خاطرات من : قسمت نوزدهم

ازابتدا باید نگاه وبراساس خط درست پیش رفت نه اینکه عوامفریبی درپیش گرفت وسالیان با شعارهای بی محتوای ضد امپریالیستی توده ها ومردم را فریب داد درصورتی که اهل پاسخ گویی به عملکردهای خود نباشی وبعد هم با چرخشی تمام عیارهمکاری کنی انهم اطلاعاتی وسیاسی برعلیه کشورومردم خود این دیگراسمش حرکت سیاسی براساس شرایط نیست تحلیل عینی وذهنی درست نیست بلکه اسمش دگردیسی ضد انقلابی وضد مردمی وضد جنبش وضد خلقهاست زیرا که به امپریالیسم مشروعیت میدهی واشغالگری وتمامی کارها ومواضع اورا تائید میکنی این دوموضوع راباید ازهم جدا کرد تا بررسی وتحلیل درست داشت درغیراینصورت تمامی عملکردها تا ثریا میرود کج

استفاده رجوی ازشیوه های کثیف وضد انسانی

بعد ازامدن امریکا وجمع کردن ما وبستن درب ومستقرکردن نیرودراطراف اشرف بیش از700نفریا فرارکردند ویا خود رجوی تحویل امریکایی ها داد امریکا درضلع شرق اشرف یک پادگان درست کرد وانجا مستقرشد ویک کمپ کوچکی بنام تیف راه انداخت وافراد فراری وتحویل داده شده را با همکاری وهمراهی وخواست رجوی درکمپ خودش زندانی کردورجوی که تا دیروز یازده سپتامبررا ضربه شصت اسلام قلمداد وجشن وپایکوبی درباقرزاده راه انداخت بعد امدن امریکا تماما با امریکا همکاری میکرد درحدی که به امریکایی ها گزارش میداد این نفراتی که فرارمیکنند ویا ما خودمون بشما تحویل میدهیم به این دلیل است که اینها خواهان جنگ مسلحانه با امریکا هستند چون ما با شما نجنگیدیم اینها نمیخواهند بین ما بمونند وهمه اینها ضد امریکا وخواهان مبارزه مسلحانه هستند وامریکایی ها رابجان انها انداخت درصورتی که میخواستند بروند دنبال زندگی خود وکاری هم با سیاست نداشتند که امریکا انها را چهارسال درزندان نگه داشت وبعد چهارسال همه را ازکمپ بیرون ودربیابونهای عراق رها کرد تعدادی به ایران رفتند وتعدادی هم درعراق وتعدادی هم درحین راه ویا ورود به کشورهای همسایه عراق مورد تیراندازی قرار گرفته وکشته شدند وتعدادی هم دردریا غرق شدند وتعدادی هم درزندانهای همسایه عراق گرفتاروبنده ازسرنوشت انها خبرندارم وچند نفری هم توانستند خودرابه اروپا برسانند اینهم ازنحوه برخورد رجوی با نیروهایی که تمام عمروجوانی وخانه وخانواده را فدای رجوی کردند رجوی هیچ پرنسیب وارزش انسانی که حتی خودش معتقد بود را رعایت نمیکرد وخیلی زشت وزننده است که برعلیه نیروی خودی با بیگانه همکاری  وبخواهی انها را نابود کنی تا مبادا درفردا روزی کثافتکاری های درون مناسبات چه درتنظیم رابطه های تشکیلاتی وچه سیاسی وچه ایدئولوژیک وچه مناسبات اخلاقی را افشا کنند دررابطه با مسایل اخلاقی من وارد نمیشوم زیرا قابل بیان نیست وازانها اگاهانه عبور کردم دراین مدت مواد غذایی ازعربستان واردن خریداری شده وتوسط نیروهای امریکایی اسکورت وبه اشرف میامد ویک رابطه تنگاتنگ تمام عیاربین سازمان مجاهدین وامریکا شکل گرفته بود که نتیجه تسلیم ونصب پرچم سفید ومذاکره بود درمذاکره رجوی قبول کرد

ـ همه نیروها دراشرف جمع شده وکلیه پادگانها  درعراق را ول کند

ـ تمامی سلاح ها ومهمات را که شامل 28 هزارتن مهمات ؛ 2800 زرهی؛ بیست هزارقبضه سلاح سبک ؛ نزدیک به 500توپ وموشک انداز وپدافند هوایی و…بود اینقدرکه من اطلاع دارم واماردقیق نیست اینها جدای ازانهایی بود که امریکا درچند نوبت بمباران ونابود کرد

