جمع بندی یکساله و جایگاه سازمان مجاهدین درپایان سال

جوی وعضدانلو بخاطرعملکرد ضد ملی ومردمی خود بخصوص درورشو وهم پیمانی با ادمخواران ودشمنان ملت ایران وحمایت اشکاروپنهان ازتروریسم درعراق وسوریه ویمن ومحکوم نکردن سه عمل تروریستی درایران وحمایت تمام قد ازانها دربرابرعمل وکشتارملت بخصوص جدایی طلبان الاهوازیه تمام هست ونیست خود رادربین ملت ازدست داد والان درالبانی درحال دسته پنجه نرم کردن بامشکلاتش است ازورشو به اینطرف حامیان سیاسی ومالی او فهمیدند که نباید روی انها سرمایه گذاری کنند

به خواندن «جمع بندی یکساله و جایگاه سازمان مجاهدین درپایان سال» ادامه دهید

ایا رجوی وعضدانلوخط تقی شهرام وبهرام ارام ووحید افراخته را میروند

برای فرارازپاسخگویی بحث انقلاب رارجوی پیش کشید ودیدیم که بلافاصله علی زرکش وتعدادی را محاکمه وایزوله کردند وهرکس هم حرفی میزدبا عواقب ان روبرومیشد این تعغیر نقطه اشتراک تقی شهرام ودوستانش ورجویست برای حفظ پایه های نظریه خود ؛ که درهردواندیشه اولا رهبری همه کاره وتمام تصمیمات رامیگیرد انتقاد پذیرنیست وجواب راباگلوله وشکنجه واتش زدن میدهند

به خواندن «ایا رجوی وعضدانلوخط تقی شهرام وبهرام ارام ووحید افراخته را میروند» ادامه دهید

پیام سخنگوی مجاهدین خلق ایران ازکجا نشات میگیرد

داستان ازاین قراراست که دوروزبعد سیل سخنگو بیرون امده وپیامی داده است پیام ازاین قراراست …(.به مردم وجوانان دلیرشیراز دست مریزاد به خاطرکمکهایتان به هموطنان هرگونه تعرض رژیم وزرهپوش ها به مردم باید درهم کوبیده شود ) کل پیام همین یک خط است حال میخواهیم ببینیم این پیام ازکجا نشات میگیرد وایا درست است ؟

به خواندن «پیام سخنگوی مجاهدین خلق ایران ازکجا نشات میگیرد» ادامه دهید

پیام مریم عضدانلو دررابطه با سیل گلستان

سوال پس چرا همیشه کانونهای شورشی را دعوت به اتش زدن میکنی ؟ چرا دعوت به داغون کردن میکنی ؟ یکبار هم شده دستوربده کانونهای شورشی به کمک مردم سیل زده بشتابند وبگو کانونهای شورشی وشش میلیون شورشی لباس بپوشید وپشت وسینه انهم بنویسید کانون شورشی با بیل وکلنگ بریزید و راه سیل را که حاکمیت دینی بسته باز کنید ایا میشه و شدنی است ؟ و حاکمیت دینی هم هیچ کاری ندارد ومردم هم بسیار استقبال میکنند وتوهم چند مداربالا میروی ومردم هم طعم اسلام انقلابی وایدئولوژی مریم پاک رهایی رامی بینند و از بوی ان لذت و از گرفتاری نجات پیدا میکنند والی اخر

به خواندن «پیام مریم عضدانلو دررابطه با سیل گلستان» ادامه دهید

جشن چهارشنبه سوری وعید نوروزدردرون دستگاه رجوی وعضدانلو

قبل از فرارسیدن روزجشن ودرحین جشن نشست گذاشته یاداوری محفل و صحبت باهم و اینکه انقلابتون را بیشترباید بچسبید را یاداوری و خط ونشان میکشیدند وتهدید میکردند تا کسی جرات تخلف نداشته باشد بعد هم فیلم حاج مسعود را زمانی که برای گرفتن پول وطلا به عربستان رفته بود را درسالنها پخش وبعد هم فیلم سینمایی اسب کهررا میگذاشتند ویاداوری میکردند که هرکس جداشود با اسب کهر وا خرین تیرش روبرو خواهد شد از فشارها وعذابها میگذرم که نیروها هرگز راضی نبودند که جشنی باشد ویا نوروزی بیاید ازبس اذیت میکردند

