جسد خوری خانم مریم رجوی

درهیچ کتاب تاریخی بنده چنین چرندیاتی را نخوندم فقط درکلمات یاوه مریم شنیده میشود خانم رضا قزاق حداقل مثل شما دستوربمب گذاری وتکه تکه کردن مردم درخیابونها را هیچ وقت نداد یکباربه ملکه انگلیس اره گفت وهمه چیزش رابخاطرهمین اره درخفت وخواری فدا کرد ولی شما به ملکه ها اره گفتی وهرروز زیردامن ملکه ای درحال چرت زدن هستی بهمین دلیل هم هست که اینقدردرخواری وخفت وبدبختی وفلاکت دراوج پیسی ودرماندگی امده وچنین لاطائلاتی میبافی وسوابق مبارزاتی درست میکنی جنازه نورمراد را روی سرش گذاشته خیابون گردی راشروع برای تشکیلات ونفراتش سوابق هزارساله درست میکند ایا اسم این جنازه خوری نیست ؟

به خواندن «جسد خوری خانم مریم رجوی» ادامه دهید

پیشنهاد به رجوی

رجوی چهل وچند سال است بهردری زد وهرچقدرکله اش رابدیوارکوبید نتوانست حکومت را سرنگون کند امروزه که ایران مستعمره وفقط تهران برای حکومت مونده سرنگونی خیلی سهل وساده شده نیازنیست کل ایران را ازاد کند چون رجوی که با چین وروسیه دعوا ندارد دعوا وتضاد اصلی با ارتجاع قالب است ارتجاع هم که درتهران نشسته درنتیجه رجوی اگرتهران را بگیرد برارتجاع پیروز شده کورازخدا چی میخواد دوچشم بینا می بینید چین وروسیه با استعمارایران وتقسیم بین خود کاررجوی را خیلی ساده کرده اند برو تهران را بگیرازالبانی به بنیاد علوی نقل مکان کن سوالی که میمونه ایا توان تسخیرفقط تهران را دارد ؟

به خواندن «پیشنهاد به رجوی» ادامه دهید

نشست سالیانه مجاهدین

چند روز پیش جلسه  شروع وده پانزده نفرازاعضای باقی مانده شورادرنشست سالانه مجاهدین با دعوت شرکت کردند اول خانم رجوی سخنرانی وطبق معمول حکومت ایران راغرق بحرانها  ، روبه زوال ومرحله سرنگونی نشان داد درمقابل مجاهدین وچند نفرمیهمان شورایی درنشست را ، درحال فتح این جهان وان جهان ارزیابی ونشستن برفرازقله هایی ازپیشرفت دربرابردشمن خود معرفی کرد اگرسخنرانی های سایرین را گوش داده وخونده باشیدهیچ فرقی با نشستهای سالن اجتماعات دراشرف ندارد وافراد پشت بلندگو اینباردرنشست دراروپا پشت بلند گو قرارگرفته اند بروال همیشگی حرفهای خانم رجوی راتکرارمیکنند چرا ؟ چون همه مسولین وفرماندهان واعضای شورای رهبری سابق هستند

به خواندن «نشست سالیانه مجاهدین» ادامه دهید

غش کردن اقای رجوی برای اردوغان

درحقیقت میگوید انها را هم مثل همین شکنجه گرسوریه به حبس ابد محکوم کنید برای اینکارهمه جای اروپا را لیس میزند  اینکه رجوی همه رابه شکنجه گراسد میچسبوند بخاطرهمین است باید یاد اوری کنم که رجوی خودش مبتکرشکنجه های سفید درعراق والبانی ست درهیچ زندان جهان شکنجه گاهی بالاترومخوف ترازشکنجه گاه رجوی درلانه عنکبوتیش نیست انسان را با شکنجه سفید به حیوان تبدیل میکنند خداوند باید بیاید درکلاس رجوی تلمذ وبعد برود جهنمش را بسازد همه اینها نشانه استیصال ودرماندگی ونیاز شدید رجوی به مسایل دهشاهی ست عجب مقاومتی   

به خواندن «غش کردن اقای رجوی برای اردوغان» ادامه دهید

شرک وکفر درگفتاروکردار

چراازبی اثرشدن تحریم ناراحت است چون دردشمنی با ملت ایران نمی خواهد حتی یک لقمه نان بملت برسد به ادمخواران میگوید چرا با اقدام قاطع انتقام ازملت ایران نمیگیرید که بخیابون نمیریزند ، چون شعورسیاسی دارند وشرایط را درک وفهم کرده اند مثل شما وشورایتون بی شعورسیاسی ومزدوربیگانه نیستند حرف خودشون را میزنند وبا دهان الوده وکثیف وضد بشری شما دمخورنیستند ….رژیم درموقعیت سرنگونی ست وامریکا واروپا چشمشون را روی جنایتها بسته اند که دریکسال گذشته به منافع امریکا حمله کرده وکارهای تروریستی برعلیه امریکا انجام داده چرا چون درمرحله سرنگونیست مردم را گرسنه نگه داشته که هرروزنارضایتی ها را افزایش میدهد ولی رژیم دنبال سرکوب است زیرا درمرحله سرنگونیست  بهمین دلیل ایران راباید تحریم کرد چی شد گرسنگی را عمدا خودرژیم بمردم تحمیل میکند

