رفیق مریم رجوی زیرقبای بن سلمان

باید ازخانم رجوی پرسید چرا چون عده ای معتقد هستند که اخوند محمد مهره نفوذ است با سناریو ازمجاهدین جدا شد فرستاده مجاهدین است تا درشرایطی که اوضاع عربستان خراب شده پشت وهابیت را بخارونه سوال بنده این است این همه پشت رجوی را خاروند چی شد که پشت بن سلمان رابا ناخن خط خطی کنه چی بشه ؟ سوال ازخانم رجوی پرچم دارحسینی وعاشورایی که میگویی اخوند محمد نماینده ان طبق گفته خودت باشه وای بحال اسلام انقلابی خودت ، ما نفهمیدیم چرا هرکه رفیق خانم رجوی میشه اول پرچم داررجوی وبعد پرچم دارادمخواران عرب وغرب واسراییل میشود ؟ایا خانم رجوی کارش تربیت ادمخواربرای غربی هاست ؟

به خواندن «رفیق مریم رجوی زیرقبای بن سلمان» ادامه دهید

حمایت خانم رجوی ازجنایت

اعدام با هربهانه ای را قبول ندارم ومحکوم میکنم خواهان برچیده شدن بساط اعدام درتمام جهان بخصوص ایران بوده وهستم  درسال 92 اتفاقی درایران رخ داد یک دختروپسرجوان هجده ساله که باهم دوست وبقول پسرعاشق هم بودند که معلوم نیست این چه عشقیست ، پسردختررا کشته واورا تکه تکه ودرزباله انداخته بود تا به امروز ازجسد مثله شده دخترخبری نیست پسرخود را به پلیس معرفی وداستان قتل ومثله کردن را میگوید ازسال 92 تا چند روز پیش قاتل درزندان بود طبق خبرها درهشت سال گذشته تلاشهای بسیاری چه ازطرف حکومت وچه همسایه ها وخیرین وریش سفیدان انجام شد تا پسراعدام نشود ازقران گرفته تا پرچم حرم درمشهد تا هنرمندان خلاصه پدرومادردختررضایت ندادند چند روز پیش قاتل اعدام شد وپدرومادردختربعد اعدام گفتند راحت شدیم وبه ارامش رسیدیم ….

به خواندن «حمایت خانم رجوی ازجنایت» ادامه دهید

رجوی دردام تظاهرات اصفهان

رجوی همیشه سه ادعا داشت اول اینکه جامعه جوشان وشرایط عینی وذهنی جامعه اماده سرنگونی وبقدرت رساندن اوست دوم تظاهرکنندگان حامی من هستند بهمین دلیل رژیم اجازه تظاهرات نمیدهد اگرراست میگوید نیم ساعت بگذارد مردم تظاهرات کنند بخاطرناراحتی مردم مسایل اقتصادی سیاسی شده وبلافاصله به قیام مردم منتهی میشود.. رجوی دو نکته رادرنظرنمیگیرد اول  دوران روحانی واصلاح طلبان عاشق غرب ومتحد رجوی تمام شد جناحی برسرکاراست که همخوانی با رجوی ندارد واجازه نمیدهد بخاطرمسایل اقتصادی وبرنامه ریزی دولت اصلاحات وسازماندهی وهماهنگی با بیگانه وعمال انها کشوررا به اشوب بکشند یعنی اینکه دست انها کاملا بسته است دوم مردم بعد ابان 98 فهمیدند موضوع چیست وچه کشورها وگروه های داخلی دران دست دارند ….

به خواندن «رجوی دردام تظاهرات اصفهان» ادامه دهید

پیام ابانی رهبرعقیدتی

چرا میگویید تظاهرات سیاسی نبود صنفی بود ، خیر درایران از بع بع بزغاله تا جیک جیک گنجشک سیاسی ست نشانه قیام وبراندازی ست بزودی هلاک کنندگان حرث ونسل ایران را رهسپاردوزخ خواهد کرد هرکس بگوید سیاسی نبوده وصنفی ست همطرازیزید ومعاویه وشمروحرمله است که باید دست وپاهایش رابرید وزبانش را ازبیخ بیرون کشید وتمام دندانهایش رابا انبردست ازفک جدا وجلو سگ انداخت ، رهبرعقیدتی وارد شده با پیام ببینیم چی گفته درنوشتارقبلی به توئیتهای مریم رجوی قبل وبعد ازتظاهرات اشاره کردم که قبل خط ونشان وتیغ کشیده بعد تظاهرات میگوید ما حامی مردم هستیم رهبروارد شده تا همین حرف خانم را خنثی کند درپیام میگوید اب وازادی حق مسلم ماست قتل عام واعدام واتش حق رژیم است…..

به خواندن «پیام ابانی رهبرعقیدتی» ادامه دهید

چرا رجوی دربرابربمب اتم عربستان سکوت است

مخالفت رجوی با برنامه هسته ای ایران برکسی پوشیده نیست زیرا برنامه هسته ای را طناب دارخود میداند ودراشرف میگفت اگررژیم به بمب اتم برسد خود را تثبیت کرده وفاتحه ما خونده است بهمین دلیل ازروزاول با همکاری با دشمنان اطلاعتی که انها به رجوی داده بودند را افشا وبارها وبارها با مصاحبه ها ازمخالفت خود با بمب اتم سخن بمیان اورده است خانم رجوی وسایرمسولین درهرفرصتی مخالفت خود را اشکارمیکنند درحدی که مدعی ست این من بودم که برنامه اتمی را افشا کردم درهمین جهت چقدرخواستارتحریم بود…..

