انتقام گیری رجوی ازبنده

بمن گفت اصلا انتظارنداشتم جواب دادم میدونم فکرکردید ازترس تن میدهم دوم اجازه نمیدهم کسی بخواهد بخاطرمسایل گذشته وننوشتن نامه ونزدن تلفن از من انتقام بگیرد جواب انتقام رابدجوری خواهم داد گفت نشست تمام بلند شو برو شگرد رجوی بود نفرات راسرطرف میریخت اگرترسید که هیچ اگرایستاد عقب میکشیدند اینهم یکی دیگرازبرخوردهای انقلابیون شش اتشه اسلام رجوی بود میخواستند با زوروجنگ روانی وشانتاژبه اهداف خود برسند البته حق داشتند چون با این برخوردها با بقیه به نتیجه میرسیدند وخانواده ها درداخل را گرفتارحکومت میکردند انوقت به بقیه میگوید مزدوراطلاعات ، خودش ازکلی نفرات وهواداران درداخل رابا این عملکرد ها تحویل وزارت اطلاعات داد . حال مزدورکیست ؟؟؟؟

به خواندن «انتقام گیری رجوی ازبنده» ادامه دهید

سرپناه حق هرایرانیست

چرا رجوی درپیام انرا به سرپناه تقلیل داده است ؟
چون میخواهد نیروهای خودش رابه سرپناه راضی کند ببینیم رجوی این حق راچگونه ادا ء میکرد ما اسایشگاههای جمعی داشتیم ازگرما وسرما وخروپف وفریادها وهزیانهای نفرات بخاطراسترس وفشارهای روزانه نمیتونستیم دوسه ساعتی که رجوی راضی میشد استراحت کنیم این ازاشرف اما وقتی به باقرزاده میرفتیم داخل سوله فلزی چهارصد پانصد نفررا مثل گوسفند میچپوندند تختهای بهم چسبیده وسه طبقه نه کولر جواب میداد نه بخاری با وسایلهای ولو شده درراهروهایی که هرچند تخت یکی درست کرده بودند جدی میگم گورخوابها ازما اسوده تربودندحداقل درطویله گرمای پهن حیوانات ، ادمی رادرزمستون ازسرما نجات میدهد نمیدونم فیلم پاپیون رادیده اید یا نه بنده تابستان سال54 انرادیده ام اگردیده باشید اسایشگاه زندانیان وکارهاشون وحشتناک است همیشه فکرمیکردم حداقل انها ازاد بودند
….

به خواندن «سرپناه حق هرایرانیست» ادامه دهید

پاچه ورمالیده های مریم قجر عضدانلو

رجوی با انقلابش تا دلتون بخواهد کره مادیان وکره خرتربیت کرده بود مادیانهای رام را وحشی وبجان ما نرینه های رام انداخته بود چرا چون انقلاب مریم هرچه غیرت وشرافت داشتیم را ازما گرفته ومثل خودش کرده بودخیلی بی غیرت وبی بته شده بودیم نمیخواستیم گوشهایمون عرعر مادیانهای هارووحشی کفتارصفت رابشنود ازانها فاصله گرفته وسکوت میکردیم ازبس ازدولت عراق نفرت داشتم همه چیزرادرطی سالیان بجان خریدم تا کارم به زندان انها نیفتد وهزاران باربخودم گفتم حداقل فحش ایرانی را میشنوم کره خرهای رجوی ویابوهایش دراوج نامردی وپس فطرتی که رجوی ها درطی سالیان به انها اموزش داده بودند ازشرایط سو استفاده ازهیچ بی وجدانی وبی شرافتی درحق ما کوتاهی نمیکردند ازاینجا به نره خرمسعود رجوی وبه مادیان اعظم مریم عضدانلو میگویم تف برمرام وانقلاب ایدئولوژی تون وهرچه می پرستید شما یان جرثومه های فساد ولوش ولجن تاریخ ده هزارساله ایران هستید دایناسورهایی که ازاعماق تاریخ برخاسته اید

به خواندن «پاچه ورمالیده های مریم قجر عضدانلو» ادامه دهید