارچه استراتژی را پایه ریزی میکند هردو استراتژی قبلی شکست خورده ونابود شدند وبعد ازاین انتخابات قطعا وضعیت سازمان مجاهدین تعغیرات جدی خواهد داشت

به خواندن «پیروزی اصولگرایان قیام مسلحانه شهری رجوی رابه بگل نشاند» ادامه دهید

دگردیسی ازرجوی تا رضا پهلوی

هرکس هرطورکه خواست فکروعمل کند ازاد است بخودش ربط دارد ولی اینکه بیاییم وخواهان توبه دیگران باشیم وسایرین را بی هویت بدانیم این دیگه فقط ازپررویی ومسلک بی حیایی رجوی وعضدانلو سرچشمه می گیرد وما را مثل رجوی تهدید میکند وخواهان این است که مثل اندیشمندان نازنازی به درگاه رضا پهلوی گرایش پیدا کنیم برازنده خودشون باد ما خواهان چنین هویتهایی نیستیم وبه انها هم ملحق نخواهیم شد هویت بنده ایرانگرایی مقتدربا پنج پایه ازادی ، استقلال ، حقوق بشر ، برابری ، وعدالت اجتماعی بوده وخواهد بود وهرگز هم این هویت را تعغیرنداده ونخواهم داد زیرا چنین هویت ودفاع ازانرا بنفع مردم ومملکت میدانم وهرهویتی غیرازاین موارد را هویت ضد ملی ومردمی میدانم

به خواندن «دگردیسی ازرجوی تا رضا پهلوی» ادامه دهید

امضای مجاهدین وشورا پای سند کشتارکودکان ایران توسط امریکا

سخنگو ازخوشحالی درپوست حرام خود که تک تک سلولهایش ازپول مزدوری ونوکری وجاسوسی شکل گرفته است نمی گنجد وخوشحال است که دیدارباعث گرسنگی بیشترملت میشود ازطرفی دیگررضا اولیا مزدوروارفته وپیروخرفت رجوی بنام روشنفکران انقلابی درایتالیا بیانیه داده وداد سخن پراکنده که حاکمیت به کودکان شلیک مستقیم میکند بنده هرگونه ازارواذیت تظاهرات مسالمت امیزرا محکوم کرده ومیکنم ولی مشخص شده است وهمین دیروز روزنامه امریکایی نوشت دراشوبهای ابان سازمان سیا دست داشته است یعنی اینکه حامیان اشوب یعنی مجاهدین ودارودسته رضا پهلوی وسایرتجزیه طلبان نوکران سازمان سیا ودست پرورده های انها وخط سیا را پیش میبرند

به خواندن «امضای مجاهدین وشورا پای سند کشتارکودکان ایران توسط امریکا» ادامه دهید

سیاهکل نون دونی یک عده وامانده ، ووارفته

چریکهای فدایی دراوج پیسی وتفکرات عقب مونده که قدرت فهم شرایط را نداشتند باز درتحلیل حاکمیت بورژوازی وابسته شاه را با حاکمیت باتیستا درکوبا یکی گرفته ودریک برداشت سطحی واین همانی کودکانه وابلهانه والگو برداری مفتضحانه فکرمیکردند شاه دردوران فئودالی زندگی میکند وژاندارمها پایه های سرکوب را تشکیل میدهند وباید همچون کوبا ازجنگل به ژاندارمها حمله وبا تضعیف انها حاکمیت سرنگون میشود وباید درجنگل پیش ماروموروملخ ومیمونها زندگی وازانجا مبارزه کرد غافل ازاینکه حاکمیت بدستورامریکا تعغیرماهیت داده وساواک وسیستم پلیس جای ژاندارم را گرفته ، گروهها ی کمونیستی ومجاهدین به این قسمت سیاهکل اشاره نمیکنند زیرا اگرحقیقت را بگویند بساط پهن شده وسفره بخوربخورجمع ودرب نون دونی انها گل گرفته میشود

به خواندن «سیاهکل نون دونی یک عده وامانده ، ووارفته» ادامه دهید

خانم مریم عضدانلو به چهارشنبه های سفید پیوست

مریم عضدانلو درفلاکت وپیسی درتماس با علینژاد به چهارشنبه های سفید وزارت خارجه حاکمیت دینی ومجری ان علینژاد پیوسته وقراراست که درمیدان اسکندربیک تیرانا درالبانی رسما لچک ازسربرداشته وکلیپ انرا هم برای خانم مسیح علینژاد بفرستند واو هم منتشرکند به به چه مبارزه ای وچه مبارزانی پیوند شان مبارک باد البته ازقبل همانطورکه نوشتم داشتند امروز علنی کرده اند اگررضا شاه با کشف حجاب توانست کاری ازپیش ببرد مسیح علینژاد وخانم عضدانلو هم با برداشتن لچک ازسرمیتوانند پیش بروند البته بنده خیلی موافقم که عضدانلو جشن برداشتن لچک برای خود وزنان داخل مناسباتش بگیرد ولی مرگ برای همسایه خوب است

به خواندن «خانم مریم عضدانلو به چهارشنبه های سفید پیوست» ادامه دهید

ایدئولوژی رجوی وعضدانلو نه انقلابی بلکه راست افراطی ست

درعمل رجوی وعضدانلو نه انقلابی بلکه خلص با تمام وجود راست افراطی هستند وسرتا پای ایدئولوژی انها راست است انقلاب مریم درعمل ازهمین قائده پیروی میکند وانقلاب ایدئولوژیک انها هم راست افراطی ست ببینید چه بلایی سرنیروها بنام انقلاب مریم اوردند وچه تنظیم رابطه ای با مردان وزنان کردند وبکجا ها که نکشاندند مگررفتارداعش با زنان غیرازرفتاررجوی وعضدانلو بود؟ انها کنیزکانی هستند که باید مطامع شخصی رهبر را براورده کنند وزیربدترین فشارها قرارگرفته ازجامعه جدا ودرزیرزمینهای تفکرات عقب مونده وپوسیده ، بپوسند

به خواندن «ایدئولوژی رجوی وعضدانلو نه انقلابی بلکه راست افراطی ست» ادامه دهید

معامله قرن وحماقت سیاسی واستراتژیک رجوی وعضدانلو

اگربخواهیم حرف رجوی راباز کنیم به اعراب وفلسطینی ها میگوید دشمن اصلی شما اسراییل نیست بلکه رژیم خمینی ست که میخواهد این وسط نفع خود راببرد وبه همگان خط میدهد که سازش کنید ورژیم خمینی را دریابید بقیه بهانه وفسانه است ، گروههای فلسطینی را متهم به مزدوری برای حاکمیت ایران میکند درصورتی که اگرحماس وموشکهایش نبودند الان تمامی فلسطینی ها را ازانجا بیرون وما با اسراییلی تماما یهودی مواجه بودیم مگرهمین عرفات را ازطرابلس لبنان بیرون وتمامی نیروهایش را سواربرکشتی به تونس نفرستادند

به خواندن «معامله قرن وحماقت سیاسی واستراتژیک رجوی وعضدانلو» ادامه دهید