چه رابطه ای بین خانم رجوی وسلطنت وجوددارد

اقای رجوی یا مریم رجوی بنیابت ازاقا اگرپیام را فرستاده باشد اولا برای رد گم کنی است تا رابطه با سلطنت برملا نشود دوتا لگد هم به او میزند  با وارد کردن دشمنی چهل درصدی با سلطنت وصد درصدی بقول خودش با ولایت انها رابا خود همراه می بیند وازانها حمایت هم میکند ، چرا درپایان نمی گوید ولیعهد سلطنت گندم ری نخواهد خورد وانها رابا کانونهای شورشی ادعایی تهدید نمیکند ؟ دلیل همسویی نیست ؟ بگذریم ازاینکه ولیعهدی دختررضا پهلوی خنده ای بیش نیست خودش بجای معرفی یک ولیعهد دوتا معرفی کرده یکی دخترابریشمچی ویکی هم دخترمحمود عضدانلو انوقت ولی فقیه وسلطنت را میکوبد کچل بهترنیست اول سرخود را مداوا وبپذیری که سیر که شما باشید ازپیازولایت وسلطنت بد بوترهستی ؟ اقا وخانم رطب خوران شبانه روزی دیگران را ازخوردن رطب منع میکنند ایا تزویر وریا وپاک نشون دادن خود وفریب دیگران نیست ؟ چرا هست منتهی با یک تیرمیخواهد سه نشان بزند یکی ولیعهد معرفی کردن خود را پنهان کند

به خواندن «چه رابطه ای بین خانم رجوی وسلطنت وجوددارد» ادامه دهید

درنبود رهبرمرگ حتمی ست

سال68 که همردیفی مطرح وبلافاصله انقلاب ایدئولوژیک شروع شد رسما وتیز ومشخص وروشن نوشتم بنده خواهرمریم را نمیشناسم الا تعاریفی که ازاو میشود عملکردی هم ندیدم بهمین دلیل ازنظربنده خواهرمریم صلاحیت وشایستگی جایگاه رهبری را ندارد وبرایم قابل قبول نیست با تفکرات احمقانه انزمان گفتم چگونه قبول کنم جای بنیانگذاران وموسی را خواهرمریم گرفته این کجا وان کجا بعدا مهدی ابریشمچی امد ودرنشست مسعود رجوی که مسعود عمدا ازاو جایگاه موسی ومریم را سوال کرد که معلوم بود ازقبل طراحی شده ابریشمچی گفت اگرموسی زنده بود مخالفت که نمی کرد جای خود ، ازهمه ما جلوترواولین کس انقلاب ورهبری خواهرمریم را می پذیرفت ازبس ما صلاحیتهای بی کران ازاو دیدیم برای همسرسابق نوشابه باز کرد ،

به خواندن «درنبود رهبرمرگ حتمی ست» ادامه دهید

افتخارانزجاری رجوی به مزدوری

وضعیت اتم امروز ومذاکره والتماس غربی ها عکس حرفهای رجوی را میگوید که طناب داربرگردن انها ورجویست فکرکنم اوضاع تغییرکرده ورجوی مثل همیشه درغارده سال دیگرمتوجه تغییرصحنه سیاسی وبین المللی میشود اما درهمین جا بدون تعارف ورودربایستی ورعایت یکسری مسایل به چشمان هشتاد میلیون ایران نگاه وافتخارمیکند که به نیابت ازطرف غربی ها دست به افشا زده مزدوری ، نوکری ، چاکرمنشی وپابوسی دشمنان ایران را شقرالقمرخود میداند ای خاک هردو جهان برسرت که اینقدرخواروذلیل وبدبخت شدی ماها که بودیم حداقل با اعتراضات گاه وبیگاه جلو خیلی چیزها گرفته میشد امروزه اشکارا افتخارمیکند     

