مریم عضدانلو روی زانوانش پاهای نتانیاهوی صهیونیزم رابوسید

عضدانلو با این کارش سربه استان ایدئولوژی صهیونیزم سایید وشکست وبه بن بست رسیدن ودرگل فرو رفتن ایدئولوژی یا همان انقلاب مریم را رسما اعلام کرد او مدعی بود انقلاب مریم تضاد تفکرمرد سالاری وجنسیت رادرجهان حل کرده همان کاری که حتی پیامبران وامامانش هم نکرده اند ودرتاریخ نمونه اش دیده نشده وهیچ رهبری توان وظرفیت ایدئولوژیک وارد شدن به حل این تضاد تاریخی را نداشته است حالا با این دعاوی عضدانلو وقتی به پابوسی میرود نباید تسلیم واستان بوسی ایدئولوژیک او قلمداد کنیم ؟

به خواندن «مریم عضدانلو روی زانوانش پاهای نتانیاهوی صهیونیزم رابوسید» ادامه دهید

سوال از عضدانلو ایا رجوی لیاقت مراسم فاتحه وعزاداری را نداشت

چرا مریم عضدانلو برای فوت فلان پارلمانتریا وکیل درمراسم انها شرکت وگل میبرد ولباس سیاه میپوشد وبدیدارخانواده انها میرود ولی برای رجوی درسکوت است وهیچ اقدامی نکرده ؟ …. اعلام فوتش را که درخفا وپنهان نگه داشتند ؛ وقتی هم اعلام کردند البته با عکس سیاه وسفید اینهم ازمراسم که برایش نگرفتند!!!

به خواندن «سوال از عضدانلو ایا رجوی لیاقت مراسم فاتحه وعزاداری را نداشت» ادامه دهید

رجوی ازمرگ نفرات سو استفاده وضدیتش با خانواده رابنمایش میگذارد

چند روز پیش یکی دیگرازقربانیان وگروگانهای رجوی وعضدانلودارفانی را وداع گفت اسماعیل یکی دیگرازقربانیان بود که سرسازگاری با تشکیلات وتفکرات رجوی نداشت بهمین دلیل هم رجوی حتی یک جمله ازاو ننوشته وبعد یاداوری اینکه اسیرجنگی بوده ورجوی نجاتش داده میگوید( دوران پایداری دراشرف که رژیم اخوندی واطلاعاتش این مجاهد صدیق را با بکارگرفتن برخی خویشاوندان ودختر وبرادرش به شدت تحت فشارگذاشته بود تا واداربه تسلیم کند )

به خواندن «رجوی ازمرگ نفرات سو استفاده وضدیتش با خانواده رابنمایش میگذارد» ادامه دهید

اغازفروپاشی ائتلاف امریکا دریمن وخاک برسری رجوی وعضدانلو

استراتژی رجوی وعضدانلو دررابطه با موضوع یمن وهم پیمانی با ائتلاف امریکایی برعلیه ملت ایران است درعراق وسوریه بگل نشسته بود دراینجا هم سرش به کوه دماوند خورده است واستراتژی شروع به تکه پاره شدن کرده این جاست که به رجوی وعضدانلو باید گفت خاک کاهو برسرتون ریخت چه باید کرد  

به خواندن «اغازفروپاشی ائتلاف امریکا دریمن وخاک برسری رجوی وعضدانلو» ادامه دهید

سکوت مریم عضدانلو وحراج گذاشتن ایران در البانی

میبینید درالبانی انهم درحضورادمخواران غربی بخصوص جولیانی این حرف را میزند یعنی به ترامپ پیام میدهد که با تجزیه ودادن پیچ ومهره موافقم شماهم حضورمرا درتهران تائید کن ؛ مرابرسمیت بشناس ؛ وطن فروشی وحرکات ضد مردمی وضد وطنی شاخ ودم که ندارد به انگلیس به بهانه دزدی دریایی پیام میدهد که ناوگانهای جنگی رابفرست به خلیج فارس به ترامپ ….

