خاطرات من :قسمت سی و سوم

عمدا وسایل مرادزدیده بودند ازجمله رادیو را که هدف اصلی رادیو بود ودفترخاطرات ودفتر شعرکه شعرهایی بود که خودم سروده بودم وانها میدانستند که شعرمیگویم زیرا شعرهایم دربولتن مقرچاپ ودرتابلو نصب میشد هدف این سه قلم بود
منهم گزارش نوشته وتمام وسایلی را که دزدیده شده بود را نوشتم وخواهان رسیدگی وبرگرداندن وسایل شدم درنشست گفته شد ما دنبال میکنیم منهم جواب دادم امیدوارم تحقیقات کوهی نباشد که موش بزاید چند روز بعد توسط دوستان اطلاعات را جمع اوری ودراوردیم کارچه کسانی بوده ووسایلم درکمد چه کسانی ست منهم گزارشی نوشته وگفتم می دانم کارچه کسانی ست ووسایلم درکمد دیگران است هروقت تحقیقات تمام شد منهم اسم میاورم گذشت تا یکماه بعد مرا صدا زده که چند تا ازفرماندهان هم بودند وگفتند ما تحقیقات کردیم وبه این نتیجه رسیدیم که کارخودت بوده
ـ منهم گفتم مرد حسابی مگه من با تودرنشست نبودم مگه باهم ازنشست بیرون نیامدیم ومسولم امد یه چیزهایی بیخ گوش تو گفت وتوبمن گفتی اپورتونیست یعنی این ، بیا برویم اسایشگاه وبا هم رفتیم ودیدیم ان بلا را سروسایل من اورده اند

نهارم راخورم وبه اتاق معاون که مردبود رفتم صحبت کردیم وگفت اشتباه کردند باتوبرخورد کردند هرانتقادی داری بنویس وخودت هم بروپروژه بنویس و اشکالات خودت را بیا بخون منهم قبول کردم البته نشست وصحبت چهارساعتی طول کشد ازنشست باهم بیرون امدیم دیدم مسولم بیرون ایستاده امد صحبت درگوشی با معاون کرد واو بمن گفت وقتی میگوییم اپورتونیست یعنی این ، بیا برویم اسایشگاه کارت دارم رفتیم دیدم انکاروملحفه وتشک مرا با کاترپاره پاره کرده اند منهم سکوت کردم وگفت کمدت را هم چک کن درب کمد را که بازکردم دیدم همه وسایل مرادزدیده اند هدف چی بود

ـ میخواستند مرا بخاطربرخورد بترسانند
ـ عمدا وسایل مرادزدیده بودند ازجمله رادیو را که هدف اصلی رادیو بود ودفترخاطرات ودفتر شعرکه شعرهایی بود که خودم سروده بودم وانها میدانستند که شعرمیگویم زیرا شعرهایم دربولتن مقرچاپ ودرتابلو نصب میشد هدف این سه قلم بود
منهم گزارش نوشته وتمام وسایلی را که دزدیده شده بود را نوشتم وخواهان رسیدگی وبرگرداندن وسایل شدم درنشست گفته شد ما دنبال میکنیم منهم جواب دادم امیدوارم تحقیقات کوهی نباشد که موش بزاید چند روز بعد توسط دوستان اطلاعات را جمع اوری ودراوردیم کارچه کسانی بوده ووسایلم درکمد چه کسانی ست منهم گزارشی نوشته وگفتم می دانم کارچه کسانی ست ووسایلم درکمد دیگران است هروقت تحقیقات تمام شد منهم اسم میاورم گذشت تا یکماه بعد مرا صدا زده که چند تا ازفرماندهان هم بودند وگفتند ما تحقیقات کردیم وبه این نتیجه رسیدیم که کارخودت بوده
 ـ منهم گفتم مرد حسابی مگه من با تودرنشست نبودم مگه باهم ازنشست بیرون نیامدیم ومسولم امد یه چیزهایی بیخ گوش تو گفت وتوبمن گفتی اپورتونیست یعنی این ، بیا برویم اسایشگاه وبا هم رفتیم ودیدیم ان بلا را سروسایل من اورده اند
 مگه گزارش ننوشتم گفتم میدونم کارچه کسانیست ووسایلم درکدام کمد هاست الان باید با من بیایید برویم وکمدها را باز کنیم اگروسایلم داخل کمدهایی که میگویم نبود انوقت حرف شما را قبول میکنم
  ـ دلیل شما چیست گفت چهارتا ازبرادران مسول دیده اند که تو خودت پاره کردی جواب دادم
ـ اینکه میگویی چهارتا میخواهی مثل قران رفتارکنی وخودتون را عادل نشان بدهید مگراینکارعملیات ایزایی نیست ودرسازمان رهبری بارها نگفته عملیات ایزایی کارسپاه پاسداران است باید افرادی را که میگویم درنشست با انها برخورد با نفرسپاه پاسداران بکنید ومحاکمه بشوند واسم این چهارنفرکیست باید به عنوان شاهد بیایند ودرنشست محاکمه شهادت بدهند که مجبورشد اسم نفرات که شهادت دروغ داده بودند را بگوید ولی درخواست کرد اسامی را پیش کسی نگویم
 ـ جواب دادم اینها چه جورمجاهدین مسول وترسو هستند که دیدند من عملیات ایزایی انجام دادم وکارسپاه پاسداران را میکنم چرا نیامدند وجلو مرا بگیرند اینطوری میخواهند درجنگ با دشمن بجنگند یه عده ترسو وفاسد ودروغگو مسول هستند وبرسرنوشت ملت حکم میرانند
ـ مگه من مغزخرخورده بودم جلو چهارمسول وفرمانده بروم ووسایل خود را پاره وکمد را هم خالی کرده ببرم این حرفهای مسخره وخنده اورچیست که میزنید
ـ مگرنمیدانید بنده به اندازه کافی به حقوق اشراف دارم باید دادگاه تشکیل بدهید من ازخودم حقوقی دفاع میکنم ونیازبه کمک کسی ندارم ولی نمی گذارم همین طوری دربروید
ـ هدف ترساندن من بود ودوم میخواستید رادیو ودفترخاطرات ودفترشعررا ازچنگ من دربیاورید واین کارخودتون وبدستورشورای رهبری صورت گرفته است وقصد تون هم انتقام حرفهای دیروز من درنشست بود ازاین کوتاه نخواهم امد
ـ مگرهمان روز اول نگفتم امیدوارم که تحقیقات شما کوهی نباشد که موش بزاید دیدید تحقیقاتتون موش زائید منکه روز اول میدانستم کارخودتون است ودرنهایت میخواهید بگردن من بی اندازید دیدید چقدرشناخت دقیق ازشما مسولین دارم
ـ بدانید که من هرگز ازکسی نترسیده ونخواهم ترسید وبا اینکارها من نمی ترسم فقط خودتون را سکه یه پول وبی ابرو غیرقابل اعتماد میکنید  
بیرون امدم ورفتم یک گزارش بالا بلند که تمام مسایل ودلایل را نوشتم ودرگزارش همین حرفهای حقوقی را نوشته ویاد اوری کردم تا دادگاه تشکیل ندهید وشاهدین واسامی دزدها که من میگویم نیاورید ول کن معامله نیستم ودادگاه هم باید عمومی باشد وکل مجاهدین باید دران شرکت وقضاوت کنند ودرپایان هم نوشتم خمینی درفازسیاسی میگفت مجاهدین خودشون خودشون را شکنجه میکنند وبگردن نظام می اندازند شما هم همان روش وحرف خمینی را میزنید ومی گویید خودم وسایل خودم را پاره ودزدیده ام تا شورای رهبری را بدنام کنم بگذریم ازاینکه شورای رهبری نیازندارد من بدنامش کنم به اندازه کافی بدنام هست گذشت تا دوسه هفته بعد بمن گفتند سازماندهی تو تعغیر میکند وبه مقردیگرمیروی منهم رفتم ولی تا روز اخرپیگیرموضوع بودم که هیچ وقت هم به ان تن ندادند منهم درعوض موضوع را افشا وهمه دراشرف فهمیدند موضوع چی بوده وچه برخوردهایی کرده اند وسکه یه پولشون کردم

