حمله فرهنگی امریکا وجزغاله شدن کلیه اپوزیسیون

پمپئو به وزارت خارجه پیام داده که با مجاهدین وکردها وپنج گروه دیگرتماس نگیرند وتماسها را قطع کنند سیلی جانانه ای امریکا دریافت کرد که البته خیلی کم است تظاهرات ایرانیان نشان داد که ملت ایران هیچ ارزشی نه برای امریکا ونه مدعیان اپوزیسیون قائل نیستند وهیچ توجهی نخواهند کرد ازطرف دیگربعد رقص وپایکوبی انها وتظاهرات چند ده میلیونی درایران باید گفت عمراپوزیسیون تمام شد …. عضدانلو هم قبرخود وسازمان وشورایش را باید بکند وتابوتهای سیاسی را سفارش بدهد زیرا که دیگرنمیتواند سربلند کند رقص وشادی وحمایت ازترور سلیمانی عملی بغایت ضد ملی ومردمی بود بی ناموسی سیاسی بالاترازاین نمیشد که انجام دادند حالا هم هرچه مزدورونوکروفاحشه وقرمصاق سیاسی را به میدان فرستاده

به خواندن «حمله فرهنگی امریکا وجزغاله شدن کلیه اپوزیسیون» ادامه دهید

تروریستهای رجوی ازلیبی سردراوردند

درخبرها خوندم که چهار هواپیما از تروریستهای ارتش ازاد را به لیبی فرستاده است سوال از مریم عضدانلو ورجوی چی شد این انقلابیون سوریه که قراربود مردم سوریه را ازاد کنند روی بسمت ازادی ملت لیبی برده اند؟ نکنه چگواراهای رجوی کارخود رادرسوریه تمام شده میدانند وچون انقلابیون فرا ملیتی وفرامرزی هستند رفته اند تا ملت لیبی را بسمت خیروصلاح وازادی وارامش وامنیت وعدالت اجتماعی وبرابری رهنمون کنند ؟ مریم عضدانلو کجایی ؟ ازاین ببعد عضدانلو باید درمتینگهایی که برگزارمی کند شعار( التروریست یرید اسقاط ال جنرال حفتر) سربدهد ،

به خواندن «تروریستهای رجوی ازلیبی سردراوردند» ادامه دهید

جمع بندی رجوی وعضدانلو ازاشوبهای ابان98

مردم ونیروهای سیاسی که ذره ای صداقت دارند است واشوب ابان وکنارکشیدن مردم از اشوب که درمصاحبه ها بارها گفته اند که مخالف اشوب هستند وایراد میگیرند که ما میخواستیم مسالمت امیز حرفمون رابگوییم وخواسته خود را مطرح وحق وحقوق خود را بگیریم اشوب طلبان نگذاشتند انزوا ونداشتن جایگاه دربین مردم اینگونه لگد به طرفداران ومبلغان قیام مسالمت امیز میزند زیرا مرگ خود را در این حرکت می بیند  

به خواندن «جمع بندی رجوی وعضدانلو ازاشوبهای ابان98» ادامه دهید

دگردیسی خانم مریم عضدانلو حتی به جشن هم سرایت کرد

عضدانلو همه را بسیج کرده ودردفاع از عمل تروریستی امریکا که بالاترین سیاستمداران امریکا وسازمان ملل وسناتورها وسایرسیاستمداران جهانی ورسانه ها واندیشمندان عمل را تروریستی وبرخلاف قوانین بین المللی وقرارداد امنیتی با عراق میدانند به جشن وپایکوبی پرداخته است یعنی اینبار برعکس یازده سپتامبر نه برعلیه بلکه به دفاع ازعمل امریکا جشن برگزارکرده است دوحرکت کاملا متضاد ومتناقض دریک عمل تروریستی دردونقطه ازجهان با دودیدگاه متفاوت ودو موضوع مختلف ولی هردو عمل یکی ست «عمل تروریستی » یعنی اینکه رجوی وعضدانلو ازعمل تروریستی دفاع میکنند وفرقی ندارد توسط چه کسی وچرا ودرکجا انجام میشود عمل تروریستی باشد واو جشن را بگیردبقیه مسایل به انها ربط ندارد که به کجا ختم میشود ودیدیم که دراین سالها درجریان عراق وسوریه چقدرازتروریسم حمایت کرد راستی چرا هرجا تروریسم وارد میشود ودرجایی حضوردارد رجوی وعضدانلو هم درانجا حضورپیدا کرده وبدفاع برخواسته وجشن می گیرند

به خواندن «دگردیسی خانم مریم عضدانلو حتی به جشن هم سرایت کرد» ادامه دهید

سوختن سیم پیچی موتورژئوپلتیک منطقه ای رجوی

خانم عضدانلو چون صدا تقلیدیست فکرکنم از ایت الله مایک تقلید میکند که تقلیدش دوصد لعنتی تشریف داره اول پولهایی که خودش از بیگانگان می گیرد را روشن وشفاف سازی کند ما که دراشرف حداقل از دم دستگاه اخوندی ووزارت پولی نمی گرفتیم اگرطبق ادعای انها ما الان پول می گیریم از اموزشهای خود شماست از شما یاد گرفتیم ولی چشم می اییم ودردادگاههای تو شرکت می کنیم

به خواندن «سوختن سیم پیچی موتورژئوپلتیک منطقه ای رجوی» ادامه دهید

اعتراف به انزوای مجاهدین توسط رحمان کریمی

خیر اقای رحمانی خارجی کجا بود این استراتژی شکست خورده ودرگل نشسته رجوی وعضدانلو است که چهل سال است چون بختک برسرنیروهایی که میخواستند مبارزه کنند افتاده وسد راه است مبارزه مسلحانه واشوب وخشونت دورانش تمام شده وملت ایران هیچ حمایتی ازان نمی کنند زیرا هرجا ملت ایران دست به قیام سراسری ومسالمت امیز که تنها راه وشیوه سرنگونی درحال حاضر است اقدام کردن واردشدید وان را با اشوب به محاق بردید دلیل این است ملت ایران از مبارزه مسلحانه واشوب حمایت نمیکند زیرا درشرایط امروز به تجزیه ونابودی ملت وکشورراه می برد که شمایان درحماقت وابلهی وکودنی فهم وشعور ودرک شرایط براتون مشگل است

به خواندن «اعتراف به انزوای مجاهدین توسط رحمان کریمی» ادامه دهید

چرادرچنین شرایطی با مبارزه مسلحانه مخالفم

درسوریه وقتی دست به سلاح رفت کشورنابود شد شرایط کنونی اجازه مبارزه مسلحانه را نمیدهد وباعث ویرانی وبرخلاف منافع ملی ست وحرکت مسالمت امیز منافع ملی ما را تامین میکند بهمین دلیل بنده شدیدا مخالف مبارزه مسلحانه درشرایط کنونی جهانی ومنطقه ای وداخلی  وطرفداروخواهان قیام سراسری ومسالمت امیز هستم حال هرچقدررجوی وعضدانلومیخواهند دادوفریاد کنند ولی بدانند که روزی جواب این حرکتهای خائنانه وضد مردمی وضد ملی وتامین کننده منافع بیگانه را باید پس بدهند وملت هرگز انها را بحال خود رها نخواهد کرد   

به خواندن «چرادرچنین شرایطی با مبارزه مسلحانه مخالفم» ادامه دهید