چرا اقا وخانم رجوی با گانگسترها رابطه دارند

ازانجایی که امریکا مجاهدین رابه البانی برده وازانها حمایت میکند وبا انتقاد رییس جمهورازسفیرامریکا بخاطردخالت دراوضاع داخلی البانی میتوان نتیجه گرفت که یکی ازدخالتها حمایت ازمجاهدین است که اینقدررییس جمهوررا ازرده خاطرکرده که دربرنامه تلویززیونی رسما سفیررا به صلابه میکشد وموضوع دوم این است که اقا وخانم رجوی چرابا گانگسترها رابطه دارند ؟ مگرسازمان سیاسی واسلامی وانقلابی نبود ؟ مگربرای مبارزه با اخوند بخارج نیامده بود ؟ مگرهدف سرنگونی نبود ؟ و…… پس چرا به برقراری تمام عیاربا گانگسترها ختم شد ؟ این که حرف ما نیست حرف رییس جمهورالبانی ست که نخست وزیرگانگستروبیمارروانی ست البته خیلی واضح وروشن است به دو دلیل قبلا نوشتم که سازمان مجاهدین دیگریک سازمان مبارز وسیاسی وانقلابی نیست بلکه باند مافیایی ست که کارکردهای مافیایی دارد برخوردها رادرزمینه های مختلف ببینید

به خواندن «چرا اقا وخانم رجوی با گانگسترها رابطه دارند» ادامه دهید

اقا وخانم رجوی پوشاک پوشان سیاسی

اقا وخانم رانگاه کنید خبرها را طوری منتشرمیکند که ضرری برای خودش نداشته باشد ازخبرها بهره برداری سیاسی کند ، سرهواداران ونیروها شیره خرمالو بمالد ودرارزو توهمات درحینی که به سرخود هم شیره مالیده ومنتظرتاثیرات شیره است شربت به لیمو سربکشد وهندوانه دوهزارکیلویی زیربغل خود بگذارد که عجب مبارزی هستم ، رستم وسهرابم ، علی وحسین وعباسم ، ابراهیم واسماییل وهاجرم ، موسی وعیسی ومحمدم ، ولی خلایق نفهمیدن چرا با این همه القاب وجایگاه درزمان ومکانی که نیازاست پوشاک پوشان پا به فرارمیگذارند ودرغیب خانه کبرا وصغرا اطراق میکنند ؟ برای تعدادی ازاعضای بالای شورای رهبری  شغل پیدا کرده وانها مشغول تعویض پوشک وشستن اقا وخانم میباشند مبارک است انشالله به میمنت ومبارکی روز افزون وبا درود بیکران به عوض کنندگان پوشک که چنین مسولیت مهم وخطیری را با مسولیت پذیری درخوروشایسته مجاهدین وخاص الخاص شورای رهبری به تمام وکمال انجام میدهند اما داستان چیست

به خواندن «اقا وخانم رجوی پوشاک پوشان سیاسی» ادامه دهید

اقا وخانم رجوی مماشات اخ وبد است

یکی ازراه درو اقا وخانم رجوی ازپاسخگویی بخاطربن بست استراتژیک بحث مماشات بوده هرجا گیرمیکرد بلافاصله مطرح میکرد سیاست مماشات اروپا ودمکراتها با رفسنجانی وخاتمی نگذاشتند وگرنه تا بحال هزاربارسرنگون کرده بودم مدام انها را متهم به مماشات میکرد درریاست ترامپ مستمربه اروپا حمله که چرا مماشات میکنید وچوب لای چرخ سرنگونی میگذارید مثل ترامپ ملت ایران را تحریم وازداروغذا وامکانات محروم کنید تا مردم ازگرسنگی به خیابون بریزند ماستی بریزد وتغاری بشکند منهم کاسه ماست قدرت را سربکشم

