ضربه مرگ باربرپیکررجوی

تاثیرات اینها روی رجوی چیست ریزش نیرو ، مسئله داری انها ، بی اعتمادی به تشکیلات وانقلاب واستراتژی ، بی اعتمادی به تحلیلها وحرفهای رهبر ، ناامیدی درون تشکیلات ازسرنگونی ، فاصله گرفتن نفرات ازهم ، شروع محفلها انهم بعد موسسان پنجم و…. فاصله گرفتن حامیان وکم شدن حمایتهای خارجی وداخلی ، بجان هم افتادن مدعیان اپوزیسیون که معمولا برسررجوی خراب میشود که درچند ماه گذشته بهم نزدیک وهدف مشترکی را پیش میبردند تاثیرات موارد فوق وشکست مترادف است با شکستن ستون فقرات رجوی چگونه میخواهد ستون فقرات خرد شده را بهم بچسباند

به خواندن «ضربه مرگ باربرپیکررجوی» ادامه دهید

شامورتی بازی سیاسی رجوی

اقای رجوی پیامی داده که اقای رئیسی اخرین رئیس جمهور رژیم اخوندیست زمان امدن خاتمی سفت وسخت پاهایش رادریک کفش کرده بود که خاتمی انتخاب نمیشود بنده گفتم اگراگرانتخاب شد چی ، هیچ جوابی الا اینکه برادرگفته انتخاب نمیشود پس نمیشود نداشتند بدهند انتخابات برگزاروخاتمی شد رئیس جمهورنیروها بکلی بهم ریخته وانواع حرفها داشتند رجوی با شیادی ودجالیت منحصربفرد خود چهره عوض کرد نشست گذاشت اعلام کرد رژیم سه سره شد وخامنه ای جام زهرسه سرگی را سرکشید خاتمی عامل سرنگونی واخرین رئیس جمهوراست

به خواندن «شامورتی بازی سیاسی رجوی» ادامه دهید

رهبر کامنتی که با کامنت ایران را میخواهد ازاد کند

البانی باتلاق رجویست که تا روزمرگ رهایی نخواهد داشت هرچه زمان بگذرد بیشتردرباتلاق فروخواهد رفت هیچ راه گریزی ندارد مجبوراست بیشتربه ادمخواران اویزان شود ازاویزان شدن به جولیانی وبولتون کثیف تا سایرادمخواران تا بیایند وبگویند ایران رابمباران وبمب بمب کنند ونیروهای درغاروعقب مونده ومغزعلیل برای بمباران کشورکف وسوت بزنند که نتیجه ان درنهایت پیام خانم رجوی به کنگره امریکاست که دران خواهان علم کردن حقوق بشرودرپناه ان خواستارتحریم بین المللی وقراردادن ایران دربند هفت سازمان دول است اگرنمونه ها گیرکردن تاگردن درباتلاق ووابستگی بیشتربه بیگانگان نیست پس چیست ؟

به خواندن «رهبر کامنتی که با کامنت ایران را میخواهد ازاد کند» ادامه دهید

خانم رجوی ضحاک دوران

رجوی همیشه درنشستها مدعی بود که رژیم سه درصد وماکزیمم پنچ درصد هواداردارد انهم نان خوران خود حکومت وخانواده انها هستند خانم میگوید ده درصد باید نتیجه گرفت حکومت طرفدارانش بیشترشده نه کمتریعنی پنج درصد بیشترازسالهای قبل شده کدام راباید باورکرد پنج یا ده درصد را چرامیگوید ده درصد بخاطراینه که درانتخابات مردم شرکت وتو دهنی محکمی به انها زدند ازاینکه بگذریم ببینیم شیادی سیاسی راچگونه ارائه میدهد بعد ازبیان کشتاروایت الله قتل عام و…. (ازکنگره وکشورهای اروپایی ومجامع بین المللی که انها را مماشات گروچوب زیربغل رژیم درطی سالیان خوانده میخواهد حقوق بشرراعلم کنند )  رژیم ملاها را تحریم بین المللی کنند خیلی ساده ازادمخواران وجنایتکاران جهانی وسازمان دول میخواهد به ملت ایران گرسنگی بیشتری بدهند تا استخونهای ملت ایران مثل کودکان یمنی بیرون بزند تا خانم بی رحم وبی مروت وادمخواروفاسد وضد ایران وایرانی وضد بشربادیدن عکسهای کودکان بدون گوشت واستخون بیرون زده اشتهایش بازشود

به خواندن «خانم رجوی ضحاک دوران» ادامه دهید

اویزان شدن رجوی ها به اسطرلاب

هرصدهزارسال یکباراتفاق میافتد انهم فقط درزمانی اتفاق میافتد که دوستاره نپتون وپلوتون درمداربیست وهشت درجه شرقی ودوازده درجه غربی درامتداد خورشید قرارگرفته واقعه بزرگی را نوید میدهند انهم همزمانی امسال سالگرد پروازبزرگ رهبرعقیدتی وولی فقیه مقاومت ازتهران به پاریس درروز عید غدیرخم است بمیمنت همین تقارن منجم باشی این روزراروزجشن وشادی تفسیرفرمودند که رهبر برای قدردانی ازاین روزبه نخجیردردهکده مانزرفته وبه شکاربپردازد درنخجیرمطربان نواختند وخنیاگران به رقص وپایکوبی ورهبربه شکارپرداخت وخریکی ازاهالی همان روستا را شکارواطرافیان اطعمه واشربه تناول فرمودند کباب خربا اب زرشک مزین سفره ملوکانه بود درپایان رهبرتعهد سرنگونی موسسان پنجم رادرنخجیردرون ساکها جاسازی وبارماشین بسلامتی ومیمنت به کاخ بازگشتند اما داستان چیست

به خواندن «اویزان شدن رجوی ها به اسطرلاب» ادامه دهید

چرارجوی هیچ وقت یک کلمه ازاستقلال نمیگوید

سرزمین چیست دریک کلمه سرزمین یعنی استقلال واستقلال یعنی منافع ملی ومنافع ملی یعنی زندگی درامنیت وارامش بدون استقلال زندگی نیست عذاب وبرده گی وناامیدی ویاس ازرحمت خداست
ازادی بعد استقلال وسرزمین معنی پیدا میکند ازادی یعنی انسانها چگونه وبا چه منطق وروشی زندگی خودراشکل میدهند چگونه روابط اجتماعی خودرا تعریف میکنند بدون استقلال زندگی وجود ندارد وبی معنی ست ولی بدون ازادی میشود زندگی کرد کما اینکه درطول تاریخ انسانها با حکومتهای دیکتاتوری بسیاری روبروبوده اند ولی با کمی مشکلات به زندگی خود ادامه داده اند

به خواندن «چرارجوی هیچ وقت یک کلمه ازاستقلال نمیگوید» ادامه دهید