خاطرات من : قسمت اول

فردای انروز نوشتم اینطوری نمیتونیم درکنارهم زندگی کنیم لطفا مرا با فلانی که قراره به شهرما بره به ایران بفرستید منهم تا رسیدم دوبرابرمخارجتون رامیدهم فلانی براتون میاره دو روز بعدبجای ایران مرا به یکی ازپادگانها فرستادند وما هم ان رادلیل برحسن نیت تلقی کرده وموندگار شدم ولی چیزی که ازانموقع درذهنم شکل گرفته اینه که عشق وعواطف درمجاهدین نابود شده است ودلیل انهم چیزی جزانقلاب ایدئولوژیک نیست قبلا اگه یکی سرش دردمیکردبقیه میمردند ان ارزشها دیگه نیست این دومین اثارمنفی بود که دردرونم شکل گرفت

به خواندن «خاطرات من : قسمت اول» ادامه دهید

ساخت کرونای هوشمند درازمایشگاه رهبرعقیدتی

رجوی وعضدانلو هرروز بین هزارتا هزارودویست نفر را انهم جوانان تحصیل کرده ومتخصصین تاپ درایران توسط کرونا درسایتها میکشند البته متاسفانه کمبود اطلاعات دارند وگرنه کشته ها 250 برابر است وروزانه هم ده هزارنفرمبتلا میشوند ازطرف دیگرهمین ویروس هوشمند درالبانی تا بحال 50نفرپیروپاتال را الوده کرده که دو نفرازانها فوت کرده اند این دونفر چه کسانی هستند یکی 120 ساله بوده که قبلا ایدز وسرطان داشته وکرونا هم تاثیرگذاشته وفوت کرده است ودومی 95 ساله که او هم زخم معده وسل وبرونشیت داشته وسال قبل هم نصف جگرسفیدش را با جراحی بخاطرغفونت سل بیرون اورده بوده اند و38 نفرهم مداواوبه خانه سالمندان بازگشته اند وبقیه هم زیرنظرپزشکان متخصص وکارازموده درحال بهبودی هستند ودولت البانی هم تمام البانی را با پیشرفته ترین تکنولوژی ضد عفونی وکرونا زدایی کرده است

به خواندن «ساخت کرونای هوشمند درازمایشگاه رهبرعقیدتی» ادامه دهید

اقای رجوی خانه اتش گرفته را چکارباید کرد

راستی این همه دگردیسی ضد انقلابی وضد بشری وضد انسانی وضد ایران وایرانی برای چیست ؟ ازکجا به اینجا رسیدی ؟ چه عواملی باعث شد به این مرحله از پیسی وفلاکت ونکبتی برسی؟ اشکال کارکجا بود ؟ ایا ازاید ئولوژی سرچشمه میگیرد یا یک خطای سیاسی واستراتژیک که براساس نااگاهی وعدم فهم به این نقطه کشونده شدی ؟ ایا خلق الساعه بود یا زمینه های ان از قبل دراعتقادات وتفکروجود داشت ؟

به خواندن «اقای رجوی خانه اتش گرفته را چکارباید کرد» ادامه دهید

رجوی وعضدانلو کوله بار را بستند

سوال ایا نیروها امسال ازاین بند عبورمیکنند یا نه ؟ یا اینکه اخرسال مثل همیشه دبه درمی اورد وجرزنی را شروع میکند که چون شما ازبند عبورنکردید وکوله را نیاوردید وبرپشت رهبرعقیدتی نگذاشتید نتوانستیم سرنگون کنیم ؟ الان جواب بدهید که چرا انقلاب نکردید وسرنگونی را پشت انقلاب نکردن خود نگه داشتید اگرکوله را اورده وبرپشت رهبرمیگذاشتید درتهران بودیم خود را بخوانید درکجا گیربودید ودرذهن خود چند زن داشتید

به خواندن «رجوی وعضدانلو کوله بار را بستند» ادامه دهید

رجوی وعضدانلو درچهارشنبه سوری بورنگو بوفکورشدند

سیاست جنایتکارانه که هیچ حیا وعرق ملی وحتی عرق انسانی دران یافت نمیشود ، البته رجوی وعضدانلو استاد تبلیغات ورقص وپایکوبی بربالای جنازه هستند وبه اندازه کافی تجربه دارند فکرمیکنید برای چی اینقدردنبال تحریم است میخواهد کشته بگیرد وملت ایران را هم بن سلمانها مثل یمن کنند بگذارید حرف دل وانتهای اینگونه عملکردها را بگویم سایتهای رجوی کوره های ادم سوزی نازی هاست وتحریم سوزوندن ادمها درهمین کوره های هیتلریست که بیست وچهارساعت درسایتها درحال ادم سوزانی هستند ترامپ هیتلرزمانه ورجوی وعضدانلو وهواداران تحریم ، افسران گشتاپوی ترامپی هستند ازاین مسایل که بگذریم ملت ایران هیچ وقعی به حرفهای رجوی نگذاشتند وچهارشنبه سوری هم نگرفتند غیرازتعدادی جوان خشک مغز واحساساتی که باعث زخمی شدن هفتصد نفرشدند

