کشورالبانی گورستان سرلشگرها ی رجوی

رجوی به نیروهاگفته اند هرکس سیصدفالورجمع کند میشودسرلشگر، ازانجایی که نیروها انقلاب کرده هستند جمع کردن سیصدفالورمثل ابخوردن است…..بحث برابری زن مرد است که کاملا محقق شد مردها که بدرجه نوکروغلام دومی وزنها کلفت دوم مفتخربودند ترفیج درجه گرفته همه سرلشگرشدند وجامعه بی طبقه رادردرون خودشون محقق کردند ، حال چه تاثیری درزندگی روزمره نیروها ازنوکری وکلفتی یک شبه به سرلشگری رسیدند ایجاد شده معلوم نیست ، دراین داستان به یک سوال پاسخ داده نشده که فرق این درجه با تپاله چیست ؟

به خواندن «کشورالبانی گورستان سرلشگرها ی رجوی» ادامه دهید

رجوی با چه بحرانهایی روبروست

وقتی بحث ازهویت میکنیم هویتی ست که ازدل جامعه وفرهنگ ان ومبتنی برذات انسان بیرون امده باشد هویتی که اینگونه شکل نگرفته باشد هویت اجتماعی نیست بلکه هویت فردی وسازمانی یا حزبی ست که بدلیل همخوان نبودن با فرهنگ وتاریخ هرملتی اسم ان هویت سازمانی وشخصی وفاقد اعتباروکارایی ست چون جامعه انرا نمی پذیرد که خودش رابی هویت کند هویت وفرهنگ ما ایرانی ها اعتباری هفت تا ده هزارساله دارد فرهنگ وتمدن ایرانی اولین فرهنگ وتمدن جهانیست که تمامی فرهنگها وتمدنها نشات گرفته وانشعاب ازهمین فرهنگ است یعنی ایران پایتخت فرهنگی وتمدنی وهویتی تمامی جهان است

به خواندن «رجوی با چه بحرانهایی روبروست» ادامه دهید

حماقت خانم واقای رجوی حد ومرز ندارد

درسایتهای رجوی نوشته که ولی فقیه ازترس قیام ومشکلات کرونا که چند ماه بود مخفی شده بود بیرون امد و……رطب خورده که نمیتواند دیگران را منع رطب کند ، این حرفها را اگربنده ویا سایرین بزنند هیچ ایرادی نیست میشود نظرشخصی افراد قلمداد کرد ولی وقتی سازمان سیاسی که مدعی داشتن رهبرعقیدتی ست که تمام مسایل اصلی را او مشخص میکند واین رهبر19 سال است درغیبت صغرا وکبرا بسرمیبرد ،هیچ نشانی ازخود برجای نگذاشته وحتی حاضرنشده یک دونه عکس ازخودش بنمایش بگذارد ، درسن هفتاد وسه سالگی عکسهای سی سالگی خود را بنمایش میگذارد انوقت رهبرعقیدتی به ولی فقیه ایراد میگیرد

به خواندن «حماقت خانم واقای رجوی حد ومرز ندارد» ادامه دهید

استراتژی سواربرترامپ رجوی بگل نشست

استراتژی رجوی سواربرقدرت نظامی امریکا بود که شروع ان درعراق وبا همراهی وهمگامی با پنتاگون کلید خورد دراشرف به مسولین گفتم اینگونه عملکردها هیچ معنی غیرازاینکه ما مثل زمان صدام کارت وبرگ بازی امریکا با رژیم باشیم نمیدهدکه براساس سیاستهایش با رژیم با ما بازی میکند که دردسرهایی داشتیم نتیجه ان شد خروج ازعراق ورفتن به البانی که خود ضربه بنیان کنی بود که امریکا برای مذاکره با همان رژیم بمجاهدین زد ترامپ امد رجوی دوباره به همان استراتژی قبلی برگشته وبا حمایت ازترامپ چه حرفها وچه حمایتها که نکرد با دمبش گردو میشکست که جولیانی فلان وبهمان وبولتون چه وچه وسنا وکنگره این وان دراین راستا درچهارسال گذشته هیچ موضعی دربرابر جنایتهای ترامپ نگرفت

به خواندن «استراتژی سواربرترامپ رجوی بگل نشست» ادامه دهید

بحران سیاست واستراتژی

رجوی هم دقیقا دراین دام افتاد جنگ با خمینی ، عواقب ان ، خروج ازکشور، رفتن به پاریس وعراق ، خلع سلاح وجهت جبران سلاح وشرایط اویزان شدن به امریکا ، خروج ازعراق واستقراردرالبانی ، بباد رفتن همه چیز واواره شدن ، نتیجه همه اینها خطای استراتژیک وتدوین دوازده ماده است که مسیررا نه درمنافع ملی وسیاست واستراتژی ایرانگرایی بلکه درجنگ مذهبی ورهبری جامعه با خمینی تعریف میکند رجوی همیشه میگفت من اگرالف بگویم تا ی باید بروم یعنی اگراشتباه کنونی را بپذیرم تا سی خرداد باید بروم اشکال ندارد تو نرو بنده نه تا سی خرداد سال 60 بلکه تا دوازده ماده سال54 درزندان شاه میبرمت واشتباهت را ازپایه جلو دید همگان میگذارم حاکمیت همین ریل را رفت ولی امروزه فهمیده که باید ایرانگرا باشد ومنافع ملی را برهرچیزی درالویت قراربدهد مذهب هدف نیست مذهب وسیله است