به خواندن «جشن چهارشنبه سوری وعید نوروزدردرون دستگاه رجوی وعضدانلو» ادامه دهید

مریم عضدانلو دراتش چهارشنبه سوری ملت ایران جزغاله شد

برای هزارمین بارمردم ایران هیچ ارزشی برای حرفها وپیامها وخواسته انها قائل نشدند وبه هیچ گرفتند فکرمیکنم اقای ترامپ هم به اندازه مریم عضدانلو دربین ملت ایران وجهان ایزوله نیست بله نتیجه سیاستهای ضد مردمی وضد انقلابی واویزان شدن به بیگانگان انهم ادمخواران امریکا وسلاخ عربستان با بچه اره بدستش ونتانیاهوبنیادگرا وپدرتروریسم قوم یهود بهترازاین نخواهد شد باید یاداوری کنم وقتی این مسایل رامی بینم دوحالت متناقض دارم اولا افسوس میخورم که بعد پنجاه وسه سال بزرگترین سازمان سیاسی ایران اینگونه اویزان دیگران است

به خواندن «مریم عضدانلو دراتش چهارشنبه سوری ملت ایران جزغاله شد» ادامه دهید

عواقب نداشتن تئوری ونساختن کادرهمه جانبه درمبارزه توسط مجاهدین

فرق این رهبربا ملک فهد وعمرالبشیروشیخ کویت وومحمد رضا شاه ورهبرفلان کشورافریقایی چیست  هیچ همه برای نگه داری ومادام العمرکردن قدرت ملت رابکشتارگاه می برند بدون اینکه قوانین حسابرسی باشد اینها ضد قوانین واگاهی هستند ورابطه انها با قوانین واگاهی وکادرهمه جانبه رابطه جن وبسم الله است چون اگربپذیرند دراولین قدم مورد حسابرسی وبازخواست قرارگرفته واوت وترد میشوند دیکتاتورومستبد هرگزبه اگاهی نیرو ومردم وساختن کادرهمه جانبه اقدام نمیکند

به خواندن «عواقب نداشتن تئوری ونساختن کادرهمه جانبه درمبارزه توسط مجاهدین» ادامه دهید

صدورفرمان قتل ازطرف رجوی نشانه ضعف است یا قدرت

اگرحرفهای رجوی را مدنظروشرایط حاکم برتشکیلات واوضاع سیاسی جهانی ونفرت مردم ازانها رادرداخل وخارج ایران درنظربگیریم باید بپذیریم که چنین فرمانی اذعان واعتراف به شکست است ودقیقا نشانه ضعف ودرماندگی ایدئولوژیک سیاسی وتشکیلاتیست و ترس اوراواداربه سوت زدن درتاریکی شب کرده تا دیگران اورا ادمی محکم وایستاده وشیردل بحساب بیاورند ولی واقعیت اینه که بابا ازتاریکی شب بشدت ترسیده  بله رجوی وعضدانلو اگاهانه ویا نااگاهانه با فرمان قتل مهرتایید برشکست خود زدند که دراینگونه کلمات خود رانشان میدهد

به خواندن «صدورفرمان قتل ازطرف رجوی نشانه ضعف است یا قدرت» ادامه دهید

کانونهای شورش رجوی وعضدانلو درچه نقطه ای هستند

وقتی نیروهای عملیاتی سال60 و61 نتوانستند کاری کنند چه انتظاری از دادن پیام به کانونهای شورشی دارد ومیخواهد با اتش زدن عکس درغارهای البانی وکوه های فرانسه وحیاطهای ایتالیا وتوالتهای واشنگتن دیسی سرنگونی محقق کند انشالله که بتواند سرنگون کند

به خواندن «کانونهای شورش رجوی وعضدانلو درچه نقطه ای هستند» ادامه دهید

شکست سیاسی رجوی وعضدانلو ، رابطه ایران وعراق درسال 97

مجاهدین وشورای دست ساز رجوی ؛ بگویید ببینیم کی درست گفت ؟ کی درست تشخیص داد ؟ البته جوابی نخواهد داد زیرا کوچکترین جواب هزاران سوال دارد که باید جواب بدهد که رجوی هرگز وارد ان نخواهد شد چون جوابی ندارد واوضاع تحلیلی وخط وخطوط استراتژیک اسفبارتر از این هاست که وارد بشود ؛ بما بگو ببینیم کی کشکیات می نوشت کی مزخرفات می بافت

به خواندن «شکست سیاسی رجوی وعضدانلو ، رابطه ایران وعراق درسال 97» ادامه دهید