به خواندن «چرا رجوی دربرابربمب اتم عربستان سکوت است» ادامه دهید

خانم رجوی بیل به هوا

مریم رجوی وقاحت ودریدگی وبی حیایی را ازحد گذرانده بود ومیگفت سازمان بشما هیچ نیازی ندارد با دویست نفرانقلاب کرده خمینی را سرنگون میکنم ولی ما نفهمیدیم چرا درطی 32 سالی که ازانقلاب مریم میگذرد دویست نفررانساخت بقیه رابیرون بریزد وسریع سرنگون کند بهتراست بگوییم اقای رجوی بیل به هوایی باعث شده رفتارملا نصرالدینی داشته باشد ملا ماهیتابه را زیرافتاب هوا کرده بود  رجوی هم بیلش رابه هوا گرفته منتظره که ادمخواران حرفی را پرتاب کنند تا دربیل اقا وخانم بیافته تا با انتشارانها اخوندها را سرنگون کنند رجوی را برتخت بنشانند بابا جون دوران مصدق گذشته که محمد رضا را دوباره روی تخت نشاندند اگرهم چنین کنند شازده قبل ازتو منتظرنشسته است بگذریم ازاینکه رجوی روی خرمرده شرط بندی کرده

به خواندن «خانم رجوی بیل به هوا» ادامه دهید

رقص میمونی رجوی ، حلقوم استعمار

ه هرگزوبه هیچ عنوان خوشایند رجوی نیست جهت لاپوشانی ودادن روحیه به نیروهای سازمان درحال زوال وشورای بی خاصیت نوشته رژیم دروغ میگوید کشتی را ازچنگ امریکا دراورده اینها بازی های سیاسی در13 ابان است وقتی چند ساعت دیگرفیلمها منتشرشود رجوی دهانش گل گرفته میشود اتش تنورجنگی وتحریمی او فروکش خواهد کرد درحالی صحبت ازدروغ میکند که هم رییس ستاد ارتش وهم فرمانده ناوگان پنجم امریکا دربحرین درانظاررسانه ها پذیرفتند که درگیری بوده واتفاق افتاده حال نخود وسط اش پریده میگوید خیراینچنین نیست دروغ است شیادیست تبلیغات سیاسی ست بخاطرسیزده ابان ودادن روحیه به بسیجی ها ست اینگونه لاطائلات وشیادی ها هیچ چیزی نیست الا اینکه میمون وشمپانزه استعماربردوش اربابان پریده با رقصهای میمونی ناله انها را وارونه وحلقوم انها شده

به خواندن «رقص میمونی رجوی ، حلقوم استعمار» ادامه دهید

اقا وخانم رجوی ابسارپاره کردند

خانم واقای رجوی مگردنیای ازاد نیست وهرکسی حق ندارد حرف خود رابزند این همه سروصدا وقیل وداد وفحش وناسزا ودهان دریدگی ولگد پرانی برای چیست ؟ ازنیروهای خود گرفته تا الخوویدال اسپانیایی رابه صحنه اورده تا برای ما خط و نشان بکشد که درفردای ایران شما را زهرخورمیکنم واجبی تو گلویتون میریزم روی صندلی الکتریکی می نشانم ازبالای کوه به پایین پرتابتون میکنم دست وپایتون را مثل فرعون برخلاف هم قطع میکنم درانفرادی می پوسونمتون درزندان سوپ سوسک بخوردتون میدهم و…..علاوه برما همین بلاها را هم میخواهد برسر خانم خبرنگار المانی بیاورد واورا تهدید به دادگاهی کردن میکند راستی این همه زنجیرپاره کردن برای یک مصاحبه چرا ؟ چرا دهان خانم رجوی مثل دهان شترکف کرده ؟

به خواندن «اقا وخانم رجوی ابسارپاره کردند» ادامه دهید

مریم رجوی سیمرغ بال شکسته

هرسال جاروجنجالی راه میانداختند که مهرماه ، ماه سیمرغ است یک ونیم ماه امان همه را میبریدند از کارنوال تا مسابقات و….. رجوی هم باددرغبغب انداخته لغزولنترانی میخواند امسال نشد سال دیگرسیمرغ روی دوش شما قهرمانان به تهران خواهد رسید این چه سیمرغی بود که میخواست روی دوش ما مرغها وخروسها به تهران برسد وظیفه سیمرغی بود که ما راروی بال وپر خودش سواروبه تهران ببرد ولی دردستگاه فکری رجوی هرچقدرمیخواهید کلمه به کلمه پرازتناقض است درحقیقت رجوی کلاغ رابجای سیمرغ بما غالب میکردهزارداستان وبدبختی داشتیم انهم تماما بی نتیجه وبی ثمر، رفتیم به لیبرتی درانجا مسابقات گل کوچک فوتبال راه میانداختند…..

به خواندن «مریم رجوی سیمرغ بال شکسته» ادامه دهید

شعوررا ازمجاهدین یاد بگیرید!

بخاطرهمین انحرفها بود ولی صادقانه بگویم علی رغم نمونه های مختلف که قبلا نوشتم هرگزفکرنمیکردم روزی برسد که مجاهدین را دردامن امریکا واسراییل وعربستان ببینم اگربه نتیجه قطعی رسیده بودم که رجوی کلا ازمسیرمنحرف شده دردرگیری سال 72 ازمجاهدین جدا میشدم ولی بخاطرایمانی که به او داشتم هیچ وقت چنین فکری نکردم امروزمیگویم اشتباه  کردم همان موقع خارج نشدم زیرا فکرمیکردم هنوز رجوی با کمی اینوروانورهمان رجوی سابق است که میشناختم  

به خواندن «شعوررا ازمجاهدین یاد بگیرید!» ادامه دهید