رجوی وایت لله بی بی سی وجان بولتون

وقتی بولتون با همین ایت الله مصاحبه میکند مزدوراطلاعات نیست مصاحبه برادرمجاهد جان بولتون میشود که ازمنافع مردم حمایت میکند ؟ چطوری درموضوع اول ایت الله بکمک ایت الله ها امده ولی درمصاحبه بولتون ایت الله بی بی سی دشمن ایت الله ها درایران شده است ؟ اینگونه تناقضات را چگونه جواب میدهید ؟ حقیقت اینه که شاخص حق وحقیقت وملاک ومعیاروترازوی عدالت اقا وخانم رجوی هستند هرکس برعلیه انها حرف بزند اخ است وهرکس دفاع کند به به وچه چه است وفرقی هم نمیکند خدا مخالفت کند ویا شیطان موافق باشد مهم دفاع ازرجویها ست

به خواندن «رجوی وایت لله بی بی سی وجان بولتون» ادامه دهید

خاطرات من : قسمت سی و ششم

متفکرین امریکایی گفته اند تا ایران را نتوانیم نابود وتجزیه کنیم امکان ندارد بتوانیم خاورمیانه را دردست بگیریم واسراییل ومنافع امریکا درامان نیست
ـ ایران دروازه چین وروسیه هم هست تا زمانی که نتوانند ایران را نابود کنند دسترسی به چین وروسیه غیرممکن است وفشارهای کنونی به ایران قبل ازهرچیزی بخاطرچین وروسیه است میخواهند ایران را تحت سیطره خود بگیرند تا بتوانند تروریست را به اسیای شرقی وقفقاز وارد وان مناطق را هم مثل سوریه کرده وبینی چین وروسیه راهم بخاک بمالند ….. که البته خودشون به این نتیجه رسیده اند وبا هم اتحادهایی تشکیل داده اند البته خیلی دیربود وخیلی کم وکاستی دارد
بدلایل فوق امریکا نیازمند لشگرکشی به خاورمیانه بود که حمله صدام به کویت این بهانه را بدست جورج بوش پدرداد دلایل حمله به کویت چی بود…..

به خواندن «خاطرات من : قسمت سی و ششم» ادامه دهید