رجوی مثل همیشه به دروغ ودغل متوسل شد

تحلیلهای رجوی ازهیچ استقلالی برخوردارنیست هنرش دراین است که حرفها وتمایلات وخواسته بیگانگان را رله میکند ، سرنوشتش را به ادمخواران گره زده بهمین دلیل مجبوراست خواسته وسیاستهای انها را پیش ببرد تمامی حرفها وتحلیلها عینا نظرادمخواران است که تاثیرات مخربی برتشکیلات میگذارد برای رهایی مجبوراست به دروغ ودغل وشیادی وحقه بازی ودجالیت وقلب واقعیت روی بیاورد تا بتواند چند صباحی مثل همیشه تشکیلات را لنگان لنگان بدنبال خود بکشد وسرانها شیره مالیده دراسارت زندان مانز یا اشرف سه نگه دارد اینگونه عملکردها هرچه جلوتربرویم بیشترگریبانش را خواهد گرفت ومجبوراست به اوهامات اویزان شود تا بتواند خودراسرپا نگه دارد

به خواندن «رجوی مثل همیشه به دروغ ودغل متوسل شد» ادامه دهید

خاطرات من : قسمت سی ام

پلیس درخروجی هواپیما مرادستگیر کرد دربازجویی اولیه اسم واقعی رانگفتم بهم گفتند ببین اسم تو اینه ازفلان کشورمیایی وقبلا هم جزمجاهدین بودی ما از روی لباسها ونوع ساکی که داشتی واطلاعات تورا داده بودند دستگیرکردیم نمیگویم کارمجاهدین بوده ولی مسایل بعدی مرابه شک میاندازد ازانجاخارج وغیرقانونی به کشوردیگری رفتم درانجا چند بار دوستانه توسط تعدادی بهم پیشنهاد دادند که دوباره بعنوان هواداربامجاهدین کارکنم وانها پناهدگی مرا درست کرده وخرج ومخارج مرا میدهند بنده قبول نکردم وقتی این کارها افاقه نکردتوسط یک نفرازهمان کشوربامترجم امده ودوباره پیشنهاد هواداری رامطرح وگفتند پناهندگی راخیلی زود درست میکنیم البته باحقوق ماهیانه گفتم اگه قبول نکنم چی جواب داد مجاهدین انقدرقدرت دارند که نگذارند درهیچ کشوراروپایی پناهندگی بگیری…

به خواندن «خاطرات من : قسمت سی ام» ادامه دهید

فراربه جلو سازمان مجاهدین وشورا

اینگونه مواضع فقط ازتفکرات بی شرمانه ووقیحانه وبی شرافتی تمام عیاربیرون میاید که هیچ گونه احساس وعاطفه وانسان دوستی دروجود چنین تفکراتی وجود ندارد میدونید چرا چون انقلاب ایدئولوژیک همه احساس وعواطف وعشق وعلاقه به انسانها را دردرون مجاهدین وشورای انها کشته است چیزی دردرون انها باقی نمانده وقتی میگوییم وجود انها اکنده ازبی شرافتی وبی هویتی ست به گزاف نگفتیم ، صداقت که سرلوح رجوی میباشدهمین دوگانگی وتناقضات بی حد وحساب درمواضع اوست اقای رجوی وخانم عضدانلو خجالت وحیا کیلویی چند است

به خواندن «فراربه جلو سازمان مجاهدین وشورا» ادامه دهید

رجوی هرروزازمرزبندی هایش عد ول میکند

راستی اقای رجوی شاه دراین مرزبندی کجا رفت ؟ ان چند لگدی که درابتدای پیام به شاهان زده بود دقیقا بخاطردربردن خود ومخدوش کردن مرزبندی بود که نگویند شاه چی شد البته برای ما معلوم است ونیازبه بیان ندارد مرزی با شاه نداشته ونداری اگرداشتی چرا به استخدام ساواک درامدی ؟ چرا مواضع امریکا وصهیونیزم وعرب پسند تو تماما عین مواضع رضا پهلوی ست ؟ چرا هردو خواهان تحریم وبمباران هستید ؟ چرا هردو با ادمخواران غربی رابطه انچنانی دارید ؟ انواع واقسام سوالات وجود دارد که جای انها دراین نوشتارنیست ، مزدوران درون مرزی وبرون مرزی را مزدورانی خوانده که عین میرغضب هستند ولی ما نفهمیدیم اگرانها میرغضب تشریف دارند وحقد وکین میرغضبانه برسروروی تو خالی میکنند……