به خواندن «سکوت مریم عضدانلو وحراج گذاشتن ایران در البانی» ادامه دهید

حال وروز رجوی عضدانلواینروزها چگونه ست

.. ترامپ که امد رجوی وعضدانلودرکهکشان همسایه بزن وبرقص وشادی راه انداخته وروی زمین زندگی نمیکردند وفکرمیکردند دیگه قدرت درچنگال انهاست تا اینکه ترامپ ازبرجام خارج شد ….. ترامپ وجان بولتون ومک کین وجولیانی وامثالهم بود وقتی جولیانی با حالت مشمئز کننده ؛ بر ؛ برجام تف وخواهان بمباران ایران شد عضدانلو ورجوی با دارودسته چه کف وصوت وهوراها که برای او نکشیدند …..

به خواندن «حال وروز رجوی عضدانلواینروزها چگونه ست» ادامه دهید

دعوای رجوی وعضدانلو با رضا پهلوی ومسیح علینژاد برسرچیست

میگوید چرا رسانه ها رادراختیارمسیح علینژاد ورضا پهلوی گذاشته اند وچرا دراختیارمقاومت ایران که خون داده وتشکیلات دارد وهوادارانش بخیابونهای اروپا میریزند وسالها درحال جنگ با رژیم است نمیگذارند وچند لگد هم به تعدادی ازجداشده ها زده که کاری با این قسمت ندارم ؛ خودش هم درصفحات اجتماعی قرارازکف داده است این عکس العملها فقط یک چیز رابه اثبات میرساند که دوران مزدوری ونوکری رجوی وعضدانلودرحال غروب وخودش هم دربین اربابان

به خواندن «دعوای رجوی وعضدانلو با رضا پهلوی ومسیح علینژاد برسرچیست» ادامه دهید

مراحل صعود و سقوط استراتژی رجوی

درمراحل تاریخی واجتماعی وسیاسی هیچ چیز انی ولحظه ای نیست  روند تا به امروز طول کشیده است که ازمبارزه با امپریالیسم وکشتن مستشاران تا امریکایی بیرون شو خونت روی زمینه رسیده ایم به زد وبند با امپریالیسم وجاروی شغالان حال نمیدونم سرودی هم برای شغالان ساخته یا نه که بخونه ؛ مجاهد پرکینه ؛ سرکوچه کمینه  ؛ شغال از ینگه دنیا بیرون شو؛ خونت روی زمینه ؛ قوانین سرسخت تکامل وتاریخ اینطوری گوش ادمها را میکشد ازسرود وکشتن امریکایی ها میرسد به هم پیالگی همان امپریالیسم ودشمنی با جداشده های خودش ؛ اسم این اگرسقوط ایدئولوژیک وسیاسی وحتی اخلاقی نیست پس چیست ؟؟؟  

به خواندن «مراحل صعود و سقوط استراتژی رجوی» ادامه دهید

سیب سرخ برای دست چلاق رجوی وعضدانلو خوب است

درزمانی رجوی چنین حرفی را میزند که پدر و مادرخودش تا زمان فوت درایران زندگی میکردند چرا تا بحال محکوم نکرده  ؟ خیلی ازخانواده شورای رهبری او انهم دربالاترین سطح درداخل ایران زندگی میکنند ایا زندگی زیرقبای ولایت برای انها خوب است ؟ چرا به خانواده فرماندهان خود ایرادی نمیگیرد؟ مدعیست چندمیلیون هواداروکانونهای شورشی درایران دارد چرا برای انها زندگی زیرقبای ولایت عالی ست ؟ مگرشهردارتهران برادریکی ازفرماندهان تو نیست ….

به خواندن «سیب سرخ برای دست چلاق رجوی وعضدانلو خوب است» ادامه دهید

برباد رفتن سرمایه گذاری باند رجوی وعضدانلودریمن

دست رجوی وعضدانلو تا مرفق به خونها الوده است عربستان که هادی را برکنار وت رامپ رییس دفترخود را دربرابردوربینها وخبرنگاران بخاطرسرفه کردن بیرون میکند وروابط هفتاد ساله اش رابا متحدین بهم میزند وسیاستمداران امریکا حتی وکیل ووزیرخارجه وپنتاگون خودش را لجن مال میکند میشود جایگاه رجوی وعضدانلو را دراذهان انها پیدا کرد رجوی وعضدانلو کی درس عبرت خواهند گرفت فکرکنم هیچ وقت زیرا توان پذیرش اشتباه هات خود راندارند

به خواندن «برباد رفتن سرمایه گذاری باند رجوی وعضدانلودریمن» ادامه دهید