ـ اعلام رسمی وامضاء اینکه ما ازمبارزه مسلحانه وخشونت طلبی دست برمیداریم وکار سیاسی می کنیم

ـ درعوض امریکا بما کنوانسیون چهارژنو میدهد

این معامله ای بود که رجوی با امریکا انجام داد یعنی او که میگفت امریکا جهانخواراست ؛ امریکا سد دوران است ؛ تضاد عمده بین خلقها وامپریالیسم است ؛ ما با امریکا غیرازسلاح وجنگ وبسیج خلقها برای مبارزه ضد امپریالیستی حرف دیگری نداریم ووو وقتی چماق بالا رفت رجوی ترسیده وسلاح که مرز سرخ رجوی ومجاهد بود رازیرپا گذاشت  

اسامی که برای اینکارهای خود گذاشت ودرحقیقت توجیه

رفتن به اشرف رابنام گردهم ایی وخلع سلاح را گرد اوری سلاح نام گذاری وگفت این کارها رابه این دلیل انجام دادم که

اسب را دادم تا اسب سواررا حفظ کنم

بحث من اصلا مبارزه ضد امپریالیستی ویا استفاده ازان نیست زیرا که بنده هیچ وقت معتقد نبوده ونیستم وبرای رجوی هم چند بارنوشته ام که با امپریالیسم ؛ هرکشوری که باشد جنگ مسلحانه اشتباه استراتژیک وسم مهلک است باید با او مبارزه سیاسی وفرهنگی واقتصادی کرد زمانی مجازبه جنگ با امپریالیسم هستیم ومشروعیت دارد که اولا به اندازه کافی قدرت داشته باشی که ازان پیروز بیرون بیایی ودوم این جنگ مشروعیت مردمی داشته باشد وسوم امپریالیسم گلویت را گرفته ودرحال خفه کردن تو باشد وهیچ راهی غیرازجنگ نداشته باشی ویا به کشور حمله نظامی کرده وخط اشغال کشوررا پیش بگیرد که برای حفظ استقلال باید جنگید ودشمن متجاوزرابیرون راند غیرازموارد فوق که اشاره کردم جنگ با امپریالیسم ازنظربنده نا مشروع ومحکوم است منظورم این است که ازابتدا باید نگاه وبراساس خط درست پیش رفت نه اینکه عوامفریبی درپیش گرفت وسالیان با شعارهای بی محتوای ضد امپریالیستی توده ها ومردم را فریب داد درصورتی که اهل پاسخ گویی به عملکردهای خود نباشی وبعد هم با چرخشی تمام عیارهمکاری کنی انهم اطلاعاتی وسیاسی برعلیه کشورومردم خود این دیگراسمش حرکت سیاسی براساس شرایط نیست تحلیل عینی وذهنی درست نیست بلکه اسمش دگردیسی ضد انقلابی وضد مردمی وضد جنبش وضد خلقهاست زیرا که به امپریالیسم مشروعیت میدهی واشغالگری وتمامی کارها ومواضع اورا تائید میکنی این دوموضوع راباید ازهم جدا کرد تا بررسی وتحلیل درست داشت درغیراینصورت تمامی عملکردها تا ثریا میرود کج   

لینک به قسمت های :

 اولhttps://vatanamiran.home.blog/2020/03/31/%d8%ae%d8%a

دوم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/02/%d8%ae%d8%a7

سومhttps://vatanamiran.home.blog/2020/04/04/%d8%ae%d8%a7

چهارم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/07/%d8%

پنجم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/09/%d8%ae%d8%a7

ششم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/11/%d8%ae%d8%a7

هفتم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/12/%d8%ae%d8%a7

هشتم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/15/%d8%ae%d8%a7

نهمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/04/17/%d8%ae%d8%a7

دهم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/18/%d8%ae%d8%a7

یازدهمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/04/21/%d8%ae%d8%a7

دوازدهمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/04/23/%d8%ae%d8%a7

سیزدهم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/27/%d8%ae%d87

قسمت چهاردمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/04/28/%d8%ad%d9

قسمت پانزدهم https://vatanamiran.home.blog/2020/05/01/%d8%ae%d

قسمت شانزدهم https://vatanamiran.home.blog/2020/05/04/%d8%a

قسمت هفدهمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/05/09/%d8%

قسمت هیجدهم https://vatanamiran.home.blog/2020/05/10/%d8%ae

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s