ناله رجوی برای ساندیس خوران

ادمهای کم شعوروفاقد فهم سیاسی واستراتژی درسیستم امریکا خانم کلینتون که یکی ازاصلی ترین رهبران امریکاست را کنارمیگذارند واورا جلوی پای بایدن قربانی میکنند ، برنی سندرز راقربانی میکنند تا برسد به شما چند بارقربانیت کردند انوقت برای ساندیس خورها ناله سرمیدهی ، هیمن ادمخواران چه حمایتی دربرابربمبارانها وکشتارمجاهدین وخلع سلاح توسط امریکا کردند که امروز کنند؟ واقعیت چیزدیگریست که رجوی نمیخواهد بفهمدرجوی ها ازفرط بدبختی وبیچاره گی وفلاکت سیاسی واستراتژیک هیچ راه چاره ای غیرازناله برای ادمخواران ندارند تمام عیاردرباتلاق گیرکرده اند فریاد های رجوی ازاینجا نشات میگیرد    

به خواندن «ناله رجوی برای ساندیس خوران» ادامه دهید

مصداقی دست مزد خوش رقصی راگرفت

سوال ازاقای مصداقی کی میخواهی مسایل رافهم کنی وبرای رجوی بیش ازاین خوش رقصی نکنی جهت اطلاع مصداقی وسیامک نادری رجوی هیچ شرافت واصولی ندارد برای قدرت میلیونها انسان را قربانی میکند دیده اید برای قدرت با درخواست تحریم به بهانه اتم هشتاد میلیون ایرانی را به امریکا وجهان غرب فروخت شما که جای خود دارید اینقدربی پرنسیب است اگردستش برسد گردن خدا را نه یکباربلکه هزارباردرراه رسیدن بقدرت میزند وسرش راازتنش جدا میکند شرافت ، غیرت ، اصول ، پرنسیب ، ایدئولوژی ، استراتژی ، ماهیت ، هویت ، رجوی فقط وفقط درقدرت خلاصه میشود دگرهیچ ایا نمی فهمید یا عمد دارید خود رابه نفهمی زده خود فریبی کنید برای مطرح کردن خود به هرچیزی تن وهرکاری را انجام بدهید اینکه همان منطق رجویست ازچی دم میزنید؟

به خواندن «مصداقی دست مزد خوش رقصی راگرفت» ادامه دهید

فلاکت عاقبت مجاهدین نامرعی

مجاهدین نامرعی وزیرقبای رضا پهلوی خزیده به بنده حملات را شروع کرده اند که چرا ازبازداشت تاجزاده خوشحال شدی اینها مبارزین داخل هستند وزندانی کشیده اند  مگرهرکس زندان رفت باید حمایت کرد؟ میگویند چرا ازنرگس محمدی وشیرین عبادی واشغالهایی مثل اینها حمایت نمیکنم پس رژیمی ومزدورخامنه ای هستم ، مجاهدین نامرعی وزیرقبای رضا پهلوی خزیده اینها که شما نام میبرید ازنظربنده چیزی جزدستمال توالتهای صهیونیزم ونولیبرالیسم بیشترنیستند صاحبان شما یعنی مسعود ومریم رجوی خودشون دستمال توالت هستند تا چه رسد به اینها وخودتون ، بهتراست کاسه کوزه هاتون را جمع وچیزی که شایسته خودتون هست به دیگران نچسبونید ، عوامفریبانی که هرروزرنگ عوض و زیرقبای کسی میروید تاجزاده ها وخاتمی وروحانی ها ودارودسته مثل مسیح قمپوزی نژادها شیرین عبادی ها ونرگس محمدی ها اگرتمام جهان راهم درید قدرت خود داشته باشند با اشاره انگشت دست نصف جهان را نابود کنند

به خواندن «فلاکت عاقبت مجاهدین نامرعی» ادامه دهید

سه ضربه به رجوی مبارک

واقعیت اینه که رجوی بدلیل ورشکستگی اخلاق سیاسی واجتماعی واستراتژی وایدئولوژیک وتشکیلاتی نیازبه این عملها دارد تا دست به فریب نیروها وهواداران زده انها را دراسارت خود نگه دارد تابتونه ازاربابان صهیونیست ووهابی ونولیبرالیسم دلار وحمایت سیاسی وتبلیغاتی برعلیه کشوروملت خود بدست بیاورد با این جورچیزها وعوامفریبی ودجالیت اموراتش را میگذراند شکایتها الم شنگه ها توهین وتهمت ومارکها ودادگاه ها برای نگه داشتن خود روی انتن است وگرنه گیریم موفق میشدی فرزند خود را ازشرکت اخراج وچند ماهی اورازندان میانداختی چی بشما میرسید دق دل وسانجو خوب میشد دل پیچه ازبین میرفت خیر هیچ اتفاقی نمی افتاد اگرمیخواهید بدونید رجوی کیست باید به دلایل عملکرد پی برد تا اورا شناخت که چه جانوریست  