به خواندن «رجوی وعضدانلو درچهارشنبه سوری بورنگو بوفکورشدند» ادامه دهید

ایا کرونا حمله بیولوژیک است که رجوی وعضدانلو ازان حمایت میکنند

بیماریی به این سرعت گسترش پیدا نمیکند انهم 14 روز دربدن پنهانی بدون هیچ علائمی زندگی ودرعرض چند روز بروز ومیکشد وتکثیرمیشود وقتی به ایران سرایت وگسترش پیدا کرد با حجم تبلیغاتی که دررسانه ها برعلیه چین بخصوص ایران شد وموضوع ازحالت بیماری بسمت سیاست چرخید سوالی که برایم پیش امد این بود که چرا رسانه های غربی وایرانی های ادمخوارمثل رجوی وعضدانلو وسایردشمنان مردم ایران ورسانه های عربی همه یکصدا یک حرف را میزنند دراینجا بود که شک کردم که این موضوع نمیتواند بیماری طبیعی ویا اپیدمی باشد وبه این نتیجه رسیدم که احتمال زیاد ویروس ساخت دست بشر است

به خواندن «ایا کرونا حمله بیولوژیک است که رجوی وعضدانلو ازان حمایت میکنند» ادامه دهید

دون کیشوت ها شمشیرازنیام برکشیدند

یکی نیست بگوید مردک اگرشمشیر توراه حل کرونا ست بهترنیست به دست ترامپ ونتانیاهو وپادشاه عربستان هم بدهی تا انها هم بتوانند با کرونایی که تاروپود کشورشون را درنوردیده مبارزه کنند درضمن البانی واجبتر است چون خودتم دران کشورزندگی میکنی چراغ تو به خانه رواست وبه مسجد حرام است وبا ذوالفقارفعلا نیروهای خودت را ازدست کرونا نجات بده ملت ایران وسرنگونی پیش کش درکدام غارزندگی میکند حداقل چهل پنجاه نفررضا شاه روحت شاد گفتند ولی برای تو مرگ هم حواله ندادند ارزش شمایان پیش ملت ایران همینقدراست بی ارزش کامل وبی مقداراگرراست میگویی پولهایی که به ادمخواران امریکایی واروپایی میدهی یک هزارم انرا برای مردم می فرستادی بعد ازاین حرفها میزدی هروقت درحد یک عدد قرص ویتامین فرستادی مردم حرفهایت را باورمیکنند

به خواندن «دون کیشوت ها شمشیرازنیام برکشیدند» ادامه دهید

ارباب به کمک نوکرشتافت

شب اولی که رایو بی بی سی ورادیو فردا همراه با العربیه وایران اینترنشنال هماهنگ با هم تبلیغات وجنگ روانی برعلیه ملت ایران را به بهانه کرونا شروع کردند بعد ازخواندن مطالب انها درفیسبوک واینستا نوشتم که هدف محاصره بیشترایران وضربات اقتصادی ست ومی خواهند شیوع ویروس را گردن ایران انداخته وملت ایران را ازنظرروانی خسته ونابود کنند بعد هم که رجوی وعضدانلو وارد بازی شده ونوشتند که قبلا رژیم تروریست صادرمیکرد الان ویروس کرونا صادر میکند که شیوع انرا درتمام جهان به ایران نسبت دادند

به خواندن «ارباب به کمک نوکرشتافت» ادامه دهید

جنگ روانی مریم عضدانلو همراه با دشمنان مردم برعلیه ملت ایران

هدف مجاهدین جنگ روانی وسیاسی ست که ازکرونا سو استفاده وبرعلیه ملت ایران سم پاشی میکند ونوشتیم که دراقدامی هماهنگ تمامی رسانه های فارسی زبان که دشمنان رسانه ای مردم ایران هستند هیچ هدفی غیرازناامید کردن مردم ندارند ومیخواهند ازکرونا شورش بوجود بیاورند که میتوان به رادیو ملکه انگلیس ورادیوهای پمپئو ادمخوارو العربیه ورادیو های المان ورسانه ضد ایرانی من وتو وایران اینترنشنال وشبکه های اجتماعی اشاره کرد وهمه میگویند حاکمیت دروغ میکوید واماربالاست ،

به خواندن «جنگ روانی مریم عضدانلو همراه با دشمنان مردم برعلیه ملت ایران» ادامه دهید