به خواندن «اقا وخانم رجوی مماشات اخ وبد است» ادامه دهید

سفرپاپ به عراق وبازی خطرناک اقای رجوی

پاپ رفته بوده که توسط سیستانی عراق را وارد پیمان ابراهیم کرده ازجرگه ایران خارج کند سیستانی با شناخت دقیق ازتوطئه جواب منفی داده ، تمام حرفهای سیستانی همان حرف ایران دررابطه با اسراییل است درحقیقت پاپ را برای هشدارفرستاده اند یا پیمان ابراهیم یا بجنگ ، زمانی که ملاقات درحال انجام بود العربیه سعودی بحثی را مطرح کرد که دیدارپاپ با سیستانی نشاندهنده اختلاف بین سیستانی وخامنه ایست چرا پاپ به ایران نرفت مرکز شیعیان ورهبرانها سیستانی صلح طلب است نه خامنه ای جنگ طلب و….چندساعت بعد دیدم عین حرفهای العربیه سعودی را رجوی درسایتش منتشرونشان داد

به خواندن «سفرپاپ به عراق وبازی خطرناک اقای رجوی» ادامه دهید

افاضات خانم رجوی وگوشهای اجاره ای

خانم رجوی امده وگوشهایی را دراروپا اجاره کرده پولهای کلان را ازحلقوم نیروها بیرون کشیده درحلقوم کسانی میریزد که گوشهای خود رابرای سو استفاده خانم رجوی کرایه میدهند البته اینهم کاسبی خوبی برای تعدادی بیک مک خوراست ازاینها که بگذریم خانم رجوی جشن نوروز گرفته وتعدادی را با پولهای گرفته شده ازعربستان وامارات وسایرین پای گوش دادن حرفهاش کشانده ببینیم چی گفته است قبلا میگفت استخونهای رژیم درحال خرد شدن است وراه علاجی غیرازسرنگونی ندارد وسرنگونی را چهل سال است درخواب میبیند صدای خرد شدن استخون میشنید دراین دیدارگفته صدای تیک تاک ساعت سرنگونی شنیده میشود وصدای خردشدن استخونها تبدیل شده به صدای تیک تاک ساعت باز هم عقب نشینی اهسته وارام ولی پیوسته همچنان درحال انجام است

به خواندن «افاضات خانم رجوی وگوشهای اجاره ای» ادامه دهید

 خانم رجوی ازالبانی توبه نامه را لای درز دیوار ندبه چپوند

کلی ازیهود تعریف وتمجید وازتورات وانجیل فاکتها برای اثبات نظرخود ارائه کرده مدعیست ولی فقیه یمنی ها را میکشد ودرسوریه قتل عام راه انداخته وده میلیون را اوراه کرده احتمالا ورود عربستان بجنگ ومحاصره ملت یمن وکشتارانها با بمبهای خوشه ای برای جنگ با ولی فقیه بوده ونیروهای ولی فقیه را محاصره وتحریم کرده است وخانم کلینتون واقای ترامپ بدروغ گفتند داعش را ما بوجود اوردیم بهمین دلیل انها ارتش ازادی شدند واقعیت این است که تمامی این حرفها لنگ اندازی وزانو زدن والتماس به اربابان جهت مقبول واقع شدن بیشتراست که اینگونه دربرابرنتانیاهو وبچه سلمان وادمخواران غربی زجه میزند ونتانیاهوی صهیونیست وبن سلمان وهابی واوانجلیستها رابرادروخواهرخود میداند ولی با مردم ایران دشمنی میکند

به خواندن » خانم رجوی ازالبانی توبه نامه را لای درز دیوار ندبه چپوند» ادامه دهید

اقاوخانم رجوی غلامان حلقه بگوش

چه رابطه وچه مسایلی ومنافعی درمیان است که اینگون مینویسند وتبلیغ میکنند ؟ ایا وابستگی وجود دارد ؟ ایا سایتها ، سایتهای تبلیغات سیاسی ست ؟ پول میگیرند ومطالب را انطورکه ارباب میگوید منتشرمیکنند ؟ اگرنه ومستقل است پس چرا خبرها ونحوه خبررسانی سایتهای اقا وخانم رجوی فرقی با بی بی سی ومنو تو ورسانه های وزارت خارجه امریکا وحرفهای کنگره ورسانه های العربیه والشرق الاوسط ورسانه های اسراییلی ندارد داستان چیست موضوعی درباره ایران است فرقی نمیکند چی باشد تمام خبرهای رسانه هارا میخونی یک نحوه نگارش ویک محتوای در حرفها دیده میشود هیچ شرافتی را رعایت نمیکنند وسرتا پای کلمات الوده بدروغ وافترا ودشمنی ست

