رجوی چگونه میخواهد سرنگون کند

اسم ومرام سرنگونی ابزارمعامله وپول دراوردن رجویست که درجهان واقعی هیچ جایگاهی ندارد فقط میشود با علم کردن ان بعنوان سربازصهیون وناتو به مزدوری ونوکری ادامه داد ولیسید وپول گرفت برای ابزارسرنگونی که چنین اهدافی دارد که زمان مشخص نمیکنند هرزمان میتونند شغل شریف را ادامه بدهند زمان بندی ها درحقیقت زمان خلاصی ازمزدوریست که هرگزبه ان نخواهد رسید واستقلال وازادی را بدست نخواهد اورد

به خواندن «رجوی چگونه میخواهد سرنگون کند» ادامه دهید

دارالخلافه یا دارالتروریست رجوی

داعش را طبق اطلاعیه اش درمیبرد وبیگناه نشان میدهد چرا ؟ چون خودش بدترازداعش است همین داعش درسوریه را ارتش ازاد ودرعراق عشایرانقلابی وعمل تروریستی درایران را تظاهرات وخیزش برای ازادی ورهایی نام گذاری میکند شورای بی پدرومادروبی ناموس وبی هویت بی بته که ازنطفه بورژوازی وصهیونیزم ووهابیت چشمش به این جهان بازشده وحرام زاده انهاست دراوج زنا زادگی ازکشتارملت ایران دفاع میکند وداعش را در میبرد شورا سرباز حرام خوروناموس فروش ناتو همان حرف ناتو را میزند شورا دارالتروریست رجویست حال فهمیدید چرا خود را بخاطرپیشنهاد وگزارشی که نوشتم سرزنش میکنم گرچه انزمان که بیش ازسی سال میگذرد نمی فهمیدم که پیشنهادم به این نقطه میرسد ودرنهایت دارالخلافه رجوی رسما دارالتروریسم ناتو میشود رجوی ها وشورا شریک این جنایت هستند که برای تجزیه ونابودی مردم وکشوربنفع ناتواقدام میکنند تف برسروکله خودتون وانقلاب ایدئولوژیکتون وپرستشگاه ها تون وسیاست واستراتژی هاتون ننگ ونفرین مردم وتاریخ وخدا برانان باد

به خواندن «دارالخلافه یا دارالتروریست رجوی» ادامه دهید

فقط سه کلمه سرنگونی سرنگونی سرنگونی

د بعد امدن خاتمی درسال 77 رجوی بحث خاتمی وزمان بندی سرنگونی داد بعد نشست چند نفررفتیم قرارگاه حنیف درکوت باربیاریم نشست عملیات جاری یکی فاکت خوند کم کاری کرده یکی بلند شد با فحش وداد وبیداد که فلان فلان شده نمیدونی رهبری زمان داده تو هفده روز را بازی بازی کردی و….منهم خنده ام گرفته بود گوینده دید بعد بیرون امدن پرسید به چی میخندیدی گفتم حرفت را واقعا قبول داری گفت بابا نشست است باید موضع گرفت …..

به خواندن «فقط سه کلمه سرنگونی سرنگونی سرنگونی» ادامه دهید

فروریختن دیواربرلین اپوزیسیون

فدرالی راقبول ندارم همان تجزیه طلبی ست درست میگویم خانم یا اشتباه است اگرقبول نداری کامل توضیح ویکی یکی همه رابگویم چه ریلهایی راباهم درهمین بحث فدراتیو رفتیم وچگونه سروکله هم زدیم منظورم این است که جمع شدن تجزیه طلبان وفدراتیو خواهان که عوامفریبی ست سروکرسالها دوررابهمراه دارد مربوط به امروز نیست که با فراخوان اسماعیلیون شکل گرفته باشه سیاست واستراتژی صهیونیزم است که رجوی ازسالها پیش اذهان نیروهای تشکیلاتی رابنام فدراتیو شستشو میداد تا برلین را رقم بزنند با توجه به حرفهایی که ازمردم ایران ورسانه های اروپایی شنیده میشود علی رغم ماله کشی وحمایتها یک نکته کاملا هویداست که برلین شکست خورد وبه اهدافش نرسید میگفتند حجاب دیواربرلین حکومت است اگربتونیم انرابرداریم رژیم مثل شوروی فرو میپاشد نماد فروپاشی ست به این دلیل روی ان سرمایه گذاری کردند ولی موفق نشدند حال بعد ان همه شکست وبگل نشستن تظاهرات برلین بنده یک نتیجه میگیرم دیواربرلین مدعیان اپوزیسیون بخوانید تجزیه طلبان مجاهد وسلططنت وبقیه فرو ریخت منتظربازشدن چسب تروریستها هستیم