به خواندن «رجوی هرروزازمرزبندی هایش عد ول میکند» ادامه دهید

طناب تحریم تسلیحاتی برید رجوی به طناب ماشه اویزان شد

اعتراف زوجین نکبت وفاسد به تاثیرتحریمها برزندگی وفلاکت وفقرمردم است ولی انها دردجالیت هم از اخور هم ازتوبره یونجه میخورند تمامی این حرفها مصرف داخلی هم دارد بجای اینکه به نیروها جواب بدهد پس چی شد این همه تبلیغات تحریم تسلیحاتی برای فرارازپاسخگویی مثل همیشه اویزان موضوع دیگری میشود اینبارمکانیسم ماشه را جلو کشیده است ولی این طنابها پوسیده ترازان هستند که تاب تحمل اویزان شدن زوجین را داشته باشند اگراین حرفها زیرکفش لیسی بیگانگان نیست پس چیست ؟

به خواندن «طناب تحریم تسلیحاتی برید رجوی به طناب ماشه اویزان شد» ادامه دهید

سخنگو کانونهای شورشی راازنیل تافرات بسیج کرد

بخاطرضدیت کوروغیرعلمی وغیرمنطقی مردم کشوری را دعوت به اشوب وویرانی میکند ومیخواهد همانکاری که درسوریه کرد وپشت تروریسم ایستاد دوباره راه بی اندازد ، درلبنان بطورخاص اینگونه حرفها درراستای حمایت ازعربستان وصهیونیزم وامریکا وفرانسه است منتهی قیمت لاطاعلات سیاسی را مردم منطقه باید بپردازند ، کشته ومجروح واواره وکشورویران شود اسم این فدا وصداقت رجوی وعضدانلوست البته برای دشمنان بشریت وژنرالهای نسل کش ، درطی سالیان ثابت کرده اند هرقیمتی را می پردازند وبرای دشمنان ملتها تمام عیارصادق هستند ،پایش بیفتد چند ده میلیون انسان رابرای رسیدن به قدرت قربانی میکنند انقلاب مریم یعنی این ، ایدئولوژی مجاهدین یعنی قربانی کردن ملتها برای رسیدن به قدرت ونه چیزدیگر،

به خواندن «سخنگو کانونهای شورشی راازنیل تافرات بسیج کرد» ادامه دهید

جلسه شورای ملی مقاومت است یا رستوران پاچه خواران

نزد مردم انقدربی ابرو بی اینده ومورد تنفرهستند نیازمبرم انهاست که دست به جنگولک بازی شهامت بزنند وانها را فیثاقورث مقاومت جلوه بدهند تا شاید یک مثقال ابرو برای خود دست وپا کنند ، دوم موضوع پول درکاراست یکی اینکه رجوی وعضدانلو را بزرگ نشان بدهند تا اربابان پول بیشتری بدهند که طبعا وحتما سبیل شورایی ها هم چرب خواهد شد  سوم برای مصرف داخلی وهواداران است تا به این وسیله جلو ریزشها را بگیرند ، تجربه بنده این است هروقت درسازمان وشورا تعریف وتمجیدها ازرجوی وعضدانلو شدت میگیرد یعنی اینکه داخل تشکیلات غوغایی ست بقول رجوی سگ دعواعی ست ایا میشود با اینگونه رفتارتشکیلات را راست وریس کرد

به خواندن «جلسه شورای ملی مقاومت است یا رستوران پاچه خواران» ادامه دهید

رجوی وعضدانلو چقدرپول میگیرید ازاین حرفها میزنید

رجوی میگفت کسی ازپیروز سوال نمیکند یعنی اینکه اگربه حاکمیت رسیدیم پاسخی نخواهیم داد واسم انرا گذاشته بود که این مردم هستند که وقتی پیروز میشوم ازمن شفافیت وحساب رسی نمی خواهند ولی هرچه شمایان فکرکنید ، بدانید که امروز شمایان وجزامی بودنتون نشانه حسابرسی ملت است که درحسابرسی ازعملکردها بدون هیچ حرفی شمایان را دربین خود طرد وجزامی کرده اند نیازبه حساب پس دادن شماها ندارند واگرازمن سوال کنید که چرا انها اینقدرکثیف شده اند خواهم گفت یک دلیل بیشترندارد وانهم انقلاب مریم وایدئولوژی ضد بشری انهاست……..

به خواندن «رجوی وعضدانلو چقدرپول میگیرید ازاین حرفها میزنید» ادامه دهید

سایت مجاهد همان شبکه وهابی العربیه عربستان است

میگوید ایران ازطریق عراق تحریمها رادورمیزند پس ملت عراق باید قیام کرده وراه وپل دورزدن تحریمها راببندند درحقیقت به امریکا وعربستان واسراییل پیام میدهد که این راه راببندید وملت ایران را گرسنه نگه دارید ، دوم میگوید که کالاهای ایرانی را ازهرنوع تحریم کنید ونگذارید پول ان به ملت ایران برسد وازکمپین تحریم کالاهای ایرانی حمایت وخواهان تحریم ازطرف ملت عراق هم هست، میگوید طبق گفته العربیه نیروهای ایرانی درسرکوب ملت عراق دست دارند ،

به خواندن «سایت مجاهد همان شبکه وهابی العربیه عربستان است» ادامه دهید