به خواندن «افتخارانزجاری رجوی به مزدوری» ادامه دهید

تاکتیک جنگ سیاسی ، فرهنگی رجوی

موضوع بعدی نشان میده که ابزارسرکوب انقلاب وعملیات جاری وغسل کارایی خود را ازدست داده که به تلسکوپ درتوالت اویزان شده است یعنی عراق وصدام وتوپ وتانک وزندان وشکنجه وانقلاب وغسل وعملیات جاری جایشون را به تلسکوپ داده اند ، بیانگراین است که نیروها براشون خانواده مهمترشده دیگه کسی حال وحوصله وعلاقه ای به انقلاب ونشست وجنگ سیاسی ندارد انگیزه نیروها بسمت خانواده گرایش پیدا کرده  شکست وبدبختی وافتادن توی مرداب نیست ؟ فقط زندگی درمرداب است که یک گروه سیاسی درحد وقد وقواره مجاهدین ان همه ابزاررا ازدست میدهد وتلسکوپ دراغوش میگیرد قبلا فرماندهان مرد دراتاق عملیات می نشستند فیلم جنگ میدیدند وصدای تانک گوش میکردند امروزه دراتاق عملیات رنگ ادرارومدفوع نگاه وصدای باد معده وروده گوش میدهند

به خواندن «تاکتیک جنگ سیاسی ، فرهنگی رجوی» ادامه دهید

خانم رجوی بسیارضد زن است

چرا خانم درباره ایران انهم جاسوسها الم شنگه بپا وگوگیجه زن دوستی وازادی گرفته دمش را لای پا گذاشته همه را گازمی گیرد ولی درباره زنان عربستان خفه خون ودمش را روی کولش میاندازد و پا به فرارمیگذارد ؟ شتردیدی ندیدی راه میاندازد ؟ رفتاربا زنان داخل تشکیلات هم اضافه کنیم چه نتیجه ای خواهیم گرفت
خانم بسیارضد زن وکودک است وازانها به عنوان ابزارسیاست ورسیدن بقدرت استفاده میکند هرجا استفاده ازابزارنیازبه الم شنگه باشد جاروجنجال وهرجا نیازباشد با سکوت ازابزارزن بهره میبرد که همان تفکرات نولیبرالی ست که نشان میدهد خانم کاملا ذوب ولایت نولیبرالیسم هارووحشی وادمخواروضد زن است

به خواندن «خانم رجوی بسیارضد زن است» ادامه دهید

اعدام نوجوانان وسکوت رجوی

یکی ازموضوعاتی که خانم مطرح میکند بحث تروریسم است چه الم شنگه هایی که راه نمیاندازد ولی پشت صحنه با شکلهای مختلف ازتروریسم حمایت میکند که قبلا زیاد نمونه اورده ام چند روز پیش دختردوگین را با مواد انفجاری ترورکردند بنده هیچ گونه شناختی ازان دخترندارم فقط خوندم که دختردوگین استراتژیست روسیه بوده میخواستند دوگین را بکشند که دخترراقربانی کردند پوتین هم ازدخترزیاد تعریف کرد که فیلسوف اندیشمند وروزنامه نگاربوده طبق خبردیگردرجبهه های جنگ خبرتهیه ومنتشرمیکرده است یعنی خبرنگاربوده وواقعیتهای جنگ را بنمایش میگذاشته که ازنظرغربی ها تحریم رسانه ایست تحریمهای رسانه ای را دورمیزده است کشتن چنین شخصی خارج ازنرم است خانم برسرچاقو خوردن سلمان رشدی داد وقال راه انداخت ولی اینجا هیچ حرفی نمیزند خانم مدافع زنها ودشمن تروریسم لال میشود چرا ؟

به خواندن «اعدام نوجوانان وسکوت رجوی» ادامه دهید

حرف باشگاه خبرنگاران

ببینیم اعضای جدا شده دراسیلا چه کسانی هستند تعدادی ازانها افرادی هستند که بعد ازجنگ درعراق وخلع سلاح مجاهدین با فریب یا خواسته خودشون بمجاهدین پیوستند که همه کم سن وسال وجوان ونوجوان بودند اساسا نه سلاح دیدند نه اموزش ونه سلاح حتی برای تماشا بدست گرفتند چون نبود نه عملیاتی داشتند ونه پاشون ازاشرف ولیبرتی برای یک دقیقه به بیرون رسید پس اطلاق تروریسم به انها بسیارنامردی وکثافت رسانه ای ست دوم تعدادی کسانی هستند که سربازان همین نظام بودند که به اسارت درامده وازاردوگاه های عراق امدند که سال 68 ویکسال بعد ازاتش بس بود تا انجایی که بنده خبردارم ومی شناسم فکرنمیکنم هیچ کدام ازانها برای عملیات بداخل ایران امده باشند برچه اساس تروریست هستند معلوم نیست چسبوندن مارک تروریست توسط زیرمجموعه صدا وسیما به انها چیزی جز پرکردن دست رجوی نیست کما اینکه دربهم ریختن میزکتاب چماقداران رجوی برای انها شعارتروریست تروریست سرمیدادند????!!!