به خواندن «فروریختن دیواربرلین اپوزیسیون» ادامه دهید

چرا خانم رجوی زبانش بند اومده

خانم هرثانیه یک توئیت میزد که بخاطرزنان ومردم ایران غش کردم به کما رفتم با اب وقند حالمو جا اوردند اقای رجوی هم یک لحظه شلیک واتش ، اتش اززبانش نمی افتاد وسایتهایش حرف ادمخواران وضد ایرانی ها را دربوق وکرنا کرده بود که کشتند سلاخی کردند جگرملت را دراورده به دندان گرفتند تیرسه شعبه به گلوی زنان ما زدند ، چه امارهای وحشتناک ودروغی بخورد مردم میدادند تمام ناتو ویاران ناتو با رسانه وصحبت ومتینگ بکمکش امده وروئسای کشورها ازبایدن تا سایرجنایتکاران محکم پشت رجوی ها ایستاده بودند فریاد وا ویلا یا حسنا وحسینا گوش فلک را کرکرده بود چرا …..

به خواندن «چرا خانم رجوی زبانش بند اومده» ادامه دهید

مهرماه رجوی بوی خون میدهد

علی ابن ابی طالب وقتی جنگ جمل را تمام کرد گفت فقط من میتونستم چنین فتنه ای را خاموش کنم رجوی ازاین جمله استفاده میگفت فقط من میتونستم شعارمرگ برخمینی را سربدهم نه هیچ کس دیگربله امام مجاهدین کلی انسان را به زیرخروارها خاک فرستاد تا بقول خودش یک شعاررا درجامعه نهادینه کند اما این حرف بهانه وسرپوش خطاهای استراتژیک بود نه چیز دیگر، امسال بعد اشوبهاوکشته سازی درخیابونهای شهرها میگوید مردم مهرماه ، ماه عزیز است مقدس است باید تقدیس شود چرا چون من چهل سال پیش درمهرماه وامسال هم دوباره مهرماه را ماه فلان وبهمان کردم نکته مهم اینه که امسال هم عین مهرچهل سال پیش نوجوانان وکودکان چهارده وشانزده ساله انهم دختران قربانی بودند سوال ازرجوی ها چرا درهردومهرکودکان ونوجوانان قربانی میشوند

به خواندن «مهرماه رجوی بوی خون میدهد» ادامه دهید

دجالیت رجوی ها

حقیقت چیست شعارها درکف خیابون بخاطرحجاب وبی حجابیست اگرنیست پس اتش زدن روسری وبریدن گیس درخیابون وبرداشتن حجاب پیرزن توسط دارودسته ومتحدان بی ناموس شما بخاطرچیست ؟ پس چرا کلی ازدزدیده شدن وتجاوز وتعدی به زنان حین تظاهرات شنیده میشود چرا میروند درجشن واره کن کشف حجاب میکنند ؟ پس چرا درخیابونهای تهران وینگه دنیا لخت وعورشده وخواهان بدن خود هستند بخاطرکشف حجاب نیست پس چیست ؟ دروغگوی شارلاتان میگوید تبلیغات حکومت بخاطرمنحرف کردن قیام سرنگونیست یکی نیست بگوید احمق ابله نادان هیچ نفهم بی شعورمگرندیدی رهبرکشوراقای خامنه ای بقول شما ولی فقیه رفت پادگان نظامی ازرژه سان دید درسخنرانی جلو چشم شش میلیارد انسان درجهان گفت بحث حجاب وبی حجابی بهانه است هدف سرنگونی جمهوری اسلامی ست انوقت امده با وقاحت وپررویی تمام میگوید رژیم با علم کردن حجاب وبی حجابی میخواهد قیام سرنگونی را به انحراف ببرد