به خواندن «سه ضربه به رجوی مبارک» ادامه دهید

درماندگی رجوی دردادگاه ها

رجوی ودست اندرکاران حتما با سرویسهای اطلاعاتی کشورهای غربی درارتباط هستند که هدف معامله روی جاسوسان است که درایران زندانی هستند وبزودی معامله خواهند شد مدتیست که پارلمان بلژیک قانون تصویب کردند که اینها را معامله کنند رجوی مونده وعملکردننگین وطغاری شکسته وماستی روی زمین ریخته الم شنگه راه انداخته وتظاهرات واکسیون وداد وبیداد تمام سایتهایش شده همین موضوع نوشته معامله گروگانها یعنی جاسوسانی که درایران زندانی شده اند با تروریستهای رژیم را محکوم میکنیم علی رغم ضرباتی که خورده ازمزدوری ودجالیت دست برنمیدارد جاسوسان اروپایی را گروگان وایرانی های بازداشتی را تروریسم معرفی میکند اقا وخانم رجوی مزدوری ونوکری هم حدی دارد بزودی بلژیک وسوئد نفرات خودشون را همانطورکه چند سال پیش نوشتم معامله خواهند کرد رجوی خواهد موند وماست زمین ریخته که باید لیس بزند

به خواندن «درماندگی رجوی دردادگاه ها» ادامه دهید

ایا شرایط کنونی بنفع رجویست ؟

اقا وخانم رجوی درچنین شرایطی که تمام امید انها به ناتو ووهابیت با دارودسته واسراییل بود درکجا قراردارند ؟ بازنده وگرفتاردرباتلاق ، اینده ایی تیره وتار، اویزان به پرکاه اربابان دردرون سیل ، رجوی مثل پسرنوح میخواهد ازسیل به کوه پناه ببرد غافل ازاینکه قراراست کوه هم زیراب برود اقا وخانم رجوی به مسایل براساس استراتژی جهانی نگاه نمیکنند ازفهم ان عاجزهستند با استراتژی کوته بینانه رژیم دشمن است وتمام فریادها رابرسراو بکشید خود را داخل فاضلاب انداخته اند

به خواندن «ایا شرایط کنونی بنفع رجویست ؟» ادامه دهید

همبستگی ازنظررجوی

سخنگو که همان رجوی ست پیام فوری وفوتی داده دراین پیام میگه ( شعارفراگیروفوری وفوتی شعاردولت شش کلاسه است ) منظورش اینه که رییس دولت فقط شش کلاس دارد اولا مگردرس خوندن نشانه شعوراست ؟ هرگزاینگونه نیست خانم واقا پیغمبرشما حرف ، م ، اسم خودش محمد را هم نمیتونست بنویسه مگرصدو بیست چهار هزارپیغمبرت که به انها اعتقاد داری وخود را دنباله رو انها میدانی چند تاشون سواد خوندن ونوشتن داشتند سه نفرهم پیدا نمیشود چون ازفقرای جامعه خودشون بودند امکان مدرسه رفتن نداشتند دوم اگرملاک شعوردرس خوندن وسواد است طبق ملاکها ومعیارهای بین المللی یک نفرحتی خودتون را معرفی کنید که سواد دارهستند امروزه ملاک سواد وبی سوادی علم به کامپیوتراست علم به هوا فضاست علم به سایبر است خب بیسواد ترین افراد درجهان خود شما هستید غیرازاین است ؟

به خواندن «همبستگی ازنظررجوی» ادامه دهید

پیشنهاد به اقای رجوی

مسیح قمپوز نژاد که اتفاقا دوست جون جونی ورفیق نامریی اقای رجویست به تنهایی هم امریکا رفت وانجا زندگی میکند هم با پمپئو وزیرخارجه امریکا وهم با شاه ایران رضا پهلوی هم با زلنسکی رئیس جمهوراوکراین وهم با بلینکن وزیرخارجه امریکا ملاقات میکند  چهارمداربالاترازمریم چمباتمه زده است یعنی تمام ارزوهای رجوی رابراورده میکند درنتیجه مسعود مریم را مثل زنان شورای رهبری ومردان هیئت سیاسی واجرایی بازنشسته ویا درکناری بکاربگیرد مسیح قمپوزی را به اندرونی اورده با او انقلاب را پیش ببرد نیازبه تبدیل هم ندارد چون خودش موشکی ست میتواند اورا به هرپنج قاره جهان پرتاب کند نیروها راهم وارد مدارجدیدی ازفهم ایدئولوژی کرده به موشک اتمی سامارت تبدیل کند دراینصورت سرنگونی را محقق خواهد کرد

به خواندن «پیشنهاد به اقای رجوی» ادامه دهید

چراغهای راهنما

باید گفت چراغهای راهنمای تو سالیان است که خاموش شده بی جهت درتلاش هستی تا ازپرفسورها چراغ راهنما درست کنی چراغهای راهنمای شما ورهبرما بودیم که بنزین رویت ریختیم واتشت زدیم دیگرچراغی درست نخواهد شد نوری روشن نمیشود درتاریکی جهل ونادانی بمان که حقت همین است کم خردی ونادانی خود را با دجالیت وعوامفریبی میپوشاند    

به خواندن «چراغهای راهنما» ادامه دهید

پنس علی مشعل بدست

چرا دراین سالیان سرنگون نکردی این بازی های دجالگرایانه ازاینجا نشات میگیرد که خانم دربین مردم هیچ ارزشی ندارد سرنگونی توسط افکارخانم شدنی نیست نیروها مرده اند وجایگزین ندارد شکست وبن بست ازسرتا پای خانم هویداست پس دلار را بچسب ازوهابیت وصهیونیزم وغرب بگیریه کمی هم به پنس علی ها بده بقیه را هم خودت بخور قدرت دردسترس نیست پول که هست قاچ زین را بچسب سیاست ومزدوری ونوکری منبع درامد خوبی ست قبلا نوشتم یکی ازخیانتهای رجوی به مردم ایران این بود که نوکری ومزدوری برای ادمخواران را دربین تعدادی ایرانی مشروع ومقبول کرد    

به خواندن «پنس علی مشعل بدست» ادامه دهید