به خواندن «شرک وکفر درگفتاروکردار» ادامه دهید

استخوان اتم درحلق مریم رجوی

مو به مو کلمه به کلمه تکراریاوه گویی های غربیست که ازدو ارگان جنایت وخیانت برعلیه ملتها یعنی سازمان ملل وشورای امنیت خواهان اقدام است اگرقبلا فقط بمب رابمیان میکشید تعارف را کنارگذاشته وبی پرده وشفاف خواستاراجرای خواسته غربی هاست یعنی کل هسته ای رابمیان میکشد وبمب اتم هم پوش سایرخواسته هاست درد که بمب نبوده ونیست درد دانش وامکانات هسته ای ست که میخواهد ازملت ایران گرفته شود ، درد پیشرفت ایران است میخواهد ملت وکشورایران را هم مثل خودش درغارفروکند ، درد دشمنی با علم ملت ایران است ،

به خواندن «استخوان اتم درحلق مریم رجوی» ادامه دهید

ناله های جگرسوزرجویها

بلاخره یمنی ها اقدام وامارات راهدف گرفتند اما رجوی نخود اش ومرغ عزا وعروسی پریده وسط میگوید امریکا وانگلیس وسازمان ملل یعی ادمخواران جهان حوثی های تروریست را محکوم کرده اند پرونده رژیم ایران باید برود شورای امنیت چون انها تروریستهای رژیم هستند انها صلح جهانی رابخطرانداخته اند منطقه رابه اشوب کشیده وبرعمل خود اسراردارند و…. باید ازرجوی ها پرسید امارات وعربستان شما را سنه نه یعنی بشما چه ربطی داره سریا ته پیازیید ؟ شما که حامی ملتها ومظلومین بودید شما که مستضعف پناه بودید ؟ چطوریست هنوزبعد شصت سال هرسال گوگیجه ویتنام میگیرید وبرای چگوارا عزاداری میکنید وبرسروسینه میزنید برای حسین قمه زنی وسینه چاک میدهید برای زینب شام غریبان اجرا وبرای دوطفلان مسلم اشک میریزید وبرای کودک سه ماهه اه وفغان میکنید وازتیرسه شعبه سخن میرانید وبا دستمال کاغذی اشکها را پاک میکنید ؟ ولی برای مردم یمن ومحاصره انها برای صاحبان شمشیرها وتیرهای سه شعبه وپرتاب کنندگان سوت وکف میزنید ؟ کودکان با کودک فرق میکند؟؟

به خواندن «ناله های جگرسوزرجویها» ادامه دهید

سیمای مقاومت یا منبرمعاویه

شعارکوه ها اگربجنبند اشرف زجا نجنبد چرا ازتیرانا درکشورالبانی سردراوردید حالا درسن هفتاد سالگی یاد دوران طفولیت افتاده شیربا شیشه وپستانک میل میفرمایید اشرف روح وروان وتاروپود وکانون استراتژیک وبالاترین کوه را نتونستید حفظ کنید کدوم کوه را میخواهید جابجا کنید ازاون بالا بیایید پایین روی زمین راه بروید دروغ ودغل وعوامفریبی وشیادی ابو هریره وعمرعاص وکعب الاحباررا بزارید کنار بگید ان عشق ومسولیت پذیری که ازان دم میزنید همانهایی ست که با انقلاب مریم بدست اوردید ؟ گندش که درامده ، اگرازچیزدیگری بدست اوردید بگویید ازکجا وچگونه پیدا کردید چندگونی خریده وچگونه بین نفرات تقسیم کردید ایا با اهرم نیوتون میخواهید جابجا کنید

به خواندن «سیمای مقاومت یا منبرمعاویه» ادامه دهید

رجوی ها شیاطین عصرحاضرند

اقا وخانم رجوی چرا ما را درداخل تشکیلات تف باران میکردید چرا کتک میزدید چرا درنشستها نیروهای خود را به فحشهای ناموسی میکشوندی وما را تخم حرام وزنا زاده وسرراهی ومتولد فلان خونه ها وپفیوز وبی ناموس نام گذاری واتهام میزدی انهم توسط زنهایی که اعضای رهبری تشکیلات بودند ؟ کمرچند نفررا زیرمشت لگد داغون کردی چقدرصورتها رابا مشت متورم وسیاه کردی ؟ چقدرسیلی به بنا گوش نفرات درنشستها زدی ؟ چقدرنفرات رابزندان انداخته وزیرشکنجه کشتی وجهان خبردارنشد جسدها وقبرهاشون چی شد ؟ چقدرنفرات را سیانورخورکردی ؟ درجریان انتخابات درینگه دنیا چقدرزنان ومردان ایرانی را بخاطرشرکت درانتخابات چماق کوب کردی ودست وپا شکستی یاران تو نبودند ؟ چقدرجدا شده ها ازتشکیلات خود را تهدید به شناسایی ودادگاه واعدام میکنی ؟ چقدرروزنامه نگاران را تهدید کرده ومیکنی ؟ چقدر فرزندان ونیروهای خود رابا مارک واتهام وچسبوندن به حکومت ووزارت اطلاعات ایران ترورشخصیتی میکنی

به خواندن «رجوی ها شیاطین عصرحاضرند» ادامه دهید

تحریم امریکا وفغان رجوی

ایران تعدادی امریکایی ازجمله خانم نیکی هیلی را تحریم کرد البته ازنظربنده سمبلیک است ودرعمل هیچ کاری پیش نمیبرد نباید انتظارداشت اتفاقاتی بی افتد اما اقا وخانم بدفاع برخواسته داد وفریاد راه انداخته اند که چرا تحریم وتحریم برای خانم هیلی وسایرین افتخاراست اگرافتخاراست ودل درد وسانجو نگرفته اند این همه داد وفریاد برای چیست ؟ چرا رجوی حرفهای انها را قلقله میکند که نترسید نترسید ما با هم هستیم واینگونه بکمک ساندیس خوران امده است توییت چند نفرازهمین تحریم شدگان وساندیس خوران را هم نوشته

به خواندن «تحریم امریکا وفغان رجوی» ادامه دهید