به خواندن «دجالیت رجوی ها» ادامه دهید

مهرماه رجوی بوی خون میدهد

چهل سال پیش درمهرماه وامسال هم دوباره مهرماه را ماه فلان وبهمان کردم نکته مهم اینه که امسال هم عین مهرچهل سال پیش نوجوانان وکودکان چهارده وشانزده ساله انهم دختران قربانی بودند سوال ازرجوی ها چرا درهردومهرکودکان ونوجوانان قربانی میشوند اتفاقیست یا با برنامه ریزی وفریب است ؟ چون چیزی دران سن وسال فهم نمیکنند ونهایت میشوند مثل بنده وامثالهم که هرگز وهرگز نخواهند شد زیرا ما درشرایط خاصی وارد این مسایل شدیم اینها ماکزیمم خیلی خیلی مجاهد بشوند خود را درخیابون لخت ودرمعرض دید رجوی قرارمیدهند  بنده میگویم خیراقا وخانم رجوی مهرماه شما مقدس نیست بلکه ماه سوارشدن شما برروی خونها ورقص صهیونیستی روی دریای خون جوانان ونوجوانان ایرانی ست

به خواندن «مهرماه رجوی بوی خون میدهد» ادامه دهید

موشک استراتژیک رجوی درسفارت اسراییل

مریم رجوی بخاطرعید یهودی ها درالبانی به سفارت اسراییل رفته وبا جناب سفیرملاقات داشته وهفته بعد سفیرصهیونیزم درالبانی به مقرمجاهدین رفته وبا خانم ملاقات کرده است درنتیجه مریم رجوی موشک استراتژیک مسعود رجوی بعد سی سال پروازمداوم دراسمانها وفرارازدست پدافندها سوختش بپایان رسید ودرسفارت صهیونیزم فرود امد اما ببینیم دلیل چیست که رجوی بعد انکارپنجاه ساله اشکارا مزدوری ونوکری خود را اینقدرمفتضحانه اشکاروبه ان افتخارمیکند دو دلیل بیشترندارد  یک اشوب شکست خورد ورجوی اخرین فرصت راازدست داد اربابان ادمخواروکودک کش رجوی هم بارها اعتراف کردند که اشوب شکست خورد دوم بعد شکست وبرملا شدن خیلی مسایل وعملکرد رجوی ، قطعا اربابان درتنظیم رابطه بازنگری خواهند کرد رجوی بود ونبود خود را درفنا میبیند مجبورشده اشکارا به اسراییل وصهیونیزم پناه ببرد تا پشت وپناهی داشته باشد تا با اویزان شدن به اسراییل بتونه جلو برخوردهای اینده را بگیره وحیاط سیاسی خود را حفظ کنه خانم رابعد سی سال التماس به امریکا راه ندادند وگفتند ما امریکا هستیم ودروازه ورود به امریکا اسراییل است اول باید ملاقات وبرسمیت بشناسی تا بتونیم با حمایت صهیونیستهای امریکا شاید شاید به امریکا راه بدهیم قاطعانه میگویم اقا وخانم رجوی با این کاردرکناردیوارندبه قرارگرفتند وبزودی کاغذ پاره را چه خودش وچه کسی دیگربه نیابت داخل جرز دیوارمیچپوند

به خواندن «موشک استراتژیک رجوی درسفارت اسراییل» ادامه دهید

یاران دبستانی رجوی

درنشستها زنها فحشهایی ازدهان گشادشون درمیامد ادمی تعجب میکرد که با زنان مجاهد رهبری کننده روبرو ست یا یه عده ادمهای پرورش یافته زیردست موسادوسازمان سیا یا اموزش دیده دراندیشکده های امریکایی که اینقدرماهیتشون زشت وپررو ودروغگو وحراف هستند وقتی موشک استراتژیک  خانم رجویست ، معلوم است یاران یا لخت میشوند یا دهان دریده را بازولجن درونی ومجاهدی خود را بیرون میریزند نمی بینید درخیابونهای اروپا چه ماهیت کثیفی ازخود بنمایش میگذارند رجوی میگفت مریم رابه اروپا فرستادم تا یخهای ایرانی ها را اب وهواداررجوی کند دیدید چه گندابی بالا اورده وچه کسانی پرورش داده است میگفت مائو با راهپیمایی بذرهای انقلاب میکاشت ومی رفت اگرما بسمت ایران حرکت کنیم بذرهای انقلاب را میکاریم ومیرویم رازبقا دیده اید یه بار میبینی چند صد هزاربچه لاک پشت وخرچنگ که مادرشون قبلا بذررا زیرشنها پنهان کرده بسمت دریا واب با سرعت وتلاش درحرکت هستند

به خواندن «یاران دبستانی رجوی» ادامه دهید