چرارجوی وعضدانلوسیاست مماشات را علم میکنند

هدف سه چیز بیشترنیست یکی سرکوب مخالفین با شیوه پیچیده ونوین است که دهان همه راببندند وبحث رابه انحراف بکشانند ودوم میخواهند با اینحرف ازپاسخگویی به سیاستهای غلط واستراتژی به بن بست رسیده ودرگل مانده وشکست خورده طفره بروند واینطورالقاء کنند که اگرما نتوانستیم سرنگون کنیم دلیلش سیاست مماشات است وسوم میخواهند حمایتهایی که امریکا واسراییل وعربستان وامارات وتروریستها ازانهامیکنند

به خواندن «چرارجوی وعضدانلوسیاست مماشات را علم میکنند» ادامه دهید

رجوی ازبغدادی هم عقب مانده تربود

وقتی رجوی درتنگنا قرارگرفت هواداران ونیروها راول کرده به فرانسه فرارکرد درجریان عملیات فروغ خیلی ازنیروها وقتی محاصره شدند ویا دیدند درحال محاصره هستند خودرامنفجرکردند درجریان حمله امریکا به عراق وقتی بما حمله کرد خیلی ازنیروها توسط بمبهای امریکا تکه تکه شدند ولی رجوی پا به فرارگذاشت

به خواندن «رجوی ازبغدادی هم عقب مانده تربود» ادامه دهید

هادی روشن روان پفیوزسیاسی ودریوزه جایگاه

تعدادی وقتی پیروخرفت میشوند عقل خود را هم ازدست داده ودچارفراموشی میشوند وقتی مسولیت کمیسیون ضد تروریستی را به او میدهند محض رضای خدا نیست وگربه هم محض رضای خدا موش نمی گیرد دقیقا بخاطرهمین پفیوزی های سیاسی  وتروریست خوندن افرادی مثل بنده است

به خواندن «هادی روشن روان پفیوزسیاسی ودریوزه جایگاه» ادامه دهید

شورای ملی مقاومت رجوی ، شعبه وزارت خارجه امریکاست

درسایت تفرقه  بنام همبستگی اطلاعیه ای منتشرو مرا جز ماموران وزارت اطلاعات ونیروی سپاه قدس دراروپا گذاشته است و جالبتراین است که ازمردم اروپا خواسته برایش جاسوسی کرده وهرجا مرا دیدند بلافاصله به نزدیکترین پلیس معرفی کنند … چون رجوی وعضدانلو خودشون سردمدارتروریسم وکشتار هستند همه را دریک فراربه جلو جاسوس میشمارند باید به انها بگویم مگربنده مثل شما هستم که دربرابرهرکس وناکسی سرخم کنم وکفش وپا بلیسم مگردرعکسها ندیدی که علیرضا جعفرزاده چگونه دربرابرپمپئو ادمخواردولا شده وتعظیم میکند مگربنده ….

به خواندن «شورای ملی مقاومت رجوی ، شعبه وزارت خارجه امریکاست» ادامه دهید

حس ، درد کردها را درک میکنم

ایا رجوی ورهبران کردها نمیتوانستند ازاین کشتارها جلو گیری کنند چرا براحتی قابل کنترل بود ولی متاسفانه ما ستم دیدگان همیشه ازسه طرف زیرهجمه بوده ایم یکی رهبران خائن ویکی هم دشمنان دوست نما ویکی هم دشمنان وقتی این سه جرثومه فساد دست بدست هم میدهند فجایعی رابارمی اورند که هیزم این اتشها جان انسانهاست انشب درد کردها را بخوبی حس ودرک کردم زیرا که خودم با این مقوله سالها قبل روبروشدم که بسیاردردناک وجانکاه وکشنده بود

به خواندن «حس ، درد کردها را درک میکنم» ادامه دهید

ازنامه خانم باجی تا نامه کانون شورشی

یک روزرفتیم نشست ، رجوی حین نشست یک ورقه ازجیبش دراورد وخواند که یک نفرازشمال برای اونامه نوشته بنام خانم باجی ورجوی راتنها ناجی قلمداد وازاوخواسته بود که خانم باجی وسایرین راازدست اخوندها نجات بدهد ؛ بعد هم مرغش روزانه دوتخم میگذارد که خانم باجی امکان رساند دوتخم مرغ به رجوی راندارد ؛ … یک نفرکانون شورشی درداخل ایران به نام ارتش سی هزارنفره بعد نوشتن داستان برادرش شده کانون شورشی وجوجه نشسته دراشیانه ودرکمین که قراره اخوندها راسرنگون کنه …..

به خواندن «ازنامه خانم باجی تا نامه کانون شورشی» ادامه دهید

اوضاع بهم ریخته وابروی برباد رفته رجوی وعضدانلو

اوضاع داغون وبهم ریخته رجوی واوضاع خط وخطوط وسیاست رجوی عضدانلو پی برد باید به این نتیجه رسید که رجوی عضدانلو اب درهاون کوبیده اند وترامپ وتیم ادمخوارش مثل کردهای سوریه انها را پشت سرگذاشته وحاضرند برای مذاکره رجوی وعضدانلو را هم بفروشند عاقبت مزدوری ونوکری ودنبال بیگانه دویدن وبرعلیه ملت خود قدم برداشتن ؛ همه این حرکات درحال خراب واوارشدن برسرخودشون است

به خواندن «اوضاع بهم ریخته وابروی برباد رفته رجوی وعضدانلو» ادامه دهید