اینهم یکی دیگر ازاثرات انقلاب ایدئولوژیک بود که ادمها را به این روز انداخته بودند وازادمهای انقلابی ومبارز یک عده دزد ودروغگو ساخته بودند که جای بسی تاسف وتاثربود چی بودیم وبکجا رسیدیم  

 لینک به قسمت های:

 اولhttps://vatanamiran.home.blog/2020/03/31/%d8%ae%d8%a

دوم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/02/%d8%ae%d8%a7

سومhttps://vatanamiran.home.blog/2020/04/04/%d8%ae%d8%a7

چهارم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/07/%d8%

پنجم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/09/%d8%ae%d8%a7

ششم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/11/%d8%ae%d8%a7

هفتم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/12/%d8%ae%d8%a7

هشتم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/15/%d8%ae%d8%a7

نهمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/04/17/%d8%ae%d8%a7

دهم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/18/%d8%ae%d8%a7

یازدهمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/04/21/%d8%ae%d8%a7

دوازدهمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/04/23/%d8%ae%d8%a7

سیزدهم https://vatanamiran.home.blog/2020/04/27/%d8%ae%d87

قسمت چهاردمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/04/28/%d8%ad%d9

قسمت پانزدهم https://vatanamiran.home.blog/2020/05/01/%d8%ae%d

قسمت شانزدهم https://vatanamiran.home.blog/2020/05/04/%d8%a

قسمت هفدهمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/05/09/%d8%

قسمت هیجدهم https://vatanamiran.home.blog/2020/05/10/%d8%ae

قسمت نوزدهم https://vatanamiran.home.blog/2020/05/12/%d8%ae%d8%a7%

قسمت بیستمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/05/18/%d8%ae%d8%a7%d8

قسمت بیست و یکمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/05/22/%d8%ae%d8%a7

قسمت بیست و دومhttps://vatanamiran.home.blog/2020/05/28/%d8%ae%d8%a7

قسمت بیست و سومhttps://vatanamiran.home.blog/2020/06/03/%d8%ae%d8%

قسمت بیست و چهارمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/06/05/%d8%ae%d

قسمت بیست و پنجم  https://vatanamiran.home.blog/2020/06/07/%d8%ae%d8%  

قسمت بیست و ششم https://vatanamiran.home.blog/2020/07/06/%d8%ae%d8

قسمت بیست  و هفتمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/07/10/%d8%ae%d

قسمت بیست هشتم https://vatanamiran.home.blog/2020/07/15/%d8%ae%d8%a   قسمت بیست و نهم  https://vatanamiran.home.blog/2020/07/20/%d8%ae%d8%a7

قسمت سی امhttps://vatanamiran.home.blog/2020/08/29/%d8%ae%d8%a7

قسمت سی ویکمhttps://vatanamiran.home.blog/2020/09/01/%d8%ae%d8%a7

قسمت سی و دومhttps://vatanamiran.home.blog/2020/09/06/%d8%ae%d8%a7

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s