به خواندن «اقاوخانم رجوی غلامان حلقه بگوش» ادامه دهید

کمی ازمجاهدین شعوریاد بگیرید

یک مفسرسیاسی داشت که دانشمند هسته ای اقا وخانم رجوی هم بود قبل ازجنگ عراق با امریکا چهل کشورعراق رامحاصره کرده بودند وهرلحظه احتمال جنگ بود اقا پاهایش را کرده بود توی یک کفش ومیگفت امریکا ازترس جرات حمله ندارد برای ترساندن است انواع سلاح ها را اورده بودند که صدام رابترسانند رفتیم جنگ وبرگشتیم رجوی بحث اتم راعلم کرد اقای دانشمند میگفت رژیم بمب اتم را ساخته ودارد من میدونم به او گفتم برادرمن اگرداشت که ازمایش میکرد وخلاص میگفت نه رژیم دارد ولی ازترس ازمایش نمیکند گفتم این چه حرفیه میزنی چطورنترسیده درست کرده ولی جرات ازمایش ندارد مگه نمیگویی بمب اتم یعنی تثبیت حکومت به چه دلیل باید بترسد ازمایش وخود را تثبیت میکند قبول نکرد

به خواندن «کمی ازمجاهدین شعوریاد بگیرید» ادامه دهید

اقای رجوی جهت سرنگونی شصت رابالابرد

امروزه بیمن رهبری توانمند وبی خدشه اقای رجوی وانقلاب ایدئولوژیک واستراتژی پویا وسیال که ازدینامیزم قران اموخته است ، مقاومت سازمان یافته وشوراپایدارترین تشکل سیاسی ایران درچهل سال گذشته با هوا کردن شصت میخواهد حکومت  ازالبانی سرنگون کند خنده دارنیست برای بنده علاوه برخنده داربودن باعث تاسف بسیاراست که سازمان مجاهدین با انهمه حمایت واقبال اجتماعی وسیاسی ومعنوی وفرهنگی امروز به جایی رسیده که اقای رجوی وکل مدعیان دررفراندومی که خود راه انداختند فقط با حمایت 1400 ایرانی که خیلی ازانها هم درخارجه هستند روبرو شدند این نمونه ها نشانه شکست وفلاکت ودربدری وبی ابروی اپوزیسیون ودرراس انها اقا وخانم رجوی که مدعی پادشاهی بربقیه هستند نیست ؟

به خواندن «اقای رجوی جهت سرنگونی شصت رابالابرد» ادامه دهید

چه چیزاقای رجوی جعلی نیست ؟

ازقدرت میگوید ولی ندارد ازحمایت مردم میگوید خبری نیست ازرهایی میگوید واقعیت ندارد ازاستقلال دم میزند ولی همه چیزش رابیگانگان تامین میکنند ازرهایی مرد وزن میگوید درحالی که افراد دراسارت هستند ارکانونهای شورشی دم میزند کجاست ؟ ازارتش ازادیبخش دم میزند نفرات با ویلچروعصا راه میروند انهم با لباس شخصی وکفش چرمی با کراوات ، ازجنگ هزاربرابرمیگوید منظورش همین حسابهایی ست که فیسبوک بسته است ازهزاراشرف میگوید یکی هست انهم با اوصافی که نوشتم ازایستادگی وحسین وبرخورد عاشوراگونه میگوید اول ازهمه خانم و خود فرارمیکنند ازجنگ با امپریالیسم میگوید پرچم سفید روی خودروها وزرهی وتجهیزات وساختمانها نصب میکند

به خواندن «چه چیزاقای رجوی جعلی نیست ؟» ادامه دهید