به خواندن «بحران سیاست واستراتژی» ادامه دهید

اقای رجوی بلاخره رژیم چند پا دارد

رجوی درتحلیلهایش همیشه میگفت رژیم دوتا پا دارد یکی جنگ ویکی سرکوب نظرش این بود که خمینی هرگز تن به صلح نخواهد داد برای اثبات نظر، حرفها خمینی را پیش میکشید وقتی خمینی اتش بس را پذیرفت رجوی امده ودرنشست درسالن اجتماعات اشرف گفت خمینی یک پایش که جنگ بود را ازدست داد ولنگان لنگان راه میرود شاه وقتی شلاق راکنارگذاشت 27 ماه بعد سرنگون شد با توجه به ماهیت خمینی ، قطعا درکمتراز27 ماه سرنگون خواهد شد درچه شرایطی این حرف رازد زمانی که ما درعملیات فروغ شکست خورده وبه عراق برگشته بودیم سال68 که32سال پیش بود….ا مردن سلیمانی خامنه ای یکی ازپاهایش راازدست داد و…..فراموش کرده بگوید با ازدست دادن یک پا ایا خامنه ای هم مثل خمینی لنگان لنگان راه میرود ؟ مشخص نکرده که حکومت چند ماه دیگرسرنگون میشود…

به خواندن «اقای رجوی بلاخره رژیم چند پا دارد» ادامه دهید

رجویها ازدرد کشیدن ما لذت میبردند

یکی ازاصلی ترین مشکلاتی که نیروها داشتند بحث بیماری بود ازانجایی که رجوی قدرت وتوان انرا نداشت که به الزامات ان تن بدهد ازبیخ وبن با اتهام زدن وتهمت تمارض انرا انکارمیکرد که دوسه مورد درباره خودم را نوشته ام دراین نوشتارفقط به دومورد ازده مورد مشکلات دندان اشاره میکنم….

به خواندن «رجویها ازدرد کشیدن ما لذت میبردند» ادامه دهید

نمونه دیگری ازکتک زدن درنشست

به فلانی انتقاد کردم که نتوانسته نشست را کنترل کند گفتم خواهربحث کنترل نیست رسما به ملت میگوید بلند شید وکتک بزنید اگرمیخواهد رده وفرماندهی ازدست رفته قبلی وبدست اورده فعلی راحفظ کند باید ازخودش صلاحیت نشان بدهد نه اینکه با کتک زدن وپا را روی شانه های دیگران گذاشتن به الاف وعلوف برسد اینگونه عمل ها بغایت زشت وزننده است شما مرا میشناسید وازتمامی دیدگاهها ونظراتم اگاهید اینکه بگویید اشتباه کرده را کافی نمیدانم اگرواقعا معتقد هستید اشتباه کرده انهم این چنین راه درست این است که طرف را دوباره به حالت اول برگردانید اگراینکاررا نکنید بنده استنباطم این است که میخواهید سربنده با گفتن اشتباه شده شیره بمالید دوم مگربدون صحبت واطلاع شما وبدون دستوروخط ازبالا فرد میتواند اینگونه رفتارکند مگه نمیگویید فقط پاسداران ونگهبانان وشکنجه گران خمینی درزندانها وزیرشکنجه مجاهد را میزنند اسم این برخورد چیست

به خواندن «نمونه دیگری ازکتک زدن درنشست» ادامه دهید

رجوی یا برای من جاسوسی کنید یا بمیرید

امروزه طوری حرف میزند که انگاربزورانها رابه او تحمیل کرده اند وازروزاول مخالف بوده است مگرشما نبودید با هربارامدن صلیب به دست وپای انها میافتادید تا یه موقع با صلیب نروند وجدا نشوند ؟ امروزه چی شده که بادیده تحقیروتوهین با انها تنظیم میکنید ، میگوید ما با خرج سازمان انها رابه البانی اوردیم منت سرکی میگذارید مگه نیروهای شما نبودند ؟ مگه عمرشون را پای استراتژی شما نگذاشتند ؟ مگرسازمان فقط تویی رنج وشکنج بقیه چه میشود ؟ کی گفته شما دونفرسازمان بودید وهستید ؟هرکس گفته غلط اضافی کرده ومیکند ، منت سرچه کسانی میگذارید که پول دادیم وبه البانی منتقل کردیم و……امریکا بزورفرستاد وتمامی مخارج راهم داد غیرازاین است ؟ مگه تو اهل خروج ازعراق بودی ؟ پول وخرج ومخارج راامریکا داده رجوی ها منت گذاری میکنند

به خواندن «رجوی یا برای من جاسوسی کنید یا بمیرید» ادامه دهید

مشکلات تشکیلاتی بدترین بحران

درحقیقت نمیخواستند نفرات ازموضوعات سردراورده وبه اشراف برسند چون اگاهی وفهم مسایل دشمن رجوی بود وقتی نیروها میفهمیدند اقای رجوی نمیدونست هریاوه ای رابخورد خلق الله بدهد برایش بهتربود نیروها رابا این حرفها ازوارد شدن به اینگونه مسایل دوروبا پرهیزدادن ازورود خود راخلاص کند موضوع دوم وقتی نیروها اگاه میشدند رهبری او زیرعلامت سوال میرفت که این موضوع برای اقای رجوی هرگزوبه هیچ قیمت قابل پذیرش نبود اساسا تمامی عملکردها وبه کشتن دادن نیروها وکشتن ایرانی ها وتحمیل تمامی مسایل به کشوروملت بخاطربدست اوردن هژمونی ورهبری جامعه بود

به خواندن «مشکلات تشکیلاتی بدترین بحران» ادامه دهید