به خواندن «حرف باشگاه خبرنگاران» ادامه دهید

خانم سانسورچی خود سانسوری میکند

نگاهی به دلایل ان بی اندازیم میز کتابی درالبانی برگزارشد که حواشی های زیادی داشت اما سه روزه درهیچ کدام ازسایتها وشبکه های اجتماعی خانم رجوی اشاره ای به موضوع نکرده حتی درحد یک حرف { آ } که اسم اول البانی باشد هم ، درسایتهایش دیده نمیشود علاوه برسکوت مطلق ، عملکرد خود را جنگ سیاسی با مزدوران میگذارد ، را کاملا سانسورکرده است یکی نیست بپرسد خود سانسوری تا کجا وقتی خودرا سانسورمیکند میخواهید درسایتهایش دیگران را سانسورویکطرف وراجی نکند اگردرقدرت باشد ایا میگذارد یک دونه شبکه اجتماعی توسط یک نفرپا بگیرد هرگز،  خانم رجوی اگردرحرفت صادق و درحال جنگ با باطل ومزدورهستی چرا انرا دربوق وکرنا نمیکنی تا همه جهان بدانند

به خواندن «خانم سانسورچی خود سانسوری میکند» ادامه دهید

حمایت دروغین رجوی ازفرهنگ وتمدن

همدان پایتخت فرهنگ وتمدن ایران تشنه است بعد هم اه وناله که واویلا مردم چنین وچنان خانم رجوی چرا درباره خشکسالی درجهان صدایت درنمی اید حتی یک کلمه نمی نویسی ؟ چرا خشکسالی دراروپا وامریکا را که باعث خشک شدن رودخانه های المان فرانسه انگلیس که قابل کشتی رانی بود را چیزی نمی گویی چرا درباره اتش سوزیهای گسترده دراروپا وامریکا حرفی نمی زنی ؟ میدونید چرا نمی گوید چون عامل نابودی وبهم ریختن اب وهوا واتمسفرزمین همین امریکا واروپا اربابان خانم هستند نباید حرفی بزند چرا درباره اب دزدی وغارت اب اشامیدنی درفروشگاه ها درانگلیس حرفی نمیزنی ملکه اجازه نمیده ؟ یا ازترس جرات وشهامت نداری ؟ خانم سردمدارتعادل قواست وقتی زور وقدرت دارد نفرات خود را هم میکشد

به خواندن «حمایت دروغین رجوی ازفرهنگ وتمدن» ادامه دهید

فاشیسم که شاخ ودم ندارد

رجوی ازحکومتهای دیکتاتور و جانی منطقه وغرب کمک دریافت میکند چه مالی چه سیاسی وچه فرهنگی وبازگذاشتن دست ، درمقابل خانم رجوی از داعش وسایرگروهای تروریستی ونیابتی غرب در سوریه وعراق وایران حمایت ومیگوید زلنسکی قهرمان ورهبرمقاومت است همان کسی که کتاب سوزونی دراوایل جنگ راه انداخت و…که دراینجا نیازبه اشارات بیشترنیست درباره نااگاه نگه داشتن افراد درون تشکیلات زیاد نوشته ایم اما دربیرون درسایتهایش تا دلتون بخواهد یکطرفه دروغ می بافد ذهن بیرونی را ازمسایل اصلی منحرف وحزب فقط (مجاهد الله ) سرمیدهد تمام سعی وتلاش درراستای نااگاه نگه داشتن وانحراف اذهان است انجمن اسیلا میزکتاب میگذارد رجوی با شعارتروریست تروریست اذهان مردم البانی را میخواهد منحرف ونگذارد نسبت به اوضاع خانم اگاه شوند با بهم ریختن میز وانداختن کتابها که همان کتاب سوزانیست

به خواندن «فاشیسم که شاخ ودم ندارد» ادامه دهید