اقای پنس ازکی ، کجا وچقدرگرفتی

روح وروان رجوی چقدرفاسد وخارج ازنرم است اینها را با پولهای کلان میاورد تا برعلیه ملت خود لنترانی بخوانند جهت اطلاع رجوی انکه سرنگون میکند نیرو وپشتوانه مردمی ست که شما ندارید وکمبود را میخواهند با بنمایش گذاشتن صفی ازادمخواران جبران کنند ایا شدنیست اگررجوی مدعی حمایت اجتماعی ست فقط وفقط صد نفررا ازسراسر ایران درتهران جمع با نام وتابلو وپرچم وارم مجاهدین بمدت نیم ساعت بدون حرف فقط کنارخیابون بایستند اعتراض ارام وسنگین ورنگین کنند یا نه مثل دارودسته اصلاحات وحزب مشارکت به مردم گل هدیه بدهند مگرنمیگوید ما زن ومرد جنگیم  مگرنمیگوید ما جان گذشته وبرای مردم هزارجان داشته باشیم میدهیم مگرنمیگوید ما سربداریم مگرنمیگوید شهادت مرام وارزوی ماست بفرما میدان ازادی بیارهمه جهان ببینند

به خواندن «اقای پنس ازکی ، کجا وچقدرگرفتی» ادامه دهید